Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eijsden-Margraten

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omterent aanwijzing trouwlocatie Beleidsregels aanwijzing van een incidentele trouwlocatie tot huis der gemeente voor het eenmalig voltrekken van een huwelijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEijsden-Margraten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omterent aanwijzing trouwlocatie Beleidsregels aanwijzing van een incidentele trouwlocatie tot huis der gemeente voor het eenmalig voltrekken van een huwelijk
CiteertitelBeleidsregels aanwijzing van een incidentele trouwlocatie tot huis der gemeente voor het eenmalig voltrekken van een huwelijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 Gemeentewet
 2. artikel 156 Gemeentewet
 3. artikel 63 boek 1 Burgerlijk Wetboek
 4. artikel 64 boek 1 Burgerlijk Wetboek
 5. artikel 5 Wet rechten burgerlijke stand
 6. artikel 1:3 lid 4 Algemene Wet Bestuursrecht
 7. artikel 4:81 lid 1 Algemene Wet Bestuursrecht
 8. artikel 16 lid 2 boek 1 Burgerlijk Wetboek
 9. Reglement burgerlijke stand gemeente Eijsden-Margraten 2017
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-09-2017nieuwe regeling

05-09-2017

Gemeenteblad 2017, 166529

Z/17/071491/239430

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels aanwijzing van een incidentele trouwlocatie tot huis der gemeente voor het eenmalig voltrekken van een huwelijk

Burgemeester en wethouders van gemeente Eijsden-Margraten;

 

Gezien het besluit van de raad van de gemeente Eijsden-Margraten d.d. 5 april 2011;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 147 en 156 van de Gemeentewet, artikel 63 en 64 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 5 van de Wet rechten burgerlijke stand en artikel 1:3, vierde lid, jo. artikel 4:81, eerste lid van de Algemene Wet Bestuursrecht;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 16, lid 2 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 

Gelet op het Reglement burgerlijke stand gemeente Eijsden-Margraten 2017;

 

Overwegende dat voor het voltrekken van een huwelijk op een incidentele trouwlocatie enige voorwaarden en waarborgen met betrekking tot de aanwijzing van een incidentele trouwlocatie, alsmede de voltrekking van een huwelijk aldaar, noodzakelijk zijn;

 

BESLUITEN:

 

Vast te stellen de volgende beleidsregels:

 

Beleidsregels aanwijzing van een incidentele trouwlocatie tot huis der gemeente voor het eenmalig voltrekken van een huwelijk.

Artikel 1. Begrippen

 • 1.

  Huwelijksvoltrekking:

  • a.

   het uitvoeren van de ceremonie door de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand;

  • b.

   hieronder wordt mede verstaan de registratie van een partnerschap, alsmede de omzetting van een partnerschap in een huwelijk.

 • 2.

  Trouwlocatie:

  omvat het aangewezen pand en, indien vermeld in het besluit tot aanwijzing van de trouwlocatie, de daarin aangeduide aangrenzende grond, gelegen binnen de gemeente Eijsden-Margraten.

 • 3.

  Bruidspaar:

  het paar dat in het huwelijk wil treden, danwel het paar dat een geregistreerd partnerschap wil sluiten, of een geregistreerd partnerschap wil omzetten in een huwelijk.

 • 4.

  Ingebruikgever:

  degene die de trouwlocatie beschikbaar stelt.

Artikel 2. Openbaarheid

 • 1.

  De trouwlocatie moet ten tijde van de huwelijksvoltrekking openbaar zijn en ook toegankelijk zijn voor mindervaliden.

Artikel 3. Ligging van de trouwlocatie

 • 1.

  Vanwege de zorg voor veiligheid en ter voorkoming van overschrijden van de gemeentegrens moet de trouwlocatie zich bevinden op vaste grond.

 • 2.

  De aan te wijzen trouwlocatie moet een adres hebben in de gemeentelijke BAG.

 • 3.

  Huwelijken kunnen in de buitenlucht plaatsvinden, maar de buitenlocatie mag geen openbare ruimte zijn. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om op locaties met een tuin of een terras, aansluitend aan de “trouwzaal” buiten te trouwen. De tuin of het terras moet zich wel binnen de kadastrale grens van het betreffende pand bevinden. Die tuin of dat terras wordt dan aangemerkt als een verlenging van het gebouw. Dit zal worden opgenomen in het aanwijzingsbesluit.

 • 4.

  Het bruidspaar voorziet in geval een huwelijk op basis van het vorige artikellid in de buitenlucht mag worden voltrokken, in een mogelijkheid uit te wijken naar een locatie binnen in het pand dat voor deze huwelijksvoltrekking werd aangewezen in het besluit van het college, met dien verstande dat deze binnenlocatie eveneens dient te voldoen aan het gestelde in deze beleidsregels.

 • 5.

  Indien er zich naar het oordeel van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand extreme omstandigheden voordoen kan door de ambtenaar worden gevorderd dat de huwelijksvoltrekking wordt verplaatst naar de in het 4e lid genoemde binnenlocatie.

Artikel 4. Openbare orde en goede zeden

 • 1.

  De trouwlocatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden.

 • 2.

  Tijdens de ceremonie mag er geen alcohol worden genuttigd.

Artikel 5. Veiligheid

 • 1.

  De trouwlocatie moet veilig zijn en de veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand, het bruidspaar en alle andere aanwezigen moet voldoende gegarandeerd zijn.Het college van burgemeester en wethouders kan aanvullende eisen stellen, danwel aanvullende aanbevelingen geven met betrekking tot de (brand)veiligheid. Het is de verantwoordelijkheid van het bruidspaar om hier gevolg aan te geven.

Artikel 6. Duur van de ceremonie

De huwelijksvoltrekking duurt maximaal 45 minuten en tezamen met de tijd voor ontvangst en vertrek totaal maximaal 75 minuten.

Artikel 7. Praktische zaken met betrekking tot de huwelijksvoltrekking

 • 1.

  Er moeten sanitaire voorzieningen zijn op of in de directe omgeving van de trouwlocatie.

 • 2.

  Het bruidspaar is verantwoordelijk voor de inrichting en aankleding van de locatie, ontvangst en begeleiding van de gasten en de verdere gang van zaken, inclusief het in oorspronkelijke staat achterlaten van de trouwlocatie.

 • 3.

  Zo nodig dient er een goede geluidsinstallatie met microfoon beschikbaar te zijn.

 • 4.

  Er is geen gemeentebode aanwezig ter ondersteuning van de ceremonie op de trouwlocatie. Het bruidspaar draagt zelf zorg voor de beschikbaarheid en inzet van een assistent (gastheer/gastvrouw).

Artikel 8. Parkeergelegenheid

Het bruidspaar draagt er zorg voor dat er in de omgeving van de aangewezen trouwlocatie voldoende parkeergelegenheid is voor de gasten.

Artikel 9. Het houden van een trouwfeest op de aangewezen locatie

In geval er sprake is van een bestaande (horeca) locatie/bedrijfspand, moet worden voldaan aan de eisen gesteld in de omgevingsvergunning voor die locatie.Het vergunningsvereiste is niet van toepassing indien het huwelijk wordt voltrokken in een particulier woonhuis.

Tevens zal er een melding moeten plaatsvinden bij de gemeente indien er muziek wordt gespeeld.

Artikel 10. Termijnen

Het verzoek tot aanwijzing van het pand als incidentele trouwlocatie moet minimaal 4 maanden voor de bruiloft zijn ingediend via het aanvraagformulier dat de gemeente ter beschikking stelt.

Artikel 11. Mandaat

Het college van burgemeester en wethouders verleent mandaat aan de portefeuillehouder, die het taakveld burgerlijke stand in zijn portefeuille heeft, tot het aanwijzen van een “huis der gemeente” met uitsluitend als doelstelling er huwelijken te kunnen voltrekken en partnerschappen te registreren. Een krachtens mandaat tot stand gekomen aanwijzing als “huis der gemeente” kan betrekking hebben op één bepaalde dag (datum) of op één gebeurtenis. Op verzoek van een zakelijke rechthebbende kan aanwijzing voor onbepaalde tijd plaatsvinden.

Artikel 12. Trouwlocaties gemeente Eijsden-Margraten

De trouwlocaties in de gemeente Eijsden-Margraten worden onderscheiden in:

 • a.

  locaties waarin de gemeentelijke organisatie zetelt en/of regulieren taken vervult;

 • b.

  overige vaste locaties waarvoor een aanwijzing als “huis der gemeente” werd genomen;

 • c.

  voor één gebeurtenis of voor een bepaalde tijd aangewezen locaties.

Artikel 13. Sluiten overeenkomst

Het (bruids)paar en de eigenaar van de locatie sluiten een (privaatrechtelijke) overeenkomst waarbij de gemeente Eijsden-Margraten geen partij is. De gemeente Eijsden-Margraten wordt gevrijwaard van problemen die zich zouden kunnen voordoen bijvoorbeeld op het gebied van toegankelijkheid, parkeerfaciliteiten en brandveiligheid van het gebouw.

Artikel 14. Annulering van de ceremonie

Indien naar het oordeel van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand niet wordt voldaan aan het gestelde in deze beleidsregels en dit onverantwoorde risico’s met zich mee brengt, danwel de werkzaamheden van de ambtenaar voornoemd onmogelijk maken, kan deze besluiten de huwelijksvoltrekking niet door te laten gaan.

Artikel 15. Schakelbepaling

De bepalingen in dit reglement over huwelijk en huwelijksvoltrekking zijn ook van toepassing op het geregistreerd partnerschap, het sluiten van het geregistreerd partnerschap en het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Artikel 16. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Beleidsregels aanwijzing van een incidentele trouwlocatie tot huis der gemeente voor het eenmalig voltrekken van een huwelijk”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 september 2017.

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,

De secretaris,

Mathea Severeijns

De burgemeester,

Dieudonné Akkermans