Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doetinchem

Verordening ontheffingen berijden voetgangersgebied binnenstad Doetinchem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoetinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening ontheffingen berijden voetgangersgebied binnenstad Doetinchem
CiteertitelVerordening ontheffingen berijden voetgangersgebied binnenstad Doetinchem 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, art. 87
 3. Beleidsregels ontheffing berijden voetgangersgebied binnenstad Doetinchem

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Beleidsregels ontheffing berijden voetgangersgebied binnenstad Doetinchem

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-2013Nieuwe regeling

17-01-2013

Gelderse Post, 30 januari 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening ontheffingen berijden voetgangersgebied binnenstad Doetinchem

De raad van de gemeente Doetinchem;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 januari 2013;

gelet op artikel 147 Gemeentewet, artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en de Beleidsregels ontheffing berijden voetgangersgebied binnenstad Doetinchem;;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening ontheffingen berijden voetgangersgebied binnenstad Doetinchem

Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening en de daarop berustende bepaling wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990;

 • d.

  brommobiel: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990;

 • e.

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een motorvoertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uit laten stappen van personen of voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen;

 • f.

  houder motorvoertuig: degene die naar de omstandigheden als houder van een motorvoertuig moet worden beschouwd, met dien verstande, dat voor een motorvoertuig dat is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens, als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van de aanvraag in het register was ingeschreven, dan wel degene die met schriftelijke bewijsstukken kan aantonen dat het motorvoertuig op het moment van de aanvraag nog voor tenminste drie maanden aan hem ter beschikking is gesteld door een instantie die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken;

 • g.

  ontheffing: ontheffing als bedoelt in artikel 87 van het RVV 1990 van het verbod om, met een nader aangeduid motorvoertuig of brommobiel, het voetgangersgebied te berijden;

 • h.

  houder van een ontheffing: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie ontheffing is verleend;

 • i.

  werkgroep binnenstad: werkgroep met vertegenwoordigers van Transport en Logistiek Nederland, OVD, Citymanager, horecaondernemers, EVO, bewoners en politie via de wijkagent centrum.

 • j.

  voetgangersgebied: de zone in de binnenstad van Doetinchem aangegeven met de borden G7 van het RVV 1990 (voetgangersgebied), welke zone wordt begrensd door IJsselkade, Raadhuisstraat, Nieuwstad, Burgemeester van Nispenstraat, Walstraat, Kapoeniestraat, Korte Kapoeniestraat en Gasthuisstraat.

 • k.

  onderneming: een organisatorisch zelfstandige eenheid die is gericht op de productie of de afzet van goederen of de verlening van diensten;

 • l.

  eigen parkeerplaats: een parkeergelegenheid, gelegen in het voetgangersgebied, die ter beschikking staat aan de houder van een motorvoertuig krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of een persoonlijk recht;

 • m.

  dagontheffing: een ontheffing voor incidenteel vervoer van goederen, uitsluitend geldig op de dag die vermeld is op de ontheffing;

 • n.

  incidentele ontheffing: een ontheffing voor een de periode van maximaal vijf achtereenvolgende werkdagen, voor noodzakelijke ritten, die verband houden met verhuis-, installatie-, (ver)bouw-, sloop- en onderhoudswerkzaamheden;

 • o.

  vaste ontheffing: ontheffing met een geldigheidsduur van maximaal 12 maanden;

 • p.

  expeditietijden: tijden gedurende welke het voetgangersgebied toegankelijk is voor verkeer, te weten: maandag /dinsdag/woensdag /donderdag van 00:00 - 12:00 en van 17:30 - 00:00 uur, vrijdag van 00:00 - 12:00 en van 17:30 - 18:00 uur; zaterdag van 04:00 - 12:00 uur;

 • q.

  werkdag: maandag tot en met zaterdag;

 • r.

  kentekenbewijs: document waarop de kentekens staan aangetekend van het motorvoertuig of de brommobiel, ten aanzien waarvan ontheffing wordt gevraagd van het verbod om het voetgangersgebied te berijden.

Artikel 2 Nadere regels

Het college is bevoegd nadere regels te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening.

Artikel 3 Voorschriften en beperkingen

 • 1.

  Het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een krachtens deze verordening verleende ontheffing

 • 2.

  Degene aan wie krachtens deze verordening een ontheffing is verleend, is verplicht daaraan verbonden voorschriften en beperkingen in acht te nemen.

Hoofdstuk 2 - Bepalingen over het aanvragen en verlenen van een ontheffing

Artikel 4 Ontheffing

 • 1.

  Het college kan op aanvraag een ontheffing verlenen voor het berijden van en het parkeren in het voetgangersgebied met een motorvoertuig.

 • 2.

  Bij de aanvraag van een ontheffing dienen afschriften van gegevens en bescheiden te worden overgelegd die blijkens onderstaand schema voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn:

Soort aanvraag

In te dienen gegevens en bescheiden

Aanvraag vaste ontheffing van

een bewoner, woonachtig in

het voetgangersgebied die beschikt over een of meerdere eigen parkeerplaats(en)

a.een bewijs van eigendom of van het huren van een pand dat is gelegen in het voetgangersgebied;

b.een bewijs van eigendom of van het huren van een of meerdere parkeerplaats(en) die is gelegen in het voetgangersgebied;

 

 

Aanvraag vaste ontheffing van

een onderneming of instelling

die is gevestigd in het voetgangersgebied en die

beschikt over een of meerdere eigen parkeerplaats(en)

a.een bewijs van eigendom of van het huren van een pand dat is gelegen in het voetgangersgebied;

b.een bewijs van eigendom of van het huren van een parkeerplaats die is gelegen in het voetgangersgebied;

c. een inschrijving in het Handelsregister;

 

 

Aanvraag vaste ontheffing voor bijzondere situaties

a.werkopdrachten of opdrachtbonnen waaruit blijkt dat het berijden van het voetgangersgebied nodig is vanwege een bijzondere situatie als bedoeld in artikel 7;

b.gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden binnen de expeditietijden;

c.andere gegevens en bescheiden die van belang zijn voor de beslissing op de aanvraag;

 

 

3.Bij de indiening van een aanvraag om een vaste ontheffing door een bewoner van het voetgangersgebied wordt aan de hand van de gemeentelijke basisadministratie getoetst of de aanvrager staat ingeschreven op een adres dat is gelegen in het voetgangersgebied.

Artikel 5 Diefstal, verlies of vermissing

 • 1.

  In geval van diefstal, verlies of vermissing van de ontheffing wordt slechts een duplicaat van een ontheffing verstrekt als van de diefstal, verlies of vermissing aangifte is gedaan bij de politie.

 • 2.

  Alle kosten, verbonden aan de uitgifte van een duplicaat van de ontheffing zijn voor rekening van de houder van de ontheffing.

Artikel 6 Vaste ontheffing voor bewoners, ondernemers of instellingen in het voetgangersgebied

 • 1.

  Aan een bewoner, die beschikt over parkeergelegenheid op eigen terrein kan een vaste ontheffing worden verleend voor het berijden van het voetgangersgebied buiten expeditietijden, om naar de eigen parkeergelegenheid te rijden. Een ontheffing voor bewoners is voor onbepaalde tijd geldig, zolang de bewoner voldoet aan de criteria voor het verkrijgen van de ontheffing.

 • 2.

  Aan een onderneming of instelling die is gevestigd in het voetgangersgebied en beschikt over een parkeergelegenheid op eigen terrein kan een of meerdere vaste ontheffingen worden verleend voor het berijden van het voetgangersgebied buiten expeditietijden om naar de eigen parkeergelegenheid te rijden. De gemeente verstrekt maximaal twee maal zoveel ontheffingen als het aantal parkeerplekken in het voetgangersgebied waarover het bedrijf beschikt. Een ontheffing voor een bedrijf is voor drie jaar geldig, zolang het bedrijf voldoet aan de criteria voor het verkrijgen van de ontheffing.

 • 3.

  Aan een onderneming of instelling die is gevestigd in het voetgangersgebied en niet beschikt over een parkeergelegenheid op eigen terrein kan een vaste ontheffing worden verleend voor het berijden van het voetgangersgebied tot twee uren na winkelsluitingstijd. Een ontheffing voor een bedrijf is voor drie jaar geldig, zolang het bedrijf voldoet aan de criteria voor het verkrijgen van de ontheffing.

 • 4.

  De in het eerste en tweede lid bedoelde ontheffing geldt slechts voor de kortste route en geldt uitdrukkelijk niet voor het parkeren in het voetgangersgebied, met uitzondering van de parkeergelegenheid op eigen terrein.

 • 5.

  De in het tweede en derde lid bedoelde ontheffing kan worden verleend ten behoeve van een werknemer, in dienst van de onderneming of instelling.

Artikel 7 Vaste ontheffingen voor bijzondere situaties

 • 1.

  Aan netwerkbeheerders kan een vaste ontheffing worden verleend voor het berijden van het voetgangersgebied van 00.00 - 24.00 uur, ten behoeve van reparatie en onderhoud aan energie- en informatienetwerken in de openbare ruimte in het voetgangersgebied.

 • 2.

  Aan beveiligingsdiensten kan een vaste ontheffing worden verleend voor het berijden in het voetgangersgebied buiten expeditietijden op momenten dat de winkels zijn gesloten.

 • 3.

  Aan glazenwassers met hoogwerker kan een vaste ontheffing worden verleend voor het berijden van het voetgangersgebied buiten expeditietijden.

 • 4.

  Aan cateringbedrijven gevestigd in het voetgangersgebied, kan een vaste ontheffing worden verleend voor het berijden van het voetgangersgebied buiten expeditietijden ten behoeve van laden en lossen.

 • 5.

  Aanstoringsdiensten kan een vaste ontheffing worden verleend voor het berijden van het voetgangersgebied van 00.00 - 24.00 uur.

 • 6.

  Aan medische hulpverleners(huisartsen, verloskundigen, thuiszorgmedewerkers en apothekers) kan een vaste ontheffing worden verleend voor het berijden van het voetgangersgebied van 00.00 - 24.00 uur.

 • 7.

  Aan de Regiotaxikan een vaste ontheffing worden verleend voor het berijden van het voetgangersgebied van 06.00-01.00 uur.

 • 8.

  Aan taxibedrijven die het Horecaconvenant Doetinchem hebben ondertekend,kan een vaste ontheffing worden verleend voor het berijden van het voetgangersgebied op vrijdag, zaterdag en zondag van 21.00 tot 06.00 uur. Dit met inachtneming van de aanvullende voorwaarden zoals die zijn: opwachten en uitzetten (van 1 maart t/m 31 oktober) van klanten alleen op de speciale taxistandplaats op het Simonsplein, inrijden van het voetgangersgebied via de Heezenstraat, verlaten van het voegangersgebied via de Heezenpoort.

 • 9.

  Aan bedrijven met meerdere bezorgadressen in het voetgangersgebied kan maximaal één ontheffing per bedrijf worden verleend voor het berijden van het voetgangersgebied tot 13.00 uur. Deze ontheffing mag gebruikt worden op dagen dat men in het bezit is van een bezorglijst voor die dag van minstens tien adressen in het voetgangersgebied. Om in aanmerking te komen voor de ontheffing dient het bedrijf met vrachtbrieven of op andere wijze aan te tonen dat het minstens tien maal per kalenderjaar minstens tien bezorgadressen in het voetgangersgebied aandoet of wil aandoen op eenzelfde dag.

 • 10.

  Aan bedrijven die verswaren vervoeren en aan de HCCP normen moeten voldoenkan een vaste ontheffing worden verleend voor het berijden van het voetgangersgebied buiten expeditietijden ten behoeve van laden en lossen.

Artikel 8 Incidentele ontheffing

 • 1.

  Aan een aanvrager kan een incidentele ontheffing worden verleend voor het rijden, laden en lossen in het voetgangersgebied buiten expeditietijden indien:

  • a.

   aanvrager aantoont dat hij/zij verhuis-, (ver)bouw-, installatie- of reparatiewerkzaamheden in het voetgangersgebied moet uitvoeren, die meer dan één werkdag in beslag nemen, en:

  • b.

   door aanvrager wordt aangetoond dat de goederen, materialen en gereedschappen niet binnen expeditietijden vervoerd kunnen worden en:

  • c.

   de goederen niet op andere wijze dan met een motorvoertuig kunnen worden vervoerd.

 • 2.

  Het maximum aan ontheffingen bedraagt 1 per bedrijf, per klus.

Artikel 9 Dagontheffing

 • 1.

  Aan een aanvrager kan een dagontheffing worden verleend voor het berijden van het voetgangersgebied buiten expeditietijden indien door aanvrager wordt aangetoond dat de toegang tot het voetgangersgebied niet binnen de venstertijden kan plaatsvinden en dat daarvoor een motorvoertuig benodigd is.

 • 2.

  Een dagontheffing als bedoeld in dit artikel wordt niet vaker dan drie keer per maand aan een natuurlijk of rechtspersoon verstrekt.

Artikel 10 Parkeren in het voetgangersgebied

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing als bedoeld in de artikelen 7 tot en met 10 van deze beleidsregels uitbreiden met een ontheffing voor het parkeren in het voetgangersgebied, indien aanvrager aantoont dat:

 • a.

  de nabijheid van het motorvoertuig noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden; of

 • b.

  in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de in het motorvoertuig aanwezige gereedschappen en/of materialen worden uitgeladen.

Hoofdstuk 3 - Weigering, Intrekking en wijziging van de ontheffing

Artikel 11 Intrekkings- en wijzigingsgronden

 • 1.

  Een ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd:

  • a.

   op verzoek van de ontheffinghouder;

  • b.

   wanneer de houder van de ontheffing buiten het voetgangersgebied gaat wonen of de aldaar gevestigde onderneming of instelling beëindigd;

  • c.

   indien de ontheffinghouder handelt in strijd met de ontheffing of de daaraan verbonden voorschriften of beperkingen;

  • d.

   indien blijkt dat bij de aanvraag van de ontheffing onjuiste gegevens zijn verstrekt;

  • e.

   indien sprake is van misbruik van de ontheffing;

  • f.

   bij in gebreke blijven van de betaling van de leges bedoeld in artikel 5 zesde lid;

  • g.

   na overlijden van de ontheffinghouder.

 • 2.

  Onder misbruik van de ontheffing van de ontheffing wordt in elk geval verstaan:

  • a.

   het gebruiken van de ontheffing voor een ander doel dan waarvoor de ontheffing is afgegeven;

  • b.

   het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige informatie ter verkrijging van een ontheffing;

  • c.

   het aanbrengen van wijzigingen op het ontheffingsbewijs die niet door of namens het college zijn aangebracht;

  • d.

   het niet (volledig) nakomen van deze verordening;

  • e.

   het in het voetgangersgebied zichtbaar in het voertuig leggen van een (kleuren)kopie of andere reproductie van het ontheffingsbewijs;

  • f.

   het aan een ander dan rechthebbende ter beschikking stellen van een ontheffing.

 • 3.

  Indien sprake is van misbruik van de ontheffing als gevolg waarvan de ontheffing door het college van is ingetrokken, zal gedurende het lopende en het daaropvolgende kalenderjaar geen nieuwe ontheffing worden verleend.

Artikel 12 Hardheidsclausule

In gevallen waarin de toepassing van deze beleidsregels tot onaanvaardbare gevolgen voor een betrokkene kan leiden, kan ten gunste van de aanvrager worden afgeweken van deze beleidsregels.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking twee maanden na publicatie in de Gelderse Post

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening ontheffingen berijden voetgangersgebied binnenstad Doetinchem 2012.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Doetinchem op 17 januari 2013,

griffier voorzitter