Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hellevoetsluis

Verordening havengeld Hellevoetsluis 2012.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHellevoetsluis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening havengeld Hellevoetsluis 2012.
CiteertitelVerordening havengeld Hellevoetsluis 2012.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpheffen havengeld en overslagrecht in verband met gebruik gemeentelijke havens of overslagplaatsen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2019Onbekend.

03-11-2011

Groot Hellevoet, 16-11-2011

Onbekend.
01-01-201101-01-2012Onbekend.

04-11-2010

Groot Hellevoet, 17-11-2010

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van havengeld en overslagrecht 2012.

Nummer: 03-11-11/06 E

 

 

       De raad der gemeente Hellevoetsluis :

       gehoord de voorbereidende raadsvergadering;

       gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september  2011,

nummer: 03-11-11/6;

       gelet op artikel 229, eerste lid aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet:

 

 

besluit:

 

 

vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de heffing en de invordering van havengeld en overslagrecht 2012.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 

a.    haven: de Haaven, het Groote Dok (gemeentelijk gedeelte), het deel van het Kanaal door Voorne dat gelegen is ten zuiden van de Burgemeester Aarsebrug, de Tramhaven en de Koopvaardijhaven;

b.    laad- en losplaats: een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen plaats aan de beschoeiing van de haven waar geladen en gelost mag worden;

c.    vaartuig: elk vaar- of drijftuig, dat wordt gebezigd dan wel bestemd en/of geschikt is voor het vervoer te water van personen en/of goederen of voor het dragen en/of vervoeren van al dan niet met het drijvende lichaam één geheel uitmakende voorwerpen;

d.    vrachtvaartuigen: vaartuigen die worden gebezigd of in hoofdzaak zijn bestemd voor het vervoer van stoffen en/of goederen benevens werkvaartuigen, zoals baggerwerktuigen, zandzuigers en kraanschepen;

e.    charter- en passagiersschepen: bedrijfsvaartuigen die worden gebezigd voor het vervoer van personen, voor zover deze vaartuigen als zodanig in actieve dienst gebruikt worden en waarvoor geldige door de bevoegde instanties wettelijk vereiste vergunningen zijn verstrekt;

f.     lengte: de afstand van de voorkant van het voorste tot de achterkant van het achterste vaste deel van de romp, zoals blijkt uit de bij het vaartuig horende meetbrief;

g.    meetbrief: het document als bedoeld in artikel 782, vierde lid, van het Wetboek van koophandel, juncto het besluit van 24 oktober 1983, Stb. 548 (Besluit binnenschependocumenten);

h.    ton: een massa van 1.000 kilogram;

i.     etmaal: de periode van 16.00 uur tot 16.00 uur van de dag daaropvolgend.

 

 

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam havengeld wordt een recht geheven ter zake van het met een vaartuig gebruik maken van de haven overeenkomstig de bestemming daarvan.

 • 2.

  Onder de naam overslagrecht wordt een recht geheven wegens het overladen, daaronder begrepen het laden en lossen, van goederen op een laad- en losplaats overeenkomstig de bestemming daarvan.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  Belastingplichtig voor het havengeld is de schipper, de reder, de eigenaar, de gebruiker van het vaartuig of degene die als vertegenwoordiger van één van dezen optreedt.

 • 2.

  Belastingplichtig voor het overslagrecht is degene voor wiens rekening het overladen van goederen geschiedt, dan wel degene die gebruik maakt van de laad- of losplaats of degene ten behoeve van wie gebruik wordt gemaakt van de laad- of losplaats.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

 • 1.

  Het havengeld wordt geheven naar de lengte van het vaartuig, uitgedrukt in meters.

 • 2.

  Het overslagrecht wordt geheven naar de omvang uitgedrukt in kubieke meters, dan wel naar het gewicht uitgedrukt in tonnen, al naar gelang hetgeen voor de betreffende goederen gebruikelijk is.

Artikel 5 Tarief

 • 1.

  Het havengeld en het overslagrecht worden geheven naar de tarieven die zijn opgenomen in de bij de verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van de daarin gegeven aanwijzingen en bijzondere bepalingen en van het in de volgende leden bepaalde.

 • 2.

  Voor de toepassing van de tarieven:

   

  a. wordt een gedeelte van een eenheid van tijdsduur, massa, omvang of lengte voor een volle eenheid gerekend;

  b. wordt de maatstaf ambtshalve vastgesteld, indien de meetbrief niet wordt overgelegd of indien deze de vereiste gegevens niet vermeldt, of ontbreekt.

   

Artikel 6 Verschuldigdheid

 • 1.

  Het havengeld is verschuldigd zodra het gebruik van de haven aanvangt. Indien het bezoek voortduurt na afloop van de termijn waarvoor havengeld werd geheven, is opnieuw havengeld verschuldigd.

 • 2.

  Het overslagrecht is verschuldigd zodra het overladen van goederen aanvangt.

Artikel 7 Vrijstellingen

Het havengeld wordt niet geheven voor het gebruik van de haven met:

a. vaartuigen welke de haven passeren, uitsluitend om gebruik te kunnen maken van de eerste gelegenheid van bediening van brug of sluis;

b. rijks-, provinciale- en gemeentevaartuigen, voorzover deze in actieve dienst gebruikt worden ten behoeve van de betreffende instanties;

c. een vaartuig waarmee werkzaamheden worden verricht ten behoeve van de gemeente;

d. vaartuigen van reddingsmaatschappijen;

e. hospitaalschepen of schepen die als zodanig dienst doen;

f. vaartuigen, die tengevolge van storm of mist gedwongen zijn gebruik te maken of te blijven maken van de haven, gedurende het tijdvak van dat gebruik;

g. vrachtvaartuigen, die, zonder te laden of te lossen, gebruik maken van de haven ter verkrijging van een geneeskundige behandeling voor een zich aan boord bevindende zieke;

h. vrachtvaartuigen, die, zonder te laden of te lossen, gebruik maken van de haven en waarvan de opvarenden een begrafenisplechtigheid bijwonen;

i. vaartuigen, die zich tussen 08.00 uur en 16.00 uur ophouden in de Haaven of in het Kanaal door Voorne of in de Koopvaardijhaven;

j. een sloep of jol welke tot de inventaris van een vaartuig behoort.

 

Artikel 8 Wijze van heffing

Het havengeld en het overslagrecht worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

Artikel 9 Termijn van betaling

 • 1.

  Het havengeld en/of het overslagrecht moet worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 8 bedoelde kennisgeving.

 • 2.

  Ingeval de kennisgeving wordt toegezonden, moet het havengeld en/of het overslagrecht worden betaald binnen één maand na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van het havengeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Meldingsplicht

Zodra het gebruik van de haven dan wel het overladen van goederen aanvangt, is de belastingplichtige gehouden zulks te melden bij de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en d van de Gemeentewet.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening havengeld Hellevoetsluis 2011 van 4 november 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening havengeld Hellevoetsluis 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 november 2011.

De raad voornoemd,

de griffier,                   de voorzitter,

H.J. van der Wel,          C.A. Kleijwegt.

Tarieventabel 2012 behorende bij de verordening havengeld Hellevoetsluis 2012.

Hoofdstuk 1 havengeld.

 

Het havengeld bedraagt:

 • 1a.

  terzake van het gebruik van de Haaven, het Groote Dok,

  de Koopvaardijhaven en het Kanaal door Voorne,

  per meter lengte, per etmaal, inclusief elektra: € 1,36

 • 1b.

  met dien verstande dat voor cata- en trimarans een tarief wordt toegepast

  per meter lengte, per etmaal, inclusief elektra van: € 1,93

 • 1c.

  De bovengenoemde tarieven worden van 1 november tot 1 april gehalveerd.

  ad a. € 1,36 naar € 0,68 

  ad b. € 1,93 naar​ € 0,96

 • 2.

  terzake van het gebruik van de Koopvaardijhaven door charter- en passagiersschepen,

  per meter lengte, per etmaal: € 0,62

 • 3.

  terzake van het gebruik van de Tramhaven,

  per meter lengte, per etmaal: € 0,55

 

 

Hoofdstuk 2 Overslagrecht.

 

Het overslagrecht bedraagt:

1.    per m³; of ton overgeladen goederen € 0,36 met een minimum van € 6,22

 

Behoort bij raadsbesluit van 3 november 2011.

de griffier,                   de voorzitter,

 

H.J. van der Wel.          C.A. Kleijwegt.