Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eindhoven

Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering avn leges vergunningen en aanverwante diensten 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEindhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering avn leges vergunningen en aanverwante diensten 2017
CiteertitelLegesverordening vergunningen 2017 (eerste wijziging)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 156
  2. Gemeentewet, art. 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-02-2017Onbekend

31-01-2017

gemeenteblad 2017, nr 007

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat de gemeenteraad,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2016;

mede gelet op de artikelen 156 en 229 van de Gemeentewet;

in zijn vergadering van 31 januari 2017 heeft vastgestelde de volgende

Alinea 

Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges vergunningen en aanverwante diensten 2017

 

Artikel I

Onderdeel 2.1.1.1 van Titel 2, hoofdstuk 1 van de tarieventabel, behorende bij de Legesverordening vergunningen 2017, wordt aangevuld met de volgende slotzin en tevens wordt de bijbehorende bijlage opgenomen bij de Legesverordening vergunningen 2017:

De UAV 2012 maken, als bijlage, onderdeel uit van de Legesverordening vergunningen 2017 en worden hierbij gepubliceerd.

Artikel II

Onderdeel 2.3.8 van Titel 2, hoofdstuk 3 van de tarieventabel, behorende bij de Legesverordening vergunningen 2017, wordt vervangen door:

 

2.3.8 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 3 van de geldende Verordening Bomen van de gemeente Eindhoven een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, voor deze activiteit:

Artikel III

Behoudens de in de artikelen I en II genoemde wijzigingen wijzigt de Legesverordening vergunningen 2017 niet. De bijlage als bedoeld in artikel I, wordt hierbij toegevoegd en maakt onderdeel uit van de verordening.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

Artikel IV

Deze verordening kan worden aangehaald als Legesverordening vergunningen 2017 (eerste wijziging).

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 31 januari 2017.

 

Eindhoven, 1 februari 2017.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, burgemeester.

, secretaris.

Uitgegeven, 02 februari 2017

Mij bekend,

de gemeentesecretaris van Eindhoven,

M.L. Wilke