Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Ronde Venen

Instellingsbesluit warenmarkten De Ronde Venen 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Ronde Venen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstellingsbesluit warenmarkten De Ronde Venen 2017
CiteertitelInstellingsbesluit warenmarkten De Ronde Venen 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 160, eerste lid, aanhef en onder h

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-01-201701-01-2017Nieuwe regeling

20-12-2016

gmb-2017-9475

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Instellingsbesluit warenmarkten De Ronde Venen 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen;

Gelet op artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet;

overwegende

dat burgemeester en wethouders voor de dorpskernen van Abcoude en Mijdrecht een weekmarkt hebben ingesteld;

dat een private partij beter in staat is om de vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, efficiënter en slagvaardiger op nieuwe ontwikkelingen en trends kan inspelen, en daardoor meer dan de gemeente in staat is een vernieuwende weekmarkt Mijdrecht neer te zetten;

dat er op dit moment geen aanleiding is om de weekmarkt van Abcoude te verzelfstandigen;

dat burgemeester en wethouders en de gemeenteraad de verzelfstandiging van de weekmarkt van Mijdrecht als positief beschouwen;

dat de gemeente hiervoor het terrein, kadastraal bekend als een gedeelte van gemeente Mijdrecht, sectie C, nummers 9109, 8818 en 7575 aan de weekmarkt in bruikleen wil geven;

besluit tot

 • 1.a

  het instellen van de warenmarkt in Abcoude.

 • 1.b

  De markt in Abcoude vindt plaats op donderdag van 11:00 uur tot 17.00 uur op ’t Markvelt te Abcoude.

 • 1.c

  Het college is bevoegd om de markt tijdelijk te verplaatsen indien dringende redenen, waaronder incidentele evenementen, daartoe noodzaken.

 • 2.a

  het instellen van de warenmarkt in Mijdrecht.

 • 2.b

  De markt in Mijdrecht vindt plaats op donderdag van 11.00 uur tot 17.00 uur op het Raadhuisplein en omgeving, kadastraal bekend als een gedeelte van gemeente Mijdrecht, sectie C, nummers 7575, 8818 en 9109 en binnen de gebiedsafbakening zoals aangegeven op de bijbehorende kadastrale tekening.

 • 2.c

  Op Hemelvaartsdag en wanneer een eerste kerstdag of nieuwjaarsdag op donderdag valt, wordt de markt in Mijdrecht op woensdag gehouden. In plaats van donderdag, wordt de markt op dinsdag gehouden wanneer tweede kerstdag op een donderdag valt.

 • 2.d

  Het college is bevoegd om de markt tijdelijk te verplaatsen indien dringende redenen daartoe noodzaken.

 • 2.e

  Het college is bevoegd om de markt tijdelijk te verplaatsen gedurende een groot evenement, dat vanwege meerdaags karakter of noodzakelijke programmering, (mede) op de donderdag plaatsvindt. Er is maximaal sprake van zes verplaatsingen per jaar naar een andere locatie als gevolg van evenementen.

 • 2.f

  Het college is bevoegd om de gebiedsafbakening van het marktterrein aan te passen indien ontwikkelingen in het centrum of op de markt daar aanleiding toe geven.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017, onder gelijktijdige intrekking van het Besluit tot het instellen van een warenmarkt van 1 januari 2013.

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit warenmarkten De Ronde Venen 2017.

 

Mijdrecht, 20 december 2016

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen,

de secretaris,

Lilian Schreurs

de burgemeester,

Maarten Divendal

TOELICHTING INSTELLINGSBESLUIT WARENMARKTEN DE RONDE VENEN 2017

Artikel 1d en 2e van het Instellingsbesluit heeft betrekking op het veranderen van de markt.

Het is niet de bedoeling dat de markt veelvuldig wordt verplaatst. Het is uiteraard van belang de belanghebbenden in een zo vroeg mogelijk stadium op de hoogte te stellen van de voorgenomen besluiten tot verplaatsen of tijdelijk opheffen van de markt. Dit ook zodat wensen en bedenkingen zoveel mogelijk kunnen worden meegenomen en meegewogen in de besluitvorming. Het besluit tot het tijdelijk opheffen of veranderen van de markt (andere dag, tijd of plaats van de markt) is te karakteriseren als een besluit van algemene strekking, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift. Hiertegen kan bezwaar of beroep worden ingediend op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

Besloten kan worden tot tijdelijk opheffen of tijdelijk verplaatsen van de markt als er sprake is van dringende redenen. Te denken valt bijvoorbeeld aan het verrichten van bestrating- en rioleringswerkzaamheden op het marktterrein. Ook andere bijzondere omstandigheden kunnen een tijdelijke verplaatsing of tijdelijke opheffing van de markt rechtvaardigen. Hierbij kan gedacht worden aan meerdaagse evenementen, ter gelegenheid van een bijzondere situatie met een regionale (bovenplaatselijke) uitstraling. Van belang daarbij is dat het evenement een grote promotionele waarde voor de gemeente De Ronde Venen heeft. Vanwege de verzelfstandiging van de weekmarkt van Mijdrecht en om de organisatoren van de weekmarkt voldoende mate van zekerheid te bieden is een maximum aantal te verplaatsingen per jaar als gevolg van evenementen opgenomen.

Artikel 1f van het Instellingsbesluit heeft betrekking op het veranderen van de gebiedsafbakening van het marktterrein. Het is niet de bedoeling om de gebiedsafbakening veelvuldig aan te passen. Ontwikkelingen in het centrum of op de markt kunnen aanleiding geven tot een aanpassing. Te denken valt bijvoorbeeld aan een compacte marktopstelling in een kleiner gebied dan de huidige gebiedsafbakening. Voorafgaand aan het besluit tot het veranderen van de gebiedsafbakening van het marktterrein wordt overleg gepleegd met de organisatoren van de weekmarkt.