Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eijsden-Margraten

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent de BRP Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie Personen 2014 gemeente Eijsden-Margraten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEijsden-Margraten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent de BRP Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie Personen 2014 gemeente Eijsden-Margraten
CiteertitelRegeling gegevensverstrekking Basisregistratie Personen 2014 gemeente Eijsden-Margraten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenTabel 1 Tabel 2 Bijlage 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 156 Gemeentewet
 2. art. 3.8 Wet Basisregistratie Personen
 3. art. 3.9 Wet Basisregistratie Personen
 4. Wet bescherming persoonsgegevens
 5. Verordening Basisregistratie Personen gemeente Eijsden-Margraten 2014
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-201706-01-2014nieuwe regeling

23-09-2014

Gemeenteblad 2017, 91180

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie Personen gemeente Eijsden-Margraten 2014

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten

Het besluit is genomen, met inachtneming van:

 

 • de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet Basisregistratie Personen;

 • de Wet bescherming persoonsgegevens;

 • Gelet op artikel 156 Gemeentewet;

 • de Verordening Basisregistratie Personen gemeente Eijsden-Margraten 2014;

   

BESLUIT:

 

Besloten is om de volgende regeling vast te stellen:

 

Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie Personen gemeente Eijsden-Margraten 2014.

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1.

  Met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet Basisregistratie Personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Eijsden-Margraten worden verstrekt, voor zover deze organen deze nodig hebben voor de uitvoering van de hen opgedragen taken.

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de Basisregistratie Personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectie.

 • 3.

  De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 1.

 • 4.

  Het adjunct hoofd van de afdeling onder wiens verantwoordelijkheid de basisregistratie personen wordt bijgehouden, wijst de organen van de gemeente aan, aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken.

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, kunnen over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Eijsden-Margraten en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Eijsden-Margraten was, gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente.

 • 2.

  Over een ingezetene van de gemeente Eijsden-Margraten kunnen gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt.

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belang en categorieën derden

 • 1.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belang worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 2 van deze regeling.

 • 2.

  Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 2.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dag van haar bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie Personen 2014 gemeente Eijsden-Margraten.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 september 2014.

De Secretaris,

Drs. G. Vijgen

De burgemeester,

D.A.M. Akkermans

Bijlage 1 tabel 1

Tabel 1

Bijlage 1 tabel 2

Tabel 2

Bijlage 2  

Bijlage 2

Toelichting  

Algemeen

Sinds 1 januari 2010 zijn alle overheidsorganen, waaronder de gemeenten en haar organisatieonderdelen, verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens, de basisgegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) te betrekken. Burgers hoeven sindsdien ook niet meer de bij de basisregistratie bekende gegevens opnieuw te verstrekken bij contact met de overheid.

 

De wetgever vervangt met ingang van 6 januari 2014 het wettelijk kader voor de GBA door dat van de Wet Basisregistratie Persoonsgegevens (Wbrp). Voor de zeer korte termijn heeft dit als gevolg, dat het bestaande gemeentelijk kader voor de GBA-systemen aangepast moet worden aan de nieuwe wet en dat landelijk gegevens beschikbaar komen van personen die een relatie hebben met de Nederlandse overheid en/of niet in Nederland woonachtig zijn.

 

Onder de GBA diende het gemeentebestuur bij of krachtens verordening kaders te stellen voor het gebruik van GBA-gegevens binnen de eigen organisatie en de verstrekking van gegevens aan bepaalde derden. Op grond van de Wbrp is het verplicht kaders te stellen voor het verstrekken van gegevens aan derden.

 

De wetgever laat het aan het inzicht van het gemeentebestuur over, om dit al dan niet voor het intern gebruik van gegevens uit de basisregistratie te doen. Informatievoorziening, waaronder persoonsinformatie, heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig bedrijfsmiddel, waarvan de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering volledig afhankelijk zijn geworden. Vanuit dat belang, is het noodzakelijk dat de het gemeentebestuur meer in het algemeen kaders stelt voor beleid, organisatie en beheer van de informatievoorziening, waarvan de persoonsinformatie­voorziening deel uitmaakt. De onderhavige regeling voorziet in een nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de Basisregistratie Personen aan de organen van de gemeente Eijsden-Margraten.

 

Deze regeling voorziet daarnaast in de aanwijzing van door derden verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente Eijsden-Margraten en van de categorieën van derden die dergelijke werkzaamheden verrichten ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt. Daarmee voldoet de gemeente Eijsden-Margraten aan de vereisten zoals gesteld in de Wbrp.

 

De gemeenteraad heeft besloten de regeling van verstrekkingen aan derden en aan organen van de gemeente Eijsden-Margraten over te laten aan het college van burgemeester en wethouders. De regeling van de verstrekkingen aan derden heeft de raad gedelegeerd aan burgemeester en wethouders op grond van zijn bevoegdheid genoemd in artikel 156 Gemeentewet.

 

Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wbrp die relevant zijn voor de inhoud van deze regeling, zijn integraal overgenomen van artikel 1 Wbrp. Het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschrevene, ingezetene en derde.

 

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één Basisregistratie Personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeente Eijsden-Margraten beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

 

Ingeschrevene en ingezetene

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Eijsden-Margraten.

 

Derde

Een derde is elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

De minister van BZK verstrekt de gemeente voor de uitvoering van haar taken, gegevens van personen die wel in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Eijsden-Margraten woonachtig zijn. Deze systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor de gemeente Eijsden-Margraten op grond van artikel 3.2 Wbrp.

 

Zolang de Wbrp door de gemeente Eijsden-Margraten wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die zij al gebruikte onder het regime van de wet GBA, is er met betrekking tot de eigen inwoners nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens door de minister van BZK. De gemeente Eijsden-Margraten beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners.

 

Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Eijsden-Margraten woonachtig zijn, dient de gemeente Eijsden-Margraten het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen.

 

Artikel 2. Gegevensverstrekking aan derden

 

Derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang

De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden reeds voorzien in de wet BRP. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is het gemeentebestuur bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang, dat samenvalt met een gemeentebelang aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente Eijsden-Margraten. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te bepalen categorieën derden die die werkzaamheden uitvoeren.

 

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de mogelijkheid tot het verstrekken van gegevens aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een maatschappelijk belang, is het ook mogelijk gegevens te verstrekken aan een derde, wanneer deze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van degene over wie gegevens worden gevraagd.

 

Beperkt set aan gegevens

Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de wet kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

De Regeling gegevensverstrekking BRP gemeente Eijsden-Margraten 2014, waarmee deze regeling kan worden geciteerd, treedt inwerking op de dag na de dag van haar bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014. Gelet op de korte invoeringstermijn, is het noodzakelijk deze regeling met terugwerkende kracht vast te stellen.