Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eijsden-Margraten

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RECHTEN VOOR VAN GEMEENTEWEGE TE VERLENEN DIENSTEN ONDER, IN OF OP DE OPENBARE WEG EIJSDEN-MARGRATEN 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEijsden-Margraten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RECHTEN VOOR VAN GEMEENTEWEGE TE VERLENEN DIENSTEN ONDER, IN OF OP DE OPENBARE WEG EIJSDEN-MARGRATEN 2016
CiteertitelVerordening diensten openbare weg Eijsden-Margraten 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening op de heffing en invordering van rechten voor van gemeentewege te verlenen diensten onder, in of op de openbare weg Eijsden-Margraten 2015 en de bijbehorende tarieventabel Eijsden-Margraten 2015, vastgesteld bij raadsbesluit van 11 november 2014.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016nieuwe regeling

10-11-2015

Elektronisch gemeenteblad, 03-12-2015

27551

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RECHTEN VOOR VAN GEMEENTEWEGE TE VERLENEN DIENSTEN ONDER, IN OF OP DE OPENBARE WEG EIJSDEN-MARGRATEN 2016

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten;

 

 • .

  gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 september 2015

 • .

  gezien het advies van de commissie Algemene Zaken, Middelen en Milieu van 5 oktober 2015

 • .

  gelet op artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet;

 

BESLUIT

 

vast te stellen de

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RECHTEN VOOR VAN GEMEENTEWEGE TE VERLENEN DIENSTEN ONDER, IN OF OP DE OPENBARE WEG EIJSDEN-MARGRATEN 2016

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Onder een huisaansluiting wordt in deze verordening verstaan een verbinding tussen een rioolaansluiting van een roerende of onroerende zaak en het gemeentelijk rioleringssysteem.

 • 2.

  Onder een individuele invalidenparkeerplaats wordt in deze verordening verstaan een parkeerplaats afzonderlijk voor een bepaalde invalide persoon.

Artikel 2 - Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  Op grond van deze verordening wordt een recht geheven voor:

  • a.

   het aansluiten van een roerende – of onroerende zaak op het rioleringssysteem of op een systeem voor de individuele behandeling van afvalwater van de gemeente;

  • b.

   het onderzoeken en ontstoppen van huisrioleringen;

  • c.

   het maken van een inrit in het trottoir;

  • d.

   het herstellen van opengebroken openbare gemeentegrond;

  • e.

   Het inrichten van een individuele invalidenparkeerplaats;

  • f.

   Het omruilen/aanvraag extra gemeentelijke container;

  • g.

   Het uitzetten van compostvat.

 • 2.

  De rechte worden geheven naar het tarief, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 3 - Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst wordt verricht.

Artikel 4 - Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of schriftuur waarop het verschuldigde bedrag is vermeld.

Artikel 5 - Ontstaan van belastingschuld en tijdstip van betaling

De rechten zijn verschuldigd op het tijdstip waarop de dienst wordt verleend.

Artikel 6 - Tijdstip van betaling

De rechten moeten worden betaald:

 • a.

  in geval van uitreiking van de kennisgeving: op het tijdstip van de uitreiking;

 • b.

  in geval van toezending van de kennisgeving: binnen 30 dagen na dagtekening.

Artikel 7 - Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot het heffen en invorderen van rechten voor van gemeenteweg te verlenen diensten onder, in of op de openbare weg.

Artikel 8 - Kwijtschelding

Bij de invordering van deze rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 - Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De verordening op de heffing en invordering van rechten voor van gemeentewege te verlenen diensten onder, in of op de openbare weg Eijsden-Margraten 2015 en de bijbehorende tarieventabel Eijsden-Margraten 2015, vastgesteld bij raadsbesluit van 11 november 2014 worden ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2016.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening diensten openbare weg Eijsden-Margraten 2016”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 november 2015.

M.G.A.J.T. Verbeet D.A.M. Akkermans

Griffier Voorzitter

Bijlage

Indeling tarieventabel

Hoofdstuk 1 Rioolaansluiting

Hoofdstuk 2 Onderzoek en ontstoppen huisriolering

Hoofdstuk 3 Inzet buitendienst

Hoofdstuk 4 Het maken van een inrit in het trottoir

Hoofdstuk 5 Het herstellen van openbare gemeentegrond per m²

Hoofdstuk 6 Het inrichten van een individuele invalidenparkeerplaats

Hoofdstuk 7 Het omruilen/aanvraag extra gemeentelijke containers

Hoofdstuk 8 Het uitzetten van compostvaten

 

ALGEMEEN

De bedragen in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd zijn.

 

 

 

Versie 1 jan. 2015

Versie 1 jan. 2016

Hoofdstuk 1

Rioolaansluiting

 

 

 

1.1

Aansluitingen op gemeentelijk rioleringsstelsel gelegen binnen de bebouwde kom:

 

 

 

1.1.1

Indien het gemeentelijk rioleringsstelsel ter plaatse reeds is voorbereid op een nieuwe aansluiting, hetgeen inhoudt dat er vanuit het gemeentelijk hoofdriool een uitlegger tot aan de perceelsgrens reeds aanwezig is

647,00

647,00

1.1.2

Overige aansluitingen, op basis van kostprijs

1.713,00

kostprijs

1.2

Aansluitingen op het gemeentelijk rioleringsstelsel gelegen in het buitengebied (als bedoeld in het rioleringsbeleid, april 1997 van de Provincie Limburg)

1.713,00

kostprijs

1.3

Aansluiting op een systeem voor de individuele behandeling van afvalwater

1.713,00

kostprijs

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Onderzoek en ontstoppen huisriolering

 

 

 

2.1

Voor het onderzoeken en ontstoppen van een huisriolering per uur

105,00

105,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Inzet buitendienst

 

 

 

3.1

Per uur (inclusief tractie)

64,30

64,30

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

Het maken van een inrit in het trottoir

 

 

 

4.1

Niet breder dan 3 meter

684,00

684,00

4.2

Voor iedere meter meer, of deel hiervan

227,00

227,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5

Het herstellen van openbare gemeentegrond per m², of deel hiervan

 

 

 

5.1

Tegelbestrating

60,40

60,40

5.2

Klinkerbestrating beton

63,70

63,70

5.3

Klinkerbestrating gebakken/sier

82,00

82,00

5.4

Asfaltverharding

90,60

90,60

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

Het inrichten van een individuele invalidenparkeerplaats

 

 

 

6.1

Voor het inrichten van een geheel nieuwe individuele invalidenparkeerplaats, per individuele invalidenparkeerplaats

377,00

377,00

6.2

Voor het vervangen van alleen het kentekenbord op een bestaande invalidenparkeerplaats, per kentekenbord

54,00

54,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

Het omruilen/ aanvraag extra gemeentelijke afvalcontainers

 

 

 

7.1

Het tarief bedraagt voor het omwisselen van een container:

 

 

 

7.1.1

Per 40 liter container

26,85

26,85

7.1.2

Per 140 liter container

29,20

29,20

7.1.3

Per 240 liter container

33,50

33,50

7.2

Deze regeling geldt vanaf de zesde maand na het betrekken c.q. de ingebruikname van een nieuwe woning.

 

 

 

7.3

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een extra container:

 

 

 

7.3.1

Per 40 liter container

30,20

30,20

7.3.2

Per 140 liter container

33,50

33,50

7.3.3

Per 240 liter container

36,75

36,75

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8

Het uitzetten van compostvaten

 

 

 

8.1

Het tarief bedraagt voor het uitzetten van een compostvat:

 

 

 

8.1.1

Voor elk eerste compostvat

17,25

17,25

8.1.2

Voor elk volgend compostvat

24,85

24,85

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 november 2015.

M.G.A.J.T. Verbeet D.A.M. Akkermans

Griffier Voorzitter