Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaren

Legesverordening 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLegesverordening 2019
CiteertitelLegesverordening 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156 van de Gemeentewet
 2. artikel 229 van de Gemeentewet
 3. artikel 2 van de Paspoortwet
 4. artikel 7 van de Paspoortwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-07-201901-01-2020Aanpassing bestaande regeling

04-07-2019

gmb-2019-163810

01-01-201909-07-2019nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2018-276481

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesverordening 2019

De raad van de gemeente Haaren;

in zijn vergadering van 18 december 2018;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2018;

gelet op de behandeling in het raadsplein van 29 november 2018;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2. tweede lid, en 7 van de Paspoortwet.

BESLUIT:

De volgende verordening vast te stellen:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019 en bijbehorende tarieventabel.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a. ‘dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele

dag wordt aangemerkt;

b. ‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c. ‘maand’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag

in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand

30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de

maand februari is;

d. ‘jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

e. ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

f. ‘para-commerciële rechtspersoon’: een rechtspersoon niet zijnde een naamloze vennoot- schap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten

van sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of

godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf.

Artikel 2 Belastbaar feit

1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse

identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument,

dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

a. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

b. diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

c. diensten als bedoeld in hoofdstuk 1 van titel 3 van de tarieventabel voor zover deze worden aangevraagd door een para-commerciële rechtspersoon.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

a. van zuiver redactionele aard zijn;

b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de

tarieventabel betreft:

1. Onderdeel 1.1.4 (akten burgerlijke stand);

2. Hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

3. Hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

4. Onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

5. Hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Intrekking Verordening en Overgangsrecht

1. De “Legesverordening 2018”, vastgesteld op 21 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening  wordt aangehaald als “Legesverordening 2019”.

Behorende bij Raadsbesluit Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019 en bijbehorende tarieventabel van 18 december 2018.

 

Namens deze,

EricDammingh

Griffier

Yves de Boer

Voorzitter

Bijlage Tarieventabel

 

Tarieventabel

Haaren

2019

 

Titel 1

Algemene Dienstverlening

 

 

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 

 

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

1.1.1.1

maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur in de trouwzaal

€337,00

1.1.1.2

maandag tussen 9.00 uur en 10.00 uur in een spreekkamer (korte bijeenkomst)

Gratis

1.1.1.3

zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur in de trouwzaal

€415,00

1.1.1.4

zondag van 9.00 uur tot 18.00 uur in de trouwzaal

€467,00

1.1.1.5

maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur op een externe trouwlocatie

€415,00

1.1.1.6

zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur op een externe trouwlocatie

€493,00

1.1.1.7

zondag van 9.00 uur tot 18.00 uur op een externe trouwlocatie

€545,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een administratief huwelijk of administratieve registratie van een partnerschap op werkdagen, op beschikbare tijden in het gemeentehuis

€102,00 

1.1.3

Indien het voltrekken van een huwelijk of een registratie van een partnerschap plaatsvindt van vrijdag t/m zondag tussen 18.00 uur - 24.00 uur, wordt het tarief als genoemd onder 1.1.1 verhoogd met

€103,00

1.1.4

Voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen bij huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie bedraagt het tarief, per getuige

€30,00

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het annuleren of verzetten (datum en/of tijdstip) van de huwelijksvoltrekking of de registratie van het partnerschap:

1.1.5.1

minder dan drie maanden vóór de huwelijks- of registratiedatum

€41,00

1.1.5.2

drie of meer maanden vóór de huwelijks- of registratiedatum

€20,00

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouw-/partner-schapsboekje

€38,00

1.1.7

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€456,00

1.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart (maximumtarieven van toepassing)

 

 

 

 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 71,35

1.2.1.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 53,95

1.2.1.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.1.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 71,35

1.2.1.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 53,95

1.2.1.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.1.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 71,35

1.2.1.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 53,95

1.2.1.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 53,95

1.2.1.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.1.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 56,80

1.2.1.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 29,95

1.2.1.6

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen

€ 48,60

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen (maximumtarieven van toepassing)

 

 

 

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs;

€39,45

1.3.2

Het tarief als genoemd in 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€34,10

1.3.3

Administratiekosten verkoop eigen verklaringen CBR

€ 1,25

 

 

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

 

 

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 7,50

1.4.3

 

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen (wettelijk maximum van toepassing)

€ 7,50

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier, met dien verstande dat nooit meer dan een uur zonder overleg met de verzoeker aan een aanvraag wordt besteed.

€21,50

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister (vervallen)

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens (vervallen)

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken (vervallen)

 

 

 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie (niet van toepassing)

 

 

 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

 

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag (maximumtarief van toepassing)

€ 41,35

1.9.1.1

In afwijking van artikel 1.9.1 wordt een verklaring omtrent gedrag gratis verstrekt indien verstrekking noodzakelijk is voor de Stichting Europa Kinderhulp

 

1.9.2

Vervallen

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 7,50

1.9.4

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart:

 

1.9.4.1

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) Voor het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart is een medische keuring noodzakelijk dan wel een beoordeling op basis van het reeds aanwezige persoonlijke dossier. De medische keuring wordt uitgevoerd door de MO-zaak, de beoordeling op basis van persoonlijk dossier gebeurt door de gemeente zelf.

€128,00

1.9.4.2

   

1.9.4.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) zonder medisch advies

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart met aangepaste geldigheidsduur van één jaar;

€ 61,50

   

€ 26,25

1.9.4.4

bij verlies van gehandicaptenparkeerkaart

€ 26,25

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

 

 

1.10.1

Vervallen

 

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,80

 

 

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

 

 

 

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel a, van de Huisvestingswet

€ 32,75

1.11.2

tot het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met een andere woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van de Huisvestingswet

€ 16,75

1.11.3

tot het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c, van de Huisvestigingswet

€ 16,75

 

 

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

 

 

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

€ 86,00

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandswet:

€ 86,00

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

 

 

 

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.13.1

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening:

€ 43,75

 

 

Hoofdstuk 14

Marktstandplaatsen (vervallen)

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet (vervallen)

 

 

 

 

Hoofdstuk 16

Kansspelen (maximumtarieven van toepassing)

 

 

 

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten

 

1.16.1.2.1

voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2.2

voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€226,50

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

 

1.16.1.4.1

voor de eerste kansspelautomaat

€226,50

1.16.1.4.2

voor iedere volgende kansspelautomaat

€136,00

1.16.2

De onderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 47,50

Hoofdstuk 17

Kinderopvang

 

 

1.17.1

 

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag bedraagt

 

1.17.1.1

als het een aanvraag betreft tot het in exploitatie nemen van een kinder-centrum of gastouderbureau overeenkomstig artikel 1.45, eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

 

€1.554,00

1.17.1.2

als het een aanvraag betreft tot het in exploitatie nemen van een kinder-centrum naar aanleiding van een voorgenomen wijziging van het adres van vestiging overeenkomstig artikel 7, vierde lid, Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

 

€1.554,00

1.17.1.3

als het een aanvraag betreft tot het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang overeenkomstig artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

 

€ 797,00

1.17.1.4

als het een aanvraag betreft tot het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang op een gewijzigd adres (verhuizing) overeenkomstig artikel 7, vierde lid, Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeel-zaalwerk*

€ 566,50

1.17.1.5  

als het een aanvraag betreft tot het in exploitatie nemen van een extra voorziening voor gastouderopvang (extra opvanglocatie) overeenkomstig artikel 7, vierde lid, Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk*

€ 566,50 

1.17.2

Indien de aanvraag een beëindiging van de registratie in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen betreft worden geen leges in rekening gebracht.

 

 

 

 

* verkort inspectiebezoek

 

Hoofdstuk 18

Telecommunicatie

 

 

 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet:

 

1.18.1.1

Omvang werkzaamheden: kleiner dan 500 meter

€ 310,00

1.18.1.2

Omvang werkzaamheden: 500 - 2000 meter

€ 620,00

 

1.18.1.3

Omvang werkzaamheden: groter dan 2000 meter

 

€ 0,60 per strekkende meter

1.18.2

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, wordt het tarief genoemd in onderdeel 1.18.1 verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.18.3

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

 

 

 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RDW-tarief)

€ 78,50

1.19.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 149 van de Wegenverkeerswet

€ 78,50

1.19.2.1

Het tarief voor het verstrekken en inrichten van een gehandicapten-parkeerplaats op kenteken, met verkeersbesluit, bedraagt

€332,25

1.19.2.2

Het tarief voor het verstrekken en inrichten van een gehandicapten-parkeerplaats op kenteken, zonder verkeersbesluit, bedraagt

€127,75

1.19.3

Het tarief voor het wijzigen van een kentekenbord ten behoeve van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bedraagt

€117,75

1.19.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Wet personenvervoer:

€117,75

1.19.5.1

Het tarief bedraagt voor de plaatsing en verwijdering van verkeersmiddelen indien het verkeersmiddelen betreft die niet in de ondergrond verankerd dienen te worden en die door de aanvrager worden vervoerd en geplaatst*

€ 39,00

1.19.5.2

Het tarief bedraagt voor de plaatsing en verwijdering van verkeersmiddelen indien het verkeersmiddelen betreft die in de ondergrond verankerd dienen te worden:

 

1.19.5.2.1

1 tot en met 9 verkeersmiddelen

€ 78,50

1.19.5.2.2

10 borden met een maximum van 25 verkeersmiddelen:

€117,75

1.19.5.3

Het tarief bedraagt voor het ophalen en terugbrengen van dranghekken indien de dranghekken door de aanvrager worden vervoerd en geplaatst:

€ 60,50

 

 

 

* Borden/verkeersmiddelen ten behoeve van de evenementenmelding zijn vrijgesteld van leges.

 

Hoofdstuk 20

Diversen

 

 

 

1.20

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 4,50

1.20.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.20.2.1

per pagina op papier van A4-formaat in zwart-wit

€ 0,25

1.20.2.2

per pagina op papier van een ander formaat in zwart-wit

€ 0,50

1.20.2.3

per pagina op papier van A4-formaat in kleur

€ 0,50

1.20.2.4

per pagina op papier A3 in kleur

€ 0,75

1.20.2.5

gebrand op een CD-rom, per CD-rom

€10,75

1.20.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.1 en 1.20.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk:

 

1.20.3.1

kleiner dan A4

€ 3,50

1.20.3.2

in formaten A4 t/m A2

€ 7,25

1.20.3.3

in formaten groter dan A2

€11,00

1.20.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€20,50

1.20.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 1,75

1.20.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing voor het plaatsen van kampeermiddelen ten behoeve van recreatief nachtverblijf buiten een kampeerterrein, per aanvraag

€75,00

1.20.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.7.1

tot het verkrijgen van een vergunning voor het innemen van een standplaats

€33,00

1.20.7.2

Verplaatst naar 3.1.3

 

1.20.7.3

tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het aanbrengen van permanente voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg.

€67,00

1.20.7.4

tot het verkrijgen van een standaard huisnummerbordje, per stuk

€24,75

1.20.7.5

tot het verkrijgen van overige niet in deze verordening genoemde vergunningen c.q. ontheffingen in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening

€33,00

1.20.8

Het tarief voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening bedraagt

Gratis

1.20.9

Het tarief ter verkrijging van een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt verkoopregister als bedoeld in artikel 437 Wetboek van Strafrecht bedraagt

€30,00

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

 

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

2.1.1.1.1

   

2.1.1.1.2

Bouwkosten:

de kosten, inclusief omzetbelasting, berekend volgens het bij deze tarieventabel behorende “Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets, vastgesteld in ROEB-overleg 4 september 2018”.

als de bouwkosten niet volgens het in 2.1.1.1.1 genoemde overzicht berekend kunnen worden, het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin inbegrepen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin inbe-grepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt of indien nog geen sprake is van een aangegane verplichting, de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin inbegrepen.

 

2.1.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.1.3

Principeverzoek:

 

 

Een schriftelijk verzoek waarbij wordt gevraagd om een uitspraak te doen of een ontwikkeling, die in strijd is met het bestemmingsplan, door een herziening van het bestemmingsplan dan wel afwijking van het bestemmingsplan op basis van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, van de Wabo in beginsel kan worden toegestaan. Het moet gaan om een concreet initiatief en niet om een algemene vraag. 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2

Vooroverleg (informatief gesprek) /beoordeling conceptaanvraag

 

 

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om vooroverleg (informatie gesprek) in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

Gratis

2.2.2

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning (geen sprake van activiteit bouwen of afwijking conform artikel 2.12, eerste lid, onder a, van de Wabo).

Gratis

2.2.3

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning activiteit bouwen en/of afwijking conform artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º en 2º, van de Wabo.

€ 110,00

 

 

Welstandstoets

 

2.2.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.3 bedraagt het tarief in geval het plan getoetst wordt aan de welstandsnota:

 

2.2.4.1

indien het betreft een ambtelijke toets aan de welstandsnota:

€ 0,00

2.2.4.2

indien het betreft een gemandateerde toets (1 pers.) aan de welstandsnota door een externe welstandscommissie, per toetsing:

€ 105,00

2.2.4.3

indien het betreft een reguliere toets (2 pers.) aan de welstandsnota door een externe welstandscommissie, per toetsing:

€ 184,00

2.2.4.4

indien het een second opinion (2 pers.) betreft aan de welstandsnota door een externe welstandscommissie:

€ 422,00

2.2.4.5

in afwijking van het bepaalde in 2.2.4.2 en 2.2.4.3 zijn de leges niet verschuldigd indien het een aanvraag inzake een monument betreft.

 

2.2.5

Indien na de beoordeling van een conceptaanvraag een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning wordt ingediend voor een plan, dat is uitgewerkt ten behoeve van een activiteit genoemd in 2.2.3, worden de leges geheven op basis van onderdeel 2.2.3 in mindering gebracht op de leges verschuldigd voor de vergunningaanvraag mits:

 

 

a. de aanvraag wordt ingediend binnen 6 maanden na het verzenden van definitieve beoordeling van de conceptaanvraag en;

 

 

b. het uitgewerkte plan niet substantieel afwijkt van de conceptaanvraag.

 

2.2.6

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een principeverzoek:

€ 519,00

2.2.6.1

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een principeverzoek in geval van handhaving:

€1.557,00

2.2.6.2

Het tarief genoemd in onderdeel 2.2.6 en 2.2.6.1 wordt verhoogd met:

 

- de eventueel noodzakelijke advieskosten van een externe deskundige.

Het bedrag van de advieskosten wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van het principeverzoek aan de verzoeker meegedeeld door middel van een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien voornoemde begroting is uitgebracht, wordt het verzoek in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

- de kosten van het plaatsen van een één of meerdere -wettelijke vereiste- bekendmakingen. De kosten bedragen € 58,00 per bekendmaking, de totale kosten van de bekendmakingen bedragen maximaal € 174,00. 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, indien de bouwkosten:

 

2.3.1.1.1

minder bedragen dan € 15.000,01:

3%

 

van de bouwkosten met een minimum van:

€ 110,00

2.3.1.1.2

meer bedragen dan € 15.000,00 maar minder bedragen dan € 500.000,01:

2,75%

 

van de bouwkosten;

 

2.3.1.1.3

meer bedragen dan € 500.000,00:

2,50%

 

van de bouwkosten.

 

2.3.1.2

Verplichte Welstandstoets

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor de verplichte welstandstoets:

 

2.3.1.2.1

indien het betreft een ambtelijke toets aan de welstandsnota:

€ 0,00

2.3.1.2.2

indien het betreft een gemandateerde toets (1 pers.) aan de welstandsnota door een externe welstandscommissie, per toetsing (n.v.t. bij combinatie met monumentenaanvraag):

€ 105,00

2.3.1.2.3

indien het betreft een reguliere toets (2 pers.) aan de welstandsnota door een externe welstandscommissie, per toetsing (n.v.t. bij combinatie met monumentenaanvraag):

€ 184,00

2.3.1.2.4

Indien het een second opinion (2 pers.) betreft aan de welstandsnota door een externe welstandscommissie:

€ 422,00

2.3.1.3

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.3.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische adviescommissie bouwaanvragen nodig is en wordt beoordeeld:

€ 725,00

2.3.1.4

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

 

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges

 

 

met een maximum van: .

10%

€1.038,00

2.3.1.5

Verordening Ruimte 2014

 

2.3.1.5.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, in het geval dat een aanvraag getoetst moet worden aan de Verordening Ruimte 2014:

€2.076,00

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 0,00

2.3.2.1.1

Voor het beoordelen van de onder 2.3.2.1 bedoelde aanvraag kan een ecologisch onderzoeksrapport noodzakelijk zijn. Indien dit het geval is, worden de kosten van het advies dat gevraagd wordt aan een extern adviesbureau doorberekend. Het tarief bedraagt het bedrag dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager is medegedeeld en blijkt uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als de dag van het in behandeling nemen van de aanvraag, de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van het bedrag aan leges aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

 

2.3.3.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo of een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1 en 2.3.2 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten;

 

2.3.3.1.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 316,00

2.3.3.1.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 316,00

2.3.3.1.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€4.416,00

2.3.3.1.3.1

Het tarief genoemd in onderdeel 2.3.3.1.3 wordt verhoogd met:

 

 

- de eventueel noodzakelijke advieskosten van een externe deskundige.

Het bedrag van de advieskosten wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeeld door middel van een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien voornoemde begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

- de kosten van het plaatsen van een één of meerdere -wettelijke vereiste- bekendmakingen. De kosten bedragen € 58,00 per bekendmaking, de totale kosten van de bekendmakingen bedragen maximaal € 174,00.

2.3.3.1.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 316,00

2.3.3.1.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

€ 316,00

2.3.3.1.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

€ 316,00

 

2.3.4

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

 

2.3.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, of een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 316,00

2.3.4.1.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 316,00

2.3.4.1.2.1

In afwijking van het bepaalde in onderdeel 2.3.4.1.2 bedraagt het tarief indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast, voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot afwijking als bedoeld in artikel 4 onder 10 van Bijlage II van het Bor voor het gebruiken van een recreatiewoning voor bewoning:

€ 803,00

2.3.4.1.2.2

In afwijking van het bepaalde in onderdeel 2.3.4.1.2. en onderdeel 2.3.4.1.2.1 bedraagt het tarief indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast, voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot afwijking als bedoeld in artikel 4, onder 10, van Bijlage II van het Bor voor het gebruiken van een recreatiewoning voor bewoning, indien negatief is beslist op de aanvraag om toepassing van het overgangsrecht én binnen zes maanden na die beslissing de aanvraag tot afwijking wordt ingediend:

€ 535,00

2.3.4.1.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€4.416,00

2.3.4.1.3.1

Het tarief genoemd in onderdeel 2.3.4.1.3 wordt verhoogd met:

 

 

 

- de eventueel noodzakelijke advieskosten van een externe deskundige.

Het bedrag van de advieskosten wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeeld door middel van een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien voornoemde begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

- de kosten van het plaatsen van een één of meerdere -wettelijke vereiste- bekendmakingen. De kosten bedragen € 58,00 per bekendmaking, de totale kosten van de bekendmakingen bedragen maximaal € 174,00.

 

 

2.3.4.1.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 316,00

2.3.4.1.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 316,00

2.3.4.1.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 316,00

  

2.3.5

  

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€938,00

2.3.5.2

in afwijking van 2.3.5.1 geldt voor een oppervlakte ≤ 100 m2

50%

 

van het tarief genoemd in 2.3.5.1

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de gemeentelijke erfgoedverordening bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€112,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€112,00

 

     

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk en die vergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.1, eerste lid onder g, van de Wabo is vereist op grond van een bestemmingsplan, een beheersverordening of een voorbereidingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 87,25

2.3.7.2

Indien bij de aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.3.7.1 een sloopveiligheidsplan ingediend moet worden, wordt het in 2.3.7.1 genoemde bedrag verhoogd met:

€ 87,25

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€223,50

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

2.3.9.1

Reserveren

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

2.3.10.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met de provinciale bomenverordening of artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 0,00

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

2.3.11.1

Reserveren

 

 

 

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€183,00

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

€183,00

2.3.14

Andere activiteiten

 

2.3.14.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€183,00

 

vermeerderd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.14.1.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.1.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning.

 

2.3.14.1.2.2

als het een provinciale verordening betreft:

€183,00

2.3.14.1.2.3

als het een waterschapsverordening betreft:

€183,00

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

2.3.15.1

Deze bepaling is vervallen op 1 januari 2019.

 

2.3.15.1.1

Deze bepaling is vervallen op 1 januari 2019.

 

2.3.15.1.2

Deze bepaling is vervallen op 1 januari 2019.

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport/onderzoeksopzet, per beoordeling

€ 94,50

2.3.16.1.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€114,00

2.3.16.2

voor het beoordelen van de resultaten van een programma van eisen, plan van aanpak, een onderzoeksrapport e.d. in het kader van te nemen beslissingen bij archeologisch onderzoek, de kosten van het advies dat gevraagd wordt aan een extern adviesbureau. Het tarief bedraagt het bedrag dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager is medegedeeld en blijkt uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

   

 

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen en ontheffingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo, het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

  

2.3.18.3.

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien, voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, een ontheffing moet worden verleend ingevolge artikel 4.4.4, eerste lid, van de Provinciale milieuverordening Noord-Brabant

€362,00

Hoofdstuk 4

(gereserveerd)

 

 

 

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

 

 

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.1.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze al in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges met uitzondering van de leges voor de onderdelen 2.2.4, 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.1.5.1 en 2.3.2.1.1. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan,

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken op een later tijdstip dan in 2.5.1.1.1 bedoeld na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning doch voor het (in ontwerp) verlenen van de vergunning,

30%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges met uitzondering van de leges voor de onderdelen 2.2.4, 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.1.5.1 en 2.3.2.1.1, mits deze aanvraag is ingediend binnen 18 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

       

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges met uitzondering van de leges voor de onderdelen 2.2.4, 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.1.5.1 en 2.3.2.1.1. De teruggaaf bedraagt:

    

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.1

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking, waarbij de vergunning is verleend, bij een rechterlijke uitspraak.

 

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf (niet van toepassing)

 

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

2.5.5.1

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.2.4, 2.3.1.2, 2.3.1.5.1, 2.3.3.1.3.1, 2.3.4.1.3.1, 2.3.12, 2.3.13, 2.3.14, 2.3.16, 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

 

 

 

2.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is

€ 110,00

 

 

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

 

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project

€ 110,00

 

 

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€4.416,00

 

2.8.1.1

 

Het tarief genoemd in onderdeel 2.8.1 wordt verhoogd met:

 

 

- de eventueel noodzakelijke advieskosten van een externe deskundige.

Het bedrag van de advieskosten wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan aan de aanvrager meegedeeld door middel van een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien voornoemde begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

- de kosten van het plaatsen van een één of meerdere -wettelijke vereiste- bekendmakingen. De kosten bedragen € 58,00 per bekendmaking, de totale kosten van de bekendmakingen bedragen maximaal € 174,00.

 

 

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€2.886,00

   

2.8.2.1

   

Het tarief genoemd in onderdeel 2.8.2 wordt verhoogd met:

 

 

- de eventueel noodzakelijke advieskosten van een externe deskundige.

Het bedrag van de advieskosten wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeeld door middel van een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien voornoemde begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

- de kosten van het plaatsen van een één of meerdere -wettelijke vereiste- bekendmakingen. De kosten bedragen € 58,00 per bekendmaking, de totale kosten van de bekendmakingen bedragen maximaal € 174,00.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9

Sloopmelding (vervallen)

 

 

 

Hoofdstuk 10

Melding maken, veranderen van een uitweg

 

 

 

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding voor het maken of veranderen van een uitweg

€ 78,00

 

 

Hoofdstuk 11

Hogere waarde procedure

 

 

 

2.11.1

Indien de aanvraag betrekking heeft op een omgevingsvergunning waarvoor een hogere waarde procedure moet worden doorlopen, wordt het overeenkomstig hoofdstuk 3 berekende bedrag verhoogd met

€570,00

 

 

Hoofdstuk 12

Schriftelijke informatievoorziening bestemmingsplan / archiefdossiers

 

 

 

2.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag of een verzoek tot het verkrijgen van schriftelijke informatie bestaande uit een samenvatting of een uittreksel van documenten uit een bestemmingsplan, per bestemmingsplan

€ 16,50

 

 

Hoofdstuk 13

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

 

2.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€110,00

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

 

 

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 669,00

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

€ 192,00

3.1.3

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29, derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening.

€ 99,50

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet.

€ 99,50

3.1.5

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 192,00

3.1.6

een melding tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet.

€ 192,00

3.1.7

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet:

 

3.1.7.1

indien er sprake is van een nieuwe leidinggevende

€ 192,00

3.1.7.2

indien de leidinggevende reeds bekend is bij de gemeente

€ 36,75

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

 

 

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

een evenement met het risicoprofiel "regulier" met minder dan 500 bezoekers/deelnemers:

€ 0,00

3.2.1.2

een evenement met het risicoprofiel "regulier" met meer dan 500 bezoekers/deelnemers:

€ 0,00

3.2.1.3

een evenement met het risicoprofiel "aandacht":

€ 0,00

3.2.1.4

een evenement met het risicoprofiel "risicovol":

€ 0,00

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 0,00

 

 

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

 

 

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€1.378,00

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 682,50

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3:15, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening:

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 398,00

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 398,00

 

Hoofdstuk 4

 

Splitsingsvergunning woonruimte

 

 

 

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet

€ 43,75

 

 

Hoofdstuk 5

Marktstandplaatsen (niet van toepassing)

 

 

 

Hoofdstuk 6

Winkeltijdenwet

 

 

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.6.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 41,50

3.6.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 41,50

3.6.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing

€ 41,50

 

 

 

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

 

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 33,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht als bedoeld in onderdeel 2.1.1.1.1 van de tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2019 

 

 

 

 

 

 

R

egionaal

 

 

 

 

 

O

verleg

 

 

 

 

 

E

indhoven

 

 

 

 

 

B

ouwtoezicht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets

Vastgesteld in ROEB-overleg 4 september 2018.

2019

2019

De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld

excl. BTW

incl. 21% BTW

(euro)

(euro)

eenheid

(bruto)

1.

WONINGEN

1.1

Rijtjeswoningen

200,00

242,00

per m3

1.2

Halfvrijstaande woningen

242,00

292,82

per m3

1.3

Vrijstaande woningen / appartementen

270,00

326,70

per m3

1.4

Bungalows

289,00

349,69

per m3

1.5

Woonwagens (nieuw en verplaatst)

182,00

220,22

per m3

1.6

(Tijdelijke) woonunit

182,00

220,22

per m3

1.7

Recreatiewoning

182,00

220,22

per m3

2.

WONINGUITBREIDINGEN EN VERBOUWINGEN

2.1

Uitbreiding woonruimte / dakopbouw

275,00

332,75

per m3

2.2

Uitbreiding bergruimte / garage

121,00

146,41

per m3

2.3

Kelder 

252,00

304,92

per m3

2.4

Serre

545,00

659,45

per m2

2.5

Verandering woonruimte (inpandig)

126,00

152,46

per m3

2.6

Dakkapel

1.042,00

1.260,82

per ml

2.7

Gevelwijziging

563,00

681,23

per m2

2.8

Nieuw dak

112,00

135,52

per m2

3.

BIJGEBOUWEN

3.1

Berging/garage met plat dak

126,00

152,46

per m3

3.2

Berging/garage met kapconstructie

117,00

141,57

per m3

3.3

Carport / Overkapping

149,00

180,29

per m2

3.4

Tuinhuisje (prefab)

140,00

169,40

per m2

3.5

Zwembad

187,00

226,27

per m3

4.

TUIN en STRAATMEUBILAIR

4.1

Houten schutting/pergola

66,00

79,86

per ml

4.2

Gemetselde tuinmuur

117,00

141,57

per ml

4.3

Schotelantenne

940,00

1.137,40

per st.

4.4

Hout + metselwerk tuinmuur

89,00

107,69

per ml

4.5

Gaashekwerk

47,00

56,87

per ml

5.

BEDRIJFSHALLEN

- Gemetselde wandconstructie:

geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

5.1

Bedrijfshal hoogte tot en met 3m

94,00

113,74

per m3

5.2

Bedrijfshal hoogte tussen 3 en 6 m

56,00

67,76

per m3

5.3

Tussenvloer in de hal extra

126,00

152,46

per m2

5.4

Bedrijfskantoor in de hal

191,00

231,11

per m3

- Systeembouw:

geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

5.5

Hal hoogte tot en met 6m

56,00

67,76

per m3

5.6

Hal hoogte tussen 6 tot en met 9 m

47,00

56,87

per m3

5.7

Hal hoger dan 9 m, opp. Kleiner dan 5.000 m2

42,00

50,82

per m3

5.8

Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 5.000 en 10.000 m2

42,00

50,82

per m3

5.9

Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 10.000 en 20.000 m2

38,00

45,98

per m3

5.10

Hal hoger dan 9 m, opp. Groter dan 20.000 m2

38,00

45,98

per m3

5.11

Tussenvloer in de hal extra

80,00

96,80

per m2

5.12

Kantoorvloer in de hal extra

121,00

146,41

per m2

5.13

Open loods

121,00

146,41

per m2

5.14

Semi-permanente unit

191,00

231,11

per m3

5.15

Romneyloods

27,00

32,67

per m3

6.

OVERIGE GEBOUWEN

6.1

Kantoor 

270,00

326,70

per m3

6.2

Showroom

159,00

192,39

per m3

6.3

Winkel

270,00

326,70

per m3

6.4

Bouwmarkt

121,00

146,41

per m3

6.5

Horeca

247,00

298,87

per m3

6.6

Sporthal

242,00

292,82

per m3

6.7

Kleedgebouwen

224,00

271,04

per m3

6.8

Scholen / kinderdagverblijven

214,00

258,94

per m3

6.9

Noodscholen

177,00

214,17

per m3

6.10

Zorgfunctie (kleinschalig)

321,00

388,41

per m3

6.11

Interne wijzigingen overige gebouwen

94,00

113,74

per m3

6.12

Gevelwijzigingen overige gebouwen

568,00

687,28

per m2

7.

TUINBOUWKAS

7.1

Verwarmde kas

42,00

50,82

per m2

7.2

Onverwarmde kas

28,00

33,88

per m2

8.

VARKENSSTAL

8.1

Stal fokzeugen en biggen (traditioneel metselwerk)

373,00

451,33

per m2

8.2

Stal voor vleesvarkens ( traditioneel metselwerk)

345,00

417,45

per m2

8.3

Stal voor fokzeugen (groepshuisvesting op stro)

242,00

292,82

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

9.

KOEIENSTAL

9.1

Stal voor vleeskalveren (traditioneel metselwerk)

335,00

405,35

per m2

9.2

Grupstal (traditioneel metselwerk)

270,00

326,70

per m2

9.3

Ligboxenstal (traditioneel metselwerk)

289,00

349,69

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

9.4

Gedeelte voor rnelkinrichting, installatie en tank

572,00

692,12

per m2

   

10.

   

KIPPENSTAL

10.1

Vleeskuikens (traditioneel metselwerk)

280,00

338,80

per m2

10.2

Legkippen (traditioneel metselwerk)

298,00

360,58

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden

geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

10.3

Extra kosten legbatterijen/mestverwijdering

89,00

107,69

per m2

11.

PAARDENSTAL

11.1

Paardenstal (traditioneel metselwerk)

563,00

681,23

per m2

11.2

Manege (rijhal) (traditioneel metselwerk)

275,00

332,75

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden

geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

12.

OVERIGE ARGRARISCHE BEDRIJFSGEBOUWEN

12.1

Opslagloods agrarische (spouwmuur traditioneel)

200,00

242,00

per m2

12.2

Opslagloods (houten gevels)

107,00

129,47

per m2

12.3

Opslagloods (beton gevels)

107,00

129,47

per m2

12.4

Prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels)

89,00

107,69

per m2

12.5

Prefab veldschuur open (stalen gevels)

52,00

62,92

per m2

12.6

Aardappelloods (incl. kelderventilatie + inrichting)

307,00

371,47

per m2

12.7

Champignonkwekerij (incl. basisinrichting)

554,00

670,34

per m2

12.8

Nertsen

135,00

163,35

per m1

13.

MEST SILO / KELDER

13.1

Bovengronds van staal en/of hout systeembouw

37,00

44,77

per m3

13.2

Mest kelder (losse kelder)

126,00

152,46

per m2

13.3

Sleufsilo

228,00

275,88

per m1

14.

(PARKEER)KELDER

14.1

Gedeeltelijk boven- of ondergronds

163,00

197,23

per m3

14.2

Geheel ondergronds

219,00

264,99

per m3

14.3

Geheel bovengronds

103,00

124,63

per m3

14.4

(Parkeer)kelder onder gebouw

107,00

129,47

per m3