Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cranendonck

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck houdende regels omtrent particuliere initiatieven tot het aanbrengen en/of veranderen van verhardingen in de openbare ruimte Beleidsregels verhardingen in de openbare ruimte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCranendonck
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck houdende regels omtrent particuliere initiatieven tot het aanbrengen en/of veranderen van verhardingen in de openbare ruimte Beleidsregels verhardingen in de openbare ruimte
CiteertitelBeleidsregels verhardingen in de openbare ruimte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 lid 1 Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-11-2017nieuwe regeling

14-11-2017

Gemeenteblad, 2017, 207930

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck houdende regels omtrent particuliere initiatieven tot het aanbrengen en/of veranderen van verhardingen in de openbare ruimte Beleidsregels verhardingen in de openbare ruimte

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Beleidsregels verhardingen in de openbare ruimte

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck,

overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen in verband met particuliere initiatieven tot het aanbrengen en/of veranderen van verhardingen in de openbare ruimte;

gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht,

BESLUIT:

Vast te stellen de navolgende beleidsregels inzake particuliere initiatieven tot het aanbrengen en/of veranderen van verhardingen in de openbare ruimte

Artikel 1 Het is verboden zonder daartoe strekkende schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders verhardingen aan te brengen of te veranderen in de openbare ruimte op gemeentelijk eigendom;

Artikel 2 Van rechtswege zal de gemeente als eigenaar van de ondergrond, door natrekking tevens eigenaar worden van de daarop aangebrachte materialen. De initiatiefnemer kan geen aanspraak maken op vergoeding van de aangebrachte materialen. Met het verharden van de openbaar ruimte kan geen aanspraak worden gemaakt op verjaring van de ondergrond.

Artikel 3 De gemeente is als eigenaar en wegbeheerder verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de openbare weg, waaronder begrepen de aangebrachte verhardingen. De initiatienemer zal de gemeente dan ook te allen tijde in de gelegenheid moeten stellen haar daaruit voortvloeiende verplichtingen te kunnen vervullen. Het is niet toegestaan objecten of werken aan te brengen die de publieke functie belemmeren.

Artikel 4 Burgemeester en wethouders hebben het recht onveilige of ongewenste verhardingen aan te passen

en of te laten verwijderen. De initiatiefnemer kan geen aanspraak maken op vergoeding van de verwijderde materialen.

Artikel 5 Indien burgemeester en wethouders geen toestemming hebben verleend voor het aanbrengen of

wijzigen van verhardingen kan zij de bestaande toestand laten herstellen en de kosten hiervan doorberekenen aan de opdrachtgever en/of initiatiefnemer.

Artikel 6 Het aanbrengen van verhardingen is enkel toegestaan op gronden met de bestemming ‘verkeer’ of ‘verkeersdoeleinden’.

Artikel 7

Bij het aanleggen of veranderen van verhardingen dienen de richtlijnen uit de Kaders Algemene

Regels Cranendonckse Openbare Ruimte 2016 (ARCOR) in acht te worden genomen.

Artikel 8 De wijziging of aanbrenging mag niet ten koste gaan van de verkeersveiligheid. Hierbij dienen de richtlijnen CROW Werk in Uitvoering in acht te worden genomen.

Artikel 9 Bij het aanleggen of veranderen van verharding dient voorts alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht te worden genomen. Hiertoe behoort onder meer: - milieuwetgeving - Arbowetgeving - Beheerplannen openbare ruimte - Voorschriften nutsbedrijven - Borging afvoer regenwater en voorschriften Waterschap De Dommel

Artikel 10 Deze beleidsregels treden in werking op de dag volgend op de datum van bekendmaking.

Aldus vastgesteld te Budel op 14 november 2017,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,

de secretaris de burgemeester (wnd.)

ir. J.A.G.M. van Aaken mr. H.C.R.M de Wijkerslooth