Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Subsidieregeling Vernieuwing sociaal domein Elburg 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Vernieuwing sociaal domein Elburg 2016
CiteertitelSubsidieregeling Vernieuwing sociaal domein Elburg 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpsubsidie, projecten sociaal domein

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Elburg 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-2016nieuwe regeling

16-02-2016

Gemeenteblad 2016, nr 19091

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Vernieuwing sociaal domein Elburg 2016

Het college van burgemeester en wethouders van Elburg;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015

besluit vast te stellen de:

Subsidieregeling Vernieuwing sociaal domein Elburg 2016

Artikel 1 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 2 bedoelde activiteiten.

Artikel 2 Activiteiten

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor innovatieve projecten die bijdragen aan het versterken van de samenhang binnen het sociaal domein.

 • 2.

  De activiteiten (projecten) waarvoor subsidie wordt verstrekt moeten aansluiten bij de visie en thema’s uit het beleidsplan ‘Sociaal domein’.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan maatschappelijke organisaties en groepen burgers die een samenwerkingsverband vormen.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 7 van deAlgemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015 dient de aanvraag om subsidie uiterlijk 1 april 2016 te zijn ingediend.

 • 2.

  Aanvragen die na de in het eerste lid genoemde datum worden ontvangen kunnen gelet op het bepaalde in artikel 8 worden geweigerd.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Voor subsidie komen in aanmerking de redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten die zijn gemaakt vóór de indiening van de aanvraag.

Artikel 6 Subsidieplafond

De maximaal te verstrekken subsidie bedraagt € 100.000.

Artikel 7 Wijze van verdeling

 • 1.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde onder lid 1, krijgen projecten (activiteiten) die betrekking hebben op meerdere deelterreinen binnen het sociaal domein, projecten die bijdragen aan de financiële houdbaarheid op lange termijn en/of projecten die bijdragen aan het mobiliseren van burgerkracht voorrang bij verdeling van de subsidie.

 • 3.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 8 Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, tweede lid, aanhef en onder f, van de Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015 kan subsidieverlening worden geweigerd als:

 • a.

  De aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien, die in strijd zijn met het algemeen belang of de openbare orde.

 • b.

  De aanvraag niet voor 1 april 2016 is ingediend.

 • c.

  Het project niet uiterlijk op 1 juli 2016 kan starten.

 • d.

  Het project niet binnen ander half jaar kan worden afgerond.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling vervalt van rechtswege met ingang van 31 december 2016.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling Vernieuwing sociaal domein Elburg 2016”.

Aldus besloten door het college van de gemeente Elburg

in zijn vergadering van 16 februari 2016,

de burgemeester, de secretaris,

F.A. de Lange J.K.C. van der Jagt