Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Beleidsregels reclameborden hangend aan een lichtmast

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels reclameborden hangend aan een lichtmast
CiteertitelBeleidsregels reclameborden aan een lichtmast
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 4.1.1
 2. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gennep

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-06-2013nieuwe regeling

11-06-2013

Gemeenteblad nr, 2013-11

2013/2466

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels reclameborden hangend aan een lichtmast

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep:

 

gelet op:

 

het bepaalde in afdeling 4.1.1 en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht, het bepaalde in de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gennep,

overwegende:

 

dat het gelet op de belangen van een uniforme, efficiënte en duidelijke afdoening van de melding voor het plaatsen van sandwichborden gewenst is beleidsregels vast te stellen;

 

Besluit:Vast te stellen de volgende “Beleidsregels reclameborden hangend aan een lichtmast”.

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit beleid wordt verstaan onder:

 • a.

  Reclamebord: al dan niet verlichte-reclameborden op hoogte bevestigd aan lichtmasten in combinatie met bewegwijzering;

 • b.

  Lichtmast: een mast op een openbare plaats in eigendom van de gemeente Gennep en uitgerust met een lichtbron van openbare verlichting;

 • c.

  Jaar: kalenderjaar.

 • d.

  Supermarkt: een relatief grote kruideniers-zelfbedieningswinkel waar voedingsmiddelen en huishoudelijke artikelen worden verkocht en daarnaast ook verse groente, brood en vlees worden verkocht.

Artikel 2 Indienen aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag wordt schriftelijk ingediend op een daarvoor door de gemeente beschikbaar gesteld formulier dat volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend is;

 • 2.

  Een aanvraag gaat vergezeld van:

  • a.

   het aantal en de locatie van de te plaatsen reclameborden onder vermelding van de lichtmast nummers;

  • b.

   ontwerp van het bord of de borden zoals deze bevestigd wordt op de lichtmast.

Artikel 3 Voorschriften met betrekking tot het reclamebord bevestigd aan een lichtmast

 • 1.

  De reclameborden aan lichtmasten mogen uitsluitend gedaan worden door supermarkten in de gemeente Gennep.

 • 2.

  Er mogen maximaal 2 reclameborden, al dan niet verlicht, aan lichtmasten tegelijkertijd per supermarkt worden geplaatst binnen de kern Gennep.

 • 3.

  Een reclamebord moet dubbelzijdig zijn van het formaat 650 cm breed en 650 cm hoog en het gewicht van de bak mag niet méér bedragen dan 20 kg.

 • 4.

  Wanneer een advies over aangevraagde lichtmast en uithouder gevraagd dient te worden aan de lichtmastfabrikant zijn de kosten voor rekening van de aanvrager. Wanneer uit dit advies blijkt dat de lichtmast verstevigd dient te worden zal dit op kosten van de aanvrager gebeuren.

 • 5.

  De onderzijde van het reclamebord moet zich 4,20 meter boven de hoogte van de rijweg bevinden.

 • 6.

  Het bevestigen van het reclamebord mag uitsluitend geschieden door middel van geschoopeerde of gegalvaniseerde klembeugels liggend in een rubber teneinde oxidatie te voorkomen; elke andere wijze van bevestigen is niet toegestaan.

 • 7.

  De aankondiging mag uitsluitend in combinatie met bewegwijzering gedaan worden.

 • 8.

  Er mag slechts één reclamebord per lichtmast geplaatst worden.

 • 9.

  Het reclamebord mag de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen.

 • 10.

  Reclameborden mogen niet direct op kruisingen, rotonden of splitsingen van wegen geplaatst worden om de verkeersveiligheid te waarborgen.

 • 11.

  Er mogen geen reclameborden worden geplaatst om lichtmast waardoor het zicht op verkeerstekens wordt ontnomen.

 • 12.

  Reclameborden mogen enkel worden geplaatst aan de hoofdwegen in het centrumgebied van Gennep te weten:

  • -

   Brabantweg

  • -

   Weverstraat

  • -

   Brugstraat (tussen de Weverstraat en ’t Straatje)

  • -

   Spoorstraat

  • -

   Zuid-Oostwal

  • -

   Niersweg

  • -

   Straatje

  • -

   Heijenseweg

 • a.

  De vergunning wordt geweigerd wanneer naar het oordeel van de Integrale kwaliteitscommissie het reclamebord niet past binnen het ter plaatse geldende beeldkwaliteitsplan dan wel leidt tot verstoring van de ruimtelijke kwaliteit.

 • b.

  De lichtbakken mogen uitsluitend geplaatst worden aan de standaard verzinkt-stalen masten (mits geen afbreuk wort gedaan op de constructie en/of levensduur van de lichtmast). Het reclamebord mag niet gehangen worden aan sierverlichting of lichtmasten met als doel de beeldkwaliteit in de openbare ruimte te verhogen.

Artikel 4 Vergoeding stroomkosten

 • 1.

  De aanvrager is aan de gemeente een jaarlijkse energiekostenvergoeding verschuldigd van € 30,00 (exclusief omzetbelasting) per reclamebord.

 • 2.

  De jaarlijkse vergoeding is vóór 1 januari van ieder jaar verschuldigd en dient in één termijn te worden voldaan. Bij plaatsing van de reclameborden in de loop van het kalenderjaar dient de vergoeding te worden voldaan voor een volledig kalenderjaar.

 • 3.

  Indien vanwege werkzaamheden of anderszins de lichtmast tijdelijk is verwijderd dan wel het reclamebord niet is verlicht dan geeft dit geen recht op enige teruggaaf van de jaarvergoeding.

Artikel 5 Overige bepalingen

 • 1.

  De gemeente is niet aansprakelijk voor schade door beschadiging van het reclamebord ten gevolge van een aanrijding, vallende bomen en dergelijke.

 • 2.

  De aanvrager neemt ten opzichte van de gemeente de aansprakelijkheid op zich voor elke schade, die ontstaat ten gevolge van het aanbrengen, hebben, wijzigen, verwijderen of losraken van een reclamebord of een deel daarvan.

 • 3.

  De gemeente is bevoegd bij reconstructiewerkzaamheden een lichtmast met reclamebord niet op dezelfde locatie terug te plaatsen indien niet meer voldaan wordt aan artikel 3 van dit beleid. De kosten voor het verplaatsen van het reclamebord worden in rekening gebracht bij de vergunninghouder.

 • 4.

  Van de voorgenomen verwijdering en/of terugplaatsing op een andere locatie stelt de gemeente de aanvrager in kennis.

Artikel 6 Overgangsbepaling

 • 1.

  Deze beleidsregels zijn van toepassing op reclame borden hangende aan een lichtmast welke wordt aangevraagd, dan wel aangepast of gewijzigd na inwerkingtreding van deze beleidsregels.

 • 2.

  Een vergunningaanvraag, die voor de inwerkingtreding van deze beleidsregels is ingediend, maar waarop nog geen besluit is genomen op het moment dat de beleidsregel inwerking treedt, wordt beoordeeld op grond van deze beleidsregel.

 • 3.

  Reclameborden bevestigd aan een lichtmast welke voor inwerkingtreding van deze beleidsregels zijn geplaatst zonder dat daarvoor ten tijde van het plaatsen vergunning of toestemming is verleend, worden getoetst aan deze beleidsregels.

 • 4.

  Reclameborden bevestigd aan een lichtmast waarvoor voor inwerkingtreding van deze beleidsregel vergunning dan wel toestemming is verleend, mogen worden gehandhaafd ( uitsterfconstructie).

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na de dag waarop bekendmaking heeft plaatsgevonden.

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels reclameborden aan een lichtmast”.

Aldus vastgesteld op 11 juni 2013

Het college van burgemeester en wethouders van Gennep,

, burgemeester

, secretaris