Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Subsidieregeling Onderwijsachterstanden Capelle aan den IJssel 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Onderwijsachterstanden Capelle aan den IJssel 2018
CiteertitelSubsidieregeling Onderwijsachterstanden Capelle aan den IJssel 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerponderwijs

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Capelle aan den IJssel 2017

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-2018nieuwe regeling

19-12-2017

Gemeenteblad 2018, nr. 2826

947514

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Onderwijsachterstanden Capelle aan den IJssel 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelet op de Algemene subsidieverordening Capelle aan den IJssel 2017 (ASV); overwegende dat:

het college op basis van artikel 3 van de ASV bij subsidieregeling vaststelt welke activiteiten in aanmerking kunnen komen voor subsidie;

het college op basis van artikel 3 van de ASV bij subsidieregeling tevens kan bepalen welke doelgroepen in aanmerking komen voor subsidie;

de ASV op het verstrekken van subsidies van toepassing is, voor zover daarvan niet bij subsidieregeling wordt afgeweken;

de ASV op onderdelen bij subsidieregeling kan worden aangevuld, besluit:

 

vast te stellen de volgende

 

Subsidieregeling Onderwijsachterstanden Capelle aan den IJssel 2018

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • a.

  Gewicht volgens de landelijke gewichtenregeling: gewicht conform het Besluit bekostiging WPG.

 • b.

  Schakelklas: een klas voor basisschoolleerlingen met en zonder migratieachtergrond, met een grote taalachterstand, waarin zij, in combinatie met of naast een reguliere groep, gedurende gemiddeld één schooljaar dusdanig worden bijgeschoold dat zij na dit schooljaar het gewone onderwijscurriculum kunnen vervolgen.

 • c.

  Schoolmaatschappelijk werker: iemand die professionele, kortdurende hulpverlening biedt aan en schoolondersteuning voor jeugdigen met ontwikkelings- en opvoedproblemen in het onderwijs.

 • d.

  Specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid: uitkeringen conform het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is alleen van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor:

  • a.

   Het organiseren van een schakelklas.

  • b.

   Activiteiten die de voor- of buitenschoolse taalontwikkeling bevorderen van kinderen met een kans op een) onderwijsachterstand in de leeftijd tot en met 12 jaar.

  • c.

   De inzet van een schoolmaatschappelijk werker.

 • 2.

  De activiteiten dienen aan te sluiten bij de voor deze subsidieregeling relevante doelstellingen

van de Capelse Onderwijsnotitie Leren voor het leven 2016-2020.

Artikel 4. Prestatieafspraken

Met subsidieontvangers worden in de subsidiebeschikking afzonderlijke afspraken gemaakt over de specifiek te verrichten activiteiten en de in dat kader te leveren exacte prestaties.

Artikel 5. Subsidieontvangers

 • 1.

  Subsidie voor een schakelklas wordt uitsluitend verstrekt aan de besturen van scholen in de gemeente Capelle aan den IJssel die een meer dan gemiddeld aantal leerlingen hebben met een gewicht volgens de landelijke gewichtenregeling.

 • 2.

  Subsidie voor activiteiten zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, sub b wordt uitsluitend verstrekt aan een bij notariële akte gevestigde rechtspersoon.

 • 3.

  Subsidie voor de inzet van een schoolmaatschappelijk werker wordt uitsluitend verstrekt aan de besturen van scholen voor speciaal basisonderwijs en voor voortgezet onderwijs in de gemeente Capelle aan den IJssel.

Artikel 6. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Voor subsidie komen alleen in aanmerking de redelijkerwijs te maken kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub a en b.

 • 2.

  Subsidie voor de inzet van een schoolmaatschappelijk werker op scholen uit het voortgezet onderwijs bedraagt maximaal 25% van de kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3, lid 1, subc. Het betrokken schoolbestuur levert een bijdrage van 75% in de kosten.

 • 3.

  In het VMBO komt de inzet van 0,5 fte schoolmaatschappelijk werk op 600 leerlingen voor subsidie in aanmerking en in het HAVOAAA/O de inzet van 0,5 fte schoolmaatschappelijk werk op 1.000 leerlingen.

 • 4.

  Subsidie voor de inzet van een schoolmaatschappelijk werker op scholen uit het speciaal basisonderwijs bedraagt maximaal 50% van de kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub c. Het betrokken schoolbestuur levert een bijdrage van 50% in de kosten.

 • 5.

  Voor scholen voor praktijkonderwijs met 100 tot 200 leerlingen komt de inzet van een schoolmaatschappelijk werker voor 3 uur per week voor subsidie in aanmerking. Voor scholen met minder dan 100 leerlingen komt de inzet van 2 uur per week voor subsidie in aanmerking en voor scholen met meer dan 200 leerlingen de inzet van 5 uur per week.

Artikel 7. Aanvraagtermijn

 • 1.

  Een aanvraag voor een subsidie die per kalenderjaar wordt verstrekt, wordt, in afwijking van artikel 7, eerste lid van de ASV, ingediend vóór 1 november van het jaar voorafgaand aan het gemeentelijke begrotingsjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 2.

  Een aanvraag om een subsidie die niet per kalenderjaar wordt verstrekt wordt, in afwijking van artikel 7, tweede lid van de ASV, ingediend vanaf 1 november van het jaar voorafgaand aan het gemeentelijke begrotingsjaar waarop de aanvraag betrekking heeft tot uiterlijk 10 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 3.

  Aanvragen ingediend voor of na de termijn genoemd in het eerste en tweede lid worden niet in behandeling genomen.

Artikel 8. Beslistermijn

1.In afwijking van artikel 8, eerste lid van de ASV, beslist het college op een aanvraag om een subsidie die per kalenderjaar wordt verstrekt, binnen acht weken nadat de uiterste aanvraagdatum, te weten

1 november, is verstreken.

2.Het college kan de termijn genoemd in het eerste lid eenmaal met ten hoogste 8 weken verdagen.

Artikel 9. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Jaarlijks wordt door de gemeenteraad de programmabegroting vastgesteld met daarin een verdeling van de beschikbare middelen per subsidieregeling. De aldus in de programmabegroting opgenomen middelen gelden voor deze subsidieregeling als subsidieplafond in de zin van artikel 4:22 van de Awb.

 • 2.

  De verdeling van het subsidieplafond vindt voor subsidies die per kalenderjaar worden verstrekt plaats op basis van een verdeling naar rato over de subsidieaanvragen die voor toewijzing in aanmerking zouden komen als hierdoor het subsidieplafond niet zou worden overschreden. De subsidieaanvragen die voor de voorgeschreven aanvraagdatum zijn ontvangen en die voldoen aan de eisen van artikel 6 van de ASV, worden eerst getoetst aan de overige artikelen van de ASV. Als de beoordeling op grond van de ASV geen aanleiding geeft om de aanvraag af te wijzen, wordt de aanvraag getoetst aan deze subsidieregeling. Indien het totaalbedrag van de aanvragen die na deze toetsing voor toewijzing in aanmerking komen het subsidieplafond overschrijdt, worden de beschikbare middelen naar rato over de aanvragen verdeeld, tot het maximum van het subsidieplafond.

 • 3.

  De verdeling van het subsidieplafond vindt voor andere aanvragen om subsidie plaats op basis van de volgorde van binnenkomst van de aanvragen die voldoen aan de eisen van de ASV en deze subsidieregeling, te rekenen vanaf 1 november van het jaar voorafgaand aan het gemeentelijke begrotingsjaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Indien op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt meer dan één aanvraag wordt ontvangen, wordt de onderlinge rangschikking van de aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 10. Verplichtingen

 • 1.

  Subsidieontvangers die activiteiten ontplooien met en/of voor kinderen dienen een beleid te voeren, gericht op het waarborgen van een veilige omgeving voor kinderen.

 • 2.

  Bij de subsidieverlening kunnen aan de subsidieontvanger nog andere dan de in het vorige lid vermelde verplichtingen worden opgelegd.

Artikel 11. Aanvraag vaststelling subsidie

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in de ASV dient een aanvraag tot vaststelling van de subsidie, bestemd voor activiteiten bedoeld onder artikel 3, lid 1, sub a en b, te voldoen aan de verantwoordingseisen die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden gesteld aan de verantwoording van de specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid.

 • 2.

  In afwijking van artikel 16, tweede lid, sub c van de ASV, hoeft de subsidieontvanger geen balans van het afgelopen subsidiejaar te overleggen bij zijn aanvraag tot vaststelling.

Artikel 12. Slotbepalingen

 • 1.

  De Subsidieregeling Onderwijsachterstanden Capelle aan den IJssel 2017 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2018.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Onderwijsachterstanden 2018.

 

 

Capelle aan den IJssel, 19 december 2017.