Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hellendoorn

Verordening basisregistratie gemeente Hellendoorn 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHellendoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening basisregistratie gemeente Hellendoorn 2014
CiteertitelVerordening basisregistratie personen gemeente Hellendoorn
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen, art. 3.8
 2. Wet basisregistratie personen, art. 3.9
 3. Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-10-201406-01-2014Nieuwe regeling

23-09-2014

Gemeenteblad 2014, 55748

14INT01822

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening basisregistratie gemeente Hellendoorn 2014

De raad van de gemeente Hellendoorn;

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 juli 2014;

Gelet op de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen en de Wet bescherming persoonsgegevens;

B e s l u i t:

vast te stellen de

Verordening basisregistratie personen gemeente Hellendoorn 2014

Artikel 1 Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 en 3.8 van de Wet basisregistratie personen, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Hellendoorn.

Artikel 2 Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Hellendoorn en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Hellendoorn was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden, als de verstrekking voldoet aan het bepaalde in artikel 3.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Hellendoorn gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt.

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in het eerste lid vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 4.

  De verstrekking kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3 Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

 • a.

  de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

 • b.

  de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die van haar bekendmaking, met dien verstande dat zij terug werkt tot 6 januari 2014.

 • 2.

  De Verordening gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Hellendoorn 2013 wordt ingetrokken met ingang van het in het eerste lid genoemde tijdstip, met dien verstande dat de intrekking terug werkt tot 6 januari 2014.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening basisregistratie personen gemeente Hellendoorn 2014.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Toelichting Algemeen

Sinds 1 januari 2010 zijn alle overheidsorganen, waaronder de gemeenten en haar organisatieonderdelen, verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens de basisgegevens uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) te betrekken. Burgers hoeven sindsdien ook niet meer de bij de basisregistratie bekende gegevens opnieuw te verstrekken bij contact met de overheid.

De wetgever heeft met ingang van 6 januari 2014 het wettelijke kader voor de GBA vervangen door de Wet basisregistratie personen (Wbrp). Voor de zeer korte termijn heeft dit als gevolg, dat het bestaande gemeentelijke kader voor de GBA-systemen aangepast moet worden aan de nieuwe wet en dat landelijk gegevens beschikbaar komen van personen die een relatie hebben met de Nederlandse overheid en/of niet in Nederland woonachtig zijn.

Onder de GBA diende de gemeenteraad bij verordening kaders te stellen voor het gebruik van GBA-gegevens binnen de eigen organisatie en de verstrekking van gegevens aan zogenaamde vrije derden. Op grond van de Wbrp is de gemeenteraad verplicht kaders te stellen voor het verstrekken van gegevens aan derden.

De wetgever laat het aan het inzicht van de gemeenteraad over om dit al dan niet voor het interne gebruik van gegevens uit de basisregistratie te doen. Informatievoorziening, waaronder persoonsinformatie, heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig bedrijfsmiddel, waarvan de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering volledig afhankelijk zijn geworden. Vanuit dat belang is het noodzakelijk dat de gemeenteraad meer in het algemeen kaders stelt voor beleid, organisatie en beheer van de informatievoorziening, waarvan de persoonsinformatievoorziening deel uitmaakt. De onderhavige verordening voorziet erin dat het college van burgemeester en wethouders nadere invulling geeft aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen aan organen van de gemeente Hellendoorn.

Deze verordening voorziet daarnaast in de aanwijzing door het college van door derden verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente en van de categorieën van derden die dergelijke werkzaamheden verrichten ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt. Daarmee voldoet de gemeente Hellendoorn aan de vereisten zoals gesteld in de Wbrp.

Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wbrp, die relevant zijn voor de inhoud van deze verordening, zijn integraal overgenomen van artikel 1 Wbrp. Het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschrevene, ingezetene en derde.

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeenten beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

Ingeschrevene en ingezetene

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Hellendoorn.

Derde

Een derde is elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

De minister van BZK verstrekt de gemeente voor de uitvoering van haar taken gegevens van personen, die wel in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Hellendoorn woonachtig zijn. Deze systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor de gemeente Hellendoorn op grond van artikel 3.2 Wbrp.

Zolang de Wbrp door de gemeente Hellendoorn wordt uitgevoerd met behulp van de systemen, die zij al gebruikte onder het regime van de Wet GBA, is er met betrekking tot de eigen inwoners nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens door de minister van BZK. De gemeente Hellendoorn beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners.

Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Hellendoorn woonachtig zijn, moet de gemeente Hellendoorn het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht nemen.

 

Artikelen 2 en 3 Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang

De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden al voorzien in de Wbrp. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is de gemeenteraad bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang, dat samenvalt met een gemeentebelang, aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente Hellendoorn. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te bepalen categorieën derden die die werkzaamheden uitvoeren.

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de mogelijkheid tot het verstrekken van gegevens aan derden, die werkzaamheden uitvoeren met een maatschappelijk belang, is het ook mogelijk gegevens te verstrekken aan een derde wanneer deze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van degene over wie gegevens worden gevraagd.

Beperkte set van gegevens

Op grond van artikel 3.9, vierde lid van de Wbrp kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

De verordening treedt in werking op de dag dat de Wbrp in werking is getreden. Gelet op de korte invoeringstermijn is het noodzakelijk deze verordening met terugwerkende kracht vast te stellen. De verordening treedt daarmee in werking op 6 januari 2014.