Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaren

Algemene subsidieverordening 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene subsidieverordening 2018
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpAsv 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2018Nieuwe regeling

28-06-2018

gmb-2018-126039

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene subsidieverordening 2018

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. Aanvrager: een rechtspersoon, een natuurlijk persoon of een groep natuurlijke personen, die als hoofddoel heeft het zonder winstoogmerk behartigen van belangen en/of, het organiseren van activiteiten op één van de terreinen waarop deze verordening van toepassing is.

b. Activiteitenplan: overzicht van de aard en omvang van de activiteiten, die een aanvrager wil organiseren.

c. Begroting: voorlopige berekening van inkomsten en uitgaven voor het (deel van het) jaar of voor het project, waarvoor de subsidie is aangevraagd.

d. Beleidsregels: de beleidsregels, die bij deze verordening horen en waarin de nadere uitwerking van deze verordening staat beschreven.

e. Beroepskracht: een natuurlijk persoon, die zijn werkzaamheden beroepsmatig verricht en daarvoor een geldelijke beloning ontvangt, die past bij de aard en omvang van zijn werkzaamheden.

f. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren.

g. Commerciële activiteiten: activiteiten, die ondernemers organiseren binnen de beroepsmatige uitvoering van hun bedrijfsactiviteiten.

h. Dorp: een van de dorpen binnen de gemeente Haaren.

i. Financiële afrekening: de eindafrekening van een project, activiteit of evenement, waaruit blijkt wat de lasten en de baten zijn geweest.

j. Formulier: een document waarmee - voor zover dat is voorgeschreven - de verlening of vaststelling van een subsidie wordt aangevraagd.

k. Jaarrekening: het financieel verslag van de subsidieontvanger, inclusief winst- en verliesrekening en balans, waaruit blijkt dat de subsidie is besteed aan het doel waarvoor het is verstrekt.

l. Gemeente: gemeente Haaren.

m. Jaarverslag: een overzicht van de verrichte activiteiten in een jaar, waarin ook opgave wordt gedaan van kwesties die in het betreffende jaar binnen de organisatie speelden en die voor de subsidieverstrekker belangrijk zijn om te weten.

n. Niet-professionele organisatie: een met naam en adres genoemd, formeel of georganiseerd verband van verschillende mensen dat (met enige regelmaat) bijeenkomsten en/of activiteiten organiseert, waarbij alle inkomsten worden ingezet ten gunste van de doelstelling van de organisatie, waarbij de organisatie van activiteiten en de uitvoering van het primaire proces door vrijwilligers wordt gedaan en er geen verband bestaat tussen de verrichte werkzaamheden en de verdiensten van de vrijwilligers.

o. Prestatiesubsidie: de subsidie, die wordt verstrekt aan een instelling of een rechtspersoon voor het uitvoeren van vooraf met het college afgesproken activiteiten en resultaten op maatschappelijk terrein. Deze subsidie is alleen beschikbaar voor professionele organisaties zonder winstoogmerk.

p. Professionele organisatie: een met naam en adres genoemd, formeel en/of georganiseerd verband van beroepskrachten, dat met enige regelmaat bijeenkomsten en/of activiteiten organiseert, waarbij het (aansturen van de uitvoering van het) primaire proces door beroepskrachten wordt gedaan en er een verband bestaat tussen de verrichte werkzaamheden en de verdiensten van de beroepskrachten.

q. Projectsubsidie: de subsidie die wordt verstrekt voor het uitvoeren van bepaalde activiteiten die het karakter hebben van een evenement of project. Deze subsidie is alleen beschikbaar voor niet-professionele organisaties en natuurlijke personen.

r. Raad: de gemeenteraad van Haaren.

s. Subsidie: de aanspraak op financiële middelen als bedoeld in artikel 4:21 Algemene wet bestuursrecht.

t. Subsidiejaar: het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft.

u. Subsidieplafond: het bedrag dat in de door de gemeenteraad vastgestelde gemeentebegroting als maximum is opgenomen om als subsidie te verstrekken.

v. Subsidietijdvak: de periode waarvoor subsidie wordt verleend.

w. Vrijwilliger: een natuurlijk persoon, die zijn werkzaamheden niet beroepsmatig verricht en daarvoor geen geldelijke beloning ontvangt, of een beloning die niet in relatie staat tot de werkzaamheden, die hij verricht.

x. Waarderingssubsidie: de subsidie waarmee activiteiten worden beloond, die in belangrijke mate bijdragen aan het culturele en maatschappelijke leven in de gemeente, zonder deze naar aard en inhoud te beïnvloeden. Deze subsidie is alleen beschikbaar voor niet-professionele organisaties.

y. Wet: Algemene wet bestuursrecht (Awb).

z. Winstoogmerk: gericht op het maken van winst.

 

Artikel 1.2 Reikwijdte

1. Deze subsidieverordening is van toepassing op de subsidiering van alle activiteiten die door aanvragers in het algemeen lokaal maatschappelijk belang worden uitgevoerd en waarvoor geen andere gemeentelijke uitputtende regeling is getroffen.

2. Om voor subsidie in aanmerking te komen, dienen activiteiten te zijn gericht op het versterken van de leefbaarheid en de sociale cohesie binnen de dorpen, dan wel bij te dragen aan een gezonde en actieve levensstijl.

3. In de beleidsregels of in een door college of raad vastgestelde beleidsnota worden de activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt nader bepaald, alsmede de nadere criteria die voor de verstrekking worden vastgesteld.

4. Subsidie wordt alleen verstrekt aan organisaties of natuurlijke personen, die activiteiten ontplooien binnen de volgende clusters:

- jeugd;

- sport;

- ouderen;

- zorg (waaronder ook gezondheid en zorgzame samenleving vallen);

- kunst;

- volkscultuur, waarbinnen ook het cultureel erfgoed valt;

- duurzaamheid;

- vervoer;

- leefomgeving (waaronder ook leefbaarheid);

- gemeenschapshuizen;

- toerisme.

5. Ten aanzien van subsidies waarvoor geen wettelijke grondslag nodig is kunnen burgemeester en wethouders bepalen dat deze verordening geheel of gedeeltelijk van toepassing is.

6. Commerciële activiteiten en/of activiteiten met een winstoogmerk komen niet voor subsidie in aanmerking.

 

Artikel 1.3 Bevoegdheid van het college en van de raad

 • 1.

  Het college is belast met de uitvoering van deze verordening.

 • 2.

  De besluiten over de verlening en/of vaststelling van de subsidies worden genomen door het college.

 • 3.

  De raad stelt ter uitvoering van deze verordening nadere beleidsregels vast.

 • 4.

  De raad kan een subsidieplafond vaststellen.

 

Artikel 1.4 Ontvangstbevestiging

Aanvragers van een subsidie of van een aanvraag tot vaststelling van een subsidie krijgen binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag een schriftelijke bevestiging dat hun aanvraag is ontvangen.

 

Hoofdstuk 2 Waarderingssubsidie

Artikel 2.1 Waarderingssubsidie

 • 1.

  Waarderingssubsidie is bedoeld om vrijwilligersorganisaties in de gemeente Haaren waardering te geven voor de activiteiten die zij organiseren.

 • 2.

  Activiteiten komen alleen voor subsidie in aanmerking als ze binnen het betreffende dorp niet al door (een) andere vrijwilligersorganisatie(s) worden georganiseerd of door het college worden gesubsidieerd. De activiteiten dienen te voldoen aan de eisen, die in deze verordening en de beleidsregels zijn gesteld.

 • 3.

  Waarderingssubsidie is opgebouwd uit een vast basisbedrag en/of een vast bedrag per (jeugd-) lid.

 • 4.

  Het college kan aan een organisatie, die waarderingssubsidie ontvangt, verzoeken om in het betreffende dorp zichtbaar aanwezig te zijn, al dan niet door het leveren van een bijdrage aan een dorps-breed opgezet evenement.

 

Artikel 2.2 Het subsidietijdvak

 • 1.

  Waarderingssubsidie wordt verleend voor een periode van vier jaren en hoeft daarmee maar eens in de vier jaren te worden aangevraagd.

 • 2.

  De hoogte van het subsidiebedrag wordt jaarlijks bepaald en is gebaseerd op een vast bedrag per organisatie en/of het aantal (jeugd-) leden per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.

 

Artikel 2.3 Eisen van de aanvraag

 • 1.

  De aanvrager dient een aanvraag voor waarderingssubsidie in met het hiervoor voorgeschreven formulier.   

 • 2.

  De aanvraag wordt ingediend vóór 1 september van het jaar voorafgaand aan het subsidietijdvak van vier jaren.

 • 3.

  Een aanvraag is compleet als de

 • a.

  een omschrijving van de activiteit(en) waarvoor subsidie wordt gevraagd;

 • b.

  opgave van de wijze waarop de subsidie wordt gebruikt;

 • c.

  een lijst met namen, adressen en geboortedatum van (jeugd)leden, op 1 januari van het jaar van aanvraag, indien en voor zover van toepassing;

 • d.

  voor sportverenigingen: een lijst met (jeugd)leden die lid zijn van de sportkoepel op 1 januari van het jaar van aanvraag;

 • e.

  een afschrift van de statuten;

 • f.

  als er sprake is van een rechtspersoon: een afschrift van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, dat niet ouder is dan 6 maanden;

 • g.

  een beschrijving van de organisatie, waaruit blijkt welke persoon de verantwoordelijkheid voor de organisatie heeft en in welke rol, voor zover dit niet is vermeld in de statuten of het uittreksel van de Kamer van Koophandel.

 • 4.

  Gedurende het subsidietijdvak van vier jaren dient de subsidieontvanger elk jaar vóór 1 september de gegevens aan het college toe te sturen van de leden, zoals hierboven vermeld onder 3c en 3d, zodat de hoogte van de subsidie jaarlijks kan worden vastgesteld.

Artikel 2.4 Het niet volledig indienen van de subsidieaanvraag

 • 1.

  Aanvragers die hun aanvraag tijdig, maar niet volledig indienen, krijgen de gelegenheid om het verzuim binnen vier weken te herstellen.

 • 2.

  Als de aanvraag niet binnen de gestelde termijn volledig is aangevuld, neemt het college de aanvraag niet in behandeling.

Artikel 2.5 Het niet tijdig en/of niet volledig indienen van de jaarlijkse ledenlijst

 • 1.

  Aanvragers, die de jaarlijkse ledenlijst en/of overige gegevens niet tijdig en/of niet volledig indienen krijgen de gelegenheid om het verzuim binnen twee weken te herstellen.

 • 2.

  Als de gegevens niet binnen de gestelde termijn zijn ingediend wordt de subsidie door het college in redelijkheid ambtshalve verleend.

 • 3.

  Als het college de subsidie ambtshalve verleent wegens het niet tijdig en/of niet volledig indienen van de betreffende gegevens, dient de aanvrager na afloop van het subsidiejaar een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in. Bij deze aanvraag dienen de betreffende gegevens te worden gevoegd.

Artikel 2.6 Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag voor waarderingssubsidie vóór 31 december van het jaar waarin de subsidie is aangevraagd.

 • 2.

  In de jaren dat alleen de ledenlijst hoeft te worden verstrekt, beslist het college vóór 31 december van dat jaar over de hoogte van de subsidie.

 • 3.

  De termijnen, genoemd onder 1. en 2. kunnen eenmaal worden verlengd met acht weken.

Artikel 2.7 Voorschotten

Het college kan de aanvrager voorschotten verlenen op te verstrekken subsidie. Bij de subsidieverlening wordt aangegeven of, op welke wijze en binnen welke termijn de voorschotten worden uitbetaald.

Artikel 2.8 Betaling

De subsidie wordt binnen acht weken na de subsidieverlening betaald of in termijnen (in de regel per kwartaal) verstrekt.

Artikel 2.9 Weigeringsgronden

Naast de in artikel 4:25, lid 2, en artikel 4:35 van de wet genoemde weigeringsgronden, wordt waarderingssubsidie geweigerd als:

 

 • a.

  de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet gericht zijn op of niet aanwijsbaar ten goede komen aan inwoners van de gemeente Haaren, dan wel van de plaatselijke gemeenschap;

 • b.

  de aanvrager gebruik maakt van middelen die naar het oordeel van het college in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;

 • c.

  niet wordt voldaan aan deze verordening en/of aan vastgestelde beleidsregels;

 • d.

  de activiteiten niet passen in het beleid van de gemeente;

 • e.

  de activiteiten van of het lidmaatschap van een aanvrager niet openstaan voor alle inwoners van de gemeente, uitgezonderd als de activiteiten zijn bedoeld voor specifieke doelgroepen

 • f.

  de primaire verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de activiteit niet bij de aanvrager ligt.

Artikel 2.10 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1.

  De subsidieontvanger informeert het college adequaat over wijzigingen van de gegevens aangaande zijn digitale en postale bereikbaarheid.

 • 2.

  De subsidieontvanger zorgt dat zijn (financiële) administratie zodanig op orde is dat hij aan zijn verantwoordingsverplichtingen kan voldoen.

 • 3.

  De subsidieontvanger verleent aan de door of namens het college aangewezen ambtenaren of deskundigen inzage in de administratie, als dit naar de mening van het college nodig is voor het vormen van een oordeel over het besteden van de verstrekte subsidie.

 • 4.

  De subsidieontvanger informeert het college onverwijld over alles wat van invloed kan zijn op de subsidieverstrekking.

 • 5.

  De subsidieontvanger zorgt ervoor dat de subsidie op doelmatige wijze wordt gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze wordt verleend.

Artikel 2.11 De vaststelling van waarderingssubsidies

Waarderingssubsidies kunnen tegelijk met de verlening vastgesteld worden.  

Hoofdstuk 3 Projectsubsidie

Artikel 3.1 Projectsubsidie

 • 1.

  Projectsubsidie is bedoeld om nieuwe inwoners- en vrijwilligers-initiatieven te stimuleren, op zodanige wijze dat na de experimenteerperiode duidelijk is of er draagvlak en eigenaarschap bestaat om het initiatief voor eigen rekening en verantwoordelijkheid van de aanvrager voort te zetten.

 • 2.

  Dergelijke initiatieven moeten het karakter hebben van een project of een evenement en komen maximaal twee keer in aanmerking voor subsidie.

 • 3.

  Initiatieven, die het toerisme en de vrijetijds-economie van de gemeente Haaren bevorderen komen voor subsidie in aanmerking voor zover zij niet commercieel zijn en/of geen winstoogmerk hebben en voldoen aan de bepalingen van deze verordening.

Artikel 3.2 Het subsidietijdvak

Projectsubsidie wordt toegekend voor de duur van het project en kan meerdere jaren omvatten.

Artikel 3.3 Eisen aan de aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor projectsubsidie moet worden ingediend uiterlijk vier weken voordat met het uitvoeren van de activiteiten een begin wordt gemaakt.

 • 2.

  De aanvraag is compleet als de volgende gegevens worden overlegd:

 • a.

  de organisatie/personen, die de activiteit gaat/gaan organiseren;

 • b.

  de contactpersoon voor deze activiteit en op welke wijze deze te bereiken is;

 • c.

  welke samenwerking er met andere organisaties is in het organiseren en uitvoeren van dit project;

 • d.

  een omschrijving van de activiteit of het experiment;

 • e.

  de datum waarop de activiteit plaatsvindt.

 • f.

  op welke wijze de activiteit bijdraagt aan het

 • g.

  wat de toegevoegde waarde is van het project of evenement binnen de reeds bestaande activiteiten;

 • h.

  een begroting en een dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten;

 • i.

  het gevraagde subsidiebedrag;

 • j.

  het aantal te verwachten deelnemers c.q. bezoekers;

 • k.

  het bedrag dat aan deelnemers c.q. bezoekers wordt gevraagd voor entree of deelname;

 • l.

  een opgave bij welke andere instellingen en/of bestuursorganen een bijdrage is gevraagd, de hoogte van dat bedrag en de stand van zaken van de aanvragen;

 • m.

  het bankrekeningnummer waarop verleende subsidie kan worden bijgeschreven.

Artikel 3.4 Het niet volledig indienen van de subsidieaanvraag

 • 1.

  Aanvragers die hun aanvraag tijdig, maar niet volledig indienen, krijgen de gelegenheid om het verzuim binnen één week te herstellen.

 • 2.

  De behandeltermijn van een niet complete aanvraag wordt van rechtswege geschorst tot het moment dat de aanvraag compleet is. Dit is ook het geval als het college nadere toelichting noodzakelijk acht om een goed beeld van de aanvraag te krijgen.

 • 3.

  Als de aanvraag niet binnen de gestelde termijn volledig is aangevuld, neemt het college de aanvraag niet in behandeling.

 • 4.

  De aanvrager ontvangt in alle hiervoor genoemde gevallen schriftelijk bericht.

Artikel 3.5 Beslistermijn

Het college beslist op een aanvraag voor projectsubsidie binnen vier weken na ontvangst van een aanvraag, die voldoet aan de eisen van artikel 3.3. van deze verordening.

Artikel 3.6 Voorschotten

Het college kan de aanvrager voorschotten verlenen op te verstrekken subsidie. Bij de subsidieverlening wordt aangegeven of, op welke wijze en wanneer de voorschotten worden uitbetaald.

Artikel 3.7 Betaling

De subsidie wordt binnen acht weken na de subsidieverlening betaald of in termijnen (in de regel per kwartaal) verstrekt.

Artikel 3.8 Weigeringsgronden

Naast de in artikel 4:25, lid 2, en artikel 4:35 van de wet genoemde weigeringsgronden, wordt subsidie geweigerd als:

 

 • a.

  de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet gericht zijn op of niet aanwijsbaar ten goede komen aan inwoners van de gemeente;

 • b.

  de aanvrager niet in het belang van de plaatselijke gemeenschap werkt of gebruik maakt van middelen die naar het oordeel van het college in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;

 • c.

  uit bij de aanvraag overgelegde documenten blijkt dat de aanvrager zelf in de kosten kan voorzien, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden, hetzij door een reële entree- of deelnameprijs te vragen;

 • d.

  niet wordt voldaan aan deze verordening en/of aan de vastgestelde beleidsregels;

 • e.

  de activiteiten niet passen in het beleid van de gemeente;

 • f.

  de activiteiten van of het lidmaatschap van aanvragers niet openstaan voor alle inwoners van de gemeente, uitgezonderd als de activiteiten zijn bedoeld voor specifieke doelgroepen, die als zodanig door het college of door de raad zijn erkend;

 • g.

  de primaire verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de activiteit niet bij de aanvrager ligt;

 • h.

  de aanvraag betrekking heeft op de viering van jubilea, feesten en partijen;

 • i.

  de aanvraag betrekking heeft op de kosten van consumpties. Deze zijn niet subsidiabel;

 • j.

  de aanvraag betrekking heeft op commerciële, specifieke kerkelijke of politieke activiteiten, dan wel activiteiten met een winstoogmerk;

 • k.

  de aanvraag donatie- of sponsorverzoeken betreft.

Artikel 3.9 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1.

  De subsidieontvanger informeert het college adequaat over wijzigingen van de gegevens aangaande zijn digitale en postale bereikbaarheid.

 • 2.

  De subsidieontvanger zorgt dat zijn (financiële) administratie zodanig op orde is dat hij aan zijn verantwoordingsverplichtingen kan voldoen.

 • 3.

  De subsidieontvanger verleent aan de door of namens het college aangewezen ambtenaren of deskundigen inzage in de administratie, als dit naar de mening van het college nodig is voor het vormen van een oordeel over het besteden van de verstrekte subsidie.

 • 4.

  De subsidieontvanger informeert het college onverwijld over alles wat van invloed kan zijn op de subsidieverstrekking.

 • 5.

  De subsidieontvanger zorgt ervoor dat de subsidie op doelmatige wijze wordt gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze wordt verleend.

Artikel 3.10 Vaststelling van de projectsubsidie

 • 1.

  Bij het verlenen van een projectsubsidie tot € 2.500,- wordt de subsidie tegelijkertijd vastgesteld.

 • 2.

  De ontvanger van een projectsubsidie van € 2.500,- of meer dient binnen vier weken na het plaatsvinden van de activiteit een aanvraag tot het vaststellen van subsidie in.

Artikel 3.11 Eisen aan de aanvraag tot vaststelling

De aanvraag tot vaststelling van projectsubsidie dient de volgende gegevens te bevatten:

 

 • 1.

  een omschrijving van de activiteit of het experiment;

 • 2.

  de datum waarop de activiteit plaatsvond;

 • 3.

  het aantal bezoekers, dan wel deelnemers;

 • 4.

  de financiële afrekening, waarbij de ontvangen bijdragen van bezoekers en eventuele financiële bijdragen van andere organisaties expliciet zichtbaar moet zijn;

 • 5.

  een korte evaluatie van de activiteit/experiment;

 • 6.

  de naam en contactgegevens van de persoon waar nadere inlichtingen kunnen worden opgevraagd.

Artikel 3.12 Beslistermijn

Het college beslist op de aanvraag tot vaststelling van de projectsubsidie binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag.

Hoofdstuk 4 Prestatiesubsidie

Artikel 4.1 Prestatiesubsidie

 • 1.

  Prestatiesubsidie is bedoeld voor professionele organisaties, op basis waarvan zij activiteiten ontplooien.

 • 2.

  De resultaten van deze activiteiten zijn door de aanvrager vooraf met het college afgesproken en komen ten goede aan de inwoners van de gemeente.

Artikel 4.2 De aanvraag

Een aanvraag voor prestatiesubsidie wordt jaarlijks vóór 1 september van het jaar, voorafgaand aan het subsidietijdvak van een jaar, ingediend.

Artikel 4.3 Eisen aan de aanvraag

 • 1.

  Bij de aanvraag dient te worden overlegd:

 • a.

  een beschrijving van de activiteiten en de beoogde resultaten;

 • b.

  een begroting die betrekking heeft op het jaar waarin de activiteiten worden uitgevoerd;

 • c.

  een beschrijving van de wijze waarop de subsidie wordt ingezet om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de gemeentelijke beleidsdoelen;

 • d.

  de hoogte van het gevraagde subsidie;

 • e.

  als voor dezelfde activiteit tevens subsidie is aangevraagd bij één of meer andere instellingen of bestuursorganen, doet de aanvrager daarvan mededeling.

 • 2.

   Bij een eerste aanvraag worden tevens overgelegd:

  • a.

   de statuten;

  • b.

   een afschrift van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden);

  • c.

   een beschrijving van de organisatievorm voor zover niet al is vermeld in de statuten.

Artikel 4.4 Het niet volledig indienen van de subsidieaanvraag

 • 1.

  Aanvragers die hun aanvraag tijdig, maar niet volledig indienen, krijgen de gelegenheid om het verzuim binnen vier weken te herstellen.

 • 2.

  Als de aanvraag niet binnen de gestelde termijn volledig is aangevuld, kan het college besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen.

Artikel 4.5 Weigeringsgronden

Naast de in artikel 4:25, lid 2, en artikel 4:35 van de wet genoemde weigeringsgronden, wordt prestatiesubsidie geweigerd als:

 

 • a.

  de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet gericht zijn op of niet aanwijsbaar ten goede komen aan inwoners van de gemeente;

 • b.

  de activiteiten kunnen worden verricht zonder daarvoor subsidie beschikbaar te stellen;

 • c.

  de aanvrager niet in het belang van de plaatselijke gemeenschap werkt;

 • d.

  de aanvrager gebruik maakt van middelen die naar het oordeel van het college in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;

 • e.

  niet wordt voldaan aan deze verordening en/of aan de vastgestelde beleidsregels;

 • f.

  de activiteiten niet passen in het beleid van de gemeente;

 • g.

  de activiteiten van de aanvrager niet openstaan voor alle inwoners van de gemeente, uitgezonderd als de activiteiten zijn bedoeld voor specifieke doelgroepen;

 • h.

  de primaire verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de activiteit niet bij de aanvrager ligt.

Artikel 4.6 Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag voor waarderingssubsidie vóór 31 december van het jaar waarin de subsidie is aangevraagd.

 • 2.

  Deze termijn kan eenmaal worden verlengd met acht weken.

Artikel 4.7 Voorschotten

Het college kan de aanvrager voorschotten verlenen op te verstrekken subsidies. Bij de subsidieverlening wordt aangegeven of, op welke wijze en wanneer de voorschotten worden uitbetaald.

Artikel 4.8 Betaling

De subsidie wordt binnen acht weken na de subsidieverlening betaald of in termijnen (in de regel per kwartaal) verstrekt.

Artikel 4.9 Uitvoeringsovereenkomst

Aan de beschikking tot verlening van prestatiesubsidies kan het voorschrift worden verbonden dat een uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 4:36 van de wet wordt gesloten.

Artikel 4.10 Meldingsplicht bij prestatiesubsidies

De ontvanger van een prestatiesubsidie informeert het college onverwijld over:

 

 • a.

  aanmerkelijke verschillen die zijn of dreigen te ontstaan tussen de georganiseerde activiteiten en de afgesproken activiteiten;

 • b.

  het oprichten van dan wel deelnemen in een rechtspersoon;

 • c.

  het wijzigen van de statuten;

 • d.

  het ontbinden van de rechtspersoon;

het doen van aangifte tot zijn faillissement of het aanvragen van zijn surséance van betaling.

Artikel 4.11 Verantwoording prestatiesubsidie

 • 1.

  De ontvanger van een prestatiesubsidie dient vóór 1 juli na afloop van het tijdvak waarvoor de subsidie is verleend, een aanvraag tot het vaststellen van subsidie in.

 • 2.

  De aanvraag gaat vergezeld van een jaarverslag en een jaarrekening, waaruit blijkt welke activiteiten zijn verricht voor inwoners van de gemeente Haaren.

 • 3.

  Als een subsidie € 25.000,- of meer bedraagt dient een accountantsverklaring of een samenstellingsverklaring van een accountant te worden toegevoegd, waaruit blijkt dat de subsidie is aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is gegeven.

Hoofdstuk 5 Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 5.1 Hardheidsclausule

Het college kan afwijken van het gestelde in deze verordening als onverkorte toepassing daarvan naar zijn oordeel tot onbillijkheden of bijzondere hardheden zou leiden.

Artikel 5.2 Overgangsbepaling

Op subsidies aangevraagd vóór de inwerkingtreding van deze verordening is de Algemene subsidieverordening gemeente Haaren 2014 van toepassing.

Artikel 5.3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2018.

Artikel 5.4 Intrekking verordening

De Algemene subsidieverordening Haaren 2014 wordt ingetrokken per 1 juli 2018.

Artikel 5.5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Algemene subsidieverordening gemeente Haaren 2018.

Vastgesteld in de vergadering van de raad van juni 2018