Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldrop-Mierlo

Bomenverordening Geldrop-Mierlo 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldrop-Mierlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBomenverordening Geldrop-Mierlo 2014
CiteertitelBomenverordening Geldrop-Mierlo 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpBomenverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-10-2014Nieuwe regeling

29-09-2014

Middenstandsbelangen, 08-10-2014

GM2014.0374

Tekst van de regeling

Intitulé

Bomenverordening Geldrop-Mierlo 2014

Verordening

 

Bomenverordening 2014

De raad van de gemeente Geldrop-Mierlo;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 juli 2014;

BESLUIT:

de Bomenverordening Geldrop-Mierlo 2014 vast te stellen.

 

 

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  bebouwde kom: de bebouwde kom van de gemeente, vastgesteld ingevolge artikel 1, vijfde lid, van de Boswet.

 • b.

  beschermde houtopstand: bijzondere beschermwaardige houtopstand met een bijzondere leeftijd, schoonheid- of zeldzaamheidswaarde of een bijzondere functie voor de omgeving die daarom is opgenomen in de lijst als bedoeld in artikel 11 van deze verordening (thans bekend als: “overzicht waardevolle particuliere bomen”).

 • c.

  bevoegd gezag: bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • d.

  bomen effect analyse: een standaard beoordeling van de gevolgen van voorgenomen bouw of aanleg voor houtopstand, op basis van landelijke richtlijnen van de Bomenstichting.

 • e.

  boom: een levend houtachtig, opgaand gewas met een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 10 centimeter op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld. In geval van meerstammigheid geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam. Deze definitie is niet van toepassing op artikel 12 van deze verordening.

 • f.

  boomstructuur: lijnvormige beplanting van houtopstanden dat een functioneel geheel vormt.

 • g.

  boomvlakken: begrensd gebied met houtopstanden die samen een functioneel geheel vormen.

 • h.

  boomwaarde: de waarde van een boom, uitgedrukt in geld, zoals getaxeerd volgens de meest recente richtlijnen van de NVTB (Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen).

 • i.

  bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal die op plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.

 • j.

  dunning: een selectieve velling die dient als onderhoudsmaatregel ter bevordering van de overblijvende houtopstand en/of onderbeplanting waarbij het natuurlijk verloop van het desbetreffende milieu in stand blijft.

 • k.

  gebouw: elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

 • l.

  houtopstand: één of meer bomen of boomvormers, of andere houtachtige gewassen, mogelijk onderdeel uitmakend van hakhout, een houtwal, een grotere (lint)begroeiing van heesters en struiken, een beplanting van bosplantsoen, een struweel of een heg.

 • m.

  kandelaberen: het tot op de hoofdtakken korten van een houtopstand.

 • n.

  knotten: het regelmatig terugsnoeien van bomen en struiken tot een vast punt boven de grond.

 • o.

  monument: een door de gemeente, provincie of het Rijk als zodanig aangewezen onroerende zaak ten aanzien waarvan een beperkingenbesluit, als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder b onder 2° tot en met 5° Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken in de openbare registers, is opgenomen.

 • p.

  noodkap: het direct vellen van een houtopstand in verband met een spoedeisend belang voor de openbare orde en/of direct gevaar voor persoon, dier en/of goed.

 • q.

  perceel: een stuk grond waarvoor één rechtsorde geldt en gezien de feitelijke situatie ter plaatse hoort bij de opstal.

 • r.

  vellen: rooien; kappen; verplanten; het voor meer dan 20% snoeien van de kroon of verwijderen van het wortelgestel, met inbegrip van kandelaberen; het verrichten van handelingen, zowel boven- als ondergronds, die de dood, ernstige beschadiging of ernstige ontsiering van de houtopstand ten gevolge kunnen hebben.

Artikel 2: Vergunningsplicht

Het is verboden om zonder een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag een houtopstand te vellen of te doen vellen.

Artikel 3: Vrijgestelde kap

Een omgevingsvergunning als genoemd in artikel 2 is niet vereist ingeval de activiteit vellen betrekking heeft op:

 • 1.

  een houtopstand met een diameter van de stam van maximaal 20 centimeter op 1,3 meter boven maaiveld.

 • 2.

  een houtopstand die op minder dan 2 meter vanaf de gevel van een gebouw, mits groter dan 2 m², staat.

 • 3.

  een houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektenwet of krachtens een daartoe strekkend besluit van het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 11 van deze verordening.

 • 4.

  het vellen van een houtopstand ter uitvoering van het reguliere onderhoud, waaronder mede begrepen dunning, het periodiek knotten, dan wel periodiek kandelaberen als noodzakelijke beheermaatregel bij knotbomen, gekandelaberde bomen of leibomen.

 • 5.

  houtopstanden op percelen in privaat eigendom, tenzij:

  • a.

   de houtopstand zich bevindt op een perceel, gelegen rondom zich op enige lijst bevindend monument;

  • b.

   het een beschermde houtopstand betreft;

  • c.

   de houtopstand is geplaatst op de door de bomenstichting opgemaakte inventaris van monumentale bomen.

 • 6.

  het vellen op basis van een door het bevoegd gezag vastgesteld beheer- of onderhoudsplan van het groen.

Artikel 4: Beperking op vrijgestelde kap

Het bepaalde in artikel 3 is niet van toepassing op:

 • 1.

  Een houtopstand die is opgenomen in de lijst van beschermde houtopstand als bedoeld in artikel 11;

 • 2.

  Een houtopstand die is aangelegd op basis van een herplant- en instandhoudingsplicht op grond van de artikelen 10 en 11 van deze verordening.

Artikel 5: Aanvraag vergunning

 • 1.

  Een omgevingsvergunning als genoemd in artikel 2 moet worden aangevraagd door of namens, dan wel met toestemming van degene die krachtens zakelijk recht of door degene die krachtens publiekrechtelijke bevoegdheid gerechtigd is over de houtopstand te beschikken.

 • 2.

  Naast het bepaalde in artikelen 1.3 en 7.5 van de Regeling omgevingsrecht dient een aanvraag om een omgevingsvergunning als genoemd in artikel 2 vergezeld te zijn van:

  • a.

   een schriftelijke motivering waarom aanvrager de betreffende houtopstand wil vellen of doen vellen;

  • b.

   een goed leesbare situatieschets op tenminste schaal 1:1000.

 • 3.

  Naast het bepaalde in het tweede lid kan voorts een bomen-effect-analyse worden vereist.

Artikel 6: Criteria

 • 1.

  Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning om te vellen weigeren dan wel onder voorschriften of beperkingen verlenen.

 • 2.

  Een omgevingsvergunning als genoemd in artikel 2 kan worden geweigerd indien de belangen van verlening niet opwegen tegen de belangen van behoud van de houtopstand op basis van één of meer van de volgende waarden:

  • a.

   natuur- en milieuwaarden;

  • b.

   landschappelijke waarden;

  • c.

   cultuurhistorische waarden;

  • d.

   waarden van stads- en dorpsschoon;

  • e.

   waarden voor leefbaarheid.

Artikel 7: Gevaarzetting

In afwijking van het bepaalde in artikel 2 kan de burgemeester toestemming geven tot direct vellen (noodkap), indien sprake is van acuut gevaar of een daarmee vergelijkbare situatie van spoedeisend belang van openbare orde of veiligheid.

Artikel 8: Intrekking of wijziging

De omgevingsvergunning als genoemd in artikel 2 kan worden ingetrokken of gewijzigd:

 • 1.

  indien onjuiste of onvolledige gegevens ter verkrijging van de vergunning of ontheffing zijn verstrekt.

 • 2.

  indien aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen.

 • 3.

  indien van de vergunning geen gebruik wordt gemaakt binnen één jaar na onherroepelijkheid van de vergunning, tenzij in de vergunning een langere termijn is opgenomen vanwege de voorzienbare langere uitvoeringstermijn van een project.

 • 4.

  indien het een vergunning voor het vellen van meer dan één houtopstand betreft, geldt dat de vergunning kan worden ingetrokken indien niet alle houtopstanden, binnen de in lid 3 genoemde termijn, geveld zijn behoudens de in lid 3 gestelde bevoegdheid tot het in de vergunning voorschrijven van een langere termijn.

Artikel 9: Voorschriften

 • 1.

  Tot de aan de omgevingsvergunning te verbinden voorschriften kan behoren dat binnen een bepaalde termijn en overeenkomstig de door het bevoegd gezag te geven aanwijzingen, moet worden herplant.

 • 2.

  In het voorschrift als bedoeld in het eerste lid wordt ten minste bepaald:

  • a.

   binnen welke termijn;

  • b.

   op welke wijze;

  • c.

   en hoeveel herplantpogingen moeten worden ondernomen om niet aangeslagen herplant te vervangen.

 • 3.

  Indien niet ter plaatse dan wel binnen redelijk te achten afstand kan worden herplant, dan wel dat herplant naar het oordeel van het bevoegd gezag naar maatstaven van redelijkheid onvoldoende compensatie biedt voor het vellen van de houtopstand, kan het bevoegd gezag aan de vergunning het voorschrift verbinden dat de houtopstand niet mag worden geveld alvorens een geldelijke bijdrage is gestort in het gemeentelijk herplantfonds.

 • 4.

  Het bevoegd gezag stelt nadere regels vast voor het bepalen van de hoogte van de in het vorige lid bedoelde geldelijke bijdrage.

 • 5.

  Tot aan de omgevingsvergunning te verbinden voorschriften kan behoren dat pas tot vellen van houtopstand op en bij bouw- en aanlegwerken of andere ruimtelijke herinrichting of reconstructie mag worden overgegaan indien andere daarvoor benodigde vergunningen, ontheffingen, toestemmingen of ruimtelijke ordeningsprocedures zijn verleend en de feitelijke en financiële voortgang van de werken voldoende gewaarborgd is.

 • 6.

  Indien tegen de in het vijfde lid bedoelde besluiten nog de mogelijkheid open staat om hiertegen een bezwaar of beroep in te dienen kan aan de vergunning voorts het voorschrift worden verbonden dat niet tot het vellen van de houtopstand wordt overgegaan indien binnen de daarvoor openstaande termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend totdat op dat verzoek is beslist.

Artikel 10: Herplant-/instandhoudingsplicht

 • 1.

  Indien houtopstand waarop het verbod tot vellen van toepassing is, zonder vergunning van het bevoegd gezag is geveld, dan wel op andere wijze teniet is gegaan, kan het bevoegd gezag aan de zakelijk gerechtigde tot de grond waarop zich de houtopstand bevond dan wel aan degene die uit andere hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen te herplanten overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn.

 • 2.

  Indien niet ter plaatse dan wel binnen redelijk te achten afstand kan worden herplant, dan wel dat herplant naar het oordeel van het bevoegd gezag naar maatstaven van redelijkheid onvoldoende compensatie biedt voor het vellen van de houtopstand dan wel dat de herplant ook niet na het in artikel 9 lid 2 onder c bedoelde aantal pogingen aanslaat, kan het bevoegd gezag bepalen dat door de in het eerste lid genoemde (rechts)personen een geldelijke bijdrage dient te worden gestort in het gemeentelijk herplantfonds. De hoogte van de geldelijke bijdrage wordt bepaald door de boomwaarde van de reeds gevelde houtopstand.

 • 3.

  Wordt een verplichting als bedoeld in het eerste lid opgelegd, dan kan daarbij tevens worden bepaald binnen welke termijn na herplant en op welke wijze niet aangeslagen herplant moet worden vervangen.

 • 4.

  Indien een houtopstand waarop het verbod tot vellen van toepassing is in het voortbestaan ernstig wordt bedreigd, kan het bevoegd gezag aan de zakelijk gerechtigde tot de grond waarop zich de houtopstand bevindt dan wel aan degene die uit andere hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen om:

  • a.

   een bomen-effect-analyse op te stellen en aan te bieden aan het bevoegd gezag overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn en/of;

  • b.

   overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn voorzieningen te treffen, waardoor die bedreiging wordt weggenomen.

 • 5.

  Degene aan wie een verplichting als bedoeld in het eerste tot en met het vierde lid is opgelegd, alsmede zijn rechtsopvolger, is verplicht daaraan te voldoen.

Artikel 11: Beschermde houtopstand

 • 1.

  Het bevoegd gezag stelt een lijst met beschermde houtopstanden als boomvlakken, boomstructuren, solitaire bomen en/of boomgroepen vast.

  Deze lijst wordt elke vijf jaar herzien.

 • 2.

  De lijst bevat minimaal de volgende gegevens, inzake de te beschermen waardevolle boom:

  • a.

   soort boom;

  • b.

   standplaats.

 • 3.

  De eigenaar van een houtopstand die vermeld staat op de lijst van waardevolle bomen is verplicht het bevoegd gezag onmiddellijk schriftelijk mededeling te doen van:

  • a.

   het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de houtopstand, anders dan door velling op grond van een verleende vergunning;

  • b.

   de dreiging dat de houtopstand geheel of gedeeltelijk teniet kan gaan.

 • 4.

  Omgevingsvergunning voor het vellen van een beschermde houtopstand wordt uitsluitend verleend in het geval dat:

  • a.

   naar het oordeel van het bevoegd gezag een zwaarwegend algemeen maatschappelijk belang opweegt tegen het duurzaam behoud van de desbetreffende beschermde houtopstand;

  • b.

   naar boomdeskundige maatstaven instandhouding niet langer verantwoord is ter voorkoming van letsel of schade aan personen, dieren of goederen.

Artikel 12: Afstand van de erfgrenslijn

De afstand als bedoeld in artikel 5:42 Burgerlijk Wetboek is vastgesteld op 0,5 meter (gemeten vanaf het midden van de voet van de boom) voor bomen en op nihil voor heesters en heggen in privaat eigendom en op nihil voor bomen, heesters en heggen die staan op openbaar terrein.

Artikel 13: Bestrijding van boomziekten

 • 1.

  Indien zich op een terrein één of meer bomen bevinden die naar het oordeel van het bevoegd gezag gevaar opleveren van verspreiding van een boomziekte of voor vermeerdering van de ziekteverspreiders zoals insecten, is de rechthebbende, indien hij daartoe door het bevoegd gezag is gelast, verplicht binnen de bij last vast te stellen termijn:

  • a.

   de houtopstand te vellen;

  • b.

   conform richtlijnen van de gemeente de gevelde houtopstand direct zodanig te behandelen dat verspreiding van de boomziekte wordt voorkomen.

 • 2.

  Indien het een boomsoort betreft die de desbetreffende boomziekte kan verspreiden, is het verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag gevelde bomen of delen daarvan voorhanden of in voorraad te hebben of te vervoeren.

Artikel 14: Bescherming van gemeentebomen

 • 1.

  Het is verboden om bomen in eigendom van de gemeente:

  • a.

   te beschadigen, te bekladden of te beplakken;

  • b.

   daaraan snoeiwerk te verrichten, behoudens door de gemeente opgedragen of toegestane boomverzorgende taken.

 • 2.

  Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag om één of meer voorwerpen in of aan een gemeentelijke boom aan te brengen of daar anderszins aan te bevestigen behoudens door de gemeente opgedragen of toegestane boomverzorgende taken.

 • 3.

  Het verbod in het tweede lid is niet van toepassing op het aanbrengen van beschermende maatregelen welke in het kader van bouw- en infrastructurele werken en overeenkomstig de daartoe door het bevoegd gezag gegeven aanwijzingen worden aangebracht.

Artikel 15: Uitzicht belemmerende beplanting

De rechthebbende op een boom, heg, struik of andere beplanting welke aan het Wegverkeer het vrije uitzicht kan belemmeren of daarvoor op andere wijze hinder of gevaar kan opleveren, is verplicht deze beplanting te snoeien, op te binden of te verwijderen na aanschrijving door het bevoegd gezag, binnen een door hen te stellen termijn en overeenkomstig hun aanwijzingen.

Artikel 16: Schadevergoeding

Het bevoegd gezag beslist op een verzoek om schadevergoeding op grond van artikel 17 van de Boswet ten gevolge van een verbod tot vellen van een houtopstand.

Artikel 17: Strafbepaling

 • 1.

  Degene aan wie een last als bedoeld in artikel 13, eerste lid of artikel 15 is opgelegd, alsmede diens rechtsopvolger, is gehouden dienovereenkomstig te handelen.

 • 2.

  Hij die handelt in strijd met het bij of krachtens artikel 13, tweede lid, artikel 14 bepaalde wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie. Tevens kan een rechterlijke beoordeling op grond van dit artikel openbaar gemaakt worden. Bij de strafmaatbepaling kan rekening worden gehouden met de boomwaarde.

Artikel 18: Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van bevoegd gezag of door de burgemeester aangewezen personen.

Artikel 19: Betreden van gebouwen en terreinen

 • 1.

  Zo dikwijls de zorg voor de naleving van enig voorschrift uit deze verordening dit vereist, zijn degenen die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening, bevoegd om gebouwen, niet zijnde woningen, en terreinen te betreden.

 • 2.

  Voor het betreden van woningen is een door de burgemeester afgegeven machtiging op basis van artikel 2 van de Algemene wet op het binnentreden vereist.

Artikel 20: Anti-hardheidsbepaling

Het bevoegd gezag kan in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar zijn oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, ten gunste van de aanvrager afwijken van het bepaalde in of bij deze verordening.

Artikel 21: Inwerkingtreding / overgangsrecht

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na bekendmaking daarvan.

 • 2.

  Op het moment bedoeld in het eerste lid vervalt Hoofdstuk 4, afdeling 3 (artikelen 4:7 tot en met 4:15) van de Algemene Plaatselijke Verordening Geldrop-Mierlo 2013 zoals vastgesteld bij besluit van de Gemeenteraad van 21 januari 2013.

 • 3.

  Aanvragen om vergunning die zijn ingediend voor het moment van inwerkingtreding van deze verordening worden afgehandeld met inachtneming van de in het tweede lid bedoelde verordening.

Artikel 22: Slotbepaling

 • 1.

  Houtopstanden die voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze verordening zijn aangewezen als beschermde houtopstanden, worden voor de werking van deze verordening geacht te zijn aangewezen conform het bepaalde in artikel 11, eerste lid, van deze verordening.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Bomenverordening Geldrop-Mierlo 2014”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 september 2014,

G.A.A. van Luijn M.J.D. Donders-de Leest

griffie voorzitter

Artikelsgewijze toelichting

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In het eerste artikel van de verordening worden de in de verordening gebezigde begrippen gedefinieerd. Wanneer er verschil mocht zitten tussen de definiëring van een begrip in deze verordening ten opzichte van andere (lagere) regelgeving of notities, prevaleert de definiëring van deze verordening. Hetzelfde is het geval bij verschillen tussen deze definiëring en hetgeen daarover mogelijkerwijs in het algemeen taalgebruik of enig jargon wordt verstaan.

Niet ieder begrip behoeft toelichting. Daarom komen uitsluitend die begrippen waarbij nadere toelichting op zijn plaats is hieronder aan bod.

Onder a. bebouwde kom De afbakening van het begrip is van belang vanwege meerdere redenen. Zo is dit van belang voor de herplantplicht van provincie/waterschappen aangezien zij de herplantplicht buiten de bebouwde kom moeten uitvoeren. Daarnaast is binnen de bebouwde komt de compensatie-eis uit de Boswet niet van toepassing. Ten derde is een kennisgeving aan het bevoegd gezag bij een grote velling niet nodig. Tenslotte geeft het duidelijkheid: er is maar één regeling en één bevoegd gezag waar het gaat om houtopstanden binnen de bebouwde kom.

Onder b. beschermde houtopstand- Dit zijn bomen die de gemeente als zeer waardevol of als toekomstig zeer waardevol beschouwd.

De lijst bevat de bomen op de door het college vastgestelde lijst van beschermde bomen. Deze lijst wordt periodiek herzien en kan geleidelijk worden. Op het moment van de inwerkingtreding van de verordening is een lijst, genaamd het “overzicht van waardevolle particuliere bomen” aanwezig. In artikel 22 lid 1 van de verordening wordt expliciet aangegeven dat deze lijst voor wat betreft de werking van deze verordening wordt geacht te zijn aangewezen conform deze verordening.

Onder c. bevoegd gezag De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) geeft de term “bevoegd gezag” weer. Voor de aanvraag tot vergunning of ontheffing tot het vellen van houtopstanden is een aanvraag tot een omgevingsvergunning vereist. Daarom dient de term “bevoegd gezag‟ gehanteerd te worden i.p.v. burgemeester en wethouders. De Wabo schrijft voor dat de omgevingsvergunning wordt verleend door één bevoegd gezag en dat één procedure wordt doorlopen met één procedure van rechtsbescherming. Niet altijd is het college van B&W het bevoegd gezag. Het kan voorkomen dat het college van Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag is of de minister. De verantwoordelijkheid voor het besluit en de handhaving op grond van de verordening ligt bij hetzelfde bevoegd gezag. Ook wijziging of intrekking van de omgevingsvergunning ligt dan bij datzelfde bevoegd gezag.

In enkele gevallen (met name bij noodkap en binnentreden) is de burgemeester te allen tijde het bevoegd bestuursorgaan. Dit komt naar voren doordat, daar waar dit van toepassing is, de burgemeester expliciet in de tekst wordt vermeld.

Onder d. bomen effect analyse Waardevolle houtopstanden worden regelmatig (ernstig) beschadigd of vernietigd door bouw en aanleg van huizen, wegen, rioleringen of kabels en leidingen. Vaak gebeurt dit ongewenst en onbedoeld, omdat er te laat is gekeken naar de gevolgen voor de bomen, waardoor ze niet ingepast of (onherstelbaar) beschadigd raken. De bomen effect analyse (BEA) is de landelijke richtlijn van de Bomenstichting voor een nauwgezette en onafhankelijke beoordeling, voorafgaand aan de voorgenomen bouw of aanleg. Deze standaardisering waarborgt de boomtechnische kwaliteit en garandeert een goede beoordeling van alle effecten en mogelijke alternatieven. Een BEA dient uitgevoerd te worden door een deskundig boomverzorger of boomtechnisch adviseur. De resultaten van deze beoordeling kunnen vervolgens worden meegenomen in de besluitvorming rond bouw of aanleg.

e. boom Afbakening van het begrip boom is van belang voor het onderscheid tussen bomen en andere houtopstanden. Beplanting wordt als boom aangemerkt bij een dwarsdoorsnede van de stam vanaf 10 cm. Zouden we deze definitie ook van toepassing verklaren op artikel 12, dan zou, tot deze doorsnede is bereikt, beplanting als heg worden gezien. Pas vanaf een dwarsdoorsnede van 10 cm zou verwijdering uit de verboden zone kunnen worden geëist. Er bestaat beplanting (bijvoorbeeld coniferen) die vaak als heg wordt toegepast maar die al metershoog kan worden, voordat de doorsnede van 10 cm is bereikt.

Er is daarom voor gekozen deze definitie niet van toepassing te laten zijn op artikel 12.

h. boomwaarde De richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen en houtige gewassen (NVTB) voor de monetaire boomwaarde worden jaarlijks vastgesteld aan de hand van de prijsindexcijfers van het CBS, marktprijsgemiddelden en andere kengetallen. De richtlijnen gelden als de meest deskundige methodiek voor de wijze van vaststellen van de geldwaarde van bomen en worden in de rechtspraak erkend. Het spreekt overigens voor zich dat bomen ook vele andere waarden dan monetaire waarde kunnen vertegenwoordigen.

i. gebouw en k. bouwwerk De definities „gebouw‟ en „bouwwerk‟ zijn toegevoegd om de vrijstelling van het kapverbod voor houtopstand die op minder dan 2 meter uit een gevel staan te beperken tot gevels van gebouwen. Voor de definitie van deze begrippen is aangesloten bij de definities in de bestemmingsplannen en bouwverordening.

j. dunning Het begrip „dunning‟ beperkt tot een selectieve velling die dient als periodieke onderhoudsmaatregel ter bevordering van de ontwikkeling van de overblijvende houtopstand en/of onderbegroeiing.

l. houtopstand De kernbegrippen “boom” en “houtopstand” zijn zodanig gedefinieerd dat duidelijk is dat de bescherming van de bomenverordening betrekking kan hebben op meer dan bomen alleen. Er is geen ondergrens voor de diameter gedefinieerd. Dit biedt de mogelijkheid om beschermwaardige houtopstanden met een beperkte diameter toch als “beschermde houtopstand” aan te merken.

q. perceel De definiëring is van belang aangezien dit begrip in het ruimtelijk bestuursrecht met enige regelmaat tot discussie leidt. Kern is dat niet gekeken moet worden naar de kadastrale situatie, maar naar de feitelijke situatie. De beperking dat er sprake moet zijn van één rechtsorde leidt ertoe dat er wel een duidelijke samenhang moet bestaan.

r. vellen - Elke wijze van het te gronde richten van een houtopstand ongeacht of dit gedeeltelijk is, bijvoorbeeld bij kappen, of volledig, zoals bij rooien (inclusief stobbe verwijderen). Ook ingrepen die een ingrijpende wijziging betekenen, zoals kandelaberen of het voor meer dan 20% snoeien van het kroonvolume, vallen onder vellen. Dit om het ernstig beschadigen of ontsieren van een boomkroon tegen te kunnen gaan. De eerste keer kandelaberen of knotten is vergunningsplichtig. Het in stand houden door periodieke snoei van de door kandelaberen of knotten ontstane kroonvorm is vergunningsvrij. Het verwijderen van hoofdwortels, waarvan kan worden aangenomen dat daardoor de houtopstand ernstige schade oploopt, valt eveneens onder het begrip vellen. Door de verordening ook van toepassing te laten zijn op het ernstig beschadigen of ontsieren van samengestelde verschijningsvormen, worden grootschalige ingrepen in houtopstand eveneens vergunningsplichtig.

Artikel 2: Kapverbod houtopstanden

In de bomenverordening wordt ten principale geen onderscheid gemaakt tussen houtopstand in privaat en publiek eigendom.

Artikel 3: Vrijgestelde kap

Vanuit het beleid om de onnodige regeldruk en werklast te verminderen is in de verordening een zestal benoemde situaties aangewezen waarvoor het niet nodig is een omgevingsvergunning aan te vragen.

Ad. 1. Het kapverbod is alleen van toepassing op bomen die al enige grootte hebben bereikt. De hypothese is dat jonge en kleine bomen in zijn algemeenheid geen grote natuur- of milieu, landschappelijke, beeldbepalende of cultuurhistorische waarde heeft.

Ad. 2. Er is sprake van een verruiming ten opzichte van het bestaande beleid in die zin dat bomen die minder dan 2 meter van de gevel van gebouwen staan zonder vergunning kunnen worden verwijderd. Hierbij moet worden gedacht aan bomen die dicht bij woningen en voor andere mensen toegankelijke gebouwen, zoals kantoren, scholen, kinderdagverblijven en winkels staan. In de regel is voor zowel boom als gebouw een dergelijke plaatsing dicht bij een gebouw niet optimaal en leidt te vaak tot erg grote investeringen in het onderhoud die niet in verband staan met het te bereiken doel, namelijk in stand houding van het groen.

Ad. 4. Hier is sprake van een verruiming nu voor beheersmaatregelen geen vergunningplicht meer van toepassing is.

Artikel 4: Beperkingen aan vrijgestelde kap

Voor bomen welke een bijzonder waarde vertegenwoordigen en voor bomen die verplicht zijn geplant om te voldoen aan de herplantingsplicht geldt de vrijstellingsregeling van artikel 3 niet.

Artikel 5: Aanvraag vergunning

De indieningsvereisten voor een omgevingsvergunning zijn in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) verplicht voorgeschreven. Buiten deze verplichte indieningsvereisten zijn in lid 2 aanvullende indieningsvereisten gesteld. De indieningsvereisten tezamen maken dat alle informatie aanwezig is om een goede inschatting te maken ten aanzien van de omgevingsvergunningverlening.

Aanvragers kunnen slechts zijn: eigenaren van of zakelijk gerechtigden tot een houtopstand. Zakelijk gerechtigden zijn in beginsel degenen die een notariële akte kunnen overleggen inzake een recht van erfpacht, pacht, opstal, erfdienstbaarheid, vruchtgebruik of pootrecht betreffende de houtopstand.

Huurders hebben een persoonlijk en geen zakelijk recht. Zij moeten dus de schriftelijke

toestemming voor kapaanvraag van de verhuurder, die eigenaar van de houtopstand is,

overleggen. De eigenaar van een houtopstand kan bij (huur)overeenkomst of bij machtiging zijn huurders het recht tot omgevingsvergunningaanvraag verlenen. Na ontbinding van de huurovereenkomst is de zaaksgebonden omgevingsvergunning nog van toepassing op het project. Voorschriften van de omgevingsvergunning dienen dan door de eigenaar van het perceel nagekomen te worden.

Artikel 6: Criteria

Bij de toetsing van een aanvraag voor het vellen van een houtopstand wordt op grond van de weigeringsgronden in het tweede lid bepaald of een vergunning wordt verleend of geweigerd.

Voor de motivering zal verwezen moeten worden naar wet- en regelgeving en gemeentelijke beleidskaders zoals structuur-, bestemmings-, groen-, bomen- en landschapsplannen en eventueel daarbij behorende (beschermings)categorieën en beleidskaarten.

Bij de afweging van alle belangen kan gebruik worden gemaakt van beleidsregels voor de beoordeling van kapaanvragen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (artikelen 3:46- 3:50 en 4:82 – 4:84) mag ter motivering van de vergunning worden verwezen naar gemeentelijk beleid zoals bestemmings-, groen-, bomen-, of landschapsplannen en bijbehorende (beschermings)categorieën en beleidskaarten.

Ad. a. De natuur- en milieuwaarde van de houtopstand

Iedere houtopstand heeft natuurwaarde. Deze weigeringsgrond wordt uitsluitend toegepast als de houtopstand levensruimte biedt aan beschermde plant en/of diersoorten, die aangewezen zijn door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, waaronder vleermuizen, maretak en alle vogels. Zie op de internetsite: www.minlnv.nl.

Ad. b De landschappelijke waarde van de houtopstand

Een houtopstand kan kenmerkend zijn voor de aanwezige landschapstypen in onze gemeente. Hier is een verwijzing naar een groen- bomen- of landschapsplan op zijn plaats.

Ad. c. De cultuurhistorische waarde van de houtopstand

Deze houtopstanden vertellen iets over de geschiedenis van de gemeente of zijn omgeving. Ook bomen die geplant zijn bij een bijzondere gebeurtenis vertegenwoordigen een cultuurhistorische waarde (herdenkings- of herinneringsbomen).

Ad. d. De waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon

Een houtopstand met een waarde voor het stads- en dorpsschoon heeft een uitstraling die verder reikt dan alleen de locatie en haar directe omgeving. De aanwezigheid van de houtopstand is met het oog op de schoonheidsbeleving van grote waarde voor de gemeente.

Ad. e. waarde voor leefbaarheid

Bij het bepalen van de bijdrage aan de leefbaarheid in de straat wordt, net als bij het beoordelen of een beeldbepalende waarde aanwezig is, gekeken of er binnen zichtsafstand een vergelijkbare houtopstand aanwezig blijft. Het uitgangspunt bij dit weigeringspunt is, dat bomen een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid voor de bewoners in de straat. Na het kappen van de betreffende houtopstand moet er nog genoeg houtopstand aanwezig zijn om de straat “aan te kleden”. De aankleding van de straat kan ook gerealiseerd worden met gemeentelijke bomen. In een straat waar binnen zichtsafstand meerdere gemeentelijke en/of particuliere bomen staan, zal de weigeringsgrond met

betrekking tot leefbaarheid niet voorkomen. Bij de leefbaarheid gaat het in feite om minder opvallende of aansprekende bomen dan in geval van beeldbepalendheid. Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat bomen die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid, op den duur de status ‘beeldbepalend’ krijgen.

Artikel 7: Gevaarzetting

Indien sprake is van gevaarzetting kan direct tot velling worden overgegaan. Het argument gevaarzetting is voorbehouden aan houtopstanden die als gevolg van schade (bijv. storm- bliksem of aanrijschade) of aantasting een acuut gevaar vormen voor personen of de omgeving. Voor het vellen van houtopstand die symptomen van verval vertoont maar geen acuut gevaar vormt dient een kapvergunning te worden aangevraagd. De bevoegdheid om op grond van gevaarzetting direct tot het vellen van houtopstand te besluiten behoort toe aan de burgemeester. De burgemeester kan deze bevoegdheid mandateren.

Op het besluit van de burgemeester zijn de normale bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht, en meer in het bijzonder de bepalingen over beschikkingen, van toepassing. Dit betekent dat het besluit van de burgemeester op papier moet worden gezet en daartegen bezwaar kan worden gemaakt.

Artikel 8: Intrekking of wijziging

In dit artikel zijn de gronden aangeven voor intrekking, wijziging van de vergunning die

gelden voor vergunning van deze verordening ( art. 2.31 lid 2 Wabo).

De intrekking van de omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand - indien

sprake van sanctie- is geregeld in hoofdstuk 5 Wabo en daarom niet in de verordening opgenomen. Het bevoegd gezag kan – bij wijze van sanctie – een omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien:

 • -

  de omgevingsvergunning is verleend op grond van onjuiste of onvolledige opgave;

 • -

  niet overeenkomstig de omgevingsvergunning is of wordt gehandeld;

 • -

  de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden nageleefd;

 • -

  de houder van de omgevingsvergunning de voor hem geldende regels niet naleeft (art. 5.19 lid 1 Wabo).

Tevens is het mogelijk op grond van artikel 2.33, eerste lid onder e Wabo de vergunning die van rechtswege is verleend in te trekken indien deze betrekking heeft op een activiteit die ontoelaatbaar ernstige nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving heeft of dreigt te hebben en het opleggen van voorschriften daar geen oplossing voor biedt (art. 2.31, eerste lid, aanhef en onder c, Wabo).

Procedureel volgt de wijziging of intrekking van een omgevingsvergunning deze zelfde procedure als die bij de totstandkoming van de vergunning is gevolgd. Is dus bij de totstandkoming de reguliere procedure gevolgd, dan moet die ook gevolgd worden voor de wijziging of intrekking van die vergunning. Hetzelfde is het geval bij de uitgebreide procedure.

Artikel 9: Voorschriften

De voorschriften moeten concreet en precies worden uitgewerkt, bijvoorbeeld naar locatie, boomsoort of grootte. Uit de rechtspraak naar aanleiding van de herplantplicht blijkt dat beleidsmatige uitwerking van aard en omvang van de herplantplicht noodzakelijk is.

De omgevingsvergunning heeft een zaaksgebonden karakter (art. 2.25 Wabo). Om die

reden is de vergunninghouder niet degene aan wie de vergunning is verleend, maar degene die verantwoordelijk is voor uitvoering. De naleving van de voorschriften m.b.t. herplant, valt daarom tevens onder zijn verantwoording. Wanneer de vergunning gelding krijgt voor een ander dan de aanvrager of houder van de vergunning moet tenminste een maand tevoren dit aan het bevoegd gezag worden meegedeeld (zie hiervoor het Besluit omgevingsrecht artikel 4.8 (Bor)). Dit onder vermelding van:

 • a.

  naam en adres vergunninghouder- of aanvrager;

 • b.

  de omgevingsvergunning of omgevingsvergunningen krachtens welke de activiteiten worden verricht;

 • c.

  de naam, het adres en het telefoonnummer van degene voor wie de omgevingsvergunning zal gaan gelden;

 • d.

  de contactpersoon van degene voor wie de omgevingsvergunning zal gaan gelden;

 • e.

  het beoogde tijdstip dat de omgevingsvergunning zal gaan gelden voor de onder c bedoelde persoon.

Herplantvoorschriften zijn concreet en eenduidig en mogen zeer gedetailleerd soort, locatie en plantwijze voorschrijven mits dit in het gangbare beleid past. De wijze waarop de zelfstandige herplant- en instandhoudingsplicht wordt uitgevoerd, gebeurt op beleidsmatige wijze. De uitwerking kan deel uitmaken van een breder opgezet handhavingsbeleid. Factoren die daarbij een

rol spelen, zijn de ernst van de overtreding, de mate van (on)verantwoordelijkheid die aan de overtreder kan worden toegekend en de feitelijke mogelijkheden tot uitvoering van een herplant.

Burgemeester en wethouders bepalen de hoogte van de financiële bijdrage. Herplant zal zo nabij mogelijk worden uitgevoerd.

Artikel 5:18 Wabo biedt de mogelijkheid- indien sprake is van een herstel,- of

instandhoudingsactie van het velverbod, onder oplegging van last onder bestuursdwang of onder oplegging dwangsom, bij het besluit tot herplantverplichting tevens te bepalen dat de uitvoering van het besluit tevens geldt voor de rechtsopvolger.

Artikel 10: Herplant- / instandhoudingsplicht

Dit artikel bevat een regeling voor gevallen waarbij een boom zonder voorafgaande toestemming is geveld. Daarnaast bevat dit artikel in leden 4 en 5 de mogelijkheid om maatregelen te vorderen teneinde een houtopstand die ernstig in het voortbestaan wordt bedreigd te beschermen.

Artikel 11: Beschermde houtopstand

Gekozen is om het begrip “houtopstand” te hanteren, doch dit nader te specificeren in die zin dat bijvoorbeeld hagen en heesters (die volgens de definitie ook onder het begrip ‘houtopstand’ worden verstaan) geen beschermde status kunnen krijgen. De nadruk ligt op bomen en diverse verschijningsvormen.

Duurzaam behoud van beschermde houtopstanden heeft een hoge prioriteit. Dergelijke houtopstanden worden door dit artikel extra beschermd doordat alleen bij hoge uitzondering een vergunning voor vellen wordt verleend.

Artikel 12: Afstand van de erfgrenslijn

Artikel 5:42 van het Burgerlijk Wetboek geeft het verwijderingrecht voor bomen binnen twee meter en heesters en hagen binnen een halve meter van de erfgrenslijn. Maar in artikel 5:42 lid 2 is toegevoegd: "tenzij ingevolge een verordening of een plaatselijke gewoonte een kleinere afstand is toegelaten".

Door de afstand te verkleinen zullen veel bomen, heesters en hagen beter beschermd worden aangezien – privaatrechtelijk – niet verwijdering gevorderd kan worden wanneer die boom, heester of haag dichter dan 2 meter van de erfgrens is gelegen.

Bovendien sluit het terugbrengen van de afstand tot de erfgrens aan bij de trend van de steeds kleiner worden achtertuinen en draagt er uit dit oogpunt aan bij dat een burger in een achtertuin een boom kan planten. Hetzelfde geldt overigens voor het van gemeentewege beplanten van groenstroken van beperkte omvang.

Voorts kan het ontstaan van burenruzies worden voorkomen omdat door het vergaand verkleinen van de maatvoering een modus om een conflict te beslechten wordt ontnomen.

Tenslotte kan door het op nihil stellen van de grens voor heesters en hagen bevorderd worden dat dit de natuurlijke begrenzing van het erf wordt c.q. deze aldus in stand blijven kan.

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de in dit artikel bedoelde afstand niet van toepassing is wanneer de boom in een perceelsgrens staat die is gericht naar de openbare weg of een openbaar water. Hier is plaatsing op de perceelsgrens toegestaan.

Artikel 13: Bestrijding van boomziekten

Dit artikel is bedoeld om besmettelijke boomziekten zoals de iepziekte adequaat te kunnen bestrijden. Belangrijk is dat verspreiding van potentieel broedhout en de besmetting wordt voorkomen.

Artikel 14: Bescherming van gemeentebomen

In de praktijk werd een bepaling gemist om te kunnen reguleren wat op welke wijze aan gemeentelijke bomen wordt bevestigd. Ter zake is een algemeen verbod opgenomen om de bomen te beschermen en vervolgens daarop een uitzondering aangebracht om een reëel juridisch kader te scheppen. Van deze uitzondering dient zorgvuldig en terughoudend gebruik worden gemaakt en alleen toegepast in die gevallen dat de houtopstand niet beschadigd raakt. Overtreding van het verbod is aangemerkt als een strafbaar feit en kan uit dien hoofde gehandhaafd worden.

Artikel 15: Uitzicht belemmerende beplanting

De regeling in dit artikel is ingegeven door de dagelijkse praktijk. De oude regeling in de APV kende niet expliciet de mogelijkheid om in te grijpen op gevaarzettende situaties als gevolg van beplanting die het uitzicht belemmert. Dit was een gemis dat hierbij is gerepareerd. De aanschrijvingsbevoegdheid is neergelegd bij het bevoegd gezag. Veelal zal dit het college zijn.

Artikel 16: Schadevergoeding

Dit artikel is opgenomen vanwege de verplichting dit te doen in artikel 17 van de Boswet. Het gaat hierbij om vergoeding voor schade die iemand lijdt doordat een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand wordt geweigerd. In de praktijk is geen enkel geval van schadeuitkering op basis van dit artikel bekend. In de rechtspraak wordt niet snel onredelijk nadeel geacht te bestaan wanneer een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand geweigerd wordt.

Artikel 17: Strafbepaling

De Wabo verbiedt in artikel 2.3 het handelen in strijd met een voorschrift uit een omgevingsvergunning. Door artikel 5.4 Invoeringswet Wabo is het handelen zonder omgevingsvergunning of het handelen in strijd met een omgevingsvergunning strafbaar gesteld in de Wet economische delicten. Om die reden zijn deze strafbepalingen niet van toepassing op dergelijk handelen. Dit betekent dat overtreding van artikel 2 en overtreding van voorschriften op grond van artikel 9 van de verordening als strafmaat een hechtenis van maximaal 6 maanden, taakstraf en/of een geldboete tot maximaal € 18.500 (artikel 6 Wed) heeft. De

boomwaarde kan verhogend op de geldboete werken. Indien de boomwaarde hoger is dan een vierde gedeelte van € 18.500, kan een geldboete worden opgelegd van maximaal € 74.000.

De op grond van dit artikel ingestelde strafvervolging laat onverlet de mogelijkheid van het instellen door Burgemeester en wethouders van een privaatrechtelijke vordering tot schadevergoeding wegens schade aan publieke bomen of houtopstanden.

In beginsel staat het instellen van strafvervolging niet aan het instellen van een civiele procedure vanwege waardevermindering of verlies van de boom in de weg. Echter, in zulk geval zullen rechters en officieren terughoudend zijn omdat een persoon dan tweemaal kan worden aangepakt voor hetzelfde feit.

Artikel 18: Toezichthouders / artikel 19: Betreden gebouwen en terreinen

Ter toezicht op de naleving en het toezicht op de uitvoering en handhaving van het verbod een houtopstand te vellen of te doen vellen zonder omgevingsvergunning (art. 5.13 Wabo) zijn de aangewezen toezichthouders bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, een woning te betreden zonder toestemming van de bewoner. Hierbij dienen toezichthouders tevens te beschikken over een machtiging met toestemming tot betreden verstrekt door Burgemeester en wethouders.

Artikel 20: Anti-hardheidsbepaling

Niets is zo weerbarstig als de dagelijkse praktijk. Het kan niet op voorhand uitgesloten worden dat er gedurende de periode dat deze verordening in werking is, zich situaties voordoen waarin het (onverkort) volgen van de bepalingen uit deze verordening leidt tot onevenredig nadeel ten opzichte van één op een zeer beperkte groep belanghebbenden. Het is niet mogelijk om bij het opstellen van deze verordening de toekomstige dagelijkse praktijk vast te leggen. Om die reden is nadrukkelijk een anti-hardheidsbepaling opgenomen die het college de bevoegdheid geeft in concrete gevallen af te wijken van de bepalingen uit deze verordening. Van deze bevoegdheid moet zéér prudent en terughoudend gebruik worden gemaakt. Te allen tijde moet een afwijking worden voorzien van een adequate motivering die het ontstaan van negatieve precedentwerking tegengaat.

Artikel 21: inwerkingtreding en overgangsrecht / artikel 22: slotbepaling

Deze artikelen spreken voor zichzelf.