Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Algemeen aanwijzingsbesluit APV 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemeen aanwijzingsbesluit APV 2011
CiteertitelAlgemeen aanwijzingsbesluit APV 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagenMeldingsbeleid straat en buurtfeesten Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen Ovenberg Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen Hoogveld en Groote Heeze Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen Randweg Aanwijzingsbesluit camperplaats Siebengewaldseweg 13 Ottersum Aanwijzingsbesluit camperplaats Martinushof Gennep Aanwijzingsbesluit camperplaats De Diepen Milsbeek

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-01-201201-01-2020nieuwe regeling

03-01-2012

Gemeenteblad, nr. 2012-01

2011/5621

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen aanwijzingsbesluit APV 2011

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep en de burgemeester van de gemeente Gennep, ieder voor zover het haar bevoegdheden betreft:

overwegende:

dat op 25 oktober 2010 de Algemene plaatselijke verordening gemeente Gennep is vastgesteld door de raad

dat zij met het oog op de uitvoering van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Gennep (APV) nadere voorschriften dienen vast te stellen;

Gelet op:

Het vigerende Algemene plaatselijke verordening gemeente Gennep

Besluit:

Vast te stellen het volgende “Algemeen aanwijzingsbesluit APV 2011”.

Artikel 1 Indiening aanvraag

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 1:3, lid 2 van de APV wordt voor de categorie evenementen de termijn voor het indienen van een aanvraag van een evenementenvergunning verlengd tot maximaal 8 weken.

Artikel 2 Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:6 APV worden op dit moment geen gebieden aangewezen.

Artikel 3 Vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:10, zesde lid, APV gelden voor de volgende categorieën van voorwerpen het verbod van artikel 2:10, eerste lid, APV niet: Driehoeksborden en sandwichborden, mits

 • 1.

  Van het plaatsen daarvan twee weken van tevoren melding wordt gedaan bij het college en

 • 2.

  Aan de voorwaarden gesteld in de Beleidsregels sandwichborden en driehoeksborden van datum 24 mei 2010 wordt voldaan.

Artikel 4 Gevaarlijke voorwerpen

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:20a APV worden op dit moment geen wegen aangewezen.

Artikel 5 Evenementen

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:25, tweede lid, APV is geen vergunning vereist in de zin van artikel 2:25, eerste lid, APV voor het organiseren van een zogenaamd “buurt- of straatfeesten”, mits daarvan twee weken van tevoren melding wordt gedaan bij de burgemeester en wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • -

  De aanvrager is geen rechtspersoon.

 • -

  Het straatfeest uitsluitend voor buurtbewoners toegankelijk.

 • -

  Er zijn niet meer dan 100 personen gelijktijdig aanwezig.

 • -

  De totale oppervlakte van de tijdelijke bouwsels zoals een tent of overkapping bedraagt niet meer dan 100m².

 • -

  Het straatfeest duurt niet langer dan 1 dag.

 • -

  Het straatfeest vind op vrijdag of zaterdag plaats niet vóór 10.00 uur of na 01.00 uur.

 • -

  Vindt het straatfeest op een andere dag plaats dan vindt deze niet plaats vóór 10.00 uur of na 23.00 uur.

 • -

  Er worden geen hoofdwegen geblokkeerd of afgezet waardoor doorgaand verkeer belemmerd wordt. Voor de hoofdwegen in Gennep wordt verwezen naar de kaart “hoofdwegen in Gennep”.

 • -

  De verkoop van drank heeft geen commercieel karakter.

 • -

  Er wordt uitsluitend zwakalcoholisch drank geschonken.

 • -

  Het straatfeest veroorzaakt geen overmatig geluidshinder voor de omgeving (meer dan achtergrondmuziek).

Artikel 6 Verschaffing gegevens nachtregister

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:38 APV worden op dit moment geen personen aangewezen.

Artikel 7 Plakken en kladden

 • 1.

  Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:42, vierde lid, APV worden de aanplakborden die van gemeentewege worden geplaatst voor de verkiezingen van publiekrechtelijke organen in de gemeente aangewezen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen.

 • 2.

  De aanplakborden als bedoeld in het eerste lid staan op de volgende plaatsen:

  • -

   Gennep Centrum: Op het plantsoen naast het PTT gebouwtje aan de Spoorstraat/Brabantweg.

  • -

   Gennep Picardie: Op de parkeerplaats van het zwembad/sporthal.

  • -

   Heijen: Op de parkeerplaats, gelegen aan de Nieuwwijkstraat.

  • -

   Ven-Zelderheide: langs de Kerkvonder.

  • -

   Milsbeek: Op de kruising Kerkstraat / Langstraat.

  • -

   Ottersum: Naast de R.K. kerk gelegen aan de St. Janstraat.

 • 3.

  De aanplakborden zijn uitsluitend bedoeld voor bekendmakingen voor de Europese-, Landelijke-, Provinciale- en Gemeenteraadsverkiezingen.

 • 4.

  De bekendmakingen en meningsuitingen mogen alleen worden aangebracht met zodanige plakmiddelen dat zij na enkele weken eenvoudig kunnen worden verwijderd.

Artikel 8 Verboden drankgebruik

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:48, eerste lid, APV worden de volgende locaties aangewezen als gebieden waar het verboden is om op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:

-De bebouwde kommen van de kernen in de gemeente Gennep.

Artikel 9 Overlast van fiets of bromfiets op markt en kermisterrein e.d.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:52 APV worden op dit moment geen uren en plaatsen aangewezen.

Artikel 10 Loslopende honden

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:57 APV worden op dit moment geen gebieden aangewezen.

Artikel 11 Verontreiniging door honden

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:58, lid 1 onder c, APV, wijst het college iedere openbare plaats binnen de bebouwde kommen van de kernen van de gemeente Gennep aan als gebied waarin de eigenaar of houder van een hond verplicht is ervoor te zorgen dat die hond zich niet van uitwerpselen ontdoet.

Artikel 12 Houden van hinderlijke of schadelijke dieren

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:60 APV worden op dit moment geen plaatsen aangewezen.

Artikel 13 Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:73 APV worden op dit moment geen plaatsen aangewezen waar het verboden is om met de jaarwisseling consumentenvuurwerk te bezigen.

Artikel 14 Veiligheidsrisicogebieden

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:76 APV worden op dit moment geen veiligheidsrisicogebieden aangewezen.

Artikel 15 Straatprostitutie

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 3:9 APV worden op dit moment geen wegen of gebieden aangewezen waar straatprostitutie is toegestaan.

Artikel 16 Sekswinkels

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 3:10 APV worden op dit moment geen gebieden aangewezen.

Artikel 17 Aanwijzing collectieve festiviteiten

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:2, eerste lid, APV gelden de daarin genoemde geluidsnormen worden de volgende dagen aangewezen als jaarlijks terugkerende collectieve activiteiten.

Carnaval: 4 dagen

 • -

  zaterdag van 20.00 uur tot 01.30 uur

 • -

  zondag van 16.00 uur tot 01.30 uur

 • -

  maandag van 12.00 uur tot 01.30 uur

 • -

  dinsdag van 12.00 uur tot 01.30 uur

Oudejaarsnacht

 • -

  nacht van 31 december op 1 januari van 22.00 uur tot 02.00 uur

Kermis per kern

 • -

  zaterdag van 20.00 uur tot 01.30 uur

 • -

  zondag van 16.00 uur tot 01.30 uur

 • -

  maandag van 14.00 uur tot 01.30 uur

 • -

  dinsdag van 14.00 uur tot 01.30 uur

Artikel 18 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:13 APV worden op dit moment geen plaatsen aangewezen.

Artikel 19 Aanwijzing camperplaatsen

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:19 APV worden als locaties waar het

plaatsen van een camper wordt toegestaan de volgende parkeerplaatsen aangewezen:

 • -

  De Diepen zoals aangegeven op de kaart met kenmerk 09050195

 • -

  Old Inn zoals aangegeven op de kaart met kenmerk 05050121

 • -

  Martinushof zoals aangegeven op de kaart met kenmerk 03050132

Artikel 20 Recreatief nachtverblijf nachtvissen

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:19 APV worden als locaties waar het

nachtvissen wordt toegestaan de volgende plaatsen aangewezen: een strook van 10 meter langs de oever zoals aangegeven op de kaart met kenmerk 00090295 onder de navolgende voorwaarden:

 • -

  Vissen met gebruikmaking van kampeermiddelen op de aangewezen plaatsen is slechts toegestaan indien degene die vist beschikt over de daartoe benodigde vergunningen en/of ontheffingen.

 • -

  Het plaatsen of geplaatst houden van eenvoudige kampeermiddelen mag alleen door diegene die op het moment ook daadwerkelijk vist met één of meer hengels.

 • -

  Het plaatsen of geplaatst houden van eenvoudige kampeermiddelen is alleen toegestaan binnen een afstand van 10 meter van het water waarin wordt gevist.

 • -

  Per persoon mag maximaal 1 eenvoudig kampeermiddel worden geplaatst of geplaatst worden gehouden met een maximale duur van 3 x 24 uur.

 • -

  Onder eenvoudig kampeermiddel wordt verstaan: een paraplu – al dan niet voorzien van daarbij behorende zijflappen – of een eenvoudig karpertentje en dient aan de voorkant open te zijn. Het kampeermiddel mag geen grotere afmeting hebben dan 3 bij 3 meter en moet een neutrale groene, bruine of camouflagekleur hebben.

 • -

  Het is de sportvisser verboden overmatig alcohol te gebruiken, geluidsoverlast te veroorzaken, muziek te maken of af te spelen en open vuur te stoken.

 • -

  Afval door de visser worden bewaard en moet bij het verlaten van de visplek worden meegenomen.

Artikel 21 Plukverbod paddenstoelen

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:20 APV worden op dit moment geen plaatsen aangewezen.

Artikel 22 Te koop aanbieden van voertuigen

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:3 APV worden op dit moment geen wegen aangewezen.

Artikel 23 Parkeren van grote voertuigen

 • 1.

  Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:8, eerste lid, APV wijst het college alle wegen in de gemeente Gennep binnen de bebouwde kommen op grond van de Wegenverkeerswet van de kernen van de gemeente Gennep aan om een voertuig, dat met inbegrip van de lading, een lengte van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter.

 • 2.

  Het verbod van lid 1 geldt niet:

  • a.

   Op de wegen van het industrieterrein ‘Ovenberg’ te Milsbeek, met uitzondering van het Sprokkelveld;

  • b.

   Op de wegen van de industrieterreinen ‘Hoogveld’ en ‘Groote Heeze’ te Heijen;

  • c.

   Op het parkeerterrein van de Randweg te Gennep.

Zoals aangegeven op de kaart ‘Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen’ met kenmerk 2010/2934.

Artikel 24 Overlast van fiets of bromfiets

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:12 APV worden op dit moment geen plaatsen aangewezen.

Artikel 25 Inzameling van geld of goederen

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:13 APV worden op dit moment geen instellingen aangewezen.

Artikel 26 Vrijheid van meningsuiting

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:16 APV worden op dit moment geen plaatsen aangewezen.

Artikel 27 Ligplaatsen woonschepen en overige vaartuigen

 • 1.

  Op grond van artikel 5:25, eerste lid, APV worden alle wateren binnen het grondgebied van de gemeente Gennep aangewezen als water waar het verboden is om een ligplaats in te nemen of te hebben met een woonschip dan wel om een ligplaats beschikbaar te stellen, zulks met uitzondering van de Rijksvluchthaven te Heijen.

 • 2.

  Op grond van artikel 5:25, tweede lid, APV wordt het maximum aantal woonschepen binnen de Rijksvluchthaven te Heijen op zeventien (17) woonschepen gesteld.

Artikel 28 Crossterreinen

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:32 APV worden op dit moment geen aanwijzingen gegeven.

Artikel 29 Beperking verkeer in natuurgebieden

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:33 APV worden op dit moment geen terreinen aangewezen.

Artikel 30 Toezichthouders

Ter uitvoering van artikel 6:2 lid 2 APV zijn voorts met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening belast:

 • -

  De stadswacht aangesteld door de gemeente Gennep.

 • -

  De door G4s bij de gemeente Gennep gedetacheerde toezichthouders.

 • -

  De door het RMB bij de gemeente Gennep gedetacheerde toezichthouders , alleen met betrekking tot de onderwerpen genoemd in artikel 2.2 lid 1 van de Wabo.

 • -

  De medewerker van de vreemdelingenpolitie van de Politie Limburg-Noord voor zover het betreft het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde in of bij deze verordening op het gebied van de uitvoering van het lokaal prostitutiebeleid met inbegrip van het lokaal prostitutiebeleid met inbegrip van de escortbranche.

Artikel 31 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop bekendmaking heeft plaatsgevonden.

Artikel 32 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Algemeen aanwijzingsbesluit APV 2011”.

Artikel 33 Vervanging bestaand beleid

Met het inwerkingtreden van dit aanwijzingsbesluit, worden thans geldende aanwijzingsbesluiten ingetrokken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 3 januari 2012.

Het college voornoemd,

burgemeester

secretaris