Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harderwijk

Verordening op de verwerking persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarderwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de verwerking persoonsgegevens
CiteertitelVerordening op de verwerking van persoonsgegevens Harderwijk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-08-200427-07-2018nieuwe regeling

18-03-2004

De Stadsomroeper, 30-06-2004

Dossiercode 308534

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de Wet: Wet bescherming persoonsgegevens (Stb. 2000, 302);

 • b.

  persoonsgegeven: een gegeven als bedoeld in artikel 1 onder a van de Wet, zijnde elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

 • c.

  bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;

 • d.

  reglement: de reglementen die zijn vastgesteld voor eigen gebruik;

 • e.

  verantwoordelijke: de verantwoordelijke als bedoeld in artikel 1 van de Wet, zijnde: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Hoofdstuk 2 Verantwoordelijkheid en toezicht

Artikel 2
 • 1.

  Burgemeester en wethouders zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen, met uitzondering van de in het tweede lid bedoelde verwerking van persoonsgegevens.

 • 2.

  De burgemeester is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die zijn opgenomen in bestanden die zijn aangelegd ten behoeve van de uitvoering van de taken van de burgemeester.

Hoofdstuk 3 Het reglement

Artikel 3
 • 1.

  De verantwoordelijke kan voor een afzonderlijk of samenhangende bestanden met persoonsgegevens een reglement vaststellen.

 • 2.

  De reglementen welke door de verantwoordelijke zijn vastgesteld worden ter kennis gebracht van de Commissie Beleid Algemeen.

Hoofdstuk 4 Het Openbaar Register

Artikel 4 Openbaar Register

 • 1.

  Burgemeester en wethouders houden een openbaar register bij waarin alle bestanden met persoonsgegevens worden ingeschreven.

 • 2.

  Het register ligt voor eenieder kosteloos ter inzage in de Stadswinkel

Artikel 5 Wijze van opneming van verwerkingen in het Openbaar Register

De inschrijving van een bestand met persoonsgegevens, waarvoor ten behoeve van eigen gebruik een reglement is opgesteld, geschiedt door opneming van dit reglement in het openbaar register. De overige bestanden met persoonsgegevens worden vermeld door het opnemen van de naam, het doel van de verwerking, de categorieën van opgenomen gegevens en de organisatieonderdelen waar het bestand wordt gehouden.

Artikel 6 Wijziging van een reglement

De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat iedere wijziging van een reglement terstond in het register wordt opgenomen.

Hoofdstuk 5 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 7

Deze verordening treedt niet eerder in werking dan zes weken na de bekendmaking als bedoeld in artikel 22 lid 1 van de Tijdelijke referendumwet.

Artikel 8

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening op de verwerking van persoonsgegevens Harderwijk.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Harderwijk in zijn openbare vergadering van 18 maart 2004, onder nummer 19.

de voorzitter; J.G. de Groot

de griffier; mw. mr. J. Th. van der Kwast