Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Ronde Venen

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Ronde Venen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgelden 2017
CiteertitelVerordening marktgelden 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt per 1 januari 2017 de Verordening marktgelden 2016.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018Wijziging art. 4.

15-12-2016

Gemeenteblad, nr. 188991, 30 december 2016

88/16
01-01-201701-01-2017Nieuwe regeling

27-10-2016

gmb-2016-161630

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2017

De raad van de gemeente De Ronde Venen;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2017.

Artikel 1. Belastbaar feit

Ter zake van het innemen van standplaatsen als bedoeld op de voor het houden van de wekelijkse warenmarkten bestemde terreinen, wordt onder de naam ‘marktgeld’ een recht geheven overeenkomstig de navolgende bepalingen

Artikel 2. Belastingplicht

Belastingplichtige is degene aan wie een standplaats op het marktterrein is toegewezen of bij gebreke van deze degene die hem vervangt.

Artikel 3. Belastinggrondslag

De heffingsgrondslag van de berekening van het marktgeld is de frontbreedte van de ingenomen standplaats

Artikel 4. Belastingtarief

 • Het marktgeld bedraagt voor het innemen van een standplaats op ’t Markvelt te Abcoude bij een markt van 11.00 tot en met 17.00 uur:

  a. voor een kraam met een frontbreedte van 4 meter

  € 6,60

  b. voor iedere strekkende meter frontbreedte, of gedeelte daarvan, die meer in gebruik wordt genomen

  € 1,65

  c. voor het innemen van een terrein door een zogenaamde standwerker

  € 6,60

Artikel 5. Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. Indien het marktgeld per dag betaald wordt, gebeurt dit gedurende de marktdag, indien het marktgeld per kwartaal betaald wordt, gebeurt dit voorafgaand aan de start van het kalenderkwartaal.

Artikel 6. Tijdstip van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  Opzegtermijn van de vergunning is gelijk aan de termijnnota marktgeld.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 7. Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8. Teruggaaf

 • 1.

  Aan de belastingplichtige, die het marktgeld verschuldigd is, kan teruggaaf van marktgeld worden verleend over het volle aantal kalendermaanden, dat de standplaats wegens ziekte van zichzelf, langer dan 6 aaneengesloten weken niet is ingenomen.

 • 2.

  De aanvraag tot teruggaaf kan binnen 8 weken nadat de aanspraak tot teruggaaf is ontstaan, worden gedaan. Bij de aanvraag dient een medische verklaring van een arts te worden overlegd.

Artikel 9. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van het marktgeld.

Artikel 10. Intrekking oude verordeningen, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening marktgelden 2016’ wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang 1 januari 2017.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening marktgelden 2017’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 oktober 2016

De voorzitter,

De griffier,