Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eijsden-Margraten

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders houdende regels omtrent benoeming buitengewoon ambtenaar Beleidsregels benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEijsden-Margraten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders houdende regels omtrent benoeming buitengewoon ambtenaar Beleidsregels benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag
CiteertitelBeleidsregels benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 Algemene Wet Bestuursrecht
 2. artikel 16 lid 2 boek 1 Burgerlijk Wetboek
 3. Reglement burgerlijke stand gemeente Eijsden-Margraten 2017
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-09-2017nieuwe regeling

05-09-2017

Gemeenteblad 2017, 166529

Z/17/071491/239434

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

Burgemeester en wethouders van gemeente Eijsden-Margraten;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene Wet Bestuursrecht;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 16, lid 2 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 

Gelet op het Reglement burgerlijke stand gemeente Eijsden-Margraten 2017;

 

Overwegende dat het wenselijk is beleidsregels vast te stellen voor het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag in incidentele gevallen;

 

BESLUITEN:

 

Vast te stellen de volgende beleidsregels:

 

Beleidsregels benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag.

Artikel 1. Benoeming

 • 1.

  Benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag is mogelijk voor degene, die een geldige benoeming heeft tot (b)abs en op de datum waarop het huwelijk wordt gesloten nog steeds als (b)abs werkzaam is in een andere gemeente en is beëdigd bij de rechtbank tot wier rechtsgebied de gemeente behoort, mits wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 2 van dit regelement.

 • 2.

  Benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag is mogelijk, mits wordt voldaan aan de voorwaarden in artikel 3 van dit reglement.

Artikel 2. Voorwaarden benoeming op grond van artikel 1 eerste lid

Aan een benoeming als bedoeld in artikel 1 eerste lid zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 

 • 1.

  De datum en locatie van het huwelijk wordt vastgesteld in overleg met de gemeenteEijsden-Margraten.

 • 2.

  Het bruidspaar verzoekt tot benoeming van de babs voor één dag met behulp van een aanvraagformulier.

 • 3.

  Het verzoek moet uiterlijk drie (3) maanden voor de huwelijksdatum ontvangen zijn.

 • 4.

  De (b)abs levert de volgende bijlagen aan:

  • a.

   kopie geldig legitimatiebewijs;

  • b.

   kopie geldig benoemingsbesluit van de gemeente waar de (b)abs werkzaam is;

  • c.

   kopie proces-verbaal van beëdiging;

  • d.

   recente verklaring van de gemeente dat hij/zij daar nog steeds werkzaam is.

 • 5.

  Het huwelijk wordt voltrokken in de Nederlandse taal.

 • 6.

  De babs neemt uiterlijk één (1) maand van tevoren contact op met de gemeente Eijsden-Margraten. In overleg wordt dan bepaald hoeveel instructies en eventuele toelichting de babs nodig heeft betreffende:

  • -

   het sluiten van het huwelijk of geregistreerd d partnerschap;

  • -

   spreken in het openbaar;

  • -

   opbouw van de speech.

 • 7.

  Tijdens de huwelijksvoltrekking zal, indien nodig, een (b)abs in dienst van de gemeenteEijsden-Margraten aanwezig.

Artikel 3. Voorwaarden benoeming op grond van artikel 1 tweede lid

Aan de benoeming als bedoeld in artikel 1 tweede lid zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 

 • 1.

  De datum en locatie van het huwelijk wordt vastgesteld in overleg met de gemeenteEijsden-Margraten.

 • 2.

  Het bruidspaar verzoekt tot benoeming van de babs voor één dag met behulp van een aanvraagformulier.

 • 3.

  Het verzoek moet uiterlijk vier (4) maanden voor de huwelijksdatum ontvangen zijn.

 • 4.

  De te benoemen babs levert de volgende bijlagen aan:

  • a.

   kopie geldig legitimatiebewijs;

  • b.

   een verklaring omtrent het gedrag (VOG) niet ouder dan drie (3) maanden

  • c.

   een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP), niet ouder dan drie (3) maanden.

 • 5.

  De te benoemen persoon heeft de leeftijd van achttien (18) jaar bereikt op de dag waarop het huwelijk wordt gesloten.

 • 6.

  De babs neemt uiterlijk twee (2) maanden van tevoren contact op met de gemeenteEijsden-Margraten. In overleg wordt dan bepaald hoeveel instructies en eventuele toelichting de babs nodig heeft betreffende:

  • -

   het sluiten van het huwelijk of geregistreerd partnerschap;

  • -

   spreken in het openbaar;

  • -

   opbouw van de speech.

 • 7.

  Het huwelijk wordt voltrokken in de Nederlandse taal.

 • 8.

  Tijdens de huwelijksvoltrekking zal, indien nodig, een (b)abs in dienst van de gemeente Eijsden-Margraten aanwezig.

Artikel 4. Ceremonie

 • 1.

  De babs voor één dag neemt vooraf contact op met de gemeente Eijsden-Margraten om afspraken te maken over het verkrijgen van de huwelijksdocumenten.

 • 2.

  De babs voor één dag is verantwoordelijk voor het correcte verloop van de ceremonie en zorgt voor een correcte afhandeling van de huwelijksdocumenten.

 • 3.

  Het huwelijk mag niet worden voltrokken in een toga die zichtbaar van een andere gemeente is.

Artikel 5. Kosteloos huwelijk

De babs voor één dag kan geen kosteloos huwelijk voltrekken, een kosteloos geregistreerd partnerschap registreren, danwel een geregistreerd partnerschap omzetten in een kosteloos huwelijk.

Artikel 6. Bezoldiging

De babs voor één dag krijgt geen vergoeding van de gemeente Eijsden-Margraten voor de voltrekking van het huwelijk. Ook worden (reis)kosten niet door de gemeente Eijsden-Margraten vergoed.

Artikel 7. Kosten

 • 1.

  De kosten voor de benoeming door burgemeester en wethouders en beëdiging bij de rechtbank staan los van het tarief voor de huwelijksvoltrekking en is opgenomen in de legesverordening van de gemeente Eijsden-Margraten.

 • 2.

  Het tarief voor de huwelijksvoltrekking blijft onveranderd. Het bruidspaar betaalt de leges zoals opgenomen in de tarieventabel behorende bij de legesverordening.

Artikel 8. Schakelbepaling

De bepalingen in dit reglement over huwelijk en huwelijksvoltrekking zijn ook van toepassing op het geregistreerd partnerschap, het sluiten van het geregistreerd partnerschap en het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Artikel 9. Hardheidsclausule

In bijzondere situaties kunnen burgemeester en wethouders de voorwaarden genoemd in artikel 2 buiten beschouwing laten.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Beleidsregels benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 september 2017.

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,

De secretaris,

Mathea Severeijns

De burgemeester,

Dieudonné Akkermans