Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eijsden-Margraten

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent tegemoetkoming aanvullende zorgverzekering Regeling Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Gemeente Eijsden-Margraten 2018 e.v.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEijsden-Margraten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent tegemoetkoming aanvullende zorgverzekering Regeling Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Gemeente Eijsden-Margraten 2018 e.v.
CiteertitelRegeling Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Gemeente Eijsden-Margraten 2018 e.v.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-2018nieuwe regeling

19-12-2017

Gemeenteblad 2018, 4461

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Gemeente Eijsden-Margraten 2018 e.v.

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze regeling worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (hierna: IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (hierna: IOAZ).

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   laag inkomen: maximaal 110% van de geldende bijstandsnorm;

  • b.

   tegemoetkoming: een tegemoetkoming in de kosten van de premie voor een aanvullende zorgverzekering.

Artikel 2. Doelgroep

 • 1.

  De regeling is toegankelijk voor:

  • a.

   inwoners van de gemeente Eijsden-Margraten van 18 jaar en ouder die geregistreerd staan in de basisregistratie personen en;

  • b.

   een inkomen hebben tot en met 110% van de geldende bijstandsnorm en;

  • c.

   een aanvullende zorgverzekering hebben afgesloten.

 • 2.

  Studenten komen niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.

Artikel 3. Tegemoetkoming

 • 1.

  Er wordt een tegemoetkoming verstrekt van maximaal € 100,00 per persoon van 18 jaar of ouder, per verzekerd kalenderjaar.

 • 2.

  De tegemoetkoming wordt verstrekt als de kosten van de aanvullende zorgverzekering aantoonbaar zijn voldaan.

 • 3.

  Bedraagt de premie van de aanvullende zorgverzekering minder dan € 100,00 per verzekerd kalenderjaar, dan worden de daadwerkelijk gemaakte kosten vergoed.

Artikel 4. Aanvraag en toekenning

 • 1.

  Het aanvragen van de tegemoetkoming geschiedt per verzekerd kalenderjaar. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Aanvrager is verplicht om inlichtingen te verstrekken of inzage te verlenen in alle zaken die van belang zijn om het recht op de tegemoetkoming te kunnen vaststellen.

Artikel 5. Situaties waarin deze regeling niet voorziet

Het college kan in bijzondere individuele gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze regeling als deze regeling tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regels treden ingaande 1 januari 2018 in werking.

 • 2.

  Deze regels kunnen worden aangehaald als ‘Regeling Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Gemeente Eijsden-Margraten 2018 e.v. ’.

   

Aldus besloten en vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van gemeente Eijsden-Margraten, in de collegevergadering van 19 december 2017.

de secretaris,

M.F.M.E. Severeijns

de burgemeester,

D.A.M. Akkermans