Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Beleidsregels standplaatsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels standplaatsen
CiteertitelBeleidsregels standplaatsen
Vastgesteld doorCollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81
 2. Algemene plaatselijke verordening, artikel 5:18 (standplaatsvergunning), artikel 5:19 (toestemming rechthebbende en artikel 5:20 (afbakeningsbegrippen)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-09-2017Nieuwe regeling

22-08-2017

Gemeenteblad 11-09-2017, nr. 156734

B&W 2647

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels standplaatsen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van de eenheid Publieksdienstverlening van 11 juli 2017, nummer 2647;

overwegende dat het wenselijk is om nadere regels te stellen voor standplaatsen voor de ambulante handel;

gelet op artikel 5:18, artikel 5:19 en 5:20 van de Algemene plaatselijke verordening en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t:

vast te stellen de “Beleidsregels standplaatsen

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen;

 • b.

  incidentele standplaats: een standplaats die niet langer dan twee maanden wordt ingenomen;

 • c.

  seizoensgebonden standplaats: tijdelijke standplaats waar seizoensgebonden producten worden verkocht (zoals ijs, oliebollen en kerstbomen);

 • d.

  standplaats: het vanaf een vaste, openbaar en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten waarbij gebruik wordt gemaakt van een fysiek hulpmiddel (zoals een kraam, verkoopwagen of tafel);

 • e.

  standplaatslocatie: door het college aangewezen stuk grond waarop een standplaats mag worden ingenomen;

 • f.

  vaste standplaats: een standplaats die langer dan twee maanden wordt ingenomen;

 • g.

  vergunninghouder: degene die in het bezit is van de standplaatsvergunning;

 • h.

  verordening: Algemene plaatselijke verordening gemeente Dalfsen;

HOOFDSTUK 2 AANVRAAG

Artikel 2: Aanvraag

 • 1.

  Voor het verkrijgen van een standplaatsvergunning komt uitsluitend in aanmerkingen een natuurlijk persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en een aanvraag via het aanvraagformulier van de gemeente heeft ingediend bij het college.

 • 2.

  De aanvraag om een standplaatsvergunning bevat in elk geval de volgende gegevens en documenten:

  • a.

   naam, adres en woonplaats;

  • b.

   de locatie die ingenomen wordt inclusief locatiekaart;

  • c.

   de periode en dag van voorkeur dat de standplaats ingenomen wordt;

  • d.

   het doel van inname;

  • e.

   een omschrijving van het fysieke hulpmiddel en de afmetingen daarvan;

  • f.

   een uittreksel van de kamer van koophandel, niet ouder dan zes maanden;

  • g.

   indien van toepassing, een verklaring van de eigenaar van de betreffende grond, waarin toestemming wordt gegeven voor het gebruik van particuliere grond.

HOOFDSTUK 3 VASTE STANDPLAATSEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN

Artikel 3: Aanwijzingen en aantal vaste standplaatslocaties

 • 1.

  Als locaties waar vaste standplaatsen kunnen worden ingenomen worden aangewezen:

  • a.

   Dalfsen: hoek Pleijendal/ Wilhelminastraat (2 plaatsen);

  • b.

   Hoonhorst: hoek Kerkstraat/ Lage Weide (1 plaats);

  • c.

   Lemelerveld: Kroonplein (2 plaatsen);

  • d.

   Nieuwleusen: Westeinde, parkeerterrein naast de daar gevestigde supermarkt (1 plaats);

  • e.

   Nieuwleusen: Burg. Backxlaan, op het parkeerterrein voor het zwembad de Meule (1 plaats);

  • f.

   Oudleusen: J. Schaapmanstraat op de parkeerplaats met het informatiebord (1 plaats);

 • 2.

  Voor elke locatie wordt maximaal één vaste standplaatsvergunning tegelijkertijd verleend, met uitzondering van de locaties in Dalfsen en Lemelerveld) waar maximaal twee standplaatsvergunningen worden verleend.

 • 3.

  Het college behoudt het recht ingevolge bijzondere omstandigheden en/of onverwachte situaties van de aangewezen locaties af te wijken.

 • 4.

  In de bijlage zijn locatiekaarten opgenomen voor de locatie van de standplaatsen.

Artikel 4: Dagen en tijden in te nemen vaste standplaats

 • 1.

  Vaste standplaatsen waaruit goederen en diensten worden verkocht mogen worden ingenomen op maandag tot en met zaterdag, tussen 8:00 uur en 22:00 uur.

 • 2.

  Een dag wordt ingedeeld in drie tijdvlakken, te weten van 8:00 uur tot 12:45 uur, van 13:15 uur tot 17:45 uur en van 18:15 uur tot 22:00 uur.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid wordt in de kernen waar een weekmarkt plaatsvindt geen vaste standplaats vergund gedurende de weekmarkt.

Artikel 5: Geldigheidsduur vergunning voor een vaste standplaats

 • 1.

  Een vergunning voor een vaste standplaats wordt voor één jaar verleend.

 • 2.

  Zowel de vergunningverlener als de aanvrager heeft de mogelijkheid om een proefperiode van één maand aan de vergunning te verbinden.

 • 3.

  In geval van overlijden, of ondercuratelestelling, of blijvende arbeidsongeschiktheid van de vergunninghouder, of ingeval van bedrijfsbeëindiging kan op aanvraag van de vergunninghouder, zijn erven of curator de vaste standplaatsvergunning worden overgeschreven op naam van de echtgenoot, de geregistreerde partner of een andere achterblijvende persoon met wie hij duurzaam samenwoonde, of zijn kind.

 • 4.

  Indien de vergunning niet kan worden overgeschreven op grond van het eerste lid, kan een medewerk(st)er van de vergunninghouder of de mede-eigenaar van diens bedrijf de vergunning voor een vaste standplaats krijgen indien hij ten minste drie jaar in loondienst van het marktbedrijf van de vergunninghouder heeft gewerkt of gedurende eenzelfde periode als mede-eigenaar in dit bedrijf heeft gefunctioneerd en zich heeft laten inschrijven op de wachtlijst.

 • 5.

  Een aanvraag tot overschrijving wordt ingediend binnen twee maanden na het overlijden of ondercuratelestelling van de vergunninghouder of nadat de blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld.

Artikel 6: Voorschriften en beperkingen verbonden aan een vaste standplaatsvergunning

 • 1.

  Aan een standplaatsvergunning worden ten minste de volgende voorschriften en beperkingen verbonden:

  • a.

   de vergunninghouder is tijdens de inname van de standplaats aanwezig;

  • b.

   de vergunninghouder houdt de omgeving van zijn standplaats schoon;

  • c.

   alle aanwijzingen en bevelen van politie, brandweer en/ of ambtenaren van de gemeentelijke afdeling toezicht en handhaving moeten direct worden opgevolgd;

  • d.

   in geval van vakantie of bijzondere omstandigheden kan het college op aanvraag van de vergunninghouder hem vergunning verlenen zich op zijn standplaats te laten vervangen door een met name genoemd persoon;

  • e.

   wanneer geconstateerd is dat de standplaats drie achtereenvolgende keren of vijfmaal in twee achtereenvolgende maanden niet is ingenomen, vervalt de standplaats van rechtswege. Tenzij hierover overleg heeft plaatsgevonden met de gemeente.

HOOFDSTUK 4 INCIDENTELE STANDPLAATSEN

Artikel 7: Aanwijzing en aantal incidentele standplaatslocaties

 • 1.

  Voor incidentele standplaatsen wordt alleen in bijzondere gevallen vergunning verleend op een nader door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats.

 • 2.

  Voor een incidentele standplaats komen alleen in aanmerking:

  • a.

   Verenigingen met een ideële of politieke grondslag;

  • b.

   Instellingen die voorlichting geven en preventiewerk verrichten op het gebied van de volksgezondheid;

  • c.

   Activiteiten die de veiligheid van personen en goederen bevorderen.

 • 3.

  De onder lid 2 genoemde instellingen/ personen dienen een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

HOOFDSTUK 5 SEIZOENSGEBONDEN STANDPLAATSEN

Artikel 8: Doel seizoensgebonden standplaats

1.In aanvulling op artikel 1, onder c wordt een seizoensgebonden standplaats alleen ingenomen voor het te koop aanbieden van ijs.

Artikel 9: Aanwijzing en aantal seizoensgebonden standplaatsen voor de verkoop van ijs

 • 1.

  Er worden in de gemeente maximaal vijf seizoensgebonden standplaatsvergunningen per kalenderjaar verleend voor de verkoop van ijs.

 • 2.

  Een vergunning voor een seizoensgebonden standplaats wordt voor één seizoen verleend.

 • 3.

  De seizoensgebonden standplaatsen voor de verkoop van ijs worden vergund op de volgende locaties:

  • a.

   Dalfsen: kruising Stationsweg/ Poppenallee, de Stuw Marshoek en de Stokte;

  • b.

   Twee nader aan te wijzen seizoensgebonden standplaatsen.

 • 4.

  Voor de nader aan te wijzen seizoensgebonden standplaatsen voor de verkoop van ijs wordt op aanvraag een standplaatslocatie beoordeeld.

 • 5.

  In de bijlage zijn locatiekaarten opgenomen voor de exacte locatie van de standplaats.

 • 6.

  De omvang voor seizoensgebonden standplaatsen in het buitengebied wordt beperkt tot 2m2.

Artikel 10: Dagen en tijden in te nemen seizoensgebonden standplaatsen

 • 1.

  Een vergunning voor een seizoensgebonden standplaats wordt per dag verleend.

 • 2.

  De seizoensgebonden standplaats voor verkoop van ijs in het buitengebied mag worden ingenomen op maandag tot en met zondag, 8:00 uur en 22:00 uur.

Artikel 11: Voorschriften en beperkingen verbonden aan een seizoensgebonden standplaatsvergunning

 • 1.

  Aan een seizoensgebonden standplaatsvergunning worden ten minste de volgende voorschriften en beperkingen verbonden:

  • a.

   de vergunninghouder is tijdens de inname van de standplaats aanwezig;

  • b.

   de vergunninghouder houdt de omgeving van zijn standplaats schoon;

  • c.

   alle aanwijzingen en bevelen van de politie, brandweer en/ of ambtenaren van de gemeentelijke afdeling toezicht en handhaving moeten direct worden opgevolgd;

  • d.

   wanneer geconstateerd is dat de standplaats drie achtereenvolgende keren of driemaal tijdens de vergunde periode niet is ingenomen, vervalt de standplaats van rechtswege. Tenzij hierover overleg heeft plaatsgevonden met de gemeente.

  • e.

   Het college behoudt het recht ingevolge bijzondere omstandigheden en/of onverwachte situaties van de aangewezen locaties af te wijken.

 • 2.

  Voor de seizoensgebonden standplaats voor de verkoop van ijs kan het college ontheffing verlenen van de verplichting uit art.13:1 lid a. Op aanvraag van de vergunninghouder kan het college vergunning verlenen om zich op zijn standplaats te laten vervangen door een met name genoemd persoon.

HOOFDSTUK 6 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 12: Wachtlijst

 • 1.

  Wanneer er geen standplaats beschikbaar is kan de aanvrager op de wachtlijst geplaatst worden.

 • 2.

  De inschrijving moet door de inschrijver jaarlijks voor 1 januari schriftelijk worden verlengd.

 • 3.

  Wanneer de inschrijving niet voor 1 januari verlengd is vervalt de inschrijving van de wachtlijst.

Artikel 13: Verkeer

 • 1.

  In alle gevallen dient de verkeersveiligheid gewaarborgd te blijven.

 • 2.

  Standplaatsen mogen het uitzicht op kruisingen, oversteekplaatsen of uitritten en dergelijke niet belemmeren.

 • 3.

  Standplaatsen mogen de doorgang voor hulpdiensten als politie, brandweer en ambulance niet belemmeren. De doorgang dient ten minste 3,5 meter breed en vier meter hoog te zijn.

 • 4.

  Een standplaats mag niet zodanig worden ingericht dat deze verstorend of verwarrend werkt op de verkeerskundige inrichting ter plaatse of anderszins leidt tot onveilige verkeerssituaties of onveilig verkeersgedrag.

 • 5.

  Voertuigen behorende bij de standplaats dienen op een reguliere parkeerplaats geparkeerd te worden.

Artikel 14: Terras

 • 1.

  Bij de standplaats mag geen terras worden geplaatst. Het is toegestaan om maximaal 2 statafels te plaatsen op de standplaats.

 • 2.

  De statafels moeten binnen een strook van 1,5 meter vanuit de standplaats blijven en mogen maximaal over de breedte van de standplaats worden geplaatst.

 • 3.

  Voor hulpverleningsverkeer dient ten allen tijde een vrije doorgang van tenminste 3,50 meter vrijgehouden te worden.

 • 4.

  Voor voetgangers dient ten allen tijde een vrije doorloopruimte van ten minste 1,50 meter gewaarborgd te blijven.

HOOFDSTUK 7 SLOTARTIKELEN

Artikel 15: Overgangsbepaling

 • 1.

  Aan de hieronder genoemde standplaatshouders is een vergunning voor onbepaalde tijd verleend. Wanneer deze vergunning komt te vervallen zal er geen vergunning meer worden verleend voor onbepaalde tijd aan:

  • a.

   J. Antonissen (groente en fruit)

  • b.

   A. Mazereeuw (vis)

  • c.

   B. Kroezen (brood en banket)

  • d.

   W. v.d. Linde (groente en fruit)

  • e.

   Ter Beek (vis)

  • f.

   J. Kruitbosch (groente en fruit)

  • g.

   W. de Graaf (vis)

 • 2.

  De in Nieuwleusen aan de Burg. Backxlaan vergunde standplaats aan vof Geelen voor de verkoop van oliebollen is persoonsgebonden en zal bij vertrek of overdracht niet opnieuw worden vergund.

Artikel 16: Slotbepalingen

 • 1.

  Het college behoudt zich het recht af te wijken van bovenstaande beleidsregels.

 • 2.

  De burgemeester behoudt zich het recht voor om in geval van gewijzigde feiten en/ of omstandigheden de nadere regels niet van toepassing te verklaren. De standplaatshouder dient er vanuit ondernemersrisico rekening mee te houden dat door ontwikkelingen het terras wordt gewijzigd of kan komen te vervallen.

 • 3.

  De ‘beleidsregels standplaatsvergunningen’, vastgesteld op 10 februari 2009, worden ingetrokken op de in het vierde lid vermelde datum.

 • 4.

  Deze beleidsregels treden in werking een dag na publicatie.

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen in haar vergadering van 22 augustus 2017.

 

Het college voornoemd,

de burgemeester, de gemeentesecretaris/ algemeen directeur,

drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends