Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harderwijk

Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Gemeente Harderwijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarderwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Gemeente Harderwijk
CiteertitelVerordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Gemeente Harderwijk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke antidisciminatievoorzieningen, art. 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-201128-01-2010nieuwe regeling

21-01-2010

Het Kontakt, 29-12-2010

Dossiercode 417907

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING INRICHTING ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING GEMEENTE HARDERWIJK

De raad van de gemeente Harderwijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 december 2009, raadsbesluitnummer 5;

 

gelet op artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidisciminatievoorzieningen;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING INRICHTING ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING GEMEENTE HARDERWIJK

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 2.

  Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 3.

  De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 4.

  Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet.

 • 5.

  Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • 6.

  Klager: Klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • 7.

  Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

 • 1.

  De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 2.

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

  • -

   Per post;

  • -

   Per e-mail;

  • -

   Telefonisch;

  • -

   Op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van de wet regelt in ieder geval:

 • a.

  De afdoeningstermijn van klachten;

 • b.

  De wijze van afdoening van klachten;

 • c.

  De registratie van klachten.

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

 • 1.

  Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe leefomgeving te melden.

 • 2.

  Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers van de antidiscriminatievoorziening

 • 3.

  Het college draagt zorg voor de adequate opname en doorgeleiding van de meldingen.

 • 4.

  Klager wordt door de medewerkers doorgeleid naar de antidiscriminatievoorziening.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 28 januari 2010.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Gemeente Harderwijk.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente

Harderwijk in zijn openbare vergadering van

21 januari 2010, onder nummer 5.

de heer J.C.G.M. Berends de heer H.R. Lanning

voorzitter raadsgriffier