Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Subsidieregeling groene daken en verticaal groen Capelle aan den IJssel 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling groene daken en verticaal groen Capelle aan den IJssel 2019
CiteertitelSubsidieregeling groene daken en verticaal groen Capelle aan den IJssel 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-01-201931-12-2019Nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-18317

1062016

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling groene daken en verticaal groen Capelle aan den IJssel 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

besluit vast te stellen de volgende regeling:

 

Subsidieregeling groene daken en verticaal groen Capelle aan den IJssel 2019.

Artikel 1 Begrippenlijst

In deze Regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel;

 • b.

  gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

 • c.

  asbestdak: dak en/of dakbedekking waarin asbesthoudend materiaal is toegepast;

  gecertificeerd bedrijf: bedrijf dat ten behoeve van het inventariseren of verwijderen van asbest beschikt over een of beide certificaten:

  • I.

   SC 530: Asbestverwijdering;

  • II.

   SC 540: Asbestinventarisatie;

 • e.

  dak(constructie): samenstelling van balken (hout of staal), regels en bebording of betonnen plaat, die sterk genoeg is om de dakbedekking van een gebouw te dragen en de wind-, regen- en sneeuwbelasting op te vangen. De dakconstructie moet zodanig zijn dat deze beloopbaar is voor onderhoud en inspectie;

 • f.

  groen dak: een dak op een gebouw dat tenminste bestaat uit een wortelwerende-, een drainage-, een substraat- en een vegetatielaag;

 • g.

  groene gevel: verticaal groen, een groene of levende muur zijnde een verticale constructie van planten tegen de gevel van een gebouw of vlak voor maar losstaand van de gevel in de grond;

 • h.

  extensieve groene daken: daken met een vegetatiepakket dat is opgebouwd uit een wortelwerende laag, een drainagelaag of waterbergingslaag, een substraatlaag en een vegetatielaag met droogteresistente soorten en die geen gebruiksfunctie hebben. De groene extensieve daken zijn alleen voor onderhoud en inspectie toegankelijk. De belasting ligt tussen de 40 en 200 kg per vierkante meter;

 • i.

  intensieve groene daken: daken met een vegetatiepakket dat is opgebouwd uit een wortelwerende laag, een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag met een grote variatie aan soorten tot en met bomen toe en die een gebruiksfunctie kunnen hebben. De belasting ligt boven de 200 kg per vierkante meter;

 • j.

  monument: een onroerende zaak die is opgenomen in het monumentenregister zoals bedoeld in de Monumentenwet 1988, dan wel een onroerende zaak die is geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst zoals bedoeld in de vigerende monumentenverordening;

 • k.

  woonwagen: voor bewoning bestemd gebouw als bedoeld in de Woningwet dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst;

 • l.

  platte daken: daken met een hellingshoek ten opzichte van de horizontaal van kleiner dan of gelijk aan 3 graden;

 • m.

  subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies zoals bedoeld in artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • n.

  onder de kosten van de voorzieningen worden begrepen: de kosten die ter zake worden gemaakt van:

  • I.

   de aanneemsom;

  • II.

   de ontwerpkosten;

  • III.

   de verschuldigde en niet verrekenbare omzetbelasting.

Artikel 2 Doel subsidieregeling

Doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van het aanleggen van groene daken en groene gevels op gebouwen met als doel een bijdrage te leveren aan het vergroenen van de stad, met als positieve effecten: het verhogen van de biodiversiteit, de groenbeleving, de leefkwaliteit, de regenbestendigheid, de geluidsdruk, het verminderen van CO2-emissies door energiebesparing en het tegengaan van de opwarming van de stad. Ook heeft deze regeling tot doel om het verwijderen van asbestdaken te stimuleren.

Artikel 3 Toepassingsbereik

Het college kan op basis van deze Regeling aan de eigenaar, bewoner of huurder van een pand in Capelle aan den IJssel, conform artikel 4:23, lid 3 sub d van de Algemene wet bestuursrecht een financiële bijdrage verlenen in de tegemoetkoming voor de aanleg van een groen dak en/of een groene gevel, indien de eigenaar, bewoner of huurder, indien van toepassing met schriftelijke toestemming van de eigenaar, een aanvraag tot het verlenen van financiële bijdrage heeft ingediend die voldoet aan de gestelde eisen in artikel 4 van de regeling.

Artikel 4 Voorwaarden stimuleringsregeling aanleg groene daken

Na toetsing van de aanvraag op basis van deze Regeling verleent het college de in artikel 8 genoemde financiële bijdrage onder de volgende voorwaarden:

 • a.

  de financiële bijdrage wordt uitsluitend verstrekt aan de eigenaar, geautoriseerde bewoner of huurder van een gebouw, woonwagen of een pand van een organisatie. Wanneer er sprake is van het vervangen van een asbestdak groter dan 25 m2 naar een groen dak, wordt een extra bijdrage toegekend van € 1.000,-;

 • b.

  de minimale oppervlakte van het groene dak, exclusief terrassen of paden, of verticaal groen, exclusief ramen en deuren, bedraagt 4 m2;

 • c.

  ontwerp, aanleg en onderhoud van een groen dak of groene gevel dient deugdelijk en zorgvuldig door een erkend bedrijf te worden uitgevoerd. Indien bij de aanleg van een groen dak gebruik wordt gemaakt van trays/rollen mag dit ook, volgens de voorschriften, zelf worden aangelegd. Het groene dak en/of de groene gevel dient na ontvangst van het subsidiebedrag ten minste vier jaar in goede staat te blijven.

  De verstrekte subsidie kan gedeeltelijk of geheel worden teruggevorderd indien dit niet gebeurt;

 • d.

  de aanleg van het groene dak en/of de groene gevel is in overeenstemming met het geldend bouwrecht;

 • e.

  de beoordeling van een deskundige of de constructie van een woning, gebouw of woonwagen voldoende draagkracht bezit om het groene dak of verticaal groen te dragen, is bij toepassingen van meer dan 20 m2 nodig. Een verklaring van deze deskundige of van een dakdekkersbedrijf moet bij de aanvraag worden gevoegd. Wanneer meerdere eigenaren met aangrenzende daken een financiële bijdrage willen aanvragen, kunnen zij volstaan met één gezamenlijke constructieve berekening.

  De eigenaar van de woning, pand of woonwagen blijft altijd persoonlijk verantwoordelijk voor de (constructieve) veiligheid;

 • f.

  de kosten van de voorzieningen dienen in redelijke verhouding te staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • g.

  voor herstel, reparatie of extra aanplant bij sterfte wordt geen financiële bijdrage verstrekt;

 • h.

  uitvoering van de werkzaamheden, te weten het treffen van de voorzieningen waarvoor een financiële bijdrage wordt gevraagd, voordat op de aanvraag is beslist door het college, gebeurt op eigen risico van de aanvrager;

 • i.

  binnen 13 weken na de datum van verlening wordt met de aanleg van een groen dak of verticaal groen gestart, tenzij het naar het oordeel van het college, deze termijn niet haalbaar is geweest.

Artikel 5 Vaststelling subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor het beleidsdoel bedraagt voor de gehele looptijd van de regeling € 46.000,-.

 • 2.

  De verstrekking van subsidie geschiedt, met inachtneming van het subsidieplafond, op basis van de volgorde van ontvangst van de subsidieaanvragen.

Artikel 6 Aanvraag subsidieverlening

 • 1.

  Voor het aanvragen van de subsidie dient van het aanvraagformulier gebruik te worden gemaakt.

 • 2.

  De aanvraag voor de subsidie groene daken/verticaal groen bevat in ieder geval:

  • a.

   een voorstel voor het aan te brengen groene dak/verticaal groen, de oppervlakte dan wel omvang ervan en hoe het eruit ziet;

  • b.

   een gespecificeerde begroting van de kosten en/of een offerte van de kosten opgesteld door een dakbegroeningsbedrijf of een dakdeskundige. In de begroting wordt in ieder geval een overzicht van de kosten aangegeven van:

   • I.

    het materiaal dat nodig is voor de aanleg van het groene dak/verticaal groen;

   • II.

    loonkosten dakbegroeningsbedrijf of dakdeskundige;

   • III.

    kosten van het bouwkundig advies;

   • IV.

    overige relevante kosten.

  • c.

   een situatietekening met (voorkeur) schaal 1:100;

  • d.

   een foto van het bestaande dak.

 • 3.

  Indien een groen dak meer dan 50 m2 aan oppervlakte heeft, dienen er twee offertes te worden ingediend bij de aanvraag. Indien het bedrijf is gecertificeerd door Stichting Groenkeur, hoeft er maar één offerte te worden ingediend.

 • 4.

  Als voor de realisatie van het groene dak of de groene gevel een omgevingsvergunning voor bouwen (bouwvergunning) en/of voor een monument (monumentenvergunning) vereist is, dan wordt ook een kopie van de verleende omgevingsvergunning (bouwvergunning en/of monumentenvergunning) meegezonden.

 • 5.

  Indien de aanvrager niet de eigenaar is van het betreffende gebouw of woonboot dient een verklaring van de eigenaar te worden bijgevoegd waaruit blijkt dat de eigenaar instemt met het aanbrengen van het groene dak en/of de groene gevel.

 • 6.

  Indien een (rechts)persoon namens een partij een aanvraag indient, dient een geldig machtigingsbewijs of volmacht te worden bijgevoegd.

Artikel 7 Behandeling aanvraag subsidieverlening

 • 1.

  De aanvrager ontvangt onverwijld een bericht van ontvangst van de aanvraag tot subsidieverlening, waarin de datum van ontvangst van de aanvraag wordt vermeld;

 • 2.

  Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Artikel 8 Hoogte subsidie en verantwoording

 • 1.

  De bijdrage voor een groen dak bedraagt € 25,- per m2 en voor een groene gevel € 50,- per m2.

 • 2.

  Het maximale subsidiebedrag inclusief kosten voor bouwkundig onderzoek bedraagt:

  I.

  Particulier

  geen maximum per aangevraagd object;

  II.

  Organisatie

  € 10.000,- per aangevraagd object.

 • 3.

  De kosten voor een bouwkundig onderzoek worden tot een maximum van € 250,- vergoed. Bij een gezamenlijke aanvraag van drie of meer woningen wordt voor een bouwkundig onderzoek tot een maximum van € 500,- vergoed.

 • 4.

  Het subsidiebedrag is voor een particulier maximaal 90% van de totale kosten van de aanleg van een groen dak en/of verticaal groen en voor een organisatie maximaal 50% van de totale kosten voor de aanleg van een groen dak en/of verticaal groen;

 • 5.

  De kosten voor een asbestonderzoek door een gecertificeerd bedrijf worden tot een maximum van € 1.000,- vergoed.

Artikel 9 Afwijkingsmogelijkheid

 • 1.

  In de gevallen waarin de toepassing van de regeling naar het oordeel van het college zou leiden tot een niet gerechtvaardigde uitkomst en/of tot een ondoelmatige besteding van subsidiegeld, kan het college afwijken van het bepaalde in deze regeling.

 • 2.

  Het college kan ten gunste van een aanvraag afwijken van deze regeling als het plan op bijzondere wijze bijdraagt aan de doelstellingen zoals genoemd in artikel 2.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze Regeling treedt in werking de dag na bekendmaking;

 • 2.

  Deze Regeling vervalt op 31 december 2019.

 • 3.

  Deze Regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling groene daken en verticaal groen Capelle aan den IJssel 2019.

 

Capelle aan den IJssel,8 januari 2019.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

drs. A. deBaat

de burgemeester,

mr. P.Oskam