Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Subsidieregeling muziekonderwijs

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling muziekonderwijs
CiteertitelSubsidieregeling muziekonderwijs
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpsubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de beleidsregel muziekonderwijs 2013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening Gennep
 2. 1.1:CVDR317325_1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-05-201401-01-2014nieuwe regeling

22-04-2014

2014 nr. 24502

2014/1417

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling muziekonderwijs

Het college van b urgemeester en w ethouders van Gennep;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de muzikale vorming en opleiding van kinderen en jongeren door lokale amateur harmonie- en fanfare verenigingen;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening Gennep;

 

besluit vast te stellen de S ubsidieregeling muziekonderwijs:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Subsidieverordening: de Algemene Subsidieverordening Gennep.

 • b.

  HAFA-vereniging: een harmonie-, fanfarevereniging uit de gemeente Gennep, die is aangesloten bij een landelijk bond.

 • c.

  Leerlingen: de leden van HAFA-verenigingen die muziekonderwijs volgen tot en met de leeftijd van 20 jaar.

 • d.

  Stichting: een door de HAFA-verenigingen opgerichte stichting Muziekopleiding Gennep die volgens haar statuten tot doel heeft het bevorderen en verzorgen van muziekonderwijs voor leerlingen.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor:

 • 1.

  Het aanbieden en organiseren van een muziekopleiding aan leerlingen voor erkende diploma’s A, B, C en D door een HAFA-vereniging.

 • 2.

  Het uitvoeren van muziekonderwijs voor leerlingen van HAFA-verenigingen door de stichting.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan HAFA-verenigingen en de stichting.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Een subsidie voor een HAFA-vereniging bedraagt € 6.500,- per kalenderjaar.

 • 2.

  Een subsidie voor de stichting bedraagt € 14.000,- per kalenderjaar.

Artikel 6. Eindverantwoording

In aanvulling op artikel 12. van de subsidieverordening dient de aanvraag tot vaststelling van de subsidie door de stichting een overzicht te bevatten van:

 • -

  het aantal leerlingen dat muziekopleiding bij de HAFA- verenigingen volgt.

 • -

  Type cursus/opleiding niveau diploma (A/B/C/D)

Artikel 7. Slotbepalingen

Deze subsidieregeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2014.

Gennep, datum: 22 april 2014

Burgemeester en wethouders van Gennep

De secretaris, Mw. J.M. Nijland

De Burgemeester, Dhr. P.J.H.M. de Koning