Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerlen

Verordening op de heffing en de invoering van leges 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerlen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invoering van leges 2014
CiteertitelLegesverordening 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpTarieven leges vaststellen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201416-03-2014Nieuwe regeling (tevens intrekking van de Legesverordening 2013)

07-11-2013

Weekblad parkstad

SBW-13000049

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invoering van leges 2014

 

 

verordening

“Verordening op de heffing en de invordering van leges 2014 ”

(Legesverordening 2014)

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van n-e dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de n-e dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

  Artikel 2

  Belastbaar feit

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

  Artikel 3

  Belastingplicht

  Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

  Artikel 4

  Vrijstellingen

  Leges worden niet geheven voor:

  • a.

   diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke verordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

  • b.

   diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  • c.

   het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

  • d.

   beschikkingen op verzoek- en bezwaarschriften met betrekking tot de plaatselijke belastingen;

  • e.

   de openbare besturen voor zover het nasporingen, stukken, inlichtingen of andere diensten, niet zijnde vergunningen, betreft, die door hen in het openbaar belang zijn gedaan/gevraagd;

  • f.

   de besturen van de stichtingen of instellingen, welke het gemeentebestuur van advies dienen, voor zover het nasporingen, stukken, inlichtingen of andere diensten betreft, die in verband met hun adviserende taak worden gevraagd.

  Artikel 5

  Maatstaven van heffing en tarieven

  • 1.

   De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

  • 2.

   Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet  bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

  • 3.

   Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

  Artikel 6

  Wijze van heffing

  De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

  Artikel 7

  Termijnen van betaling

  • 1.

   In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990  moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

  • 2.

   De Algemene termijnenwet  is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

  Artikel 8

  Kwijtschelding

  Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

  Artikel 9

  Vermindering of teruggaaf

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

  Artikel 10

  Overdracht van bevoegdheden

  Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

  • a.

   van zuiver redactionele aard zijn;

  • b.

   een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.8 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.2.3 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

  • 5.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 6.

   onderdeel 1.9.5 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

  een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

  Artikel 11

  Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

  Artikel 12

  Overgangsrecht

  • 1.

   De legesverordening 2013 van 7/8 november 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13 tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten:

  • a.

   die zich voor die datum hebben voorgedaan;

  • b.

   waarop de Wet ruimtelijke ordening  of de Woningwet  zoals deze luidden voor inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  nog moeten worden toegepast, met dien verstande dat de van toepassing zijnde tarieven worden verhoogd met 1,56%, waarbij de uitkomst rekenkundig wordt afgerond op twee decimalen en met 10 cent naar boven.

  • 2.

   Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

  Artikel 13

  Inwerkingtreding

  • 1.

   Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

   De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

  Artikel 14

  Citeertitel

  Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2014

  Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Heerlen van 6/7 november 2013.

  griffier, voorzitter,

  Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014

   

   

   

   

  Titel 1 Algemene dienstverlening

   

   

   

   

  Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

   

   

   

   

   

  Huwelijksvoltrekking/registratie partnerschap c.a.

   

  1.1.1

  Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

   

   

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het sluiten van een huwelijk of het registreren van een partnerschap op een andere tijd dan ingevolge artikel 4 van de Wet van 23 april 1879 (Stbl. 72) voor kosteloze huwelijksvoltrekking is bepaald:

   

  1.1.1.1

  Kosteloze huwelijksvoltrekking zoals vermeld in 1.1.1 is mogelijk op maandag om 10.00 uur en 10.20 uur

  € 0,00

  1.1.1.2

  In het stadhuis

  € 212,30

  1.1.1.3

  Het tarief onder 1.1.1.2 op een vrijdag wordt verhoogd met:

  € 61,80

  1.1.1.4

  voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het sluiten van een huwelijk in een andere locatie dan bedoeld onder 1.1.1.2

  € 378,90

  1.1.1.5

  Het tarief onder 1.1.1.4 op een vrijdag wordt verhoogd met

  € 74,60

  1.1.1.6

  Het tarief onder 1.1.1.4 op een zaterdag wordt verhoogd met

  € 298,10

  1.1.1.7

  Het tarief onder 1.1.1.4 op een zondag wordt verhoogd met

  € 350,00

  1.1.1.8

  Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het aanwijzen van een trouwlocatie ten behoeve van één specifiek huwelijk wordt het tarief als bedoeld in 1.1.1.2 verhoogd met

  € 213,00

  1.1.2

  Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

  € 39,50

  1.1.2.1

  Indien daarbij gebruik gemaakt wordt van een locatie als bedoeld in 1.1.1.2 of 1.1.1.4 of van een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte gelden de tarieven zoals bedoeld in 1.1.1.1 t/m 1.1.1.8.

   

  1.1.3

  Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

  € 63,00

  1.1.4

  Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

  € 63,00

  1.1.5

  Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

   

  1.1.5.1

  een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

  10,00

  1.1.5.2

  een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering inclusief binnenboekje

  35,00

  1.1.6

  Getuigen

   

   

  het leveren door de gemeente van getuigen bij een huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap, per getuige (maandag t/m vrijdag)

  € 41,50

  1.1.7

  Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

  € 15,70

  1.1.8.

  Voor iedere afgegeven verklaring als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

  € 12,50

  1.1.8.1

  Indien artikel 93 van de Pensioenwet of artikel 243 van het burgerlijk wetboek van toepassing is of conform een andere wet die bepaald dat er geen kosten in rekening gebracht mogen worden.

  € 0,00

  1.1.9

  Voor verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49 a van boek 1 van Burgerlijk Wetboek

  € 22,30

  1.1.10

  Indien de aanvraag tot het sluiten van een huwelijk wordt ingetrokken geldt:

   

  1.1.10.1

  indien de annulering plaatsvindt terwijl nog geen aangifte is gedaan

  € 101,80

  1.1.10.2

  indien de annulering plaatsvindt nadat aangifte is gedaan, doch meer dan een maand voor de geplande huwelijksvoltrekking

  € 203,60

  1.1.10.3

  indien de annulering plaatsvindt binnen een maand voor de geplande huwelijksdatum geldt het tarief als bedoeld onder 1.1.1.2 t/m 1.1.1.6

   

   

   

   

  Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

   

   

   

   

  1.2.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

   

  1.2.1.1

  tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

  € 50,35

  1.2.1.2

  tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

  € 50,35

  1.2.1.3

  tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

  € 50,35

  1.2.2

  Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet:

   

  1.2.2.1

  voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van veertien jaar nog niet heeft bereikt

  € 31,85

  1.2.2.2

  in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel 1.2.2.1

  € 41,90

  1.2.3

  De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 en 1.2.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

  € 46,60

  1.2.4

  Het tarief genoemd in 1.2.3 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 slechts één keer per reisdocument berekend.

   

  1.2.5

  Indien de aanvrager van een reisdocument reeds eerder een dergelijk document werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet kan worden overgelegd wordt het overeenkomstig 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.2 verschuldigde bedrag verhoogd met:

  € 10,50

   

   

   

  Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

   

   

   

   

  1.3.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

  € 38,45

  1.3.2

  het overeenkomstig 1.3.1 verschuldigde bedrag wordt verhoogd, indien aan de aanvrager van een rijbewijs reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet kan worden overgelegd, met:

  € 10,50

  1.3.3

  Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

  € 34,10

   

   

   

  Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisadministratie persoonsgegevens

   

  1.4.1

  Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

   

  1.4.2

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

   

  1.4.2.1

  tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

  € 15,70

  1.4.2.2

  uittreksel uit de basisadministratie

  € 15,70

  1.4.2.2.1

  Indien het uittreksel uit de basisadministratie wordt aangevraagd via internet (op www.loket.heerlen.nl) bedraagt het tarief

  € 10,00

  1.4.2.3

  voor het schriftelijk verstrekken van inlichtingen uit het landelijke basisadministratienetwerk aan buiten gemeentelijke afnemers en bijzondere derden geldt het tarief

  € 2,27

  1.4.3

  Het tarief bedraagt voor het vervaardigen van incidentele overzichten en selecties uit de basisadministraties op basis van voorcalculatie per manuur

  € 89,60

  1.4.3.1

  Voor het aanleveren van de onder 1.4.3 gevraagde gegevens op een digitaal medium:

  € 25,20

  1.4.4

  voor de afgifte van een uittreksel of verklaring, welke niet langs geautomatiseerde weg uit de basisadministratie kan worden gemaakt, voor ieder daaraan besteed kwartier bedraagt

  € 15,70

   

   

   

  Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

   

   

   

   

  Niet van toepassing

   

   

   

   

  Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

   

   

   

   

  1.6.1.

  De beleidsregel ‘bescherming persoonsgegevens Gemeente Heerlen 2009’ is hierop van toepassing.

   

   

   

   

  Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

   

   

   

   

  1.7.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

   

  1.7.1.1

  een afschrift van de gemeentebegroting

  € 39,10

  1.7.1.2

  een afschrift van de gemeenterekening

  € 39,10

  1.7.1.3

  de voorjaars- of najaarsnota

  € 16,80

  1.7.2

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

   

  1.7.2.1

  een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

  € 0,40

  1.7.2.2

  een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

  € 0,40

   

   

   

  Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

   

   

   

   

  Niet van toepassing

   

   

   

   

  Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

   

   

   

   

  1.9.1

  Legalisatie. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een legalisatie van een handtekening anders dan voor de inning van pensioenen uit het buitenland

  € 15,70

  1.9.2

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het waarmerken van een door belanghebbende te overleggen stuk

  € 1,30

  1.9.3

  Verklaring omtrent nationaliteit

   

  1.9.3.1

  het afgeven van een verklaring omtrent nationaliteit anders dan ten behoeve van het aanvragen van grensdocument

  € 15,70

  1.9.3.2

  het afgeven van ieder(e) ander(e) niet afzonderlijk genoemde verklaring of bewijsstuk

  € 15,70

  1.9.4

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag Verklaring omtrent het gedrag bedraagt het tarief, vastgesteld door het Ministerie van Justitie,

  € 30,05

  1.9.5

  Het tarief, vastgesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor het in behandeling nemen van een naturalisatieverzoek:

   

  1.9.5.1

  enkelvoudig standaard

  € 821,00

  1.9.5.2

  enkelvoudig verlaagd

  € 611,00

  1.9.5.3

  gemeenschappelijk standaard

  € 1.048,00

  1.9.5.4

  gemeenschappelijk verlaagd

  € 839,00

  1.9.5.5

  medenaturalisatie van minderjarig kind

  € 121,00

  1.9.6

  Het tarief, vastgesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor het afleggen van een optieverklaring ter verkrijging van het Nederlanderschap:

   

  1.9.6.1

  enkelvoudige optie

  € 175,00

  1.9.6.2

  gemeenschappelijke optie

  € 298,00

  1.9.6.3

  medeopterende minderjarige kind

  € 21,00

  1.9.7

  De tarieven voor het in behandeling nemen van aanvragen in Titel 1 hoofdstuk 1 t/m 4 en 9 worden, indien de aanvraag wordt gedaan op een locatie buiten de kantoren van de gemeente vermeerderd met

  € 15,70

  1.9.8

  Inzage in geregistreerde gegevens en inzage in aan derden verstrekte gegevens uit de basisadministratie

  € 0,00

   

   

   

  Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

   

   

   

   

  1.10.1

  Het tarief bedraagt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

   

  1.10.1.1

  de afgifte van een beschikking op een aanvraag

  € 15,70

  1.10.1.2

  de afgifte van kopieën van stukken, ongeacht de gegevensdrager, per pagina met dien verstande dat deze bepaling niet van toepassing is voor de afgifte van fotokopieën uit Historisch Goud

  € 0,40

  1.10.1.3

  de afgifte van stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, per pagina

  € 1,90

  1.10.1.4

  de afgifte van kopieën van terugvergrotingen van microbeelden in het Din A4-formaat, per kopie met dien verstande dat deze bepaling niet van toepassing is voor de afgifte van kopieën uit Historisch Goud

  € 0,40

  1.10.1.5

  de afgifte van kaarten, technische tekeningen en bestemmingsplannen, al dan niet behorende bij de in 1.10.1.2 t/m 1.10.1.4 genoemde stukken, dan welkopieën of lichtdrukken daarvan, per kaart, tekening, lichtdruk of fotokopie, per m2

  € 5,50

   

   

   

  Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

   

   

   

   

  Niet van toepassing

   

   

   

   

  Hoofdstuk 12 Leegstandwet

   

   

   

   

  Niet van toepassing

   

   

   

   

  Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

   

   

   

   

  1.13

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

   

  1.13.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gemeentelijke garantie op een lening voor aankoop van een woning c.q. een aanvraag om in te stemmen met een wijziging dan wel omzetting van een door de gemeente gegarandeerde lening

  € 75,70

  1.13.2

  tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

  € 75,30

   

   

   

  Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

   

   

   

   

  Niet van toepassing

   

   

   

   

  Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

   

   

   

   

  1.15

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

   

  1.15.1

  Tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet, het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet of de Verordening winkeltijden gemeente Heerlen

  € 41,50

  1.15.2

  Tot het wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

  € 15,70

   

   

  Hoofdstuk 16 Kansspelen

   

   

   

   

  1.16

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

   

  1.16.1

  voor een periode van twaalf maanden:

   

  1.16.1.1

  Indien de vergunning voor 1 kansspelautomaat geldt

  € 56,50

  1.16.1.2

  Indien de vergunning voor 2 of meer kansspelautomaten geldt

   

  1.16.1.3

  Een vast bedrag van

  € 22,50

  1.16.1.4

  Vermeerderd met het product van het aantal kansspelautomaten maal een bedrag van

  € 34,00

  1.16.1.5

  Indien de onder 1.16 bedoelde aanvraag voor het in behandeling nemen van een aanvraag geldt voor een periode langer dan een jaar doch ten hoogste vier jaar, worden de in deze onderdelen bedoelde tarieven naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verhoogd.

   

  1.16.2

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

   

   

  € 41,50

  1.16.3

  De afgifte door de gemeente van een mededelingsformulier als bedoeld in artikel 7c van de Wet op de kansspelen

  € 15,70

  Hoofdstuk 1 7 Telecommunicatie

   

   

   

   

  1.17.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4 eerste lid van de Telecommunicatiewet ongeacht de aard van de bestrating/groenvoorziening en exclusief beheerskosten

  € 268,00

  1.17.2

  Het in 1.17.1 genoemde bedrag wordt, indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde werkelijke kosten, blijkend uit een begroting die terzake door de gemeente is opgesteld.

   

  1.17.3

  Indien een begroting als bedoeld in 1.17.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

   

   

   

   

  Hoofdstuk 1 8 Verkeer en vervoer

   

   

   

   

  1.18

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

   

  1.18.1

  tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

  € 14,20

  1.18.2

  het verkrijgen van elke andere vergunning of ontheffing, verleend op grond van de Wegenverkeerswet, het Wegenverkeersreglement, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens of een daarop steunende regeling met een geldigheidsduur van:

   

  1.18.2.1

  één maand

  € 14,20

  1.18.2.2

  meer dan 1 maand en ten hoogste 6 maanden

  € 27,00

  1.18.2.3

  meer dan 6 maanden en ten hoogste een jaar

  € 59,00

  1.18.3

  Het afgeven van een Gehandicapten Parkeer Kaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, indien:

   

  1.18.3.1

  een geneeskundig onderzoek is vereist

  € 82,30

  1.1.8.3.1.1

  bij verhindering voor de geplande afspraak voor een geneeskundig onderzoek, zoals bedoeld bij 1.18.3.1, mét afmelding, wordt een gedeelte van de kosten in rekening gebracht voor een bedrag van

  € 34,10

  1.1.8.3.1.2

  bij het niet verschijnen, zonder afmelding, voor het geplande geneeskundig onderzoek zoals bedoeld bij 1.18.3.1, worden de volledige kosten zoals vermeld bij 1.18.3.1, in rekening gebracht.

   

  1.18.3.2

  géén geneeskundig onderzoek is vereist

  € 38,40

  1.18.4

  Reservering parkeerplaats

   

   

  het reserveren van een invalidenparkeerplaats op kenteken

  € 196,20

  1.18.5

  Het afsluiten van (een gedeelte van) een weg door het plaatsen van verkeerstekens voor de voor de duur van een op die weg plaatsvindende activiteit

  € 18,80

   

   

   

  Hoofdstuk 20 Diversen

   

   

   

   

  1.20.1

  Diensten (algemeen)

   

  1.20.1.1

  Het tarief bedraagt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, voor het verlenen van diensten, per kwartier

  € 15,70

  1.20.1.2

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

  € 15,70

  1.20.1.3

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een parkeerontheffing in het kader van de verordening parkeerbelastingen

  € 7,50

  1.20.2

  Inzamelvergunning

   

  1.20.2.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het inzamelen van oude materialen en afval van levensmiddelen, voor de periode van een jaar

  € 11,40

  1.20.3

  Pachtwet

   

  1.20.3.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring als bedoeld in artikel 56f van de Pachtwet

  € 8,60

  1.20.4

  Verspreiden van gedrukte stukken

   

  1.20.4.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot de afgifte van een vergunning dan wel ontheffing voor het verspreiden en aanbieden van

   

   

  gedrukte of geschreven stukken als bedoeld in artikel 2:6 van de A.P.V.

  € 41,10

  1.20.5

  Spandoeken

   

  1.20.5.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot de afgifte van een vergunning voor het aanbrengen van spandoeken als bedoeld in artikel 2:10 van de A.P.V.

  € 82,10

  1.20.6

  Tijdelijke reclame

   

  1.20.6.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een reclamevergunning voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden (driehoeksborden) als bedoeld in artikel 2:10 van de A.P.V.

  € 82,10

  1.20.7

  Uitstalvergunning

   

  1.20.7.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot de afgifte van een uitstalvergunning als bedoeld in artikel 2:10 van de A.P.V.

  € 41,20

   

   

   

   

   

   

  Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

   

   

   

   

  Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

   

   

   

   

  2.1.1

  Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

   

  2.1.1.1

  Aanlegkosten:

   

   

  De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

   

  2.1.1.2

  Bouwkosten:

   

   

  De bouwkosten (exclusief btw) op basis waarvan de leges worden vastgesteld, worden berekend op basis van de "Tabel standaard bouwkosten" (zie bijlage).

  Indien een project uit meerdere typen bouwwerken bestaat, bedragen de bouwkosten de som van de afzonderlijke bouwkosten, berekend op basis van de “Tabel standaard bouwkosten” voor de betreffende typen bouwwerken.

  Indien de "Tabel standaard bouwkosten" niet voorziet in het type bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd, worden de bouwkosten op basis waarvan de leges worden vastgesteld, berekend met gebruikmaking van de meest recente uitgave "Taxatieboekjes (Her)bouwkosten", zoals die worden uitgegeven door Sdu Uitgevers. Indien zowel de "Tabel standaard bouwkosten" als de "Taxatieboekjes (Her)bouwkosten" niet voorzien in het type bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd, worden de bouwkosten conform een realistische marktprijs vastgesteld. De aanvrager kan dan de opgegeven bouwkosten aannemelijk maken door ze te onderbouwen met een begroting.

   

  2.1.1.3

  Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

   

  2.1.2

  In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

   

  2.1.3

  In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

   

   

   

   

  Hoofdstuk 2 Vooroverleg aanvraag omgevingsvergunning

   

   

   

   

  2.2

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

   

  2.2.1

  om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is:

  € 111,70

   

  Hierbij is een Wabo-brede toetsing aan de orde. Indien slechts op deelaspecten wordt getoetst, is het tarief conform de betreffende artikelen van toepassing.

   

  2.2.2

  De leges onder 2.2.1 worden verhoogd met:

  35%

   

  van de onder 2.3.1.1.1a t/m 2.3.1.1.10a, 2.3.1.3 t/m 2.3.5 en 2.3.6 t/m 2.3.14 genoemde leges.

   

  2.2.3

  Wanneer een vooroverleg wordt gevolgd door een aanvraag omgevingsvergunning worden de leges ingevolge artikel 2.2.1 en 2.2.2 verrekend met de leges die worden opgelegd naar aanleiding van deze aanvraag. Indien hieruit een negatief bedrag voortkomt vindt er geen verrekening plaats.

   

   

   

   

  Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

   

   

   

   

  2.3

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

   

  2.3.1

  Bouwactiviteiten

   

  2.3.1.1

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

   

  2.3.1.1.1

  indien de bouwkosten € 25.000,00 of minder bedragen

  € 210,00

  2.3.1.1.1a

  vermeerderd met:

  € 15,00

  voor elke € 500,00 bouwkosten of gedeelte daarvan

   

  2.3.1.1.2

  indien de bouwkosten meer dan € 25.000,00 maar niet

   

   

  meer dan € 100.000,00 bedragen

  € 960,00

  2.3.1.1.2a

  vermeerderd met:

  € 14,50

   

  voor elke € 500,00 bouwkosten of gedeelte daarvan voor

   

  zover de bouwkosten meer dan € 25.000,00 bedragen

   

  2.3.1.1.3

  indien de bouwkosten meer dan € 100.000,00 maar niet meer dan € 250.000,00 bedragen

   

   

  € 3.135,00

  2.3.1.1.3a

  vermeerderd met:

  € 14,00

   

  voor elke € 500,00 bouwkosten of gedeelte daarvan voor

   

  zover de bouwkosten meer dan € 100.000,00 bedragen

  2.3.1.1.4

  indien de bouwkosten meer dan € 250.000,00 maar niet meer dan € 500.000,00 bedragen

   

   

  € 7.335,00

  2.3.1.1.4a

  vermeerderd met:

  € 13,50

   

  voor elke € 500,00 bouwkosten of gedeelte daarvan voor

   

  zover de bouwkosten meer dan € 250.000,00 bedragen

  2.3.1.1.5

  indien de bouwkosten meer dan € 500.000,00 maar niet

   

   

  meer dan € 1.000.000,00 bedragen

  € 14.085,00

  2.3.1.1.5a

  vermeerderd met:

  € 13,00

   

  voor elke € 500,00 bouwkosten of gedeelte daarvan voor

   

  zover de bouwkosten meer dan € 500.000,00 bedragen

  2.3.1.1.6

  indien de bouwkosten meer dan € 1.000.000,00 maar niet meer dan € 2.500.000,00 bedragen

   

   

  € 27.085,00

  2.3.1.1.6a

  vermeerderd met:

  € 12,50

   

  voor elke € 500,00 bouwkosten of gedeelte daarvan voor

   

  zover de bouwkosten meer dan € 1.000.000,00 bedragen

  2.3.1.1.7

  indien de bouwkosten meer dan € 2.500.000,00 maar niet

   

   

  meer dan € 5.000.000,00

  € 64.585,00

  2.3.1.1.7a

  vermeerderd met:

  € 12,00

   

  voor elke € 500,00 bouwkosten of gedeelte daarvan voor

   

  zover de bouwkosten meer dan € 2.500.000,00 bedragen

  2.3.1.1.8

  indien de bouwkosten meer dan € 5.000.000,00 maar niet meer dan € 10.000.000,00 bedragen

   

   

  € 124.585,00

  2.3.1.1.8a

  vermeerderd met:

  € 11,50

   

  voor elke € 500,00 bouwkosten of gedeelte daarvan voor

   

  zover de bouwkosten meer dan € 5.000.000,00 bedragen

  2.3.1.1.9

  indien de bouwkosten meer dan € 10.000.000,00 maar niet

   

   

  meer dan € 20.000.000,00 bedragen

  € 239.585,00

  2.3.1.1.9a

  vermeerderd met:

  € 11,00

   

  voor elke € 500,00 bouwkosten of gedeelte daarvan voor

   

  zover de bouwkosten meer dan € 10.000.000,00 bedragen

  2.3.1.1.10

  indien de bouwkosten meer dan € 20.000.000,00 bedragen

  € 459.585,00

  2.3.1.1.10a

  vermeerderd met:

  € 10,00

   

  voor elke € 500,00 bouwkosten of gedeelte daarvan voor

   

   

  zover de bouwkosten meer dan € 20.000.000,00 bedragen

  2.3.1A

  De leges voor bouwactiviteiten ingevolge artikel 2.3.1 bedragen maximaal

  € 750.000,00

  2.3.1.2

  Toets ruimtelijke ordening

   

  Voor een afzonderlijk verzoek voor het uitvoeren van een toets ruimtelijke ordening (inclusief een advies betreffende de haalbaarheid indien er sprake is van een planologisch strijdig gebruik) bedraagt het tarief:

  € 62,80

   

  vermeerderd met:

  € 0,80

  voor elke € 500,00 bouwkosten of gedeelte daarvan.

  of indien het geen activiteit bouwen betreft, voor elk te besteden kwartier à

  € 15,70

  dat boven de vier kwartier uitgaat

   

  Indien geen planologisch strijdig gebruik aan de orde is bedragen de leges op basis van dit artikel maximaal

  € 1.000,00

  Indien wel planologisch strijdig gebruik aan de orde is bedragen de leges op basis van dit artikel maximaal

  € 2.000,00

   

  Dit artikel is ook van toepassing voor de berekening (vermindering) van leges indien artikel 3.2 lid 4 Wet ruimtelijke ordening aan de orde is.

   

  2.3.1.2A

  Welstandstoets

   

   

  Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien een welstandstoets noodzakelijk is, per behandeling:

  € 24,70

   

  vermeerderd met

  € 0,80

   

  voor elke € 500,-- bouwkosten of gedeelte daarvan.

  De leges op basis van dit artikel bedragen maximaal

  € 1.000,00

  Toets omgevingsvergunningsvrij

   

  2.3.1.2B

  Indien een afzonderlijk verzoek of een vooroverleg, dan wel aanvraag omgevingsvergunning is ingediend en na toetsing is gebleken dat geen omgevingsvergunning is vereist, bedraagt het tarief:

  € 62,80

  Indien het slechts de activiteit kappen betreft, bedraagt het tarief:

  € 31,40

  2.3.1.3

  Verplicht advies agrarische commissie

   

   

  Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

  € 542,80

  2.3.2

  Aanlegactiviteiten

   

   

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

  € 542,80

  2.3.3

  Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

   

   

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

   

  2.3.3.1

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

  € 167,40

  2.3.3.2

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

  € 167,40

  2.3.3.3

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

  € 613,50

   

  te vermeerderen met €0,40 per €500,-- bouwkosten of gedeelte daarvan.

   

  2.3.3.4

  indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

  € 334,70

  2.3.3.5

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

  € 613,50

   

  te vermeerderen met € 0,50 per € 500,-- bouwkosten of gedeelte daarvan.

   

  2.3.3.6

  indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

  € 613,50

   

  te vermeerderen met € 0,50 per € 500,-- bouwkosten of gedeelte daarvan

   

  2.3.3.7

  indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

  € 613,50

   

  te vermeerderen met € 0,50 per € 500,-- bouwkosten of gedeelte daarvan

   

  2.3.3.8

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

  € 613,50

  2.3.4

  Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

   

   

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

   

  2.3.4.1

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

  € 167,40

  2.3.4.2

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

  € 167,40

  2.3.4.3

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

  € 613,50

  2.3.4.4

  indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

  € 334,70

  2.3.4.5

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

  € 613,50

  2.3.4.6

  indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

  € 613,50

  2.3.4.7

  indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

  € 613,50

  2.3.4.8

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

  € 613,50

  2.3.5

  In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

   

  2.3.5.1

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

  € 189,70

  2.3.5.2

  Te vermeerderen met

   

  2.3.5.2.1

  voor een bouwwerk met een oppervlakte van:

   

   

  -minder dan 100 m2

  € 128,40

  2.3.5.2.2

  -100 - 500 m2

  € 270,70

  2.3.5.2.3

  -500 - 2.000 m2

  € 412,80

   

  verhoogd met € 0,35 voor elke m2

   

  2.3.5.2.4

  - 2.000 - 5.000 m2

  € 1.031,80

   

  verhoogd met € 0,15 voor elke m2

   

  2.3.5.2.5

  - 5.000 - 50.000 m2

  € 1.450,00

   

  verhoogd met € 0,04 voor elke m2

   

  2.3.5.2.6

  -50.000 m2 of meer

  € 2.063,30

   

  verhoogd met € 0,03 voor elke m2

   

  2.3.5.3

  Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo:

   

  2.3.5.3.1

  deze aanvraag wordt ingetrokken alvorens de vergunning is verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van 60% van de overeenkomstig artikel 2.3.5.1. geheven leges;

   

  2.3.5.3.2

  de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo niet wordt verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van 60% van de overeenkomstig 2.3.5.1 geheven leges;

   

  2.3.5.3.3

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een overschrijving, resulterend in een gewijzigde tenaamstelling, van een verleende omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo

  € 67,00

  2.3.5A

  Brandpreventietoets

   

   

  Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 en 2.3.5.1 bedraagt het tarief, indien een brandpreventietoets in de Brandpreventiecommissie noodzakelijk is, per behandeling:

  € 24,70

   

  vermeerderd met

  € 0,80

   

  voor elke € 500,-- bouwkosten of gedeelte daarvan.

  De leges op basis van dit artikel bedragen maximaal € 1.000,--.

   

  2.3.6

  Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

   

   

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2008 gemeente Heerlen aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

   

  2.3.6.1

  voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

  € 542,80

  2.3.6.2

  voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

  € 542,80

  2.3.7

  Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

   

   

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheers verordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

  € 308,00

  2.3.8

  Aanleggen of veranderen weg

   

   

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

  € 163,00

  2.3.9

  Uitweg/inrit

   

   

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

  € 163,00

  2.3.10

  Kappen

   

   

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Bomenverordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

  € 43,70

  2.3.10.1

  Indien de aanvraag als bedoeld in 2.3.10 digitaal wordt ingediend via www.omgevingsloket.nl bedragen de kosten

  € 40,00

  2.3.11

  Opslag van roerende zaken

   

   

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een gemeentelijk verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

   

  2.3.11.1

  indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

  € 82,30

  2.3.11.2

  indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

  € 82,30

  2.3.12

  Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

   

  2.3.12.1

  Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

  € 770,00

  2.3.12.2

  Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

  € 770,00

  2.3.13

  Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

   

   

  Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief:

  € 462,00

  2.3.14

  Andere activiteiten

   

   

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

   

  2.3.14.1

  behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

  € 81,60

  2.3.14.2

  behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

  € 81,60

  2.3.14.2.1

  als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

  € 81,60

  2.3.14.2.2

  als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

   

  2.3.15

  Omgevingsvergunning in twee fasen

   

   

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

   

  2.3.15.1

  voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

   

  2.3.15.2

  voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

   

  2.3.16

  Beoordeling bodemrapport

   

   

  Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

   

  2.3.16.1

  voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport ten behoeve van het vaststellen van de bodemkwaliteit een bedrag per uur van

  € 83,80

  2.3.16.2

  voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

  € 251,10

  2.3.17

  Advies

   

  2.3.17.1

  Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

   

  2.3.17.2

  Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

   

  2.3.18

  Verklaring van geen bedenkingen

   

  2.3.18.1

  Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

   

  2.3.18.1.1

  indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

  € 153,80

  2.3.18.1.2

  indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

   

  2.3.18.2

  Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

   

  2.3.19

  Bouwen of gebruik zonder vergunning

   

   

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, c en/of d van de Wabo en deze activiteit reeds is gestart dan wel uitgevoerd voordat de noodzakelijke vergunning is verleend, wordt onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1, 2.3.3 t/m 2.3.5 een bedrag in rekening gebracht van:

  € 260,30

   

   

  Hoofdstuk 4 Vermindering

   

  2.4.1

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

   

  2.4.2

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.18 en 2.3.19. De vermindering bedraagt:

   

  2.4.2.1

  bij 5 tot 10 activiteiten:

  25%

   

  van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

   

  2.4.2.2

  bij 10 tot 15 activiteiten:

  30%

   

  van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

   

  2.4.2.3

  bij 15 of meer activiteiten:

  35%

   

  van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

   

   

   

   

  Hoofdstuk 5 Teruggaaf/gedeeltelijke heffing

   

  2.5.1

  Gedeeltelijke heffing als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

   

   

  Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, wordt een deel van de desbetreffende leges geheven. Het te heffen deel bedraagt:

   

  2.5.1.1

  20% indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

   

  2.5.1.2

  30% indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 8 weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

   

  2.5.1.3

  40% indien de aanvraag wordt ingetrokken na 8 weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

   

  2.5.2

  Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

   

   

  Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6, en 2.3.7en 2.3.8, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 18 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

  35%

   

  van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

   

  2.5.3

  Gedeeltelijke heffing als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

   

  2.5.3.1

  Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6, 2.3.7 of 2.3.8 weigert, wordt een deel van desbetreffende leges geheven. Het te heffen deel bedraagt:

  50%

   

  van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

   

  2.5.3.2

  Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

   

  2.5.3A

  Gedeeltelijke heffing als gevolg van het buiten behandeling stellen van een aanvraag omgevingsvergunning

   

  2.5.3A.1

  Indien na het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning deze vergunning buiten behandeling wordt gesteld, wordt een deel van de desbetreffende leges geheven. Het te heffen deel bedraagt:

  10%

   

  van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

   

   

  De minimaal te heffen leges ingevolge dit artikel bedragen € 210,00.

  Indien de aanvraag slechts de activiteit kappen betreft, bedraagt het minimale tarief € 40,00.

  Indien de aanvraag slechts de activiteit strijdig gebruik betreft, bedraagt het minimale tarief € 125,60.

   

  2.5.4

  Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

   

   

  Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.18 en 2.3.19 wordt geen teruggaaf verleend.

   

   

   

   

  Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

   

  Niet van toepassing.

   

   

   

   

  Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

   

  Niet van toepassing.

   

   

   

   

  Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen

   

   

   

   

  2.8.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, zonder bouwactiviteiten

  € 8.853,60

  2.8.2

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a of b, van de Wet ruimtelijke ordening, zonder bouwactiviteiten

  € 334,70

  2.8.3

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, met bouwactiviteiten

  € 613,50

  2.8.3.1

  te vermeerderen met € 0,50 per € 500,-- bouwkosten of een gedeelte daarvan

   

  2.8.4

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a of b, van de Wet ruimtelijke ordening met bouwactiviteiten

  € 334,70

  2.8.4.1

  te vermeerderen met € 0,50 per € 500,-- bouwkosten of gedeelte daarvan

   

   

   

   

  Hoofdstuk 8A Bodemgesteldheidonderzoek

   

   

   

   

  2.8A.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek inzake de gesteldheid van de bodem voor:

   

  2.8A.2

  een vooronderzoek / historisch onderzoek volgens de NEN 5725, naar de bodemgesteldheid.

  € 431,00

  2.8A.3

  Een beknopt vooronderzoek / historisch onderzoek (niet volgens NEN-5725), naar de bodemgesteldheid

  € 83,80

  2.8A.4

  Het beoordelen van een chemisch bodemonderzoek ten behoeve van het vaststellen van de bodemkwaliteit per uur

  € 83,80

  2.8A.5

  het verstrekken van informatie en/of afgifte van een verklaring betreffende de gesteldheid van de bodem en/of het aanwezig zijn van opslagtanks.

  € 42,00

   

   

   

  Hoofdstuk 9 Sloopmelding

   

   

  Vervallen

   

   

   

   

  Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

   

  2.10

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

  € 163,00

   

   

   

   

   

   

  Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

   

  Hoofdstuk 1 Horeca

   

   

   

   

  3.1.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

  € 691,90

  3.1.2

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

  € 279,70

  3.1.3

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

  € 47,10

  3.1.4

  het wijzigen van het aanhangsel van de onder 3.1.1 genoemde vergunning

   

  3.1.4.1

  bijschrijven leidinggevende, per leidinggevende (maximale kosten € 542,00)

  € 108,40

  3.1.4.2

  plaatsen / doorhalen aantekening, per leidinggevende

  € 66,20

  3.1.5

  Verlenging sluitingsuur

   

  3.1.5.1

  een ontheffing tot het na het algemeen sluitingsuur geopend houden van cafés, restaurants en dergelijke inrichtingen voor het eerste uur van verlenging per dag

  € 6,80

  3.1.5.2

  voor ieder volgend uur per dag

  € 13,90

  3.1.5.3

  Een ontheffing tot het na het algemeen sluitingsuur geopend houden van een nachtgelegenheid per jaar

  € 2.100,00

  3.1.6

  Exploitatie horeca-inrichting

   

   

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot de afgifte:

   

  3.1.6.1

  een vergunning tot het exploiteren van een horeca-inrichting als bedoeld artikel 3:4 van de A.P.V. (exploitatie met alcohol) o.g.v. artikel 3:5 van de A.P.V.

  € 82,20

  3.1.6.2

  een vergunning tot het exploiteren van een horeca-inrichting als bedoeld artikel 3:4 van de A.P.V. (alcoholvrije exploitatie) o.g.v. artikel 3:5. van de A.P.V.

  € 691,90

  3.1.6.3

  respectievelijk (coffeeshop)

  € 1.315,80

  3.1.6.4

  een vergunning tot het exploiteren van een horeca inrichting als bedoeld in artikel 3:3 lid a sub 3 van de APV (afhaalcentrum) o.g.v. artikel 3:4 van de APV

  € 410,10

  3.1.6.5

  het wijzigen van het aanhangsel van de onder 3.1.6.1 t/m 3.1.6.4 genoemde vergunning(en)

  € 326,70

  3.1.6.5.1

  bijschrijven van een leidinggevende, per leidinggevende (max kosten € 542,-)

  €- 108,40

  3.1.6.5.2

  bijschrijven van leidinggevende op HEV, indien er eveneens een DHW vergunning geldt, per leidinggevende (max. kosten € 76,50)

   

  3.1.6.6

  een ontheffing van de inrichtingseisen als bedoeld in artikel 3:16 van de A.P.V.

  € 41,10

  3.1.7

  Teruggaaf

   

   

  Indien de aanvrager na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een horecavergunning binnen 5 weken na datum van indienen van de aanvraag deze schriftelijk intrekt, bestaat aanspraak op teruggaaf van 50% van de overeenkomstig artikel 3.1.1 t/m 3.1.4.2 en 3.1.6 t/m 3.1.6.6 geheven leges.

   

  3.1.8

  Smart-, head- en growshops

   

   

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot Afgifte van een vergunning voor het exploiteren van een smart-, head- of Growshop als bedoeld in artikel 3:49 lid 1 A.P.V.

  € 1.315,80

  3.1.9

  Het wijzigen van de onder 3.1.8 genoemde vergunning (wijziging leidinggevend(en), per leidinggevende (max kosten € 541,-)

  € 108,40

  3.1.10

  Teruggaaf

   

   

  Indien de aanvrager na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een smart-, head- of growshop binnen 5 weken na datum van indienen van de aanvraag deze schriftelijk intrekt, bestaat aanspraak op teruggaaf van 50% van de overeenkomstig artikel 3.1.8 en 3.1.9 geheven leges.

   

  3.1.11

  Terrassen

   

   

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

   

  3.1.11.1

  tot de afgifte van een vergunning tot het in gebruik nemen van een gedeelte van de weg als bedoeld in artikel 1:1 van de A.P.V. ingevolge artikel 2:33 van de A.P.V.

  € 115,20

  3.1.11.2

  een vergunning tot het in gebruik nemen van grond - geen eigendom van de gemeente grenzend aan de weg als bedoeld in artikel 1:1 van de A.P.V. ingevolge artikel 2:33 van de A.P.V.

  € 82,30

  3.1.12

  Speelautomatenhal

   

   

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot: afgifte van een vergunning tot het exploiteren van een speelautomatenhal als bedoeld in artikel 3 lid 1 van de verordening Speelautomaten 2000

  € 1.726,90

   

   

  Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

   

  3.2.1

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een integrale evenementenvergunning als bedoeld in artikel 2.24 van de APV, wordt bepaald door het totale aantal punten volgens onderstaande lijst te vermenigvuldigden met

  € 15,70

  3.2.1.1

  Standaardtarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag

  2 punten

   

  vermeerderd met:

   

  a.

  Het evenement duurt meerdere dagen:

   

  1.

  2-7 dagen, incl. opbouwen en afbreken

  1 punt

  2.

  8-14 dagen, incl. opbouwen en afbreken

  2 punten

  3.

  15-21 dagen, incl. opbouwen en afbreken

  3 punten

  4.

  22-28 dagen, incl. opbouwen en afbreken

  4 punten

  5.

  29-35 dagen, incl. opbouwen en afbreken

  5 punten

  6.

  meer dan 35 dagen, incl. opbouwen en afbreken

  6 punten

  b.

  Tijdens het evenement worden wegen afgesloten en/of zijn omleidingen noodzakelijk

  1 punt

  c.

  Tijdens het evenement worden objecten op of aan de weg geplaatst

  1 punt

  d.

  Het gaat om een grootschalig evenement (verwachte aantal bezoekers > 2000 tegelijkertijd aanwezig)

  5 punten

  e.

  Het aangevraagde evenement past niet binnen het beleid voor evenementenvergunningen

  3 punten

  f.

  De aanvraag wordt getoetst aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

  3 punten

  g.

  Er is een ontheffing voor kamperen benodigd

  1 punt

  h.

  Er is een aanstellingsbesluit voor evenementenregelaars nodig

  1 punt

  i.

  Er is een ontheffing van de Regeling verkeersregels en verkeerstekens nodig

  1 punt

  j.

  Indien het een aanvraag betreft voor een evenement in de categorie B en C als bedoeld in het “evenementenbeleid vergunningverlening, veiligheid en facilitering” wordt het aantal punten vermenigvuldigd met

  2 punten

  k.

  Het aantal punten wordt bij de behandeling van een spoedaanvraag vermenigvuldigd met (waarbij een maximum van 11 extra punten wordt aangehouden)

  2 punten

  l.

  Wanneer er tijdens het evenement inrichtingen in gebruik zijn (als bedoeld in art. 2.11.1 lid A en B van het besluit brandveiligheid bouwwerken en artikel 2.1.1 lid 1 A, C en D van de brandveiligheidsverordening) dan gelden de tarieven zoals bedoeld in titel 3, hoofdstuk 6, artikel 3.6.1

   

  m.

  Wanneer tijdens het evenement licht-alcoholische drank geschonken wordt, dan geldt het tarief als bedoeld in titel 3, hoofdstuk 1, artikel 3.1.3

   

   

   

   

  3.2.3

  Teruggaaf

   

   

  Indien de aanvrager na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning binnen 5 weken na datum van indienen van de aanvraag deze schriftelijk intrekt, bestaat aanspraak op teruggaaf van 50% van de overeenkomstig artikel 3.2.1 geheven leges

   

  3.2.4

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor draaiorgelvergunning

  € 62,80

   

   

  Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

   

  3.3

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

   

  3.3.1

  het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3:33 van de APV voor:

   

  3.3.1.1

  prostitutiebedrijven (zoals bordelen/privéhuizen, erotische massagesalons en seksclubs) en parenclubs

  € 1.316,40

  3.3.1.2

  bedrijfsmatige thuisprostitutie

  € 1.151,30

  3.3.1.3

  seksbioscopen, seksautomatenhallen en sekstheaters

  € 1.151,30

  3.3.1.4

  escortbedrijven

  € 1.151,30

  3.3.2

  Het wijzigen van een onder 3.3.1 bedoelde vergunning voor:

   

  3.3.2.1

  prostitutiebedrijven (zoals bordelen/privéhuizen, erotische massagesalons en seksclubs) en parenclubs

  € 334,30

  3.3.2.2

  bedrijfsmatige thuisprostitutie

  € 334,30

  3.3.2.3

  seksbioscopen, seksautomatenhallen en sekstheaters

  € 334,30

  3.3.2.4

  escortbedrijven

  € 334,30

   

   

   

  Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

   

   

   

   

  Niet van toepassing

   

   

   

   

  Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

   

   

   

   

  Vervallen

   

   

   

   

   

  Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

   

   

   

   

  3.6

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, lid 1, van de Brandbeveiligingsverordening

   

  3.6.1

  tot het verkrijgen van een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2. lid 1 van de Brandbeveilingingsverordening te vermeerderen met

   

   

  te vermeerderen met:

   

   

  voor een bouwwerk met een oppervlakte van:

   

  3.6.1.1

  minder dan 100 m2

  € 128,40

  3.6.1.2

  101 - 500 m2,

  € 270,70

  3.6.1.3

  501 - 2.000 m2

  € 412,80

  3.6.1.3.1

  verhoogd met € 0,35 voor elke m2

   

  3.6.1.4

  2.001 - 5.000 m2

   

  3.6.1.4.1

  verhoogd met € 0,15 voor elke m2

  € 1.031,80

  3.6.1.5

  5.001 - 50.000 m2

   

  3.6.1.5.1

  verhoogd met € 0,04 voor elke m2

  € 1.450,00

  3.6.1.6

  50.001m2 of meer

   

  3.6.1..6.1

  verhoogd met € 0,03 voor elke m2

  € 2.063,30

  3.6.2

  Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2 lid 1 van de brandbeveiligingsverordening:

   

  3.6.2.1

  deze aanvraag wordt ingetrokken alvorens de vergunning is verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van 60% van de overeenkomstig artikel 3.6.1 t/m 3.6.1.6.1 geheven leges

   

  3.6.2.2

  de gebruiksvergunning niet wordt verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van 60% van de overeenkomstig 3.6.1 t/m 3.6.1.6.1 geheven leges

   

  3.6.2.3

  van een verleende gebruiksvergunning geen gebruik wordt gemaakt en de houder van de vergunning of zijn rechtsverkrijgende verzoekt binnen zes maanden na de verlening van de gebruiksvergunning deze in te trekken en de vergunning wordt deswege ingetrokken, bestaat aanspraak op teruggaaf van 60% van de overeenkomstig 3.6.1 t/m 3.6.1.6.1.1geheven leges.

   

  3.6.3

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een overschrijving, resulterend in een gewijzigde tenaamstelling, van een verleende gebruiksvergunning

  € 67,00

   

   

   

  Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing, informatieverstrekking of overige dienstverlening

   

   

   

  3.7

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking hetzij informatieverstrekking of overige dienstverlening voor ieder daaraan besteed kwartier

  € 15,70

  Bijlage: Tabel standaard b ouwkosten

  Toelichting

  De bouwkosten worden gebruikt als basis voor de bepaling van diverse leges. De Tabel standaard bouwkosten dient ter bepaling van de bouwkosten. Er wordt uitgegaan van eenheidsprijzen per bouwwerktype om ervoor te zorgen dat voor gelijksoortige bouwwerken wordt uitgegaan van een zelfde bedrag aan bouwkosten. Indien een bouwwerktype niet voorkomt in de Tabel standaard bouwkosten, wordt uitgegaan van een vergelijkbaar bouwwerk conform de Taxatieboekjes (Her)bouwkosten van Sdu Uitgevers. Als ook dit niet mogelijk blijkt worden de bouwkosten conform een realistische marktprijs vastgesteld. De aanvrager kan dan de opgegeven bouwkosten aannemelijk maken door ze met een begroting te onderbouwen.