Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Etten-Leur

Aanwijzing van een incidentele trouwlocatie tot huis der gemeente voor het eenmalig voltrekken van een huwelijk​

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEtten-Leur
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing van een incidentele trouwlocatie tot huis der gemeente voor het eenmalig voltrekken van een huwelijk​
CiteertitelAanwijzing van een incidentele trouwlocatie tot huis der gemeente voor het eenmalig voltrekken van een huwelijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen bestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 156
 3. Burgerlijk wetboek boek I, art 63 en 64
 4. Wet rechten burgerlijke stand, art. 5
 5. Algemene wet bestuursrecht, artikel 1:3, lid 4, jo. art. 4:81, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-04-2012Nieuwe regeling

17-04-2012

Etten-Leurse Bode, 29 april 2012

Afdeling PW

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel “Aanwijzing van een incidentele trouwlocatie tot huis der gemeente voor het eenmalig voltrekken van een huwelijk”.

Het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur;

gezien het besluit van de raad van de gemeente Etten-Leur d.d. 20 september 2011;

gelet op artikel 147 en 156 van de Gemeentewet, artikel 63 en 64 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 5 van de Wet rechten burgerlijke stand en artikel 1:3, vierde lid, jo. Artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene Wet Bestuursrecht;

gelet op het Reglement burgerlijke stand Etten-Leur 2012;

overwegende dat voor het voltrekken van een huwelijk op een incidentele trouwlocatie enige voorwaarden en waarborgen met betrekking tot de aanwijzing van een incidentele trouwlocatie, alsmede de voltrekking van een huwelijk aldaar, noodzakelijk zijn;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende beleidsregel:

“Aanwijzing van een incidentele trouwlocatie tot huis der gemeente voor het eenmalig voltrekken van een huwelijk”

Artikel 1Begrippen
 • 1.

  huwelijksvoltrekking:

  • a.

   het uitvoeren van de ceremonie door de (buitengewoon) ambtenaar van de Burgerlijke Stand;

  • b.

   hieronder wordt mede verstaan de registratie van een partnerschap, alsmede de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk;

 • 2.

  trouwlocatie: omvat het aangewezen pand en, indien vermeld in het besluit tot aanwijzing van de trouwlocatie, de daarin aangeduide aangrenzende grond, gelegen binnen de gemeente Etten-Leur;

 • 3.

  bruidspaar: het paar dat in het huwelijk wil treden, danwel het paar dat een Geregistreerd Partnerschap wil sluiten, danwel het paar dat een Geregistreerd Partnerschap wil omzetten in een Huwelijk;

 • 4.

  ingebruikgever: degene die de trouwlocatie beschikbaar stelt

 • 5.

  tent: een opgespannen onderkomen van een tijdelijk karakter, waaronder voor deze beleidsregel mede wordt begrepen enig ander bouwwerk van tijdelijke aard waarin de huwelijksvoltrekking plaats zal vinden.

Artikel 2 Openbaarheid

 • 1.

  de trouwlocatie moet ten tijde van de huwelijksvoltrekking openbaar zijn. Er mag aan de mensen die het huwelijk willen bijwonen geen entree geheven worden;

 • 2.

  de trouwlocatie moet ten tijde van de huwelijksvoltrekking toegankelijk zijn, ook voor minder validen.

Artikel 3 Ligging van de trouwlocatie

 • 1.

  vanwege de zorg voor de veiligheid en ter voorkoming van overschrijden van de gemeentegrens moet de trouwlocatie zich bevinden op vaste grond. Wanneer dit niet het geval is, zal het bruidspaar toestemming moeten verkrijgen met aanvullende extra voorwaarden.

 • 2.

  Huwelijken kunnen in de buitenlucht plaatsvinden, maar de buitenlocatie mag geen openbare ruimte zijn. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om op locaties met een tuin of een terras, aansluitend aan de “trouwzaal”, buiten te trouwen. Die tuin of dat terras wordt dan aangemerkt als een verlenging van het gebouw. Per trouwlocatie dient dit in het aanwijzingsbesluit te worden opgenomen;

 • 3.

  het bruidspaar voorziet in geval een huwelijk op basis van het vorige artikellid in de buitenlucht mag worden voltrokken, in een mogelijkheid uit te wijken naar een locatie binnen in het pand dat voor deze huwelijksvoltrekking werd aangewezen in het besluit van het college, met dien verstande dat deze binnenlocatie eveneens dient te voldoen aan het gestelde in deze beleidsregel;

 • 4.

  indien er zich naar oordeel van de (buitengewoon) ambtenaar van de Burgerlijke Stand (extreme) omstandigheden voordoen kan door de ambtenaar worden gevorderd dat de huwelijksvoltrekking wordt verplaatst naar de in het 3e lid genoemde binnenlocatie.

Artikel 4 Openbare orde en goede zeden

 • 1.

  de trouwlocatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden;

 • 2.

  op de trouwlocatie geldt ten tijde van de huwelijksvoltrekking een rookverbod.

Artikel 5 Veiligheid

 • 1.

  de trouwlocatie moet veilig zijn en de veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand, het bruidspaar en alle andere aanwezigen moet voldoende gegarandeerd zijn;

 • 2.

  ingeval er sprake is van een bestaande (horeca) locatie/bedrijfspand, moet een omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik en/of controlerapport en/of evenementenvergunning zijn afgegeven, welke geldig moeten zijn op de datum van de huwelijksvoltrekking. Het vergunningsvereiste is niet van toepassing indien het huwelijk wordt voltrokken in een particulier woonhuis. Wel dient een woning te voldoen aan eisen op het gebied van (brand)veiligheid, waarbij de volgende maatregelen ten minste moeten worden getroffen:

  • a.

   indien een tent wordt gebruikt dan moet de constructie van de tent voldoende stabiliteit te bezitten;

  • b.

   op de trouwlocatie moeten voldoende draagbare blustoestellen aanwezig zijn. Per 150 m2 vloeroppervlakte moet minstens één blusmiddel aanwezig zijn met een inhoud van minstens 6 kg bluspoeder, 5 kg koolzuursneeuw of een gelijkwaardig ander blusmiddelen;

  • c.

   een blustoestel moet:

   • 1.

    voor iedereen duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn aangebracht;

   • 2.

    voor direct gebruik gereed zijn;

   • 3.

    in goede staat van onderhoud verkeren;

   • 4.

    zijn voorzien van een geldig Rijkskeurmerk;

   • 5.

    overeenkomstig de norm NEN 2559 zijn onderhouden en zijn voorzien van een label of sticker waarop de laatste controledatum is vermeld.

  • d.

   vuurwerk, fakkels, Bengaals vuur en ander open vuur, in welke vorm dan ook, mogen niet worden gebruikt op de huwelijkslocatie;

  • e.

   het gebruik van straalkachels en straallampen op de huwelijkslocatie is niet toegestaan;

  • f.

   de tuien van een tent moeten zodanig zijn aangebracht dat de vluchtroutes, uitgangen en de vrije doorgang hierdoor op geen enkele wijze worden belemmerd;

  • g.

   de onderdelen van een tent moeten van een zodanige samenstelling zijn, dat deze niet spoedig na het uitbreken van een brand grote hoeveelheden rook en/of voor de gezondheid schadelijke gassen ontwikkelen, desintegreren of geheel in brand staan;

  • h.

   tentdoek moet voldoen aan de DIN 4102/B1-B2 of M1-M2. De normering M1-M2 is altijd terug te vinden in de randen van het tentdoek;

  • i.

   stoffering en versiering moeten zijn vrijgehouden van spots en andere warm wordende apparatuur, waarvan de oppervlaktetemperatuur meer dan 80 °C bedraagt;

  • j.

   er moeten voldoende vluchtroutes zijn. Hou deze vrij van obstakels;

  • k.

   vloer- en trapbedekkingen in vluchtroutes moeten zodanig zijn aangebracht dat zij niet kunnen verschuiven, omkrullen of oprollen en geen gevaar voor uitglijden, struikelen of vallen kunnen veroorzaken;

  • l.

   versieringen mogen niet gemakkelijk ontvlambaar zijn en bij brand geen druppelvorming vertonen;

  • m.

   de elektrische installaties moeten het KEMA keurmerk dragen;

  • n.

   aanleg, bevestiging en plaatsing van kabels, leidingen en snoeren moeten zodanig geschieden dat deze niet kunnen beschadigen, dat het publiek er niet mee in aanraking kan komen, en er niemand over kan struikelen of vallen;

  • o.

   kabels en snoeren moeten altijd volledig van de haspel zijn afgerold;

  • p.

   in en rond een tent mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van elektrische verlichting welke zodanig aangebracht dient te worden, dat de armaturen niet in aanraking kunnen komen met brandbare materialen;

  • q.

   het gebruik van andere verlichting dan elektrische verlichting is niet toegestaan;

  • r.

   het college van burgemeester en wethouders kan aanvullende eisen stellen, danwel aanvullend aanbevelingen geven met betrekking tot de (brand)veiligheid. Het is de verantwoordelijkheid van het bruidspaar om hier gevolg aan te geven.

Artikel 6 Duur van de ceremonie

de huwelijksvoltrekking duurt maximaal een half uur en tezamen met de tijd voor binnenkomst en vertrek totaal maximaal 45 minuten;

Artikel 7 Praktische zaken met betrekking tot de huwelijksvoltrekking

 • 1.

  er moeten sanitaire voorzieningen zijn op of in de directe omgeving van de trouwlocatie,

 • 2.

  het bruidspaar is verantwoordelijk voor de inrichting en aankleding van de trouwlocatie, ontvangst en begeleiding van de gasten en de verdere gang van zaken, inclusief het in de oorspronkelijke staat achterlaten van de trouwlocatie.

 • 3.

  het bruidspaar zorgt er voor dat de noodzakelijke voorzieningen beschikbaar zijn, zoals tafel, stoelen, aanvaardbaar verlichtingsniveau en aanvaardbare temperatuur, omkleedruimte voor de trouwambtenaar.

 • 4.

  De trouwambtenaar en het bruidspaar moeten tijdens de huwelijksvoltrekking goed verstaanbaar zijn. Indien de ruimte te groot is om zonder microfoon te spreken, dient het bruidspaar aan de trouwambtenaar een goede geluidsinstallatie met microfoon beschikbaar te stellen.

 • 5.

  er is geen gemeentebode aanwezig ter ondersteuning van de ceremonie op de trouwlocatie. Het bruidspaar draagt zelf zorg voor de beschikbaarheid en inzet van een assistent (gastheer/-vrouw);

 • 6.

  het bruidspaar garandeert een onbelemmerde uitvoering van de werkzaamheden door de (buitengewoon) ambtenaar van de Burgerlijke Stand en andere door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren, danwel medewerkers van de Brandweer, die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van de huwelijksvoltrekking c.q. de beoordeling van het verzoek tot aanwijzing van de incidentele trouwlocatie, gegarandeerd is.

Artikel 8 Termijnen

Het verzoek tot aanwijzing van het pand als incidentele huwelijkslocatie moet 6 weken voor de bruiloft zijn ingediend;

Artikel 9 Annulering van de ceremonie

Indien naar oordeel van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand niet wordt voldaan aan het gestelde in deze beleidsregel en dit onverantwoorde risico’s met zich meebrengt, danwel de werkzaamheden van de ambtenaar voornoemd onmogelijk maken, kan deze besluiten de huwelijksvoltrekking niet door te laten gaan.

 

 

Etten-Leur, 17 april 2012,

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur.

De secretaris, De burgemeester,

 

 

ir. M.L.T. Dircks. Mw. H. van Rijnbach-de Groot.