Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Verordening werkgeverscommissie griffier/griffie van de gemeente Capelle aan den IJssel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening werkgeverscommissie griffier/griffie van de gemeente Capelle aan den IJssel
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie griffier/griffie van de gemeente Capelle aan den IJssel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoneel en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 83, lid 1, 107 t/m 107e, 156
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 10.1.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-01-2011nieuwe regeling

13-12-2010

IJssel- en Lekstreek van 12-01-2011

Verzameling 2010 nummer 90 - b-I

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening werkgeverscommissie griffier/ griffie van de gemeente Capelle aan den IJssel

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;

Gelezen het voorstel van het presidium, gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t:

 

 • A.

  een werkgeverscommissie in te stellen;

 • B.

  aan de onder A. genoemde commissie de bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde en nog vast te stellen rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107, 107a, tweede lid, 107d, eerste lid en 107 e, eerste lid van de Gemeentewet;

 • C.

  de waarnemend voorzitter van de raad tot voorzitter van de werkgeverscommissie voor de duur van de zittingsperiode van de raad;

 • D.

  vast te stellen de

 

Verordening werkgeverscommissie griffier/ griffie van de gemeente Capelle aan den IJssel

Artikel 1Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie
 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd;

 • 2.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen;

 • 3.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier.

 

Artikel 2Samenstelling werkgeverscommissie
 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter, zijnde de waarnemend voorzitter van de raad, en vier andere leden uit de raad.

 • 2.

  De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

 • a.

  op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslaggaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

 • b.

  indien het lid aftreedt als lid van de raad;

 • c.

  indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 4.

  De voorzitter van de raad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en eventueel optreden als informant.

 

Artikel 3 Taken van de voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

 • e.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

 

Artikel 4Ondersteuning commissie

De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde,draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of de secretaris afsprakenover ondersteuning.

 

Artikel 5Besluitvorming
 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2;

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 

Artikel 6 Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. Debesluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitiefvastgesteld

 

Artikel 7Beslotenheid van vergaderingen
 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met een belang genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur.

 

Artikel 8Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als doorde voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

 

Artikel 9 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijksverslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

 

Artikel 10Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervanbeslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

 

Artikel 11Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

 

Artikel 12Citeerartikel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Verordening werkgeverscommissie griffier/ griffie van de gemeente Capelle aan den IJssel’.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 13 december 2010

De griffier, De voorzitter,

Toelichting verordening werkgeverscommissie

Algemeen

De gemeente is de werkgever van de ambtenaren die werkzaam zijn bij deze rechtspersoon.

Raad en college vullen dit werkgeverschap in. De raad is daarbij het bevoegd gezag van degriffie en het college voor zijn organisatie. Gelet op de publieke taken, de grootte en desamenstelling van de raad ligt het voor de hand dat hij voor de feitelijke invulling van hetwerkgeverschap een commissie instelt waaraan hij deze taak delegeert. Gelet op artikel 83en artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet ligt de instelling van een bestuurscommissie

het meest voor de hand. Daarin voorziet deze verordening.

De delegatie ziet alleen op het nemen van personele besluiten. Het vaststellen van rechtspositieregelingen leent zich uit de aard van de bevoegdheid niet voor delegatie en is derhalve wettelijk niet toegestaan.

Artikelsgewijs

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

In artikel 1 wordt verwoord dat de werkgeverscommissie alle bij het werkgeverschaphorende taken en bevoegdheden vervult. Naast het nemen van personele besluiten, buigtdeze commissie zich bijvoorbeeld ook over het te voeren HRM-beleid, integriteitsbeleid(o.a. gedragscode, ambtseed, vertrouwenspersoon) en bereidt zij de voorstellen aan de raad

voor die voortvloeien uit het werkgeverschap. Andere voorbeelden die horen tot de werkgeverstaak zijn het voeren van overleg met de griffier over de voortgang van de werkzaamheden van de griffie, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de griffier en het doen van voorstellen over de inrichting van de griffie.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

Uit artikel 83 van de Gemeentewet vloeit voort dat de burgemeester (en de wethouders)geen lid kunnen zijn van de werkgeverscommissie. Dit is volledig in de lijn met het feit datde raad het bevoegde gezag is van de griffie. De burgemeester is hiervan geen lid. Overigensis de burgemeester wel lid van het college en stuurt hij dus rechtstreeks de secretaris aan,

maar niet de griffier. De griffier is niet aan hem ondergeschikt.

De burgemeester is echter wel technisch voorzitter van de raad en zal in die hoedanigheidvaak een beroep doen op de griffier. In dat kader kan het zinvol zijn om de burgemeester invoorkomende gevallen uit te nodigen in de vergaderingen van de werkgeverscommissie alsinformant.

Artikel 3 Taken voorzitter

Gelet op de taken van de voorzitter van de werkgeverscommissie is het goed om voor deinvulling van dit voorzitterschap een voorzittersprofiel op te stellen, waardoor de raad kanoordelen of de beoogde voorzitter aan dit profiel voldoet. Ook is het wellicht van belangom als raad aan de voorzitter (en de leden) van de werkgeverscommissie scholing aan tebieden op het specifieke terrein waarop deze commissie zich begeeft.

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

De ondersteuning waarover in dit artikel wordt gesproken kan worden geregeld doormiddel van het aangaan van dienstverleningsovereenkomsten van de griffier met hetcollege, de secretaris of een afdelingshoofd. Voor het kunnen aangaan van deze overeenkomsten is het wel noodzakelijk dat het college zijn bevoegdheid tot het aangaan vanprivaatrechtelijke rechtshandelingen aan de griffier mandateert. Mandaat aan een nietondergeschikte is door de wetgever mogelijk gemaakt in artikel 10:4 van de Algemenewet bestuursrecht. Daarnaast moet de burgemeester aan de griffier de volmacht gevenom overeenkomsten te kunnen ondertekenen.

Artikelen 5 en 6 Besluitvorming en Verslaglegging

De inhoud van deze artikelen spreekt voor zich.

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

Wanneer in vergaderingen van de werkgeverscommissie personele aangelegenheden aanbod komen en hetgeen hier wordt besproken niet bedoeld is om aan derden kenbaar temaken, ligt het voor de hand dat hierover in beslotenheid wordt vergaderd. De agenda, destukken en de besluitenlijst zijn in beginsel wel openbaar, tenzij de werkgeverscommissie

beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid vanbestuur, hierop of een deel ervan geheimhouding moet worden gelegd. De werkgeverscommissieis op grond van artikel 7, tweede lid van deze verordening en in lijn met artikel86 van de Gemeentewet, bevoegd de geheimhouding op te heffen. Vanzelfsprekendkunnen raadsleden wel inzage krijgen in de stukken etc., aangezien de raad het oorspronkelijk

bevoegde orgaan is.

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 9 Verantwoording

De raad heeft sinds de dualisering van het gemeentebestuur een eigen secretaris gekregen,de griffier. Daarnaast heeft de raad ook vaak een griffie ingericht om hem, zijn organen ende griffier te ondersteunen. Daardoor heeft de raad er formeel een taak bij gekregen, deinvulling van het werkgeverschap. Het is van belang dat de raad inzicht krijgt en houdt

wat hieronder moet worden verstaan. De verantwoording door de werkgeverscommissievan haar werkzaamheden en bevindingen kan hieraan bijdragen. Ook uit het oogpunt dathet de raad is die de arbeidsvoorwaardenregelingen vaststelt, waarop de werkgeverscommissie

de personele besluiten baseert, is een belangrijk argument om deze verantwoordingte regelen.

De besprekingen vinden plaats in vertrouwelijke sfeer. Zie ook de toelichting bij artikel 7

Artikelen 10, 11 en 12 Onvoorziene omstandigheden, Inwerkingtreding en Citeertitel

Deze artikelen behoeven geen toelichting.