Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goeree-Overflakkee

Regeling van burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee houdende criteria voor subsidiëring van de maatschappelijke begeleiding van statushouders Goeree-Overflakkee (Subsidieregeling maatschappelijke begeleiding statushouders Goeree-Overflakkee)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoeree-Overflakkee
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling van burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee houdende criteria voor subsidiëring van de maatschappelijke begeleiding van statushouders Goeree-Overflakkee (Subsidieregeling maatschappelijke begeleiding statushouders Goeree-Overflakkee)
CiteertitelSubsidieregeling maatschappelijke begeleiding statushouders Goeree-Overflakkee
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Goeree-Overflakkee/371474/371474_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-10-201801-01-2018nieuwe regeling

16-10-2018

gmb-2018-230147

Z-18-103494

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling van burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee houdende criteria voor subsidiëring van de maatschappelijke begeleiding van statushouders Goeree-Overflakkee (Subsidieregeling maatschappelijke begeleiding statushouders Goeree-Overflakkee)

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

 

overwegende dat het gewenst is een subsidieregeling voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders, gericht op het bevorderen van de sociale en economische zelfredzaamheid ten behoeve van de integratie in en deelname aan de Nederlandse samenleving, vast te stellen;

 

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015;

 

besluiten vast te stellen de volgende regeling: Subsidieregeling maatschappelijke begeleiding statushouders Goeree-Overflakkee.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015;

 • b.

  gezinshereniging: hereniging van gezinsleden in een ander land dan het land waar de gezinsband tot stand is gekomen;

 • c.

  inburgeringsplichtigen: nieuwkomers en oudkomers die op basis van de daarvoor geldende landelijke regelgeving moeten inburgeren;

 • d.

  instelling: een stichting met volledige rechtsbevoegdheid, die werkzaamheden verricht door professionele krachten, ondersteund door vrijwilligers, die zich specifiek richt op het ondersteunen en begeleiden van vluchtelingen;

 • e.

  nieuwkomer: een persoon die geen Nederlands paspoort heeft, tussen de 16 en 65 jaar oud is en na 1 januari 2007 in Nederland is komen wonen;

 • f.

  oudkomer: een persoon die geen Nederlands paspoort heeft, tussen de 16 en 65 jaar oud is, voor 1 januari 2007 al in Nederland woonde, minder dan acht jaar in Nederland heeft gewoond toen deze persoon nog leerplichtig was en geen diploma’s heeft die laten zien dat de Nederlandse taal en samenleving voldoende beheerst worden;

 • g.

  participatieverklaring: de ondertekende verklaring waarmee het participatieverklaringstraject dat als een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen voor alle inburgeraars die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn geworden wordt afgesloten;

 • h.

  statushouder: verblijfsgerechtigde vreemdeling die ingevolge de Vreemdelingenwet 2000 als vluchteling is toegelaten, dan wel beschikt over een op grond van een asielaanvraag verleende vergunning of over een voorwaardelijke vergunning tot verblijf;

 • i.

  taakstelling: het aantal te huisvesten statushouders binnen de gemeente Goeree-Overflakkee, halfjaarlijks opgelegd door het ministerie.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan uitsluitend verleend worden aan instellingen die:

 • a.

  een infopunt/spreekuur voor oudkomers en nieuwkomers verzorgen;

 • b.

  juridische begeleiding bieden aan statushouders en gezinsherenigers en juridische begeleiding bieden bij gezinshereniging;

 • c.

  knelpunten signaleren, publieksvoorlichting geven, belangen van de doelgroep behartigen en samenwerken met relevante (maatschappelijke) partijen die een bijdrage (kunnen) leveren aan integratie en participatie van statushouders;

 • d.

  maatschappelijke begeleiding bieden, zoals bedoeld in artikel 18 van de Wet inburgering en artikel 5.1 van het Besluit inburgering, aan statushouders die inburgeringsplichtig zijn;

 • e.

  workshops in het kader van de participatieverklaring verzorgen.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan een instelling die werkzaamheden verricht middels professionele krachten, ondersteund door vrijwilligers, en die zich specifiek richt op het ondersteunen en begeleiden van vluchtelingen en statushouders.

Artikel 4 Omvang en looptijd subsidie

 • 1.

  Voor activiteiten zoals beschreven in artikel 2, onder a, b en c, wordt de hoogte van de subsidie gebaseerd op een vast bedrag voor basisdienstverlening.

 • 2.

  Voor activiteiten zoals beschreven in artikel 2, onder d en e, wordt de hoogte van de subsidie gebaseerd op een vast bedrag per inburgeringsplichtige statushouder die in de gemeente Goeree-Overflakkee wordt gehuisvest in het kader van de taakstelling.

 • 3.

  De subsidie wordt verleend voor een kalenderjaar.

Artikel 5 Aanvraag

In afwijking van artikel 18, tweede lid, sub d, van de Algemene subsidieverordening hoeft de aanvrager geen meerjarenbegroting te overleggen bij de aanvraag voor een subsidie.

Artikel 6 Bevoorschotting

Jaarlijks wordt in drie termijnen een voorschot van 100% van het verleende subsidiebedrag voor het betreffende kalenderjaar beschikbaar gesteld. De eerste termijn betreft het volledige bedrag voor de basisdienstverlening. Het overige deel wordt in twee gelijke termijnen uitbetaald.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

Artikel 8 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling maatschappelijke begeleiding statushouders Goeree-Overflakkee.

 

 

Aldus vastgesteld op 16 oktober 2018 door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman