Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldrop-Mierlo

Verordening tot instelling en toekenning onderscheidingen gemeente Geldrop-Mierlo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldrop-Mierlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot instelling en toekenning onderscheidingen gemeente Geldrop-Mierlo
CiteertitelVerordening tot instelling en toekenning onderscheidingen gemeente Geldrop-Mierlo
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-2004Nieuwe regeling

02-01-2004

Middenstandsbelang, 07-01-2004

GM 04.035

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot instelling en toekenning onderscheidingen gemeente Geldrop-Mierlo

De raad van de gemeente Geldrop-Mierlo;

gelezen het voorstel van de stuurgroep samenvoeging Geldrop-Mierlo d.d. 20 oktober 2003;

gehoord de bijzondere Raadscommissie samenvoeging Geldrop-Mierlo d.d. 3 december 2003;

gelet op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet;

gelet op het belang van een uniform stelsel voor de regeling van gemeentelijke onderscheidingen;

B E S L U I T :

Vast te stellen de volgende verordening tot instelling en toekenning onderscheidingen gemeente Geldrop-Mierlo.

Afdeling 1 Algemeen

Artikel 1 De gemeentelijke onderscheidingen:

 • 1.

  Ingesteld worden de volgende gemeentelijke onderscheidingen:

  • a.

   Het ereburgerschap met de daarbij behorende erepenning in goud

  • b.

   De erepenning in zilver

  • c.

   De vrijwilligerspenning

  • d.

   De sportpenning

 • 2.

  Bij alle onderscheidingen behoort een daarbij passende oorkonde.

Artikel 2 Bevoegd orgaan tot toekenning:

 • 1.

  Het ereburgerschap, zoals vermeld in het vorig artikel onder a., wordt toegekend door de gemeenteraad in een besloten vergadering.

 • 2.

  Alle overige gemeentelijke onderscheidingen worden toegekend door het college.

Afdeling 2 Het ereburgerschap

Artikel 3 Criteria:

 • 1.

  Het ereburgerschap kan als bewijs van dank en erkentelijkheid voor zeer uitzonderlijke verdiensten jegens de gemeente Geldrop-Mierlo en/of haar burgers worden toegekend aan ingezetenen en niet-ingezetenen der gemeente.

 • 2.

  Het ereburgerschap wordt slechts bij zéér hoge uitzondering toegekend. Gewaakt moet worden voor devaluatie van dit instituut.

 • 3.

  Om voor het ereburgerschap in aanmerking te komen, dient men van onbesproken gedrag te zijn.

 • 4.

  Aan het ereburgerschap zijn geen bepaalde rechten of verplichtingen verbonden.

 • 5.

  Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kan de gemeenteraad de begiftigde van het ereburgerschap vervallen verklaren. Aan de betrokkene wordt van dit besluit mededeling gedaan.

Artikel 4 Versierselen:

 • 1.

  De uitvoering, vormgeving en afmeting van de bij het in artikel 1, lid 1a, bedoelde erepenning, behorende bij het ere-burgerschap wordt door het college bepaald.

 • 2.

  De oorkonde zal van een passende tekst worden voorzien en in ieder geval de naam, geboorteplaats en -datum van betrokkene, de motivering en de datum van uitreiking van de erepenning in goud bevatten.

Artikel 5 Uitreiking:

De uitreiking van de bij het ereburgerschap behorende versierselen geschiedt tijdens een bijzondere raadsvergadering.

Afdeling 3 De erepenning in zilver

Artikel 6 Criteria:

 • 1.

  De erepenning kan worden toegekend aan:

  • a.

   ingezetenen en niet-ingezetenen, bedrijven, verenigingen en instellingen als blijk van waardering voor uitzonderlijke prestaties van economische, sociale of culturele aard in relatie met de Geldrop-Mierlose gemeenschap, of

  • b.

   als blijk van waardering voor de meer dan uitzonderlijke wijze van leiding geven in bestuurs- of directieverband op economisch, sociaal of cultureel gebied in relatie met de Geldrop-Mierlose burgers.

 • 2.

  Om voor de erepenning in zilver in aanmerking te komen, dient men van onbesproken gedrag te zijn.

Artikel 7 Versierselen:

 • 1.

  De uitvoering, vormgeving en afmeting van de bij het in artikel 1, lid 1b, bedoelde erepenning, behorende bij het erepenningschap wordt door het college bepaald.

 • 2.

  De oorkonde zal van een passende tekst worden voorzien en in ieder geval de naam, geboorteplaats en -datum van betrokkene, de motivering en de datum van uitreiking van de erepenning in zilver bevatten.

Artikel 8 De uitreiking:

De uitreiking van de erepenning geschiedt tussentijds.

Afdeling 4 De vrijwilligerspenning

Artikel 9 Criteria:

 • 1.

  De vrijwilligerspenning kan worden toegekend als blijk van waardering voor de verrichting van verdienstelijke prestaties in het kader van vrijwilligerswerk in het belang van de Geldrop-Mierlose gemeenschap.

 • 2.

  Voor toekenning van de onderscheiding kunnen in aanmerking komen personen die in Geldrop-Mierlo woonachtig zijn of lid zijn van een Geldrop-Mierlose vereniging of instelling én die op organisatorisch en/of uitvoerend gebied ten minste 25 jaar intensief vrijwilligerswerk hebben verricht.

Artikel 10 Versierselen:

 • 1.

  De uitvoering, vormgeving en afmeting van de bij het in artikel 1, lid 1c, bedoelde vrijwilligerspenning, behorende bij het vrijwilligerspenningschap wordt door het college bepaald.

 • 2.

  De oorkonde wordt voorzien van een passende tekst, waarbij in ieder geval de naam van de betrokkene en de verdiensten wordt vermeld.

Artikel 11 Uitreiking:

 • 1.

  De uitreiking van de vrijwilligerspenning geschiedt bij algemene gelegenheid. De uitreiking zal jaarlijks plaatsvinden op een nader door het college aan te wijzen dag in juni en zal betrekking hebben op het daaraan voorafgaande seizoen, dat de periode betreft van mei tot en met april.

 • 2.

  In bijzondere gevallen, door het college te bepalen, kan hiervan afgeweken worden.

Artikel 12 Aanmelding

Aanmelding voor toekenning van deze onderscheiding geschiedt door inzending van volledig ingevulde aanmeldingsformulieren bij het college.

Afdeling 5 De Sportpenning

Artikel 13 Criteria

 • 1.

  Voor de sportpenning komen in aanmerking individuele personen en teams, die kampioen zijn geworden in een tak van sport die erkend is door de N.O.C./N.S.F.

 • 2.

  De in het vorige lid bedoelde personen en teams dienen lid te zijn van een Geldropse en/of Mierlose sportvereniging, een door de eigen sportorganisatie erkend en als zodanig benoemd kampioenschap te hebben behaald op nationaal, provinciaal of districtsniveau. Hierbij dient in aanmerking te worden genomen:

  • a.

   De regeling geldt niet voor lokale of regionale kampioenschappen;

  • b.

   Individuele kampioenen in Geldrop-Mierlo woonachtig dienen te zijn.

 • 3.

  Toekenning van de sportpenning aan teamleden geldt voor hen die tenminste voor de helft van het seizoen deelgenomen hebben in het hoogste (eerste) team van de senioren- of juniorenafdeling, ongeacht de klasse waarin deze teams uitkomen. Worden binnen een vereniging een gemengd dames/herenteam en een gemengd meisjes/jongensteam als hoogste team van respectievelijk de senioren- en juniorenafdeling aangemerkt, dan komen slechts deze teams voor de sportpenning in aanmerking, en niet een eventueel afzonderlijk hoogste dames- en/of herenteam, c.q. meisjes- en/of jongensteam. Tot een team worden maximaal 16 spelers/speelsters gerekend, daarnaast worden hiertoe gerekend de trainer/coach, teambegeleider en verzorger, tot een maximum aantal van 3 personen.

 • 4.

  Toekenning van de sportpenning aan individuele sporters geschiedt in beginsel voor een behaald en erkend kampioenschap in de zin van deze regeling. Voor de volledigheid zij hierbij vermeld dat tot individueel erkende kampioenschappen worden gerekend de in de hoogste klassen behaalde kampioenschappen in de seniorenklassen, op nationaal, provinciaal of districtsniveau. Kampioenen in leeftijds- of gewichtklassen, waarvan bij sommige sportorganisaties sprake is, komen eveneens voor huldiging in aanmerking, mits voldaan wordt aan de volgende deze criteria geldende voorwaarden. Wie meer dan één kampioenschap behaalt, komt jaarlijks éénmaal voor de gezamenlijke kampioenschappen in aanmerking. Aan een teamlid of individu kan ten hoogste één sportpenning worden toegekend.

 • 5.

  De sportpenning wordt eveneens toegekend aan ingezeten van Geldrop-Mierlo, die individueel of in teamverband op een van de eerste drie plaatsen zijn geëindigd tijdens een Europees of wereldkampioenschap of tijdens Olympische Spelen.

 • 6.

  Aan het bestuur van een team dat voor de sportpenning in aanmerking komt en dat een nationaal kampioenschap heeft behaald, zal door het gemeentebestuur een afzonderlijk geschenk worden aangeboden.

 • 7.

  In de gevallen waarin deze criteria niet voorzien of onduidelijk zijn, treffen burgemeester en wethouders of nemen zij een beslissing, gehoord de Vereniging van Geldropse Sportverenigingen.

Artikel 14 Versierselen

 • 1.

  De penning bestaat uit een eenvoudige, bronzen penning uitgevoerd met aan de ene zijde ‘sportpenning’ en het gemeentewapen; aan de andere zijde kan de datum van uitreiking worden gegraveerd. De penning wordt uitgereikt aan een neklint.

 • 2.

  De oorkonde wordt voorzien van een passende tekst, waarbij in ieder geval de naam van de kampioen en het behaalde kampioenschap wordt vermeld.

Artikel 15 Uitreiking

De uitreiking van de sportpenning geschiedt bij algemene gelegenheid. De uitreiking zal jaarlijks plaatsvinden op een nader door burgemeester en wethouders aan te wijzen maandag in november en zullen betrekking hebben op het daaraan voorafgaande seizoen, dat de periode betreft van september tot en met augustus.

Afdeling 6 Slotbepalingen

Artikel 16 Register:

Voor de toekenning van de onderscheidingen, zoals genoemd in artikel 1 van de regeling wordt een register bijgehouden met vermelding van de naam van de decorandus/bedrijf/instelling/vereniging, de toegekende onderscheiding en de datum en/of jaar van uitreiking.

Artikel 17 Inwerkingtreding:

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van:

 • a.

  de Verordening, regelende het decoratiestelsel van Geldrop d.d. 8 juli 1999;

 • b.

  de Verordening, regelende de instelling en het toekennen van onderscheidingen van de gemeente Mierlo d.d. 2 februari 1998.

Artikel 18 Citeertitel:

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening instelling en toekenning onderscheidingen gemeente Geldrop-Mierlo.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 2 januari 2004.

De griffier, de voorzitter,

Ir. G.A.A. van Luijn mr. P.J.J.M. Mangelmans