Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hardinxveld-Giessendam

Verordening regelende het presentiegeld voor de leden van de stembureaus

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHardinxveld-Giessendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening regelende het presentiegeld voor de leden van de stembureaus
CiteertitelVerordening regelende het presentiegeld voor leden van stembureaus
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artikel 108
  2. Gemeentewet, artikel 147
  3. Kieswet, artikel E3
  4. Kieswet, artikel E4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011nieuwe regeling

02-12-2010

Het Kompas editie Hardinxveld-Giessendam, 08-12-2010

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening regelende het presentiegeld voor de leden van de stembureaus

De raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;gezien het voorstel van het college van 2 november 2010, nr. GemHG/INTERN/4014;gelet op het bepaalde in de artikelen 108 en 147 van de Gemeentewet en de artikelen E3 en E4 van de Kieswet;b e s l u i tvast te stellen deVerordening regelende het presentiegeld voor leden van stembureaus

Artikel 1  

Aan elk van de leden van de stembureaus wordt afzonderlijk presentiegeld toegekend, per (gedeelte van een) zittingsdag.

Artikel 2  

De hoogte van het presentiegeld voor een volledige zittingsdag is gelijk aan twee keer het bedrag van het maximum-presentiegeld voor het bijwonen van de commissievergaderingen in de gemeenteklasse 1, zoals vermeld in de bij het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden behorende tabel II, zoals dat bedrag jaarlijks door de minister van Binnenlandse Zaken is of wordt vastgesteld.

Artikel 3  

Indien een lid een zitting niet voor de gehele duur bijwoont, wordt het presentiegeld toegekend in verhouding tot de tijd, gedurende welke hij/zij zitting heeft gehad.

Artikel 4  

  • 1

    Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening regelende het presentiegeld voor de leden van de stembureaus".

  • 2

    Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2011 onder gelijktijdige intrekking van de “Verordening regelende het presentiegeld voor de leden van de stembureaus”, vastgesteld op 24 april 1997.