Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deventer

Regeling interne klachtenprocedure gemeente Deventer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeventer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling interne klachtenprocedure gemeente Deventer
CiteertitelRegeling interne klachtenprocedure gemeente Deventer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1) bestreft interne klachenprocedure gemeente Deventer

2)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

hoofdstuk 9, Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-02-201627-03-2018Onbekend

16-02-2016

Gemeenteblad, 17 maart 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling interne klachtenprocedure gemeente Deventer

 

 

Artikel 1 Reikwijdte regeling

Deze regeling is van toepassing op klachten die op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bij een bestuursorgaan van de gemeente Deventer zijn ingediend.

Artikel 2 Informele afdoening

Klachten die worden ingediend bij een bestuursorgaan van de gemeente Deventer worden in eerste instantie behandeld door de verantwoordelijke teammanager. Deze neemt op korte termijn na indiening van de klacht contact op met de klager om na te aan of deze op een andere manier dan door een formele klachtafdoening tevreden gesteld kan worden. Indien deze informele afhandeling succes heeft, is de klacht daarmee afgehandeld.

Artikel 3 Formele afhandeling

Indien de in artikel 2 bedoelde informele afdoening niet succesvol is zet de verantwoordelijke teammanager de klacht door naar het team Juridische Zaken en Inkoop (JZI). JZI registreert de klacht en wijst een klachtbehandelaar aan.

Artikel 4 Procedure klachtafhandeling

De klachtbehandelaar handelt de klacht af conform het bepaalde in Afdeling 9.1.2 Awb. Hij draagt zorg voor het verzenden van een ontvangstbevestiging, onderzoekt de klacht, hoort klager en eventueel ook betrokken ambtenaren en rapporteert zijn bevindingen in de vorm van een concept-beslissing aan de directie.

Artikel 5 Beslissing op klacht

De Algemeen directeur neemt, de directie gehoord, namens het bestuursorgaan een beslissing op de klacht. De klachtbehandelaar zorg voor verzending van de beslissing. In de beslisbrief wordt verwezen naar de mogelijkheid om vervolgens nog een klacht in te dienen bij de Nationale Ombudsman.

Toelichting

Informele afdoening.

 

In eerste instantie gaat iedere brief, mail, formulier of telefoontje met een “klacht” voortaan rechtstreeks naar het verantwoordelijke (team)management. Klachten zijn namelijk niet altijd gemakkelijk te herkennen. Het kan voorkomen dat iets niet primair als een klacht wordt gepresenteerd maar wel degelijk een klacht is. Bijvoorbeeld een brief waarin een burger aangeeft dat hij het niet eens is met een bepaald beleid. Dat is geen klacht in de zin van de Awb. Maar als hij daarin ook een opmerking maakt over de bejegening is dat onderdeel wel een klacht. Het omgekeerde komt ook voor. Bijvoorbeeld een brief die als interne klacht wordt betiteld maar qua inhoud feitelijk een bezwaar is tegen een genomen besluit.

 

Mede daarom is de (team)manager aan zet om die inhoud goed te duiden. Als (deels) sprake is van een klacht heeft hij/zij de opgave om deze binnen een redelijke termijn van ca. twee weken naar tevredenheid van de burger op te lossen. Er is geen aparte registratie en er zijn geen kaders. De verwachting is dat veel klachten op deze manier informeel opgelost kunnen worden.

 

Formele klachtafhandeling.

Als de burger ontevreden is over de informele behandeling van zijn klacht, zet het (team)management de klacht door naar JZI om formeel als interne klacht te laten behandelen. Daarbij geeft het (team)management aan welke interventie(s) hij/zij heeft ondernomen: die informatie is van belang voor de communicatie met de klager en voor de verdere afhandeling.

 

JZI wijst bij toerbeurt een klachtenbehandelaar aan uit een poule van klachtbehandelaars. De klachtbehandelaar stelt vervolgens een onderzoek in dat in ieder geval bestaat uit het horen van de klager en het horen van de (team)manager/medewerkers die onderwerp zijn van de klacht.

 

Nieuw is dat hij zijn bevindingen en advies, inclusief een concept-antwoordbrief, via JZI rechtstreeks rapporteert aan de directie.

 

De Algemeen directeur is gemandateerd door B&W. Hij neemt – gehoord de directie - namens het bestuursorgaan de beslissing op de klacht. De klachtbehandelaar zorgt vervolgens voor verzending van de beslisbrief. Bedoeling is om deze formele procedure binnen vier weken af te handelen. Dit proces wordt zo ingericht in het zaaksysteem.