Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Mandaatbesluit griffiepersoneel gemeente Capelle aan den IJssel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit griffiepersoneel gemeente Capelle aan den IJssel
CiteertitelMandaatbesluit griffiepersoneel gemeente Capelle aan den IJssel
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 10:3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-01-2011nieuwe regeling

13-12-2010

IJssel- en Lekstreek van 12-01-2011

Verzameling 2010, nummer 90 / c - III

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit griffiepersoneel gemeente Capelle aan den IJssel

De werkgeverscommissie van de gemeente Capelle aan den IJssel;

 

Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1, derde lid van de verordening werkgeverscommissie van de gemeente Capelle aan den IJssel;

 

b e s l u i t:

 

Artikel 1
 • 1.

  De bevoegdheid tot het nemen van personele besluiten ten aanzien van de op de griffie werkzame ambtenaren, met uitzondering van de griffier, te mandateren aan de griffier.

 • 2.

  Tot het mandaat behoort mede het afdoen en voeren van correspondentie ter zake vande toegekende bevoegdheden, alsmede het (doen) treffen van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen.

Artikel 2
 • 1.

  De in mandaat te nemen besluiten dienen in overeenstemming te zijn met alle ter zakegeldende regelingen, het door de raad en dewerkgeverscommissie gevoerde beleid enmogen niet leiden tot budgetoverschrijding.

 • 2.

  Indien redelijkerwijs te verwachten is dat een in mandaat te nemen besluit bestuurlijkeof politieke implicaties kan hebben, wordt de mandaatgever in de gelegenheid gesteldzijn wensen of bedenkingen over een ontwerp van het te nemen besluit, vergezeld vaneen advies van de gemandateerde, naar voren te brengen.

Artikel 3

Bij afwezigheid van de griffier oefent de plaatsvervangend griffier de in dit mandaatbesluit verleende bevoegdheden uit.

Artikel 4

Alle stukken verband houdende met de uitvoering van dit mandaat worden als volgtondertekend:

 

De werkgeverscommissie van de gemeente Capelle aan den IJssel,

namens deze,

 

 

griffier.

 

Dit besluit kan worden aangehaald als “mandaatbesluit griffiepersoneel gemeenteCapelle aan den IJssel” en treedt in werking op de dag volgende op die van zijnbekendmaking.

 

Vastgesteld door de werkgeverscommissie op 15 december 2010.

Namens deze,

Mr. A. Weggeman

Voorzitter werkgeverscommissie

Toelichting mandaatbesluit griffiepersoneel

De invulling van het werkgeverschap is door de raad gedelegeerd aan de werkgeverscommissie die is ingesteld op grond van artikel 83 van de Gemeentewet. De werkgeverscommissie kan ervoor kiezen om de te nemen personele besluiten ten aanzien van het griffiepersoneel te mandateren aan de griffier. Dit ligt voor de hand nu de griffier de eindverantwoordelijke functionaris is van de griffie en dus hieraan leiding geeft. Om zijn organisatie efficiënt en doelmatig te kunnen aansturen moet hij naar bevinden kunnen handelen en moet hij niet afhankelijk worden gemaakt van de werkgeverscommissie.

Bovendien blijft de formele bevoegdheid bij de werkgeverscommissie en kan deze commissie besluiten om de uitoefening van deze bevoegdheid aan zich te houden. De griffier is bovendien verantwoording schuldig aan de werkgeverscommissie over de besluiten die hij namens deze commissie heeft genomen ten aanzien van het griffiepersoneel.

Bovendien is in dit mandaatbesluit geregeld dat indien redelijkerwijs te verwachten is dat een in mandaat te nemen besluit bestuurlijke of politieke implicaties kan hebben, de werkgeverscommissie in de gelegenheid wordt gesteld zijn wensen of bedenkingen over een ontwerp van het te nemen besluit, vergezeld van een advies van de griffier, naar voren te brengen.

Wat voor soort personele besluiten betreft het.

Op de eerste plaats gaat het hierbij om besluiten die rechtstreeks voortvloeien uit de CAR-UWO.

Daarbij gaat het om onder meer de volgende besluiten:

 • 1.

  het verlenen van tijdelijke aanstellingen;

 • 2.

  het aangaan van arbeidsovereenkomsten naar burgerlijk recht;

 • 3.

  het aangaan van stageovereenkomsten;

 • 4.

  het aangaan detacheringsovereenkomsten;

 • 5.

  het verlenen van waarnemingsvergoedingen;

 • 6.

  het verlenen van buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging;

 • 7.

  het verlenen van studiefaciliteiten;

 • 8.

  het verlenen van betaald ouderschapsverlof;

 • 9.

  het verlenen van zwangerschap- en bevallingsverlof;

 • 10.

  het verlenen van eervol ontslag wegens

  • -

   eigen verzoek;

  • -

   ouderdomspensioen;

  • -

   arbeidsongeschiktheid;

  • -

   FPU;

  • -

   FLO;

  • -

   afloop van de aanstelling van rechtsweg

 • 11.

  het bevoorschotten/berekenen/betaalbaar stellen van salarissen,

 • 12.

  wedden, wachtgelden, uitkeringen presentiegelden, suppleties,

 • 13.

  toelagen, reis-, verblijf-, verplaatsingskosten, dan wel bijzondere vergoedingsregelingen.

 • 14.

  besluiten met betrekking tot verlof, overwerkvergoedingen en andere besluiten in het

  kader van een “cafetariaregeling”.

Daarnaast zijn er personele besluiten die voortvloeien uit op de CAR-UWO gebaseerde

regelingen of andere lokale arbeidsvoorwaardenregelingen.