Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerde

Verordening precariobelasting gemeente Heerde 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening precariobelasting gemeente Heerde 2019
CiteertitelVerordening precariobelasting 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVerordening precariobelasting 2019
Externe bijlagenRvst. Verordening precariobelasting 2019 Wijziging precario begroting 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019Nieuwe regeling

17-12-2018

gmb-2018-279123

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening precariobelasting gemeente Heerde 2019

De raad van de gemeente Heerde;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 november 2018;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

besluit:

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting voor buizen, kabels, draden of leidingen 2019 (Verordening precariobelasting 2019).

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  maand: een kalendermaand;

 • b.

  jaar: een kalenderjaar.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  Voor leidingen, kabels of buizen waarvoor op grond van de Gaswet of de Elektriciteitswet een netbeheerder is aangewezen, wordt de precariobelasting geheven van de door de minister aangewezen netbeheerder.

 • 2.

  In alle andere gevallen wordt de precariobelasting geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, of van degene voor wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

Artikel 4 Vrijstellingen

De precariobelasting wordt niet geheven voor het hebben van:

 • a.

  voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende is krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde;

 • b.

  buizen in de grond tot aansluiting op het openbaar hemelwaterstelsel, het openbaar ontwateringsstelsel of het openbaar vuilwaterriool.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

Het tarief bedraagt € 2,39 per strekkende meter voor het hebben van buizen, kabels, draden of leidingen, met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.

Artikel 6 Berekening van de precariobelasting

Voor de berekening van de precariobelasting wordt een gedeelte van een strekkende meter als een volledige strekkende meter aangemerkt.

Artikel 7 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8 Wijze van heffing

De belasting wordt geheven via aanslag.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak of, als dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Als de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak begint, is de belasting verschuldigd over de in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, resterende volledige kalendermaanden. De hoogte van de belasting wordt berekend door het tarief per belastingjaar te delen door twaalf en de uitkomst te vermenigvuldigen met het resterende aantal volledige kalendermaanden.

 • 3.

  Als de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat recht op ontheffing van de verschuldigde belasting voor de in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, resterende volledige kalendermaanden, tenzij blijkt dat het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 50,00. De hoogte van de ontheffing wordt berekend door het tarief per belastingjaar te delen door twaalf en de uitkomst te vermenigvuldigen met het resterende aantal volledige kalendermaanden.

 • 4.

  Belastingbedragen van minder dan € 50,00 worden niet geheven.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  De aanslagen moeten worden betaald binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijn.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de precariobelasting.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening precariobelasting 2019”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2018.

griffier, voorzitter,