Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eijsden-Margraten

Beleidslijn Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (bibob) Gemeente Eijsden-Margraten.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEijsden-Margraten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidslijn Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (bibob) Gemeente Eijsden-Margraten.
CiteertitelBeleidslijn Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (bibob) Gemeente Eijsden-Margraten.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpbibob-beleid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet bibob

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-12-2012Splitsing beleidslijn

11-12-2012

Gemeenteblad, 19-12-2012

12IN007504

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidslijn Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (bibob) Gemeente Eijsden-Margraten.

 

 

Inhoudsopgave

 • 1.

  Inleiding 1

 • 2.

  2. Toepassing Wet bibob 1

  • 2.1

   Algemeen 1

  • 2.2

   Aanvragen 3

  • 2.3

   Bestaande vergunningen 3

  • 2.4

   Risicogebieden 3

  • 2.5

   Tipfunctie Officier van Justitie 4

 • 3.

  Aanvraag om advies bij Bureau bibob 4

 • 4.

  Het onderzoek door Bureau bibob 5

 • 5.

  Procedure 5

 • 6.

  Geheimhouding 6

Artikel 1 Inleiding

In deze beleidslijn wordt aangegeven hoe het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester omgaan met de bevoegdheden op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (verder: Wet bibob). Tevens wordt ingegaan op de consequenties voor de aanvragers van een vergunning en andere betrokkenen. De inzet van het bibob-instrumentarium bij aanvragen om een omgevingsvergunning, specifiek voor de activiteit bouwen als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is opgenomen in een apart bibob-beleid: “De beleidslijn wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (bibob) gemeente Eijsden-Margraten met betrekking tot omgevingsvergunningen-bouwactiviteiten”.

Artikel 2 Toepassing Wet bibob

 

2.1 Algemeen

De Wet bibob kan in ieder geval worden toegepast ten aanzien van de volgende sectoren:

 • -

  horecavergunning (Drank- en Horecawet)

 • -

  exploitatievergunning voor droge horeca, waaronder coffeeshops (APV)

 • -

  vergunning voor sexinrichtingen (APV)

 • -

  escortvergunning (APV)

 • -

  exploitatievergunning voor smart- en growshops (APV)

 • -

  omgevingsvergunning voor het oprichten of het veranderen van de werking van een inrichting (Wabo)

 • -

  omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (Wabo)

 • -

  speelautomatenhallen (Wet op de kansspelen)

 • -

  aanbestedingen, voor zover het betreft bouw, ICT en milieu

 • -

  subsidies (Subsidieverordeningen).

Een bestuursorgaan kan op grond van artikel 3 van de Wet bibob een beschikking weigeren of intrekken, voor zover hij bij of krachtens de wet daartoe de bevoegdheid heeft gekregen, wanneer:

 • 1.

  er sprake is van ernstig gevaar dat de beschikking mede gebruikt zal worden voor:

 • a.

  het benutten van voordelen uit strafbare feiten;

 • b.

  het plegen van strafbare feiten

 • 2.

  een redelijk vermoeden bestaat dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel gegeven beschikking een strafbaar feit is gepleegd (bv. valsheid in geschrifte, bedreiging of omkoping).

Gelijke bevoegdheid komt het bestuursorgaan toe als het gaat om aanbestedingen. Op basis van artikel 5 van de Wet bibob kan een gegadigde voor een aanbesteding van de opdracht worden uitgesloten, c.q. een bestaande overeenkomst worden ontbonden wanneer zich omstandigheden voordoen vergelijkbaar met die hierboven genoemd.

In het kader van de Wet bibob onderzoekt de gemeente eerst zelf of van bovengenoemde situatie sprake is: de zgn. bibob-intake en bibob-screening. Dit onderzoek behelst in ieder geval de controle en analyse van:

 • -

  de door de aanvrager of houder van de vergunning beantwoorde vragen die zijn opgenomen in het voorgeschreven aanvraagformulier;

 • -

  de door aanvrager aangeleverde documenten die moeten worden meegestuurd op grond van het voorgeschreven aanvraagformulier;

 • -

  eventuele extra, op verzoek van het bestuursorgaan overgelegde documenten of informatie;

 • -

  onderzoek van open bronnen zoals Kamer van Koophandel, Kadaster e.d.

Los van de Wet bibob kan de gemeente de aanvrager bij de aanvraag verplichten bepaalde gegevens te overleggen om schijnconstructies te voorkomen, zoals een overzicht van investeringen en schriftelijke bewijzen van eigen vermogen en eventuele kredietovereenkomsten in verband met de financiering van de onderneming. De gemeente zal naast de Wet bibob ook de reguliere weigerings- of intrekkingsgronden onderzoeken en toepassen.

Als het bestuursorgaan op basis van het eigen onderzoek in het kader van de Wet bibob genoeg aanwijzingen heeft om in redelijkheid te kunnen aantonen dat er sprake is van een ernstig gevaar als bedoeld in de Wet bibob, kan het de vergunning weigeren of intrekken c.q. de overheidsopdracht niet gunnen of een bestaande overeenkomst ontbinden.

Wanneer het standaardvragenformulier (inclusief de vragen van artikel 30 van de Wet bibob) niet volledig wordt ingevuld, wordt de aanvraag op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling gesteld. In geval van een bestaande vergunning wordt het niet invullen van deze formulieren op grond van artikel 4 van de Wet bibob aangemerkt als ernstig gevaar. Hierdoor kan het bestuursorgaan de vergunning intrekken.

Het doel dat de gemeente voor ogen staat bij de inzet van het bibob-instrumentarium is:

 • -

  het tegengaan van de aantasting van de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente,

 • -

  het tegengaan van de aantasting van de rechtsorde en de bestuurlijke slagkracht in de gemeente,

 • -

  het tegengaan van de verloedering door de aanwezigheid van criminaliteit,

 • -

  het faciliteren van de bestuurlijke aanpak (zware) criminaliteit,

 • -

  het verminderen van de subjectieve gevoelens van onveiligheid.

Met name met het oog op de bestuurlijke aanpak van de (zware) criminaliteit is het wenselijk dat het bibob-instrumentarium zo breed mogelijk kan worden ingezet. Vanuit dit doel is er voor gekozen het bibob-instrumentarium in beginsel in te zetten op alle in de wet genoemde beleidssectoren. Wel is daarbij betrokken de afweging dat het uit capacitaire overwegingen niet haalbaar is om alle aanvragen aan een bibob-toets te onderwerpen. Opgemerkt wordt dat de aanwijzing van bovengenoemde sectoren geenszins betekent dat de gemeente zich verplicht de toepassing van het bibob-instrumentarium hiertoe te beperken. De gemeente kan altijd besluiten tot de inzet van de Wet bibob op andere sectoren dan de bovengenoemde indien daartoe aanleiding bestaat en de wet dit toelaat.

Op grond van bovengenoemde overwegingen zijn de volgende keuzes gemaakt voor de inzet van het bibob-instrumentarium.

 

 

2.2 Aanvragen

 • 1.

  vergunningaanvragen voor coffeeshops, seksinrichtingen, escortbedrijven, speelautomatenhallen en smart- en growshops worden altijd aan een volledige bibob-intake en –screening onderworpen;

 • 2.

  bij aanvragen voor een Drank- en Horecawetvergunning en/of een exploitatievergunning (droge horecavergunning) dient altijd een ondernemingsplan met exploitatiebegroting en financieringsbegroting overgelegd te worden. Na de toetsing van de reguliere aanvraag en het ondernemingsplan wordt een volledige bibob-intake en –screening toegepast indien vragen blijven bestaan over met name:

 • a.

  de bedrijfsstructuur of de activiteiten in en/of in de directe omgeving van de onderneming;

 • b.

  de financiering van het bedrijf;

 • c.

  de omstandigheden in de persoon van de aanvrager, de financier van de onderneming of de eigenaar van het pand waarin de onderneming is gevestigd of de inventaris van de inrichting;

 • d.

  (andere) omstandigheden die de gemeente doen vermoeden dat er sprake is van een ernstig gevaar dat de vergunning zal worden gebruikt voor het plegen van strafbare feiten, of het gebruiken van voordelen uit strafbare feiten;

 • e.

  (andere) omstandigheden die de gemeente doen vermoeden dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel gegeven vergunning een strafbaar feit is gepleegd.

 • 3.

  aanvragen om een omgevingsvergunning voor het oprichten of het veranderen van de werking van een (afvalstoffen)inrichting als bedoeld in categorie 28, onder 28.4 t/m 28.6 van Bijlage I van het Besluit omgevingsrecht, worden altijd aan een volledige bibob-intake en –screening onderworpen. In overige gevallen wordt bij aanvragen om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo, een bibob-intake en –screening toegepast indien na de reguliere toetsing vragen blijven bestaan over met name:

   • a.

    de bedrijfsstructuur, of de activiteiten in en/of in de directe omgeving van de onderneming;

   • b.

    de financiering van het bedrijf;

   • c.

    de omstandigheden in de persoon van de aanvrager, de financier van de onderneming of de eigenaar van het pand waarin de onderneming is gevestigd of de inventaris van de inrichting;

   • d.

    (andere) omstandigheden die de gemeente doen vermoeden dat er sprake is van ernstig gevaar dat de vergunning zal worden gebruikt voor het plegen van strafbare feiten, of het gebruiken van voordelen uit strafbare feiten;

   • e.

    (andere) omstandigheden die de gemeente doen vermoeden dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel gegeven vergunning een strafbaar feit is gepleegd.

  • 4.

   bij aanvragen om een andere dan de hierboven genoemde vergunningen, om een subsidie of om een overheidsopdracht wordt alleen een bibob-intake en –screening toegepast indien na de reguliere toetsing vragen blijven bestaan over met name:

  • a.

   de bedrijfsstructuur, of de activiteiten in en/of in de directe omgeving van de onderneming;

  • b.

   de financiering van het bedrijf;

  • c.

   de omstandigheden in de persoon van de aanvrager, de financier van de onderneming of de eigenaar van het pand waarin de onderneming is gevestigd of de inventaris van de inrichting;

  • d.

   (andere) omstandigheden die de gemeente doen vermoeden dat er sprake is van ernstig gevaar dat de vergunning zal worden gebruikt voor het plegen van strafbare feiten, of het gebruiken van voordelen uit strafbare feiten;

  • e.

   (andere) omstandigheden die de gemeente doen vermoeden dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel gegeven vergunning een strafbaar feit is gepleegd.

 

2.3Bestaande vergunning

Bij bestaande vergunningen op alle in de wet genoemde aandachtsgebieden zal tot een bibob-intake en –screening worden overgegaan indien naar het oordeel van het bestuursorgaan feiten of omstandigheden duiden op het bestaan van een ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 Wet bibob.

2.4Risicogebieden

De burgemeester kan risicogebieden in de gemeente aanwijzen waarbinnen de Wet bibob integraal, dus op alle wettelijk toegestane sectoren, onverkort wordt toegepast. Het gaat hierbij om gebieden die extra aandacht behoeven voor wat betreft leefbaarheid en veiligheid. Daarnaast gaat het zowel om aanvragers van nieuwe vergunningen en overheidsopdrachten, als houders van bestaande vergunningen.

Voor aanvragers van een vergunning of subsidie en opdrachtnemers betrekking hebbende op of verband houdend met een risicogebied betekent dit dat zij altijd gescreend worden, mits de Wet bibob deze screening toelaat.

2.5Tipfunctie officier van justitie

Op grond van artikel 26 van de Wet bibob kan het Openbaar Ministerie het bestuursorgaan wijzen op de wenselijkheid het bureau bibob om een advies te vragen. Dit geldt zowel bij aanvragen om nieuwe vergunningen als bij bestaande vergunningen. Als de officier van justitie gebruik maakt van deze zogenaamde tipfunctie, zal het bestuursorgaan in beginsel een bibob-intake en –screening toepassen en vervolgens een advies vragen aan bureau bibob. Over de invulling van de tipfunctie zal regelmatig overleg plaatsvinden in het lokale driehoeksoverleg.

 

 

Artikel 3 Aanvraag om een advies bij bureau bibob

 

Bij een bibob-intake worden meer vragen gesteld dan bij een reguliere vergunningaanvraag. Betrokkenen zullen extra informatie moeten aanleveren. Die vragen hebben o.a. betrekking op de financiering van de inrichting, het eigendom van het pand waar een inrichting in is gevestigd, het eigendom van de inventaris en eventueel andere schulden die een aanvrager kan hebben. Met de informatie die naar aanleiding van deze vragen wordt aangeleverd zal de gemeente proberen meer zicht te krijgen op de zakelijke relaties van de aanvrager die betrekking hebben op de inrichting waarvoor een vergunning wordt gevraagd. De gemeente zal daartoe een bibob-screening uitvoeren. Voordat de gemeente een verzoek tot advies bij Bureau bibob indient zal dus altijd eerst een bibob-intake en –screening door de gemeente worden uitgevoerd.

Indien na dit eigen onderzoek desondanks nog vragen, twijfels of onduidelijkheden blijven bestaan, kan het bestuursorgaan dat voor de afgifte van de vergunning verantwoordelijk is een advies vragen bij het landelijk Bureau bibob (art. 9 Wet bibob).

Een toetsing aan de Wet bibob met behulp van een advies geldt in beginsel als een uiterste middel om de integriteit van een (rechts)persoon te controleren. Het betekent een behoorlijke inbreuk op de privacy en er dient voldaan te zijn aan de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit. Het bestuursorgaan zal, zoals hierboven ook is uitgewerkt, eerst gebruik dienen te maken van minder ingrijpende maatregelen. Een aanvraag van een bibob-advies is slechts gerechtvaardigd indien het gaat om een voldoende verdenking of een kwetsbaar, voor misbruik vatbaar besluit met redelijke financiële of maatschappelijke belangen.

Er zijn twee aanleidingen te noemen, die in een concreet geval zullen leiden tot een verzoek om advies aan bureau bibob:

 • 1.

  de officier van justitie geeft op grond van artikel 26 van de wet een tip om in het kader van een aanvraag van een vergunning, dan wel een bestaande vergunning, een advies aan bureau bibob te vragen, of

 • 2.

  na de bibob-intake en de bibob-screening door de gemeente blijven vragen bestaan over met name:

 • a.

  de bedrijfsstructuur, de activiteiten in de onderneming of in de directe omgeving daarvan;

 • b.

  de financiering van het bedrijf;

 • c.

  de omstandigheden in de persoon van de aanvrager, de financier van de onderneming of de eigenaar van het pand waarin de onderneming is gevestigd of de inventaris van de inrichting;

 • d.

  (andere) omstandigheden die de gemeente doen vermoeden dat er sprake is van een ernstig gevaar dat de vergunning zal worden gebruikt voor het plegen van strafbare feiten, of het gebruiken van voordelen uit strafbare feiten;

 • e.

  (andere) omstandigheden die de gemeente doen vermoeden dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel gegeven vergunning een strafbaar feit is gepleegd.

Het aanvragen van een advies bij het bureau bibob is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Hiertegen kan derhalve geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Wel is het de aanvrager van een vergunning te allen tijde toegestaan de aanvraag in te trekken. De aanvrager zal door de gemeente schriftelijk worden bericht dat de gemeente voornemens is een bibob-advies aan te vragen.

Artikel 4 Het onderzoek door bureau bibob

 

Bureau bibob zal naar aanleiding van de adviesaanvraag een nader onderzoek instellen en een advies uitbrengen over de mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet. Het Landelijk Bureau bibob valt onder het ministerie van Veiligheid en Justitie en heeft inzage in een aantal openbare en gesloten bronnen (bijvoorbeeld bij de belastingdienst, politie en justitie) en kan hierdoor een diepgaander onderzoek doen dan de gemeente.

Bureau bibob onderzoekt of betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten als bedoeld in de Wet bibob. Daarnaast kunnen andere personen betrokken worden in het onderzoek. In artikel 3 van de wet is bepaald dat betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten als die feiten door een ander gepleegd zijn en deze persoon:

 • 1.

  direct of indirect leiding geeft of heeft gegeven aan betrokkene, dan wel

 • 2.

  zeggenschap heeft over dan wel heeft gehad over betrokkene, dan wel

 • 3.

  vermogen verschaft dan wel heeft verschaft aan betrokkene, dan wel

 • 4.

  in een zakelijk samenwerkingsverband tot hem staat.

De gemeente zal de bestaande aanvraagformulieren voor vergunningen die hier worden bedoeld uitbreiden met een bijlage, waarin de vragen die genoemd zijn in artikel 30 van de Wet bibob zijn opgenomen. Hierin wordt onder meer gevraagd wie de leidinggevenden dan wel vermogensverschaffers van betrokkene zijn en wat de wijze van financiering is. Al deze personen moeten er derhalve rekening mee houden dat zij onderworpen kunnen worden aan een bibob-onderzoek.

Bureau bibob kan, gebaseerd op artikel 3 van de Wet bibob, drie soorten adviezen afgeven

 • -

  er is geen sprake van een ernstig gevaar;

 • -

  er is sprake van een ernstige mate van gevaar;

 • -

  er is sprake van een mindere mate van gevaar.

Naar aanleiding van het afgegeven advies dient de gemeente op grond van artikel 3, lid 5, 6 en 7 van de Wet bibob een afweging te maken over de beschikking. De gemeente kan besluiten de beschikking te verlenen, te verlenen onder voorwaarden, te weigeren of in te trekken.

Artikel 5 Procedure

 

De gemeente vraagt een advies aan bij het Landelijk Bureau bibob. Tegen deze beslissing kan geen bezwaar en beroep worden ingesteld. De aanvrager of houder van de vergunning wordt door de gemeente geïnformeerd over het feit dat een advies is gevraagd.

Bureau bibob kan contact opnemen met de aanvrager van de vergunning of de andere bij het onderzoek betrokken personen of bedrijven en dezen eventueel aanvullende vragen stellen. (artikel 12, lid 4 van de Wet bibob).

Bureau bibob moet binnen vier weken adviseren aan de gemeente. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd. Het bureau zal de gemeente hiervan in kennis stellen. De gemeente zal de aanvrager hiervan op haar beurt in kennis stellen. De beslistermijn voor de gemeente om te beslissen op de vergunningaanvraag wordt opgeschort gedurende de adviestermijn van het Landelijk Bureau bibob.

Indien het voornemen bestaat een negatieve beslissing te nemen op grond van een bibob-advies zal de gemeente betrokkene in de gelegenheid stellen zijn zienswijze naar voren te brengen. Betrokkene kan dan het advies inzien. Derden die in de beschikking zijn genoemd worden aangemerkt als belanghebbenden in de zin van artikel 4:8 Awb en moeten, indien te verwachten is dat zij hiertegen bedenkingen hebben, ook in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijze naar voren te brengen. Derden hebben niet het recht om het advies in zijn geheel in te zien.

Tegen de beslissing van de gemeente waarin een bibob-advies is verwerkt kan bezwaar en beroep ingesteld worden.

Artikel 6 Geheimhouding

 

Een ieder die krachtens de Wet bibob de beschikking krijgt over gegevens met betrekking tot een derde, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover een bij deze wet gegeven voorschrift mededeling toelaat.

Het advies van het Landelijk Bureau bibob zal worden gebruikt ter onderbouwing van de uiteindelijke beslissing omtrent de verlening dan wel intrekking van de vergunning, subsidie of aanbesteding. Slechts gegevens die noodzakelijk zijn ter motivering van de beschikking zullen worden bekend gemaakt aan de betrokkene en worden opgenomen in de beslissing op de aanvraag. Indien betrokkene gebruik wenst te maken van zijn recht een zienswijze in te dienen, heeft hij wel recht op inzage van het gehele advies. Gegevens over derden, die noodzakelijk zijn ter motivering van het besluit zullen ook aan deze derden ter kennis worden gebracht.

 

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Eijsden-Margraten op 11 december 2012.

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,

De secretaris, De burgemeester,

H.J.M. van Dijk, D.A.M. Akkermans