Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goeree-Overflakkee

Subsidieregeling leefbaarheidsfonds Middelharnis en Sommelsdijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoeree-Overflakkee
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling leefbaarheidsfonds Middelharnis en Sommelsdijk
CiteertitelSubsidieregeling leefbaarheidsfonds Middelharnis en Sommelsdijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geldig tot en met 31 december 2018

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemeen subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-09-201701-01-201728-12-2018art. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11a, 11b, bijl. 1

22-08-2017

Gemeenteblad 2017, nr. 161355

Z -17-82626 / 9566
25-11-201501-10-201520-09-2017nieuwe regeling

24-11-2015

Gemeenteblad 2016, nr. 44515

Z -15-51002 / 5889

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling leefbaarheidsfonds Middelharnis en Sommelsdijk

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

 

overwegende dat;

 

de gemeente de leefbaarheid en vitaliteit in haar gemeente duurzaam wil te stimuleren, zij zich;

 

medeverantwoordelijk voelt voor de kwaliteit van de gebouwde omgeving en de sociale infrastructuur en zij;

 

in alle kernen en buurtschappen streeft naar ondersteuning die past bij de structuur, schaal en wijze van samenleven van de betreffende kern;

 

dat zowel de kern Middelharnis als Sommelsdijk geen dorpsraad heeft en

het gewenst is een leefbaarheidsfonds voor activiteiten voor de instandhouding en de bevordering van de leefbaarheid en vitaliteit in deze kernen in te stellen;

 

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015;

 

besluiten vast te stellen de volgende regeling: Subsidieregeling leefbaarheidsfonds Middelharnis en Sommelsdijk.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

1.In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: een rechtspersoon (zoals vereniging of stichting) die voor een bijdrage uit het fonds in aanmerking wil komen, niet zijnde een commerciële partij;

 • b.

  cofinanciering: vorm van gezamenlijke financiering, waarbij de aanvrager(s) door middel van het inzetten van eigen middelen, vrijwilligersinzet of middelen van derden een (financiële) bijdrage lever(t)(en) aan de kosten die verbonden zijn aan de activiteit of project die anders gesubsidieerd hadden moeten worden;

 • c.

  fonds: het leefbaarheidsfonds Middelharnis en Sommelsdijk;

 • d.

  hoofdaanvrager: een rechtspersoon die bij een aanvraag om een bijdrage waarbij meerdere aanvragers betrokken zijn, aanspreekpunt en verantwoordelijk is voor de aanvraag en eventuele verdere gevolgen op basis van de aanvraag;

 • e.

  kernen: de dorpen Middelharnis en Sommelsdijk;

 • f.

  kerngebonden activiteit: een activiteit ten behoeve van niet meer dan een kern;

 • g.

  vrijwilligersinzet: vrijwilligersinzet: inzet van vrijwilligers in uren ten behoeve van de uitvoering van de activiteit.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  Het bepaalde in deze regeling is uitsluitend van toepassing op het vrijbesteedbaar deel van de kernsubsidie, het zogenaamde “vrijbesteedbaar budget” voor de kernen Middelharnis en Sommelsdijk, zoals genoemd in de Subsidieregeling Kernsubsidie Leefbaarheid en Vitaliteit Goeree-Overflakkee.

 • 2.

  Het fonds bedraagt € 6.000,- per kern, verhoogd met € 1,15 per inwoner per kern (peildatum 1 januari).

 • 3.

  Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het aantal inwoners per kern op 1 januari vast.

Artikel 3 Aanvrager

 • 1.

  Een bijdrage uit het fonds kan worden aangevraagd door een vereniging of stichting, die door burgemeester en wethouders voor dit doel wordt erkend.

 • 2.

  Natuurlijke personen, die een bijdrage uit het fonds wil aanvragen, sluiten hiervoor aan bij een vereniging of stichting die namens hen de aanvraag bij de gemeente indient.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor een bijdrage uit het fonds wordt met behulp van een door burgemeester en wethouders vastgesteld formulier ingediend;

 • 2.

  De aanvraag wordt uiterlijk twee maanden voor de datum waarop de betreffende tranche beschikbaar wordt gesteld, ingediend.

HOOFDSTUK 2 BIJDRAGE FONDS VOOR KERNGEBONDEN ACTIVITEITEN

Artikel 5 Kosten die voor een bijdrage in aanmerking komen

 • 1.

  Kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn voor de uitvoering van bedoelde kerngebonden activiteit.

 • 2.

  De kosten van een activiteit waarvan de uitvoering al is gestart voorafgaande aan de aanvraag of die lopende de aanvraag van de bijdrage zijn gestart zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders, komen niet voor een bijdrage in aanmerking.

 • 3.

  Een bijdrage wordt alleen verstrekt als sprake is van een vorm van cofinanciering.

Artikel 6 Activiteiten die voor een bijdrage in aanmerking komen

Voor een bijdrage komen in aanmerking activiteiten die:

 • a.

  sociaal/maatschappelijk van aard zijn;

 • b.

  een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving;

 • c.

  een aantoonbaar draagvlak hebben in (het betreffende deel) van de kern;

 • d.

  zijn gericht op het collectief belang;

 • e.

  zijn gericht op samenwerking met de doelgroep van de activiteit of het project en de betrokken uitvoeringspartners en

 • f.

  zijn afgebakend in termen van tijd, geld en kwaliteit.

Artikel 7 Tranches

 • 1.

  De beschikbare financiële middelen voor kerngebonden activiteiten wordt per boekjaar in zes gelijke tranches beschikbaar gesteld. Indien niet alle beschikbare financiële middelen van een tranche worden verdeeld, wordt dit restant toegevoegd aan de financiële middelen voor de daarop volgende tranche van dat boekjaar.

 • 2.

  Een boekjaar kent zes tranches, startend per: 1 januari, 1 maart, 1 mei, 1 juli, 1 september en 1 november.

Artikel 8 Beoordeling

 • 1.

  De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • a.

   mate waarin het activiteit bijdraagt aan de leefbaarheid en vitaliteit in de kern, wijk of buurt van Middelharnis of Sommelsdijk;

  • b.

   mate van samenwerking met en betrokkenheid van andere partijen;

  • c.

   diversiteit van te bereiken doelgroepen;

  • d.

   mate van cofinanciering, waaronder vrijwilligersinzet;

  • e.

   mate van aandacht voor public relations;

  • f.

   mate van inzet van vrijwilligers in uren.

 • 2.

  De beoordeling leidt tot toekenning van een aantal punten aan de hand van de scoretabel, zoals deze is opgenomen in bijlage 1 van deze regeling.

 • 3.

  Een project of activiteit dat minder dan zes punten behaalt, komt niet voor een bijdrage uit het fonds in aanmerking.

 • 4.

  De beoordeling vindt plaats vanaf de eerste werkdag na de uiterste aanvraagdatum van de desbetreffende tranche.

 • 5.

  De aanvrager wordt uiterlijk twee maanden na de indieningsdatum van de tranche op de hoogte gesteld van de beoordeling en de eventueel daaruit voortvloeiende bijdrage.

Artikel 9 Verlening

Het maximaal te verlenen bedrag voor een bijdrage uit het fonds bedraagt maximaal 50% van het beschikbare bedrag van één tranche. Het betreft het bedrag voordat er eventueel middelen vanuit (een) eerdere tranche(s) zijn toegevoegd.

Artikel 10 Aanvullende weigeringsgrond

De bijdrage uit het fonds wordt geweigerd als de activiteit waarvoor een bijdrage wordt aangevraagd reeds in voldoende mate wordt uitgevoerd, waardoor de activiteit niet meer van toegevoegde waarde is op het realiseren van de beleidsdoelen op het gebied van leefbaarheid en vitaliteit in de desbetreffende kern.

HOOFDSTUK 3 VERPLICHTINGEN

Artikel 11 Verplichtingen van de subsidieaanvrager

Op de subsidieaanvrager rusten de volgende verplichtingen:

 • a.

  Subsidieaanvrager staat open voor overleg over de ingediende aanvraag en levert desgevraagd nadere informatie;

 • b.

  Subsidieaanvrager neemt deel aan bijeenkomsten die voor hem worden georganiseerd;

 • c.

  Subsidieaanvrager geeft in zijn uitingen van communicatie aan dat de activiteit mede mogelijk is gemaakt door een bijdrage van de gemeente.

Artikel 11a Verantwoording

 • 1.

  Subsidieaanvragers aan wie een subsidiebedrag van meer dan € 25.000,- voor projecten of activiteiten is verleend, moeten zich verantwoorden conform de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015.

 • 2.

  Is de subsidie lager dan € 25.000,- dan wordt deze in principe naar verlening vastgesteld. Op basis van een jaarlijkse steekproef kan een subsidieontvanger alsnog om een verantwoording over de ontvangen subsidie gevraagd worden.

Artikel 11b Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen in individuele gevallen artikel 9 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover het niet toekennen van subsidie voor de activiteit, die past binnen de omschrijving zoals genoemd in artikel 6 en voldoet aan de criteria zoals genoemd in artikel 8 eerste en derde lid, leidt tot een onredelijkheid van overwegende aard.

Artikel 12 Inwerkingtreding en geldigheidsduur

Deze subsidieregeling treedt in werking na het moment van vaststellen, werkt terug tot 1 oktober 2015 en heeft een geldigheidsduur tot 1 januari 2019.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling leefbaarheidsfonds Middelharnis en Sommelsdijk.

Aldus vastgesteld op 24 november 2015 door

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

drs. B. Marinussen mr. A. Grootenboer-Dubbelman

Bijlage 1 bij het Leefbaarheidsfonds Middelharnis en Sommelsdijk

Scoretabel voor puntentoekenning aanvraag bijdrage Leefbaarheidsfonds Middelharnis/Sommelsdijk

Naam project:

 

Criterium

Aantal punten

Totaal punten

opmerkingen

 

 

Niet/matig

Voldoende

Goed

 

 

A

Bijdrage leefbaarheid en vitaliteit

0

1

2

 

 

B

Samenwerking met andere partijen

0

1

2

 

 

C

Diversiteit doelgroepen

0

1

2

 

 

D

Mate van cofinanciering

0

1

2

 

 

E

Public relations

0

1

2

 

 

F

Mate van vrijwillige inzet

0

1

2

 

 

 

Totaal aantal punten

 

 

 

 

 

 

 

 

BEOORDELINGSRICHTLIJN

A

Nul kan niet worden gescoord, anders kwam de activiteit niet voor een bijdrage in aanmerking. Activiteit gericht op specifieke wijk of buurt = 1 punt. Activiteit gericht op alle inwoners van MH/SD = 2 punten.

B

Geen samenwerking = 0 punten, samenwerking met één partij = 1 punt, samenwerking met meer dan één partij = 2 punten.

C

Geen doelgroep = 0 punten, één doelgroep = 1 punt, meer dan één doelgroep = 2 punten.

D

Cofinanciering van de totaal geraamde projectkosten; 0-25% = 0 punten, 26-50% = 1 punt en meer dan 50% = 2 punten

E

Geen aandacht voor PR = 0 punten, 1-2 PR bronnen = 1 punten en drie of meer PR bronnen = 3 punten.

F

Nul kan niet worden gescoord, want er is altijd een bepaalde mate van vrijwillige inzet. Onder de 10 uur = 1 punt en 10 uur of meer = 2 punten

 

Datum beoordeling:_______________________________________________

Beoordeeld door: ________________________________________________