Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Reglement basisregistratie personen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement basisregistratie personen
CiteertitelReglement basisregistratie personen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlage 1 Lijst van organen van de de gemeente met een raadpleegmogelijkheid in de BRP en de GBA-V Bijlage 2 Behorende bij artikel 3 Reglement BRP Toelichting Reglement BRP

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen, art. 3.8
 2. Wet basisregistratie personen, art. 3.9
 3. Wet bescherming persoonsgegevens
 4. Gemeentewet, art. 156
 5. Verordening basisregistratie personen van Gennep

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-08-201406-01-2014nieuwe regeling

10-06-2014

Gemeenteblad nr. 45674

2014/1548

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement basisregistratie personen

Reglement basisregistratie personen

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep

 

Gelet op de

 • ·

  Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen

 • ·

  Wet bescherming persoonsgegevens

 • ·

  Gelet op artikel 156 Gemeentewet

 • ·

  Verordening basisregistratie personen van Gennep

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen het volgende Reglement:

 

Reglement basisregistratie personen

 

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1.

  Met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Gennep worden verstrekt, voor zover deze organen deze nodig hebben voor de uitvoering van de hen opgedragen taken;

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectie;

 • 3.

  De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 1.

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, kunnen over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Gennep en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Gennep was, gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente;

 • 2.

  Over een ingezetene van de gemeente Gennep kunnen gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belang en categorieën derden

 • 1.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belangen worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 2 van dit Reglement;

 • 2.

  Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 2.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit Reglement treedt in werking met ingang van 6 januari 2014.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 juni 2014

De burgemeester, De heer P.J.H.M. de Koning

De secretaris, mevrouw J. M. Nijland