Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerde

Verordening geur voor omgeving Bovenkamp en Wezeweg te Heerde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geur voor omgeving Bovenkamp en Wezeweg te Heerde
CiteertitelVerordening geur voor omgeving Bovenkamp en Wezeweg te Heerde
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagenGeur voor omgeving Bovenkamp en Wezenweg te Heerde.Bijlage gebiedsvisie.10-12-2007.pdf Geur voor omgeving Bovenkamp en Wezenweg te Heerde.10-12-2007.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geurhinder en veehouderij, art. 6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2007nieuwe regeling

10-12-2007

Schaapskooi, 24-12-2007

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geur voor omgeving Bovenkamp en Wezeweg te Heerde

De raad van de gemeente Heerde;

 

gelezen het voorstel van het college

d.d. 23 oktober 2007;

 

gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij;

 

besluit:

 

vast te stellen de:

 

Verordening geur voor omgeving Bovenkamp en Wezeweg te Heerde

Artikel 1 Begripsomschrijving

De begrippen die in deze verordening worden gehanteerd zijn gelijk aan de overeenkomende begrippen in de Wet geurhinder en veehouderij en de bijbehorende uitvoeringsregeling (Regeling geurhinder en veehouderij).

Artikel 2 Wettelijke grondslag

Deze verordening is opgesteld op grond van artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij. Hierbij is rekening gehouden met de voorwaarden uit de artikelen 8 en 9 van de Wet geurhinder en veehouderij.

Artikel 3 Gebied waarop deze verordening betrekking heeft

Deze verordening is van toepassing in het gebied dat op de situatietekening in bijlage 1 (‘Gebied waarop de verordening betrekking heeft en waarvoor de aangepaste afstand (artikel 5) geldt’) is aangegeven. Voor geurgevoelige objecten in dit gebied, gelegen binnen de bebouwde kom, geldt het gestelde in artikel 5. Voor geurgevoelige objecten, gelegen buiten de bebouwde kom in het gedeelte van dit gebied dat is gelegen binnen een afstand van 100 meter van de Wezeweg geldt het gestelde in artikel 4.

Toelichting:

Op het moment van het vaststellen van deze verordening liggen in het toepassingsgebied de volgende veehouderijen: een paardenhouderij/manege aan de Wezeweg 9a en een rundveehouderij aan de Wezeweg 10.

Artikel 4 Wijzigen geurnormen

Het deelgebied waarop dit artikel (de aangepaste waarde) betrekking heeft is weergegeven op de tekening in bijlage 2 (‘Gebied waarvoor de aangepaste waarde (artikel 4) geldt’). In afwijking van de waarde (de geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder b (14 OUE/m3) is als waarde van toepassing 6,5 OUE/m3. De aangepaste geurnorm geldt alleen in het gedeelte van het in artikel 3 genoemde toepassingsgebied dat is gelegen binnen een afstand van 100 meter van de Wezeweg (lint van woonbebouwing),

Toelichting:

De aangepaste geurnorm geldt voor geurgevoelige objecten in de omgeving Wezeweg (lint van woonbebouwing), voor zover deze zijn gelegen buiten de bebouwde kom. De aangepaste geurnorm geldt niet voor geurgevoelige objecten als bedoeld in artikel 3, tweede lid en artikel 14, tweede en derde lid van de Wet geurhinder en veehouderij. Het gaat hierbij om geurgevoelige objecten die behoren tot een veehouderij of daartoe op of na 19 maart 2000 behoord hebben of die op of na 19 maart 2000 op een voormalig agrarisch perceel zijn gerealiseerd in het kader van de Regeling beëindiging veehouderijtakken.

Artikel 5 Wijzigen vaste afstanden

In afwijking van de afstand genoemd in artikel 4, eerste lid, onder a van de Wet geurhinder en veehouderij (100 meter), bedraagt de in artikel 4, eerste lid bedoelde afstand 50 meter.

Toelichting:

De aangepaste afstand geldt voor geurgevoelige objecten die zijn gelegen binnen het aangegeven gebied en binnen de bebouwde kom. De aangepaste geurnorm geldt niet voor geurgevoelige objecten als bedoeld in artikel 3, tweede lid en artikel 14, tweede en derde lid van de Wet geurhinder en veehouderij. Het gaat hierbij om geurgevoelige objecten die behoren tot een veehouderij of daartoe op of na 19 maart 2000 behoord hebben of die op of na 19 maart 2000 op een voormalig agrarisch perceel zijn gerealiseerd in het kader van de Regeling beëindiging veehouderijtakken.

Artikel 6 Motivering

Voor de onderbouwing en motivering van deze verordening verwijzen wij naar de “gebiedsvisie Bovenkamp en Wezeweg onderbouwing verordening ogv de Wet geurhinder en veehouderij, De Roever Milieuadvisering, d.d. 1 oktober 2007”. Deze is als bijlage bij deze verordening opgenomen.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De verordening kan worden aangehaald als “Verordening geur voor omgeving Bovenkamp en Wezeweg te Heerde”

   

  Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 10 december 2007

   

  griffier, voorzitter,

   

  Bijlage 1: Gebied waarop de verordening betrekking heeft en waarvoor de aangepaste afstand (artikel 5) geldt

   

  Bijlage 2: Gebied waarvoor de aangepaste waarde (artikel 4) geldt