Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hellendoorn

Bezoldigingsverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHellendoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBezoldigingsverordening
CiteertitelBezoldigingsverordening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-06-2012Onbekend

27-06-2012

Onbekend

01-01-201127-06-2012nieuwe regeling

07-12-2010

Hellendoorn Journaal, 17-12-2010

10INT02076

Tekst van de regeling

Intitulé

Bezoldigingsverordening

 

Bezoldigingsverordening

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a

  ambtenaar:

  • 1

   de ambtenaar in de zin van de CAR/UWO

  • 2

   de werknemer als bedoeld in artikel 2:5:1 van de CAR/UWO;

 • b

  salaris: het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder b, van de CAR/UWO;

 • c

  uurloon: het uurloon als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder o van de CAR/UWO;

 • d

  schaal: de schaal als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder a, van de CAR/UWO, opgenomen in bijlage II en IIa van die regeling;

 • e

  maximumsalaris: het hoogste bedrag van een salarisschaal;

 • f

  bezoldiging: de bezoldiging als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder c, van de CAR/UWO, zijnde: Het salaris vermeerderd met de aan de betreffende medewerker toegekende emolumenten en toelagen voor zover deze van structurele aard zijn, alsmede de waarnemingstoelage. Er is sprake van structurele toelagen en/of emolumenten wanneer deze voor onbepaalde tijd zijn toegekend of wanneer deze gedurende langere periode in een bepaald patroon te herkennen zijn.

 • g

  betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder b, van de CAR/UWO;

 • h

  conversie: de vertaling van de gevonden rangorde naar salarisschalen;

 • i

  volledige betrekking: de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder k, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Hellendoorn;

 • j

  overwerk: het overwerk als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder l, van de CAR/UWO.

Artikel 2 Recht op salaris

Het recht op salaris vangt aan met de dag waarop de aanstelling van de ambtenaar ingaat. Indien in het aanstellingsbesluit geen datum van ingang is vermeld, vangt het recht op salaris aan met de dag waarop de ambtenaar feitelijk in dienst is getreden.

Het recht op salaris eindigt, in geval van ontslag, met ingang van de dag waarop het ontslag ingaat.

Artikel 3 Gebroken tijdvakken

Wanneer het salaris of een toelage moet worden berekend over een gedeelte van een maand, wordt het bedrag per dag vastgesteld door het maandbedrag te delen door het aantal kalenderdagen van die maand.

Artikel 4 Onvolledige betrekking

Het salaris van de ambtenaar met een onvolledige betrekking wordt vastgesteld op een evenredig deel van het salaris dat voor hem zou gelden bij een volledige betrekking.

Artikel 5 Salarisbedragen

De salarissen van de ambtenaren wier salaris niet bij of krachtens de wet is geregeld, worden vastgesteld op de bedragen volgens de salarisschalen zoals opgenomen in bijlage II of bijlage IIa van de CAR/UWO.

Artikel 6 Salarisbedragen

De toepassing van bijlage II dan wel bijlage IIa van de CAR/UWO vindt plaats conform hetgeen is bepaald in artikel 3:1, derde t/m vijfde lid, van de CAR/UWO

Burgemeester en wethouders bepalen met inachtneming van de resultaten van een functiewaarderingsonderzoek de voor de ambtenaar geldende salarisschaal.

Zonder voorafgaand ontslag kan voor een medewerker geen salarisschaal gelden met een lager maximumsalaris dan het salaris van de reeds voor hem geldende salarisschaal. Een verlaging kan wel plaatsvinden bij definitieve herplaatsing van een zieke medewerker als bedoeld in artikel 7:16, lid 2 CAR dan wel bij disciplinaire straf, als bedoeld in hoofdstuk 16 van de CAR/UWO..

Artikel 7 Periodieken

Voor periodieke verhoging, extra periodieke verhoging en geen periodieke verhoging van het salaris is het ‘Reglement waarderingsgesprekken’ van toepassing.

Artikel 8 Salaris bij bevordering naar hogere schaal

Wanneer de ambtenaar wordt bevorderd naar een salarisschaal met een hoger maximumsalaris, wordt voor de ambtenaar, als bedoeld in artikel 3:1, derde lid onder b, van de CAR/UWO, het salaris in de nieuwe schaal vastgesteld op het eersthogere bedrag in die schaal, waarmee gerealiseerd wordt dat het verschil tussen het nieuwe salaris en het oude salaris van de ambtenaar tenminste 75% bedraagt van het verschil tussen het bedrag dat de ambtenaar laatstelijk genoot en het naasthogere bedrag in die oude schaal, dan wel het naastlagere bedrag in die oude schaal, indien het salaris in de oude schaal reeds overeenkwam met het hoogste bedrag uit die schaal.

Wanneer de bevordering tegelijkertijd plaats vindt met een periodieke verhoging vindt eerst de bevordering plaats en wordt vervolgens de periodieke verhoging toegepast.

Artikel 9 Gratificatie

Voor het toekennen van gratificaties is de ‘Richtlijn gratificaties’ van toepassing.

Artikel 10 Uitloopmogelijkheden na bereiken maximum functionele schaal

Voor uitloopmogelijkheden na het bereiken van het maximum van de functionele schaal is het ‘Reglement waarderingsgesprekken’ van toepassing.

Artikel 11 Waarnemingstoelage

Een waarnemingstoelage wordt toegekend conform hetgeen is geregeld in artikel 3:1:2 van de CAR/UWO.

Artikel 12 Overwerkvergoeding

Aan de ambtenaar voor wie een functieschaal geldt met een lager maximumsalaris dan dat van functieschaal 11, wordt ingeval van overwerk een overwerkvergoeding toegekend conform hetgeen is geregeld in artikel 3:2 en artikel 3:2:1 van de CAR/UWO.

Artikel 13 Toelage onregelmatige dienst

Aan de ambtenaar voor wie een salarisschaal geldt met een lager maximumsalaris dan dat van functieschaal 11. en voor wie de werktijden zijn vastgesteld conform artikel 3:3 van de CAR/UWO, wordt een toelage toegekend op grond van artikel 3:3 van de CAR/UWO.

De toelage als bedoeld in het eerste lid bedraagt per gewerkt uur een percentage van het voor de ambtenaar geldende salaris per uur en wel:

 • a

  20% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 6.00 en 8.00 uur en tussen 18.00 en 22.00 uur;

 • b

  40% voor de uren op maandag tot en met zaterdag tussen 0.00 en 6.00 uur en tussen 22.00 en 24.00 uur;

 • c

  70% voor de uren op zaterdag;

 • d

  70% voor de uren op zondag;

 • e

  100% voor de uren op de feestdagen genoemd in artikel 4:2:1, derde lid, van de CAR/HAR, met dien verstande dat genoemde percentages worden berekend over ten hoogste het salaris per uur, dat is afgeleid van het salaris horende bij salarisschaal 7, regel 11.

Voor de in het vorige lid onder a genoemde morgen  en avonduren wordt de toelage slechts toegekend, indien de arbeid is aangevangen vóór 7.00 uur, respectievelijk is beëindigd na 20.00 uur.

Uitvoering gevend aan artikel 7:8:1 van de CAR/UWO geldt voor de toelage als bedoeld in het tweede lid een referte tijdvak van drie kalendermaanden of dertien kalenderweken. De in het tweede lid genoemde toelage behoort tot de bezoldiging tot een bedrag dat overeenkomt met hetgeen in de drie kalendermaanden of in de dertien kalenderweken voorafgaande aan de datum waarop de verhindering tot het vervullen van de betrekking wegens ziekte of gebrek is ontstaan, gemiddeld per maand of per week is toegekend.

Artikel 14 Afbouwtoelage

Aan de ambtenaar wiens bezoldiging als gevolg van het buiten zijn toedoen beëindigen of verminderen van een toelage, als bedoeld in artikel 13, een blijvende verlaging ondergaat, wordt door burgemeester en wethouders een aflopende toelage toegekend, indien:

 • a

  die blijvende verlaging ten minste 3% bedraagt van de som van het salaris en de toelage, als bedoeld in artikel 13, en

 • b

  de ambtenaar de toelage – als bedoeld in artikel 13 – direct voorafgaande aan het tijdstip van vorenbedoelde beëindiging of vermindering ervan, gedurende ten minste twee jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten.

In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt aan de ambtenaar van 60 jaar of ouder wiens bezoldiging als gevolg van het buiten zijn toedoen beëindigen of verminderen van een toelage – als bedoeld in artikel 13– een blijvende verlaging ondergaat, een blijvende toelage toegekend, indien de ambtenaar de toelage – als bedoeld in artikel 13 – direct voorafgaande aan het tijdstip van vorenbedoelde beëindiging of vermindering ervan gedurende ten minste 10 jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten.

De in het eerste lid bedoelde aflopende toelage gaat, wanneer de ambtenaar de leeftijd van 60 jaar bereikt en hij onmiddellijk voor de aanvang van die toelage gedurende tenminste 10 jaren zonder wezenlijke onderbreking een toelage – als bedoeld in artikel 13 – heeft genoten, over in een blijvende toelage als bedoeld in het vorige lid.

Voor de toepassing van de voorgaande leden wordt onder wezenlijke onderbreking verstaan een onderbreking van langer dan twee maanden.

Burgemeester en wethouders stellen voor de uitvoering van dit artikel nadere regels vast.

Artikel 15 Ambtsjubileumgratificatie

Aan de ambtenaar die gedurende 10, 20, 30 of 40 jaar een betrekking bij de overheid heeft vervuld, wordt een gratificatie toegekend overeenkomende met respectievelijk éénvierde, de helft, drievierde en de gehele bezoldiging en van de vakantietoelage waarop de ambtenaar in de maand van zijn jubileum aanspraak heeft. De ambtenaar die op of na 1 april 1990 een gratificatie heeft ontvangen wegens 25-jarig overheidsdienst, ontvangt - in afwijking van het gestelde in de vorige zin - bij 30 jaar overheidsdienst een gratificatie gelijk aan een bedrag, overeenkomende met de helft van de bezoldiging, en van de vakantietoelage waarop hij in de maand aanspraak heeft. Voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten wordt de ambtsjubileumgratificatie berekend over de laatstgenoten bezoldiging voordat de ambtenaar arbeidsongeschikt was, gecorrigeerd met algemene structurele salarismaatregelen.

Aan de ambtenaar, die wordt ontslagen:

 • a

  op grond van artikel 8:3;

 • b

  op grond van artikel 8:4 bij een arbeidsongeschiktheid van 80% of meer;

 • c

  op grond van artikel 8:11 indien en voor zover het een volledig ontslag betreft en die indien het ontslag niet had plaatsgevonden het voor een gratificatie vereiste aantal dienstjaren binnen vijf jaren na de ontslagdatum had kunnen vervullen, wordt een proportionele gratificatie toegekend.Deze proportionele gratificatie wordt berekend door het bedrag waarop recht zou hebben bestaan indien het vereiste aantal dienstjaren zou zijn vervuld, te vermenigvuldigen met een breuk. Daarvan wordt de teller gevormd door het feitelijk geheel of gedeeltelijk vervulde aantal dienstjaren, waarbij naar boven wordt afgerond op hele maanden; de noemer is het aantal dienstjaren dat vervuld had moeten zijn om voor de gratificatie in aanmerking te komen. De op grond van het vorenstaande berekende bedragen worden naar boven afgerond op een veelvoud van vijf euro.

Bij gedeeltelijk ontslag wordt de ambtsjubileumgratificatie berekend naar rato van het aantal uren waarvoor ontslag wordt verleend.

Artikel 16 Toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst

Voor het toekennen van een toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst is ‘Regeling voor wacht- en storingsdienst’ van toepassing.

Artikel 17 Onvoorziene gevallen

Voor gevallen waarin deze verordening niet of niet naar billijkheid voorziet, treffen burgemeester en wethouders een bijzondere regeling.

Artikel 18 Slotbepalingen

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2007 en kan worden aangehaald als de “Bezoldigingverordening gemeente Hellendoorn 2007.