Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hellendoorn

Regeling vergoeding reis- en verblijfkosten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHellendoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling vergoeding reis- en verblijfkosten
CiteertitelRegeling vergoeding reis- en verblijfkosten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-06-2012Onbekend

27-06-2012

Onbekend

01-01-201127-06-2012nieuwe regeling

07-12-2010

Hellendoorn Journaal, 17-12-2010

10INT02076

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling vergoeding reis- en verblijfkosten

 

Regeling vergoeding reis- en verblijfkosten

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

  • a

    medewerker:de ambtenaar zoals omschreven in de CAR/HAR-regeling;

  • b

    dienstreis:de naar het oordeel van de direct leidinggevende noodzakelijke verplaatsing van een medewerker tot het verrichten van werkzaamheden buiten de gebruikelijke plaats van tewerkstelling, alsmede het hiermee verband houdende verblijf buiten deze plaats.

  • c

    plaats van tewerkstelling:het gebouw, gebouwencomplex of terrein waar of van waaruit betrokkene naar het oordeel van het bevoegde gezag gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht.

Artikel 2 Reisregeling Binnenland

De “Reisregeling Binnenland” wordt van overeenkomstige toepassing verklaard.

Artikel 3 Wijze van vervoer en vergoedingskosten bij dienstreizen

Dienstreizen worden in beginsel gemaakt met openbaar vervoer, eventueel aangevuld met een (trein)taxi. Kosten van deze dienstreizen worden, na overlegging van de vervoersbewijzen en met inachtneming van de werkelijke kosten, volledig aan de medewerker vergoed.

Indien voor een dienstreis het gebruik van openbaar vervoer naar het oordeel van de direct leidinggevende niet mogelijk of niet doelmatig is, wordt in eerste instantie gekeken of er een dienstauto beschikbaar is.

Is openbaar vervoer naar het oordeel van de direct leidinggevende niet mogelijk of niet doelmatig én de dienstauto is niet beschikbaar, dan kan gebruik gemaakt worden van de eigen auto of motor. In dat geval wordt op declaratiebasis een vergoeding per kilometer toegekend volgens de “Reisregeling Binnenland”.

Indien voor een dienstreis het gebruik van openbaar vervoer naar het oordeel van de direct leidinggevende doelmatig is, en de medewerker maakt toch gebruik van de eigen auto, dan wordt op declaratiebasis een lagere vergoeding toegekend, conform de “Reisregeling Binnenland”.

Artikel 4 Verkeersovertredingen

Verkeersovertredingen worden niet aangemerkt als reiskosten.

Artikel 5 Vergoeding verblijfkosten

De in verband met een dienstreis door een medewerker redelijk gemaakte kosten voor maaltijden, logies en verblijfkosten worden op declaratiebasis vergoed. Deze vergoeding is conform de “Reisregeling Binnenland”.

Artikel 6 Declaraties

Voor het declareren van gemaakte reis- en/of verblijfkosten wordt gebruik gemaakt van een vastgesteld declaratieformulier, onder overlegging van de noodzakelijke bewijsstukken.

Artikel 7 Uitzonderingsbepaling

In die gevallen, waarin deze regeling niet of niet naar redelijkheid voorziet, kan de gemeente-secretaris een regeling treffen.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling vergoeding reis- en verblijfkosten” en treedt in werking met ingang van 1 januari 2008;

Gelijktijdig met inwerkingtreding van deze regeling wordt de regeling van 1 januari 1994 ingetrokken.