Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Ronde Venen

Beleidsregels gebruik eigen materieel op de warenmarkt De Ronde Venen 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Ronde Venen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels gebruik eigen materieel op de warenmarkt De Ronde Venen 2017
CiteertitelBeleidsregels gebruik eigen materieel op de warenmarkt De Ronde Venen 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze beleidsregels vervangen de Beleidsregels gebruik eigen materieel op de warenmarkt gemeente De Ronde Venen 2013 per 1 januari 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Marktreglement De Ronde Venen 2017, art. 14, vierde lid
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-201701-01-2017Nieuwe regeling

20-12-2016

gmb-2017-9496

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels gebruik eigen materieel op de warenmarkt De Ronde Venen 2017

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen,

overwegende, dat het ingevolge artikel 14, eerste lid, van het Marktreglement De Ronde Venen 2017 verboden is op het marktterrein eigen kramen, tafels en dergelijke te plaatsen of op te slaan of gebruik te maken van verkoopwagens;

dat burgemeester en wethouders op grond van het vierde lid van genoemd artikel ontheffing van dit verbod kunnen verlenen;

dat een door burgemeester en wethouders hiertoe bevoegd verklaarde marktkramenexploitant de kramen op de markt plaatst;

dat daarnaast aan een aantal marktkooplieden ontheffing is verleend voor het gebruik van eigen materieel op de markt in de vorm van een verkoopwagen of marcavan;

dat het gebruik van eigen materieel in de vorm van een verkoopwagen of marcavan door de marktkooplieden om diverse redenen wenselijk wordt geacht;

dat gelet hierop burgemeester en wethouders het gewenst achten het gebruik van eigen materieel in de vorm van verkoopwagens of marcavans onder bepaalde voorwaarden toe te staan;

dat indien geen gebruik wordt gemakt van eigen materieel, gebruik dient te worden gemaakt van de door burgemeester en wethouders bevoegd verklaarde kramenzetter;

dat het voorts in verband met een ordelijk verloop van de markt gewenst is dat het gebruik van eigen materieel in de vorm van verkoopwagens of marcavans geleidelijk aan wordt toegestaan;

gehoord de marktcommissie,

gelet op artikel 14, vierde lid, van het Marktreglement De Ronde Venen 2017 en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende Beleidsregels gebruik eigen materieel op de warenmarkt De Ronde Venen 2017:

Artikel 1. Voorwaarden ontheffing

Voor het gebruik van een verkoopwagen of marcavan wordt slechts ontheffing verleend als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • a.

  de verkoopwagen of marcavan is inpasbaar op de markt;

 • b.

  de afmeting van de verkoopwagen of marcavan bedraagt niet meer dan het aantal meters dat thans met een huurkraam wordt ingenomen;

 • c.

  voor het gebruiken van de verkoopwagen of marcavan op de plaats waar vergunninghouder thans met een huurkraam staat, behoeven geen andere huurkramen te worden afgebroken of verplaatst;

 • d.

  de verkoopwagen of marcavan wordt alleen gebruikt op de plaats waar de marktkoopman een huurkraam heeft; in uitzonderingsgevallen kan overleg plaatsvinden met de marktmeester over een andere plaats;

 • e.

  omtrent het tijdstip van de plaatsing van de verkoopwagen of marcavan, alsmede over de wijze waarop dit dient te geschieden, vindt tijdig overleg plaats met de marktmeester.

Artikel 2. Gebruik huurkraam

Indien door de vergunninghouder geen verkoopwagen of marcavan wordt gebruikt, wordt gebruik gemaakt van het materieel van de door het college aangewezen kramenzetter.

Artikel 3. Ontheffingen

 • 1.

  Het college kan ontheffing verlenen voor het gebruik van een eigen verkoopwagen of marcavan aan:

  • a.

   maximaal twee vergunninghouders per jaar die thans met een huurkraam een standplaats op de markt innemen;

  • b.

   marktkooplui met een verkoopwagen of marcavan die nog niet beschikken over een standplaatsvergunning en geïnteresseerd zijn een vrijgekomen standplaats op de markt in te nemen.

 • 2.

  Verzoeken om ontheffing dienen schriftelijk ingediend te worden en worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

 • 3.

  Het verzoek wordt getoetst aan de vereisten uit artikel 1 van deze regeling.

 • 4.

  Indien verzoeker niet in aanmerking komt voor een ontheffing, als bedoeld in het eerste lid, wordt hijop een wachtlijst geplaatst.

Artikel 4. Intrekking oude regeling

De Beleidsregels gebruik eigen materieel op de warenmarkt gemeente De Ronde Venen 2013 worden ingetrokken.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2017.

Artikel 6. Citeertitel

Deze beleidregels worden aangehaald als: Beleidsregels gebruik eigen materieel op de warenmarkt De Ronde Venen 2017.

Mijdrecht, 

20 december 2016

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen,

de secretaris,

Lilian Schreurs

de burgemeester,

Maarten Divendal