Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Beleidsregels sandwichborden en driehoeksborden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels sandwichborden en driehoeksborden
CiteertitelBeleidsregels sandwichborden en driehoeksborden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening, art. 2:10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-06-201101-01-2020nieuwe regeling

24-05-2011

Gemeenteblad 2011, nr 8

2010/5320

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels sandwichborden en driehoeksborden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep: gelet op:

het bepaalde in afdeling 4.1.1 en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht,het bepaalde in de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gennep,

overwegende:

dat het gelet op de belangen van een uniforme, efficiënte en duidelijke afdoening van de melding voor het plaatsen van sandwichborden gewenst is beleidsregels vast te stellen;

dat dit mede tot doel heeft de vermindering van de administratieve lasten van burgers en bedrijven en instellingen;

 

Besluit:Vast te stellen de volgende “Beleidsregels sandwichborden en driehoeksborden”.

Artikel 1 Melding

Een melding kan niet eerder gedaan worden dan één jaar voorafgaand aan plaatsing en niet later dan twee weken voorafgaand aan de plaatsing

Artikel 2 Indienen melding

 • 1

  Een melding wordt schriftelijk ingediend op een daarvoor door de gemeent beschikbaar gesteld formulier dat volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend wordt ingediend;

 • 2

  Een melding gaat vergezeld van:

  a. een omschrijving van het doel waartoe het sandwichbord of de sandwichborden worden geplaatst;

  b. de gewenste periode dat de sandwichborden geplaatst zullen worden;

  b. het aantal en de locatie van de te plaatsen sandwichborden;

  c. de gewenste afmeting van het bord of de borden;

Artikel 3 Voorschriften met betrekking tot sandwichborden en driehoeksborden

 • 1

  Reclame-uitingen mogen uitsluitend plaatsvinden middels het plaatsen van zogenaamde sandwich- of driehoeksborden om een lantaarnpaal.

 • 2

  De aankondiging mag geen uitsluitend commerciële achtergrond hebben en moet betrekking hebben op activiteiten en evenementen die plaatsvinden binnen de gemeente of een onmiskenbaar regionaal karakter hebben.

 • 3

  De aankondiging mag in principe gedaan worden door verenigingen, stichtingen, politiekepartijen en overheidsinstelllingen.

 • 4

  Er mogen maximaal 15 sandwichborden tegelijkertijd door één organisatie worden geplaatst binnen de gemeente Gennep.

 • 5

  Op het moment dat het aantal borden de 45 overstijgt zal het college het aantal toegestane borden per organisatie naar evenredigheid verkleinen.

 • 6

  Gedurende de verkiezingsperiode mag iedere geregistreerde politieke partij maximaal 15 sandwichborden plaatsen.

 • 7

  Er mag slechts één sandwich- of driehoeksbord per lantaarnpaal geplaatst worden.

 • 8

  Binnen een afstand van 25 meter vanaf kruisingen, rotonden of splitsingen van wegen mogen geen sandwich- of driehoeksbord worden geplaatst.

 • 9

  De sandwich- of driehoeksbord dienen zodanig geplaatst te worden dat de vrijheid en het uitzicht van het verkeer niet kan worden belemmerd en dat een minimale doorgang voor voetgangers en rolstoelen op het trottoirs gewaarborgd blijft.

 • 10

  De reclame-uitingen mogen de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen.

 • 11

  Sandwich- of driehoeksbord mogen enkel worden geplaatst aan de wegen in gemeentelijk beheer.

 • 12

  Er mogen geen sandwich- of driehoeksbord worden geplaatst om lantaarnpalen waardoor het zicht op verkeerstekens wordt ontnomen.

 • 13

  De sandwich- en driehoeksborden mogen niet groter zijn dan A0- formaat (841 x1189 mm);

 • 14

  Er dient gebruik gemaakt te worden van een sterk en weersbestendig materiaal.

 • 15

  De wijze van bevestiging en de constructie van de driehoeksborden moet deugdelijk zijn.

 • 16

  De reclame-uitingen mogen niet direct of indirect kunstmatig worden verlicht en ook niet van fluorescerend of reflecterend materiaal zijn voorzien;

 • 17

  De reclame-uitingen mogen maximaal voor twee weken geplaatst worden;

 • 18

  De reclame-uitingen dienen twee dagen na afloop van de aangekondigde gebeurtenis te zijn verwijderd.

 • 19

  De gemeente verwijderd, op kosten van de overtreder, sandwich- of driehoeksborden die geplaatst zijn op verkeersonveilige locaties als vermeld in dit artikel of zonder geldige vergunning;

Artikel 4 Handhaving

Ingevolge de bepalingen van de APV kan in geval van overtreding, procesverbaal opgemaakt worden tegen de plakker. Gelet op de geringe pakkans heeft bestuursrechtelijk handelen de voorkeur (toepassen bestuursdwang of opleggen dwangsom).

 • 1.

  Overtreders worden bij voorkeur telefonisch gehoord en in de gelegenheid gesteld de aangetroffen reclameborden binnen een redelijke overeen te komen termijn (maximaal 24 uur) te verwijderen. Van dit telefoongesprek wordt een notitie gemaakt.

 • 2.

  Na het verstrijken van de redelijke termijn wordt met betrekking tot de reclameborden die op gemeentegrond staan de overtreder aangeschreven met betrekking tot de toegepaste bestuursdwang. Voorts worden de borden van gemeentewege verwijderd en indien het materiaal van enige waarde betreft, in depot gehouden. Deze kunnen vervolgens na betaling van de kosten afgehaald worden.

Artikel 5 Spoedheidshalve verwijdering

Ingeval een of meerdere van de geplaatste borden naar ons oordeel een acuut gevaar oplevert, dan wel kan opleveren voor de verkeersveiligheid, de veiligheid en bruikbaarheid van de weg of het doelmatig onderhoud daarvan, voor de openbare orde en veiligheid, dan wel overlast veroorzaakt voor de omgeving, kan het betreffende bord of de borden direct worden verwijderd. Indien bekend is wie de rechthebbende is, stelt het college van burgemeester en wethouders de rechthebbende direct in kennis onder mededeling op welke plaats het bord voor de rechthebbende ter beschikking wordt gehouden.

Artikel 6 Overgangsbepaling

Vergunningen verleend voor inwerkingtreding van deze beleidsregels worden geacht daarmee in overeenstemming te zijn.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na de dag waarop bekendmaking heeft plaatsgevonden.

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels sandwichborden en driehoeksborden”.

Artikel 9 Vervanging bestaand beleid

Met het inwerkingtreden van deze beleidsregels, worden thans geldende beleidsregelingen ter zake ingetrokken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 24 mei 2011

, burgemeester

, secretaris