Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldrop-Mierlo

Beleidsregel voor het afwijzen en toekennen van incidentele subsidieverzoeken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldrop-Mierlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel voor het afwijzen en toekennen van incidentele subsidieverzoeken
CiteertitelBeleidsregel voor het afwijzen en toekennen van incidentele subsidieverzoeken
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpBeleidsregel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening gemeente Geldrop-Mierlo 2013, art. 4

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-201301-01-2017Nieuwe regeling

29-01-2013

Middenstandsbelangen, 13-02-2013

13bw.0046

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel voor het afwijzen en toekennen van incidentele subsidieverzoeken

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Bekendmaking

Beleidsregel voor het afwijzen en toekennen van incidentele subsidieverzoeken.

Overeenkomstig artikel 4 van de vigerende Algemene Subsidieverordening gemeente Geldrop-Mierlo is het college bevoegd ten aanzien van alle in de verordening genoemde subsidievormen, besluiten te nemen betreffende het verlenen, vaststellen, intrekken of wijzigen van subsidies.

Bij de beoordeling van subsidieaanvragen voor waarderings- subsidies / incidentele subsidies zijn met ingang van 1 januari 2013 de volgende criteria relevant:

 • 1.

  Is het budget voor waarderingssubsidies / incidentele subsidies toereikend? Er is op jaarbasis in totaal een budget van € 20.000,-- beschikbaar (fcl 6630003-ecl 42500).

 • 2.

  Is (zijn) de activiteit(en) waarvoor subsidie wordt aangevraagd van direct gemeentelijk belang (zijn de activiteiten gericht op de gemeente Geldrop-Mierlo en/of komen zij ten goede aan de inwoners). Indien er geen direct gemeentelijk belang is kan het verzoek – conform de subsidieverordening – worden geweigerd.

 • 3.

  Is of zijn er al soortgelijke welzijnsactiviteiten / -initiatieven die door de gemeente worden gesubsidieerd? Voegt dit extra initiatief iets toe aan het bestaande aanbod in de gemeente.

 • 4.

  Valt de activiteit onder het reguliere aanbod van de organisatie? Zo ja, dan wordt hiervoor geen extra incidentele subsidie beschikbaar gesteld.

 • 5.

  Gelet op de beperkt beschikbare welzijnsmiddelen dient bezien te worden, of een subsidie-verzoek prioriteit behoeft. De aflopende prioriteitenstelling kan hierbij van toepassing zijn.

 • 6.

  Brengt de activiteit / het initiatief voor een vereniging / instelling extra kosten met zich mee, die niet uit de reguliere exploitatie kunnen worden bekostigd? Wordt het evenement ook nog door andere instanties financieel ondersteund? Om dit inzichtelijk te krijgen is het een vereiste, dat bij het aanvragen van grotere subsidiebedragen een financiële onderbouwing (een begroting) van de activiteit wordt overlegd.

 • 7.

  Zijn de georganiseerde (éénmalige) activiteiten toegankelijk voor de gehele Geldropse- en/of Mierlose bevolking of nagenoeg alleen voor eigen leden of genodigden. Vrij toegankelijke activiteiten voor een breed publiek komen in aanmerking voor een subsidie. Eénmalige activiteiten die slechts toegankelijk zijn voor eigen leden en recepties als gevolg van een jubileum zijn niet subsidiabel.

 • 8.

  Afgewezen subsidieverzoeken en aanvragen tot een maximumbedrag van € 2.500,-- kunnen door het hoofd van de afdeling Welzijn & Burgerzaken - in overleg met de portefeuillehouder - worden afgehandeld, mits het een en ander kan geschieden binnen de door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budgetten. Subsidieverzoeken groter dan € 2.500,-- en die op enige manier afwijken van het gemeentelijk subsidiebeleid dienen ter besluitvorming te worden voorgelegd aan het college.

 • 9.

  Volgens artikel 23, lid 3 van de vigerende Algemene Subsidieverordening is artikel 8, lid 7 van toepassing op waarderingssubsidies / incidentele subsidieverzoeken. De gevraagde bescheiden behoeven in principe niet te worden ingediend als het gevraagde subsidiebedrag lager is dan € 2.500,--. Het college kan de betreffende gegevens – als zij dit noodzakelijk acht voor de beoordeling van het subsidieverzoek– te allen tijde bij de organisatie opvragen

Geldrop, 29 januari 2013

College van B&W