Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hardinxveld-Giessendam

Verordening tot wijziging drempelbedrag planschade

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHardinxveld-Giessendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot wijziging drempelbedrag planschade
CiteertitelVerordening tot wijziging drempelbedrag planschade
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening, artikel 6.4 lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011nieuwe regeling

02-12-2010

Het Kompas editie Hardinxveld-Giessendam, 08-12-2010

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot wijziging drempelbedrag planschade

De raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;gezien het voorstel van het college van 2 november 2010, nr. GemHG/INTERN/4014;gelet op artikel 6.4 lid 3 Wet ruimtelijke ordening;b e s l u i tvast te stellen de volgendeVerordening tot wijziging drempelbedrag planschade

Artikel 1  

Het wettelijk recht als bedoeld in artikel 6.4, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening wordt verlaagd uitsluitend ten behoeve van een aanvrager die blijkens de aangifte inkomstenbelasting of andere bescheiden in twaalf maanden voorafgaand aan het indienen van de aanvraag een inkomen heeft genoten ten bedrage van ten hoogte 110% van het wettelijk minimumloon, en wordt ten behoeve van hem vastgesteld op € 100,-.

Artikel 2  

Deze verordening wordt uitgevoerd door het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 3  

  • 1

    Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2011 onder gelijktijdige intrekking van de “Verordening tot wijziging drempelbedrag planschade”, vastgesteld op 29 oktober 2009.

  • 2

    Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening tot wijziging drempelbedrag planschade”.