Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Parkeerfonds bestemmingsplan Havenstraat 5 en Oostendorperstraatweg 7 Elburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingParkeerfonds bestemmingsplan Havenstraat 5 en Oostendorperstraatweg 7 Elburg
Citeertitelnadere regel Parkeernormen en hoogte Financiële voorwaarde Bestemmingsplan Havenstraat 5 en Oostendorperstraatweg 7 Havenstraat Elburg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpparkeerfonds

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Bestemmingsplan ‘Havenstraat 5 en Oostendorperstraatweg 7 te Elburg’, art. 12.3.4 en 13.3.3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-07-2016nieuwe regeling

12-07-2016

Gemeenteblad, 2016, nr. 96858

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Parkeerfonds bestemmingsplan Havenstraat 5 en Oostendorperstraatweg 7 Elburg

Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Elburg;

Gelet op de artikelen 12.3.4 en 13.3.3 van Bestemmingsplan ‘Havenstraat 5 en Oostendorperstraatweg 7 te Elburg’, het besluit van de gemeenteraad van 29 september 2014 tot vaststelling van de Intergemeentelijke Parkeernota en het besluit van het college van 26 mei 2015 nummer 13

b e s l u i t :

Vast te stellen de nadere regel ‘Parkeerfonds bestemmingsplan Havenstraat 5 en Oostendorperstraatweg 7 Elburg’

Artikel 1 Parkeerfonds

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders stort betaalde bijdrage(n) welke hij heeft ontvangen op grond van artikel 12.3.4 van het bestemmingsplan ‘Havenstraat 5 en Oostendorperstraatweg 7 Elburg’ in een parkeerfonds.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders is verplicht binnen tien jaar, gerekend vanaf de datum waarop de omgevingsvergunning is verleend, de financieel gecompenseerde parkeerplaatsen aan te leggen.

 • 3.

  De op grond van het tweede lid aan te leggen parkeerplaatsen moeten openbaar toegankelijk zijn en dienen hemelsbreed binnen een straal van 750 meter van het (bouw)plan te worden aangelegd.

 • 4.

  Indien het college van burgemeester en wethouders niet binnen de in het tweede lid gestelde termijn de te compenseren parkeerplaatsen heeft aangelegd betaalt hij op verzoek van degene die de bijdrage heeft betaald het bedrag terug.

Artikel 2 Financiële bijdrage - parkeerfonds

 • 1.

  Indien het college van burgemeester en wethouders besluit tot het verbinden van een financiële voorwaarde aan de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 12.3.4 van het bestemmingsplan ‘Havenstraat 5 en Oostendorperstraatweg 7 in Elburg’, bedraagt dit per parkeerplaats een bedrag van € 6.038.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid en overeenkomstig het besluit van het college van 26 mei 2015 met nummer 13, bedraagt de financiële bijdrage betreffende de ontwikkeling op het perceel Havenstraat 5 per parkeerplaats € 3.320,63.

 • 3.

  Afwijking van het in het eerste en tweede lid bepaalde bedrag is niet mogelijk.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze nadere regel treedt in werking op de dag na bekendmaking in het digitale gemeenteblad van de gemeente Elburg.

 • 2.

  Deze nadere regel kan worden aangehaald als “nadere regel Parkeernormen en hoogte Financiële voorwaarde Bestemmingsplan Havenstraat 5 en Oostendorperstraatweg 7 Havenstraat Elburg”.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders der gemeente Elburg

in zijn vergadering van 12 juli 2016,

de voorzitter, de secretaris,

F.A. de Lange J.K.C. van der Jagt