Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goeree-Overflakkee

Subsidieregeling kernsubsidie leefbaarheid en vitaliteit Goeree-Overflakkee

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoeree-Overflakkee
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling kernsubsidie leefbaarheid en vitaliteit Goeree-Overflakkee
CiteertitelSubsidieregeling kernsubsidie leefbaarheid en vitaliteit Goeree-Overflakkee
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikelen 3 en 17, Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-09-201701-01-201728-12-2019art. 1, 3, 4, 7, 8, 9a, 10, 12, 13, 13a, 13b, 16, bijl. 1

22-08-2017

Gemeenteblad 2017, 161342

Z-17-82626 / 9566
01-01-201528-12-2019Nieuwe regeling

09-12-2014

gmb-2014-79566

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling kernsubsidie leefbaarheid en vitaliteit Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

 

overwegende dat het gewenst is een subsidieregeling voor activiteiten voor de instandhouding en de bevordering van de leefbaarheid en vitaliteit in de kernen van Goeree-Overflakkee vast te stellen;

 

gelet op de artikelen 3 en 17 van de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015;

 

besluiten:

 

vast te stellen de volgende regeling: Subsidieregeling kernsubsidie leefbaarheid en vitaliteit Goeree-Overflakkee

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   aanvrager: een rechtspersoon die voor een subsidie in aanmerking wil komen, niet zijnde een commerciële partij;

  • b.

   cofinanciering: vorm van gezamenlijke financiering, waarbij de aanvrager(s) door middel van het inzetten van eigen middelen, vrijwilligersinzet of middelen van derden een (financiële) bijdrage lever(t)(en) aan de kosten die verbonden zijn aan het kerngebonden project voor activiteiten die anders gesubsidieerd hadden moeten worden;

  • c.

   hoofdaanvrager: een rechtspersoon die bij een subsidieaanvraag waarbij meerdere aanvragers betrokken zijn, aanspreekpunt en verantwoordelijk is voor de subsidieaanvraag en eventuele verdere gevolgen op basis van de aanvraag;

  • d.

   innovatie: het ontwikkelen en inzetten van vernieuwende activiteiten in de kernen op Goeree-Overflakkee;

  • e.

   kernen: dorpen en buurtschappen met de bijbehorende buitengebieden;

  • f.

   kerngebonden activiteit: een activiteit ten behoeve van niet meer dan een kern;

  • g.

   kerngebonden project: een incidentele kerngebonden activiteit die duidelijk gebonden is aan tijd en geld, dan wel de opstartfase van een nieuwe kerngebonden activiteit (tot een maximum van 2 jaar);

  • h.

   kernvisie: meerjarenplan waarin een visie op de gewenste ontwikkeling van de leefbaarheid en vitaliteit in de kern wordt gegeven en waarin wordt aangegeven op welke wijze die ontwikkeling kan worden bevorderd; de kernvisie mag niet in de weg staan aan gemeentelijk beleid;

  • i.

   leefbaarheidsplan: een overzicht met kerngebonden activiteiten (activiteitenplan) als bedoeld in artikel 17, tweede lid, onder a, van de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015;

  • j.

   vrij besteedbaar budget: dat deel van de kernsubsidie dat onder andere bedoeld is voor de bestuurskosten van de dorpsraad en de ondersteuning van activiteiten en projecten ten behoeve van de leefbaarheid en vitaliteit in de kern. Het vrij besteedbaar budget wordt jaarlijks aangevraagd en bevat minimaal een leefbaarheidsplan;

  • k.

   vrijwilligersinzet: inzet van vrijwilligers in uren ten behoeve van de activiteit of project.

 • 2.

  De in het eerste lid, aanhef en onder e, bedoelde kernen zijn:

  • a.

   de dorpen Achthuizen, Den Bommel, Dirksland, Goedereede, Herkingen, Melissant, Middelharnis, Nieuwe-Tonge, Ooltgensplaat, Ouddorp, Oude-Tonge, Sommelsdijk, Stad aan ’t Haringvliet en Stellendam;

  • b.

   de buurtschappen Battenoord (bij Nieuwe-Tonge), Havenhoofd (bij Goedereede) Langstraat (bij Achthuizen), Oostdijk en Nieuwendijk (bij Goedereede) en Zuidzijde (bij Den Bommel).

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is uitsluitend van toepassing op kernsubsidies en de verstrekking daarvan door burgemeester en wethouders.

Artikel 3 Kernsubsidie

De kernsubsidie kent twee subsidievormen; een subsidie voor activiteiten en projecten zoals opgenomen in het leefbaarheidsplan (het zogenaamde ‘vrij besteedbaar budget’) en subsidie voor kerngebonden projecten. Zij worden afzonderlijk van elkaar aangevraagd.

Artikel 4 Aanvrager

 • 1.

  Kernsubsidie voor een kern kan worden aangevraagd door een dorpsraad die een vereniging of stichting is, een belangenvereniging, een buurtvereniging of een andere vereniging of stichting, die door burgemeester en wethouders voor dit doel wordt erkend, met dien verstande dat een later genoemde vereniging of stichting alleen kernsubsidie kan aanvragen als een eerder genoemde vereniging of stichting ontbreekt of niet wenst over te gaan tot het aanvragen van kernsubsidie.

 • 2.

  De kerngebonden projectsubsidie wordt aangevraagd door een dorpsraad, die een vereniging of stichting is, een belangenvereniging of een buurtvereniging, die door burgemeester en wethouders voor dit doel is erkend.

 • 3.

  De kerngebonden projectsubsidie kan tevens door een vereniging of stichting (niet zijnde vereniging of stichting zoals bedoeld in artikel 4, tweede lid) worden aangevraagd mits dit in overleg met de dorpsraad van de desbetreffende kern geschied.

 • 4.

  Indien voor een buurtschap geen kernsubsidie wordt aangevraagd op de wijze als in het eerste lid is bepaald, dan kan de kernsubsidie worden aangevraagd door de dorpsraad, vereniging of stichting die de kernsubsidie aanvraagt voor het dorp dat in artikel 1, tweede lid, aanhef en onder b, bij de buurtschap is vermeld.

 • 5.

  Een dorpsraad, vereniging of stichting die kernsubsidie aanvraagt mag uitsluitend werkzaam zijn in de kern waarvoor subsidie wordt aangevraagd, behoudens in het geval van het tweede lid.

 • 6.

  Indien voor een kern geen kernsubsidie wordt aangevraagd op de wijze als in het eerste of het tweede lid is bepaald, dan voorzien burgemeester en wethouders hierin.

Artikel 5 Aanvraag

Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag of ambtshalve ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 17, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening 2015, dan wel van een of meer elementen daarvan.

Artikel 6 Kernvisie

 • 1.

  De aanvrager van kernsubsidie draagt zorg voor het maken van een kernvisie. De kernvisie is een ontwikkeldocument.

 • 2.

  De aanvrager van kernsubsidie betrekt de in de kern actieve verenigingen en stichtingen en de inwoners bij de samenstelling van de kernvisie.

 • 3.

  Indien voor een kern geen kernsubsidie wordt aangevraagd, dan voorzien burgemeester en wethouders in het maken van een dorpsvisie. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Leefbaarheidsplan

 • 1.

  De aanvrager van kernsubsidie betrekt de in de kern actieve verenigingen en stichtingen en de inwoners bij het maken van het leefbaarheidsplan.

 • 2.

  In het leefbaarheidsplan is naast het bepaalde in artikel 17, eerste lid, aanhef en onder a, van de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015, aangegeven door wie de onderscheidene kerngebonden activiteiten worden uitgevoerd en welk bedrag uit de kernsubsidie voor elke activiteit beschikbaar wordt gesteld.

 • 3.

  Streven is dat het leefbaarheidsplan voor 1 december voorafgaand aan het jaar waar het plan betrekking op heeft, is ingediend.

 • 4.

  Indien voor een kern geen kernsubsidie wordt aangevraagd, dan voorzien burgemeester en wethouders in het maken van een leefbaarheidsplan. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK 2 SUBSIDIE VOOR KERNGEBONDEN ACTIVITEITEN

Artikel 8 Kosten waarvoor de subsidie wordt verleend en de hoogte van de subsidie

 • 1.

  De kosten die voor subsidie in aanmerking komen, zijn kosten die worden gemaakt voor de ondersteuning van kerngebonden activiteiten, zoals deze zijn opgenomen in het vigerende leefbaarheidsplan.

 • 2.

  In de kosten van kerngebonden activiteiten worden mede begrepen de kosten voor vergaderingen, bijeenkomsten met bewoners, bedrijven, verenigingen, stichtingen en andere entiteiten, bijeenkomsten als bedoeld in artikel 15, tweede lid, overige kosten die noodzakelijk zijn om als dorpsraad, vereniging of stichting te kunnen functioneren en de kosten voor het maken van de kernvisie, leefbaarheidsplannen en overige plannen en documenten.

 • 3.

  De subsidie voor kerngebonden activiteiten bedraagt 6.000 euro per dorp en 3.000 euro per buurtschap, verhoogd met 1,15 euro per inwoner op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het boekjaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

 • 4.

  Indien een dorpsraad van een dorp tevens dorpsraad van een bij dat dorp gelegen buurtschap is, wordt de in het tweede lid genoemde subsidie verhoogd met 1.500 euro en wordt het aantal inwoners van het dorp verhoogd met het aantal inwoners van de buurtschap.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het aantal inwoners per kern op 1 januari vast.

HOOFDSTUK 3 SUBSIDIE VOOR KERNGEBONDEN PROJECTEN

Artikel 9 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Subsidie voor kerngebonden projecten wordt verleend voor kosten van kerngebonden projecten die niet uit de subsidie voor kerngebonden activiteiten bekostigd kunnen worden, die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn voor de uitvoering van bedoelde kerngebonden projecten.

 • 2.

  De kosten van kerngebonden projecten waarvan de uitvoering al is gestart voorafgaande aan de subsidieaanvraag of die lopende de aanvraag van de subsidie zijn gestart zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders, komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 3.

  Subsidie wordt alleen verstrekt als sprake is van een vorm van cofinanciering.

Artikel 9a Projecten die voor een bijdrage in aanmerking komen

Voor een subsidie komen in aanmerking projecten die;

 • a.

  sociaal/maatschappelijk van aard zijn;

 • b.

  een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving;

 • c.

  een aantoonbaar draagvlak hebben in (het betreffende deel) van de kern;

 • d.

  zijn gericht op het collectief belang;

 • e.

  zijn gericht op samenwerking met de doelgroep van het project en de betrokken uitvoeringspartners; en

 • f.

  zijn afgebakend in termen van tijd, geld en kwaliteit.

Artikel 10 Tranches

 • 1.

  De beschikbare financiële middelen voor kerngebonden projecten worden per boekjaar in twee gelijke tranches beschikbaar gesteld. Indien niet alle beschikbare financiële middelen van de eerste tranche worden verdeeld, wordt dit restant toegevoegd aan de financiële middelen voor de tweede tranche.

 • 2.

  Een boekjaar kent zes tranches, startend per: 1 januari, 1 maart, 1 mei, 1 juli, 1 september en 1 november.

Artikel 11 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie voor kerngebonden projecten wordt met behulp van een door burgemeester en wethouders vastgesteld formulier aangevraagd uiterlijk drie maanden voor de datum waarop de betreffende tranche beschikbaar wordt gesteld.

 • 2.

  Aanvullend op de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015 wordt bij de aanvraag een beschrijving van het kerngebonden project ingediend, waaruit blijkt op welke wijze het doel van het kerngebonden project bijdraagt aan de realisatie van maatschappelijk beoogde effecten conform gemeentelijk beleid op het gebied van leefbaarheid en vitaliteit in de betreffende kern.

Artikel 12 Beoordeling

 • 1.

  De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • a.

   mate van realisering van doelen van de kernvisie;

  • b.

   mate van samenwerking met andere partijen;

  • c.

   diversiteit van te bereiken doelgroepen;

  • d.

   mate van innovatie;

  • e.

   mate van cofinanciering, waaronder vrijwilligersinzet;

  • f.

   mate van aandacht voor public relations (in het kader van eilandmarketing);

  • g.

   mate van inzet van vrijwilligers in uren.

 • 2.

  De beoordeling leidt tot toekenning van een aantal punten aan de hand van de scoretabel zoals die is opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.

 • 3.

  Een project dat minder dan 7 punten behaalt, komt niet voor subsidieverlening in aanmerking.

 • 4.

  Beoordeling vindt plaats vanaf de eerste werkdag na de uiterste aanvraagdatum van de betreffende tranche.

 • 5.

  De aanvrager wordt uiterlijk twee maanden na de indieningsdatum van de aanvraag op de hoogte gesteld van de beoordeling en de eventueel daaruit voortvloeiende subsidie.

Artikel 13 Verlening

 • 1.

  Afhankelijk van de hoeveelheid financiële middelen worden de kerngebonden projecten bekostigd die de hoogste score hebben aan de hand van de criteria genoemd in artikel 12 en die passen binnen het subsidieplafond.

 • 2.

  Het maximaal te verlenen bedrag voor een kerngebonden projectsubsidieaanvraag bedraagt 50 % van het beschikbare bedrag van één tranche. Het betreft het bedrag voordat er eventueel middelen vanuit (een) eerdere tranche(s) zijn toegevoegd.

Artikel 13a Verantwoording

 • 1.

  Subsidieaanvragers aan wie een subsidiebedrag van meer dan € 25.000,- voor projecten of activiteiten is verleend, moeten zich verantwoorden conform de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015.

 • 2.

  Is de subsidie lager dan € 25.000,- dan wordt deze in principe naar verlening vastgesteld. Op basis van een jaarlijkse steekproef kan een subsidieontvanger alsnog om een verantwoording over de ontvangen subsidie gevraagd worden.

Artikel 13b Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen in individuele gevallen artikel 13, tweede lid buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover het niet toekennen van subsidie voor een  project, dat past binnen de omschrijving zoals genoemd in artikel 9a en voldoet aan de criteria zoals opgenomen in artikel 12, eerste en derde lid, leidt tot een onredelijkheid van overwegende aard.

Artikel 14 Aanvullende weigeringsgrond

Subsidie wordt geweigerd als het kerngebonden project waarvoor subsidie wordt aangevraagd reeds in voldoende mate worden uitgevoerd, waardoor het kerngebonden project niet meer van extra toegevoegde waarde is op het realiseren van de beleidsdoelen op het gebied van leefbaarheid en vitaliteit in de betreffende kern.

HOOFDSTUK 4 VERPLICHTINGEN

Artikel 15 Verplichtingen van de subsidieaanvrager

 • 1.

  Subsidieaanvrager staat open voor overleg over de invulling en de uitvoering van de kernvisie en van het leefbaarheidsplan.

 • 2.

  Subsidieaanvrager neemt deel aan bijeenkomsten die voor hem worden georganiseerd.

 • 3.

  Subsidieaanvrager levert desgevraagd nadere informatie over een kerngebonden activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd.

 • 4.

  Subsidieaanvrager geeft aan op welke wijze de bijdrage van de gemeente in media of in of op andere uitingen wordt vermeld.

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2015.

Artikel 18 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling kernsubsidie leefbaarheid en vitaliteit Goeree-Overflakkee.

Aldus vastgesteld op

9 december 2014

door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris,

 drs. B. Marinussen

loco-burgemeester,

 F.J. Tollenaar

Bijlage 1 bij de Subsidieregeling kernsubsidie leefbaarheid en vitaliteit Goeree-Overflakkee

 

Scoretabel voor puntentoekenning voor aanvrage kernsubsidie voor kerngebonden projecten.

 

Naam project:

 

Criterium

Aantal punten

Totaal punten

Opmerkingen

 

 

Niet /

matig

voldoende

goed

 

 

a

Mate van realisering van doelen van de kernvisie

0

1

2

 

 

b

Mate van samenwerking met andere partijen

0

1

2

 

 

c

Diversiteit van te bereiken doelgroepen

0

1

2

 

 

d

Mate van innovatie

0

1

2

 

 

e

Mate van cofinanciering, waaronder vrijwilligersinzet

0

1

2

 

 

f

Mate van aandacht voor public relations

0

1

2

 

 

g

Mate van vrijwillige inzet

0

1

2

 

 

 

Totaal aantal punten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEOORDELINGSRICHTLIJN

A

Heeft de kern geen leefbaarheidsplan en/of kernvisie = 0 punten. Sluit het project aan bij het leefbaarheidsplan = 1 punt. Sluit het project tevens aan bij de kernvisie = 2 punten.

B

Geen samenwerking = 0 punten, samenwerking met één partij = 1 punt, samenwerking met meer dan één partij = 2 punten.

C

Geen doelgroep = 0 punten, één doelgroep = 1 punt, meer dan één doelgroep = 2 punten.

D

Aansluiting bij geen extra beleidsterrein = 0 punten, één extra beleidsterrein = 1 punt, meer dan één beleidsterrein = 2 punten.

E

Cofinanciering van de totaal geraamde projectkosten; 0-25% = 0 punten, 26-50% = 1 punt en meer dan 50% = 2 punten

F

Geen aandacht voor PR = 0 punten, één of twee PR-bronnen = 1 punten en drie of meer PR bronnen = 3 punten.

G

Nul kan niet worden gescoord, want er is altijd een bepaalde mate van vrijwillige inzet. Onder de 10 uur = 1 punt en 10 uur of meer = 2 punten.