Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goes

Beleidsregel "Regeling medisch afval Gemeente Goes 2019"

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoes
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel "Regeling medisch afval Gemeente Goes 2019"
CiteertitelBeleidsregel Regeling medisch afval Gemeente Goes 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpMedischa afval

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Goes/CVDR619081/CVDR619081_1.html
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Goes/CVDR619754/CVDR619754_1.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Verordening afvalstoffenheffing 2019 Gemeente Goes

Afvalstoffenverordening 2019 van de gemeente Goes

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-201901-01-2019Nieuwe regeling

22-11-2018

gmb-2019-36885

18INT02970

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel "Regeling medisch afval Gemeente Goes 2019"

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes; gelet op artikel 4.2 lid d van de Verordening afvalstoffenheffing en de afvalstoffenverordening van de gemeente Goes;

 

overwegende dat;

 

de gemeenteraad van Goes heeft besloten om per 1 januari 2019 Diftar in te voeren op het restafval op basis van het beleidsplan “Van Afval naar Grondstof” waarbij het aantal aanbiedingen van restafval invloed heeft op de hoogte van de afvalstoffenheffing;

 

het niet wenselijk is dat belastingplichtigen vanwege een chronische ziekte of medische beperking door invoering van Diftar op restafval een aanslag afvalstoffenheffing ontvangen die hoger is dan gemiddeld;

 

deze personen een aanvraag kunnen indienen voor een lager tarief waarbij uitgegaan wordt van een in het beleidsplan bepaalde gemiddeld aantal ledigingen;

 

het tarief hiervoor opgenomen wordt in de Verordening afvalstoffenheffing;

besluiten:

 

vast te stellen de volgende Beleidsregel reductie afvalstoffenheffing bij medisch afval gemeente Goes.

 • 1.

  De belastingplichtige voor de afvalstoffenheffing kan in aanmerking komen voor vermindering van de aanslag afvalstoffenheffing indien deze als gevolg van een chronische ziekte of medische beperking van hemzelf of van personen die behoren tot zijn huishouden, medisch afval heeft zoals stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal.

 • 2.

  De belastingplichtige die in aanmerking wil komen voor deze vermindering dient jaarlijks een daartoe strekkend verzoek in te dienen bij SABEWA door middel van een hiervoor bedoeld aanvraagformulier. Bij dit verzoek dient een bewijsstuk te worden gevoegd waaruit blijkt dat als gevolg van een chronische ziekte of medische beperking extra afval wordt aangeboden. Als geldig bewijsstuk wordt een factuur van de apotheek of de pakbon van het gebruikte materiaal, met daarop de naam van de betreffende persoon, geaccepteerd. Uit deze factuur/pakbon moet blijken dat de gebruikte materialen bedoeld zijn voor langer gebruik. Indien gewenst is kan als voorwaarde gesteld worden dat meegewerkt wordt aan een medische keuring door een onafhankelijke keuringsarts om de chronische ziekte of medische beperking vast te stellen.

 • 3.

  Voor huishoudens zonder restafvalcontainer met registratiechip of zonder milieupas die toegang geeft tot een verzamelcontainer voor restafval, wordt geen vrijstelling verleend.

 • 4.

  De vermindering kan worden aangevraagd in de periode 1 oktober t/m 31 december van het lopende jaar en gaat in met terugwerkende kracht tot 1 januari van het lopende kalenderjaar waarin de vermindering is aangevraagd, startend in 2019.

 • 5.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het gemeenteblad en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 6.

  Dit besluit wordt aangehaald als Beleidsregel Regeling medisch afval gemeente Goes 2019.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Goes in zijn vergadering van 22 november 2018

mr. H.E.Schild

Secretaris

drs. M.Mulder MSc.

Burgemeester