Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Grave

Verordening winkeltijden gemeente Grave 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGrave
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden gemeente Grave 2012
CiteertitelVerordening winkeltijden gemeente Grave 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpVB

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Winkeltijdenwet, art. 3
 3. Winkeltijdenwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-02-201202-10-2013Nieuwe regeling

07-02-2012

Graafsche Courant, 21 februari 2012

VB

Tekst van de regeling

Intitulé

Winkeltijdenverordening 2012

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRAVE;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.: 29 november 2011.

 

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet

 

Besluit:

 

vast te stellen de “Verordening winkeltijden gemeente Grave 2012”.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

de wet: de Winkeltijdenwet;

winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag.

College: het college van burgemeester en wethouders

Artikel 2. Beslistermijn

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen zes weken;

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing als bedoeld in het eerste lid voor ten hoogste zes weken verdagen.

Artikel 3. Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Een ontheffing op grond van deze verordening is overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4. Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder dit aanvraagt.

Artikel 5. Zon- en feestdagenregeling

1.De verboden, genoemd in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet, gelden niet op

ten hoogste twaalf, door het college aan te wijzen, zon- en feestdagen per kalenderjaar.

2.Deze bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 6. Openstelling van levensmiddelenwinkels op zon- en feestdagen

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet genoemde verboden aan winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren plegen te worden verkocht met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

 • 2.

  Het college kan de ontheffing voor ten hoogste één winkel per 15.000 inwoners verlenen.

 • 3.

  Aan de ontheffing worden in elk geval de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   de winkel dient op de zondagen en de feestdagen vóór 16.00 uur gesloten te zijn,

 • 4.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling.

Artikel 7. Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1.

  Het college kan voor wat betreft zondagen of feestdagen ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet genoemde verboden, ten behoeve van;

  • a.

   Bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   Het uitstallen van goederen;

  • c.

   Tentoonstellingen in kunstateliers en galeries;

 • 2.

  De ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

Artikel 8. Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

De vrijstelling, bedoeld in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet geldt niet voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 9. Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur (nachtwinkels)

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c, van de wet.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 10. Intrekking voorgaande regeling

De verordening Winkeltijden gemeente Grave 2002 wordt ingetrokken.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 22 februari 2012.

Artikel 12. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening winkeltijden gemeente Grave 2012”.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Grave in zijn openbare vergadering van 7 februari 2012.

De griffier De voorzitter

J.Roelofs S.Haasjes – van den Berg