Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerhugowaard

Verordening regelende de instelling en toekenning van de gemeentelijke erepenning 2000

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerhugowaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening regelende de instelling en toekenning van de gemeentelijke erepenning 2000
CiteertitelVerordening regelende de instelling en toekenning van de gemeentelijke erepenning 2000
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerperepenning

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Hiermee wordt de verordening “regelende de instelling en toekenning van een erepenning en een gemeentemedaille” uit 1949 ingetrokken.

Publicatiedatum is een geschatte datum.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-05-200026-04-2000nieuwe regeling

25-04-2000

Heerhugowaards Nieuwsblad 03-05-2000

RB2000063 (B200003552)

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening regelende de instelling en toekenning van de gemeentelijke erepenning 2000

Nr. RB.2000-063

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 maart 2000;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t

de “verordening regelende de instelling en toekenning van de gemeentelijke erepenning 2000” vast te stellen.

Heerhugowaard, 25 april 2000

De Raad voornoemd,

de secretaris, de voorzitter,

Verordening regelende de instelling en toekenning van de gemeentelijke erepenning 2000

Verordening regelende de instelling en toekenning van de gemeentelijke erepenning 2000

Artikel 1

Ingesteld wordt de erepenning van de gemeente Heerhugowaard.

Artikel 2

De erepenning is een gemeentelijke onderscheiding die wordt toegekend als blijk waardering, genegenheid en grote dankbaarheid aan de natuurlijke- en/of rechtspersoon die zich tegenover het gemeentebestuur of de Heerhugowaardse gemeenschap op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt.

Artikel 3

Aan de toekenning van de erepenning voor een natuurlijke persoon is een persoonlijke oorkonde gekoppeld. De oorkonde gekoppeld. De oorkonde vermeldt naast persoonlijke gegevens de datum en het motief van de toekenning.

Artikel 4

Het college van burgemeester en wethouders raadpleegt de fractievoorzitters van de politieke in de Raad vertegenwoordigd (= het seniorenconvent) alvorens zij besluit tot toekenning van de erepenning.

Artikel 5

Het college van Burgemeester en wethouders houdt van elke toekenning aantekening in een register, onder vermelding van het motief of de motieven die tot de toekenning van de erepenning hebben geleid.

Artikel 6

Het model van de erepenning en het model van de oorkonde wordt vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders nadat het seniorenconvent is geraadpleegd.

Artikel 7

De verordening “regelende de instelling en toekenning van een erepenning en een gemeentemedaille” uit 1949 wordt ingetrokken.

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op de dag nadat ze is vastgesteld.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van Heerhugowaard, gehouden op 25-04-2000

De secretaris, de voorzitter,