Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Legesverordening Helmond 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLegesverordening Helmond 2018
CiteertitelLegesverordening Helmond 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h
 2. Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b
 3. Paspoortwet, art. 2, tweede lid
 4. Paspoortwet, art. 7
 5. Legesverordening Helmond 2018, art. 10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201814-09-2018Eerste wijz.: tarieventabel

19-12-2017

gmb-2017-234665

33601500
30-12-201701-01-2018Nieuwe regeling

02-11-2017

gmb-2017-234668

Raadsbesluit 71B

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesverordening Helmond 2018

De raad van de gemeente Helmond;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 september 2017,

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit:

vast te stellen de Legesverordening Helmond 2018.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

 • f.
 • g.

  gemeentelijke bestuursorganen: de gemeenteraad, het college (van burgemeester en wethouders) en de burgemeester zoals omschreven in de Gemeentewet.

 • h.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

  Een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het afgeven van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioen, lijfrenten, wachtgelden of andere (periodieke) uitkeringen;

 • b.

  het afgeven van beslissingen op verzoek of bezwaarschriften betreffende plaatselijke belastingen;

 • c.

  beschikkingen of afschriften daarvan, betrekking hebbende op de uitvoering van rechtspositieregelingen voor het gemeentepersoneel;

 • d.

  beschikkingen of afschriften daarvan, houdende de beslissing op een verzoek om gemeentelijke subsidie;

 • e.

  een of meer krachtens besluit van het college aangewezen stukken als bedoeld in 1.2.2.1, 1.2.2.2 en 1.2.2.3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, voor zover deze aan nieuwsmedia en stedelijke informatiecentra worden verstrekt;

 • f.

  de diensten, andere dan die genoemd onder Titel 2 en de artikelen 1.14.1.1 en 1.14.1.2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, in het openbaar belang aangevraagd door openbare besturen, ambtenaren of instellingen;

 • g.

  het verstrekken van een door het college te bepalen aantal exemplaren van het verslag van de handelingen van de gemeenteraad met inbegrip van de bijlagen, voor zover verstrekt aan in de raad van deze gemeente vertegenwoordigde groeperingen;

 • h.

  het ten behoeve van een civiele procedure verstrekken van een afschrift uit de Basisregistratie Personen voor één persoon met extra vermeldingen zoals burgerlijke staat, nationaliteit, datum aanvang adreshouding e.d. onder voorwaarde dat belanghebbende in het bezit is van een zogenaamde toevoegingsbewijs, waarop de eigen bijdrage overeenkomt met het ten hoogste het minimumbedrag om in aanmerking te komen voor het recht op rechtsbijstand;

 • i.

  evenementenvergunningen verleend in verband met de viering van erkende nationale feestdagen;

 • j.

  de diensten, genoemd onder Titel 2, hoofdstuk 3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, voor zover het de kosten van gewoon onderhoud, als bedoeld in artikel 43 van de Woningwet, van een object betreft, dat is aangewezen als gemeentelijk, provinciaal of Rijksmonument;

 • k.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • l.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • m.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wabo, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

 • n.

  huisartsen en verloskundigen, gevestigd of werkzaam in Helmond, uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van hun beroep in noodgevallen, voor een parkeerontheffing als bedoeld in de artikelen 1.13.1.1.

 • o.

  hulpdiensten, waarde-transporten en storingsdiensten (van algemeen belang), uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van hun beroep, voor een parkeerontheffing als bedoeld in de artikelen 1.13.1.1 voor zover deze bedoeld is om toegang te krijgen tot het voetgangersgebied.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in het geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 5 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 6 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdelen 1.4.5.1 en 1.4.5.2 (verstrekkingen uit Basisregistratie Personen met behulp van alternatieve media of schriftelijk);

  • 4.

   onderdeel 1.7.2 (verklaring omtrent het gedrag);

 • c.

  hoofdstuk 9 (kansspelen).

  een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  De Legesverordening Helmond 2017, vastgesteld bij raadsbesluit van 3 november 2016, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 13 december 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2018.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 2 november 2017.

De raad voornoemd,

voorzitter

griffie

Tarieventabel bij Legesverordening Helmond 2018

Titel 1 Dienstverlening

Hoofdstuk 1 Algemeen

 

1.1 Afdrukken, afschriften en bestanden op gegevensdrager e.d.

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.1.1.1

andere dan met name in deze tabel of in een andere wettelijke regeling genoemde afdrukken uit analoge bestanden (kopieën), digitale tekst-bestanden (prints) alsmede bouwvergunningtekeningen uit digitale of analoge bestanden, formaat:

 

 

A4 of A3, eerste 10 stuks gratis, bij meerdere exemplaren

per 10 stuks of een deel daarvan:

€ 2,50

 

A0, A1, A2, per stuk

€ 3,10

1.1.1.2

afdrukken uit digitale tekeningenbestanden, formaat:

 

 

A4, A3, per stuk

€ 3,80

 

A2, per stuk

€ 8,40

 

A1, per stuk

€ 12,00

 

A0, A0+, per stuk

€ 16,10

1.1.1.3

afdrukken uit de Gemeentelijke Basiskaart benodigd t.b.v. een aanvraag om een bouwvergunning, uitsluitend formaat A4 en A3

Gratis

1.1.1.4

ieder schriftelijk stuk, waaruit blijkt van een gunstige of althans niet geheel afwijzende beschikking op een aanvraag, voor ieder schriftelijke verklaring of inlichting na daartoe gedane aanvraag, een en ander voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per bladzijde of gedeelte daarvan

€ 9,30

1.1.1.5

andere dan met name in deze tabel of in een andere wettelijke regeling genoemde digitale bestanden op gegevensdrager zoals CD-ROM en DVD, of via e-mail (m.u.v. bouwvergunningdossiers, zie 1.14.9.3)

€ 12,00

 

1.2 Verzend- en administratiekosten

 

1.1.2.1

Bij verzoek (schriftelijk, telefonisch, e-mail, e.d.) om toezending van stukken, zijn naast de hiervoor genoemde leges ook verzend- en administratiekosten verschuldigd. Het tarief daarvan bedraagt:

€ 6,30

 

1.3 Raadplegen archieven gemeente

 

1.1.3.1

Voor het verlenen van ambtelijke bijstand bij het raadplegen van gemeentelijke archieven (m.u.v. bouwvergunningdossiers, zie 1.14.9.3) voor elk kwartier of gedeelte daarvan bedraagt het tarief

(n.b. dit geldt niet voor toezending van bescheiden welke in de Stadswinkel worden aangevraagd, doch niet ter plaatse leverbaar zijn, zoals groot formaat tekeningen)

€ 24,70

 

1.4 Vangnetbepaling

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

1.1.4.1

een beschikking op aanvraag voor zover daarover niet elders in deze

tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 24,70

1.1.4.2

stukken of uittreksels, welke op aanvraag moeten worden opgemaakt,

voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke

regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 12,70

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken

 

2.1 Exemplaar bestuursstukken en gemeentelijke regelingen

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.2.1.1

een exemplaar van de programmabegroting, of daarbij behorende bijlagen en toelichtingen

gratis

1.2.1.2

een exemplaar van de gemeenterekening met bijbehorende toelichting en de daarbij behorende bijlagen, het investeringsprogramma, de bestuursrapportage en voorjaarsnota

gratis

1.2.1.3

een exemplaar van een gemeentelijke regeling (inclusief toelichting)

gratis

 

2.2 Besluitenlijsten college, verslagen handelingen gemeenteraad, raadsbijlagen en exemplaar gemeenteblad

 

1.2.2.1

Het tarief voor een jaarabonnement op de openbare besluitenlijsten van vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders bedraagt

€ 40,40

1.2.2.2

Voor een verslag van de handelingen van de gemeenteraad, een raadsbijlage of een exemplaar van een gemeenteblad, per bladzijde of gedeelte daarvan, geldt het tarief onder 1.1.1.1

 

1.2.2.3

Voor in de bijlagen van de handelingen van de gemeenteraad of in het gemeenteblad opgenomen kaart gelden de onder Titel 1, hoofdstuk 1 van deze tabel genoemde tarieven

 

Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand

 

3.1 Voltrekking huwelijk, registratie partnerschap en omzetting

 

 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op een andere tijd en wijze dan op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand voor kostenloze huwelijken is bepaald:

 

1.3.1.1

in een door de gemeente Helmond aangewezen vergaderzaal in Boscotondo, Fans Joseph van Thielpark 1 op maandagochtend zonder voorzieningen

€ 156,--

1.3.1.2

in het Elkerliek Ziekenhuis Wesselmanlaan 25, Helmond als medische omstandigheden een huwelijk daar noodzakelijk maken

€ 136,--

1.3.1.3

in een door de Gemeente Helmond als Huis der gemeente aangewezen trouwlocatie, exclusief de kosten van de locatie

€ 358,--

1.3.1.4

In een locatie die nog niet is benoemd als Huis der gemeente (eigen locatie)

€ 507,--

1.3.1.5

De onder 1.3.1.3 en 1.3.1.4 genoemde tarieven worden, indien de huwelijksvoltrekking, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk plaats heeft buiten de normale werkdagen, verhoogd met

€ 153,--

1.3.1.6

Indien het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk plaats heeft aan de balie van de Stadswinkel tijdens de normale openingstijden van de Stadswinkel bedraagt het tarief

€ 67,70

 

3.2 Huwelijk in bijzonder huis

 

1.3.2.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 136,--

 

3.3 Annuleringen/wijzigingen huwelijken, registratie, e.d.

 

1.3.3.1

Indien de huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap, dan wel de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, ongeacht de oorzaak wordt geannuleerd, wordt voor de verrichte werkzaamheden leges in rekening gebracht:

a.tot 1 maand voor de huwelijksdatum of registratiedatum bedraagt de restitutie een zodanig bedrag dat aan leges nog verschuldigd blijft

b.binnen 1 maand voor de huwelijksdatum of registratiedatum bedraagt de restitutie een zodanig bedrag dat aan leges nog verschuldigd blijft

c.adat het huisbezoek van de Babs heeft plaatsgevonden bedraagt de restitutie een zodanig bedrag dat aan leges nog verschuldigd blijft

€ 77,40

€ 155,--

€ 206,--

1.3.3.2

Indien de huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap dan wel de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, ongeacht de oorzaak, wordt verzet, of indien er een mutatie van getuige(n) plaatsvindt: bedraagt het tarief voor het aanbrengen van deze wijziging:

€ 20,60

1.3.3.3

Indien een huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap dan wel de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, als bedoeld in artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand, ongeacht de oorzaak wordt geannuleerd, bedraagt het tarief voor de werkzaamheden die daarmee gepaard gaan:

€ 38,70

 

3.4 Beschikbaar stellen getuige

 

1.3.4.1

Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege ter beschikking stellen van een getuige ten behoeve van de voltrekking van een huwelijk of de registratie van het partnerschap

€ 46,50

 

3.5 Diensten in relatie tot huwelijken e.d.

 

1.3.5.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje of duplicaat daarvan

€ 32,50

1.3.5.2

(vervallen)

 

 

3.6 Begraven, cremeren, opgraven en herbegraven

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.3.6.1

het verlenen van uitstel van het begraven /cremeren

€ 22,80

1.3.6.2

het opgraven of herbegraven

€ 80,70

 

3.7 Afschrift, uittreksel en verklaring

 

1.3.7.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

 

4.1 Begripsbepalingen

 

1.4.1.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan:

één of meer gegevens over één persoon waarvoor de Basisregistratie Personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.1.2

Voor de toepassing van onderdeel 4.4 wordt onder één verstrekking verstaan:

één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen

 

 

4.2 Verstrekkingen van gegevens uit Wet Basisregistratie Personen (BRP) , alsmede van gegevens buiten de BRP

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van één of meer gegevens uit de BRP,

per verstrekking

€ 10,20

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van de onder 1.4.2.1 bedoelde gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

 

voor 25 verstrekkingen

€ 234,--

 

voor 50 verstrekkingen

€ 442,--

 

voor 100 verstrekkingen

€ 787,--

 

voor 500 verstrekkingen

€ 3.465,--

 

voor 1.000 verstrekkingen

€ 5.968,--

 

voor 5.000 verstrekkingen

€ 24.771,--

 

voor 10.000 verstrekkingen

€ 34.669,--

 

4.3 Abonnement verstrekken opgave verhuizingen e.d.

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.3.1

tot het afsluiten van een abonnement op het wekelijks verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de gemeente, per verstrekking

€ 2,35

 

4.4 Verstrekken van gegevens buiten de BRP

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 10,20

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

 

voor 25 verstrekkingen

€ 234,--

 

voor 50 verstrekkingen

€ 442,--

 

voor 100 verstrekkingen

€ 787,--

 

voor 500 verstrekkingen

€ 3.465,--

 

voor 1.000 verstrekkingen

€ 5.968,--

 

voor 5.000 verstrekkingen

€ 24.771,--

 

voor 10.000 verstrekkingen

€ 34.669,--

 

4.5 Verstrekking gegevens op basis van het Besluit BRP

 

1.4.5.1

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 23,00

1.4.5.2

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:

€ 2,36

 

4.6 Verstrekken lijsten BRP

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.6.1

tot het verstrekken van lijsten met gegevens, welke verkregen zijn op basis van de door de aanvrager opgegeven selectiecriteria, waarvoor de Basisregistratie Personen dient te worden doorlopen:

Voor elke persoon ter zake waarvan de gegevens worden verstrekt te verhogen met:

€ 159,--

€ 0,72

1.4.6.2

tot het verstrekken van lijsten met gegevens, zover de verstrekking niet meer inhoudt dan hetgeen is vermeld in artikel 3.9, lid 4, van de Wet Basisregistratie Personen welke verkregen zijn op basis van de door de aanvrager opgegeven selectiecriteria, waarvoor de Basisregistratie Personen dient te worden doorlopen:

Voor elke persoon ter zake waarvan gegevens worden verstrekt te verhogen met:

€ 159,--

€ 0,14

 

4.7 Vervallen

 

Hoofdstuk 5 Reisdocumenten *

 

Verstrekken reisdocumenten: paspoorten

 

1.5

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.5.1

van een nationaal paspoort:

 

1.5.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

* € 65,30

1.5.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

* € 52,00

1.5.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.5.1 (zakenpaspoort):

 

1.5.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

* € 65,30

1.5.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

* € 52,00

1.5.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.5.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

* € 65,30

1.5.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

* € 52,00

1.5.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

* € 52,00

 

Verstrekken reisdocumenten: Nederlandse Identiteitskaart (NIK)

 

1.5.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.5.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

* € 51,05

1.5.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

* € 29,05

 

Spoedlevering reisdocumenten

 

1.5.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.5.1 tot en met 1.5.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

* € 47,55

* Op het moment van opstellen van deze verordening waren de nieuwe maximumtarieven voor 2018 nog niet definitief vastgesteld. Bovenstaande tarieven zullen worden aangepast als er nog een wijziging volgt.

Hoofdstuk 6 Rijbewijzen *

 

6.1 Rijbewijzen

 

1.6.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

** € 39,45

1.6.1.2

De tarief genoemd in onderdeel 1.6.1.1 wordt bij spoedlevering verhoogd met

** € 34,10

** Op het moment van opstellen van deze verordening waren de nieuwe maximumtarieven voor 2018 nog niet bekend. Bovenstaande tarieven zullen worden aangepast zodra deze bekend zijn gemaakt.

Hoofdstuk 7 Overige burgerzaken

 

7.1 Legalisatie handtekening en waarmerken foto e.d.

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.1.1

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening of het

waarmerken van een foto

€ 9,70

1.7.1.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van twee of meer handtekeningen of waarmerken van twee of meer foto’s van dezelfde persoon en voor het hetzelfde geval

€ 19,40

1.7.1.3

tot het waarmerken van een afschrift of een kopie van een stuk, voor zover daarvoor niet elders in deze verordening met bijbehorende

tarieventabel of in een andere wettelijke regeling een ander tarief geldt

€ 9,70

 

7.2 Verklaring omtrent gedrag

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.2.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag natuurlijke personen

€ 41,35

1.7.2.2

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag rechtspersonen

€ 207,00

Hoofdstuk 8 Raadplegen kadastrale gegevens, objectgegevens belastingen en gegevens Wkpb

 

8.1 Raadplegen kadastrale gegevens

 

1.8.1.1

Het tarief bedraagt voor het verlenen van bijstand bij het raadplegen van kadastrale gegevens voor elk kwartier of gedeelte daarvan

€ 12,70

1.8.1.2

Vermeerderd met het tarief voor het raadplegen van online informatie via de kadastrale balie van de actuele gegevens dat het Kadaster in rekening brengt

 

1.8.1.3

Indien het gaat om administratieve kadastrale informatie vanuit het gemeentelijke kadastrale bestand vermeerderd met 75% van het tarief vastgesteld door het Kadaster

 

 

8.2 Objectgegevens belastingen

 

1.8.2.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van gegevens uit de gemeentelijke belastingadministratie, per belastingobject

€ 5,70

 

8.3 Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb)

 

1.8.3.1

Het tarief bedraagt voor het verlenen van bijstand bij het vervaardigen van kopieën uit het gemeentelijk register Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb)

gratis

1.8.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gewaarmerkte verklaring van gegevens uit het gemeentelijk register Wkpb

gratis

Hoofdstuk 9 Kansspelen

 

9.1 Loterijen en kansspelautomaten

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.9.1.1

een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 65,90

1.9.1.2

een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de kansspelen jo. artikel 2.3.3.3 APV Helmond 2008:

a) voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

b) voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd,

vermeerderd met het product van het aantal kansspelautomaten, waarvoor een vergunning geldt en een bedrag van

€ 226,50

€ 90,50

€ 136,--

 

9.2 Exploitatie kansspelautomatenhal

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.9.2.1

het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een kansspelautomatenhal als bedoeld in artikel 2.3.3.6, eerste lid APV Helmond 2008

Indien tevens een exploitatievergunning wordt ingediend ingevolge artikel 3.1.2.1 van deze tarieventabel dan wordt het legesbedrag op grond van dit artikel niet in rekening gebracht.

€ 246,--

1.9.2.2

het wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.3.3.6, eerste lid APV Helmond 2008

€ 129,--

Hoofdstuk 10 Winkeltijden

 

10.1 Winkeltijdenwet en verordening winkeltijden

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.10.1.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet en de Verordening winkeltijden Helmond 2013

€ 39,10

1.10.1.2

tot het verlenen van toestemming ingevolge artikel 5 Verordening winkeltijden Helmond 2013 om een in het vorige onderdeel bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 39,10

1.10.1.3

Het tarief bedraagt in verband met het wijzigen van één in de onderdelen 1.10.1.1 of 1.10.1.2 bedoelde aanvraag

€ 39,10

Hoofdstuk 11 Leegstandwet

 

11.1 Leegstandwet

 

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.2

Tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Leegstandwet

€ 46,60

1.11.3

Tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, lid 5, van de Leegstandwet

€ 46,60

Hoofdstuk 12 Kabels en Leidingen

 

12.1 Kabels en Leidingen

 

1.12.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, als bedoeld in artikel 2.1 en 3.1 van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur Helmond 2014, waarbij de graaflengte < 100m¹ is of een lasgat / montagegat met een oppervlakte van > 2m²

€ 189,12

1.12.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, als bedoeld in artikel 2.1 en 3.1 van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur Helmond 2014, waarbij de graaflengte ≥100m¹ is:

€ 378,29

1.12.3.1

Het tarief genoemd onder 1.12.1.1 en 1.12.2.1 wordt verhoogd met een bedrag per strekkende meter sleuflengte, voor zover binnen de bebouwde kom gelegen, van

€ 1,82

1.12.3.2

Het tarief genoemd onder 1.12.1.1 en 1.12.2.1 wordt verhoogd met een bedrag per strekkende meter sleuflengte, voor zover buiten de bebouwde kom gelegen;

a Over de eerste 2000m¹, van

b.Over de lengte >2000m¹ en ≤50000m¹, van

c.Over de resterende totale lengte, van

€ 1,29

€ 0,77

€ 0,67

Hoofdstuk 13 Verkeer en vervoer

 

13.1 Ontheffingen en -vergunningen

 

1.13.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot, een verlenging van of een vernieuwing van een ontheffing of vergunning op grond van de Wegenverkeerswet, het Wegenverkeersreglement, Regeling voertuigen (artikel 9.1), APV Helmond 2008 (parkeren grote voertuigen: artikel 5.1.7, derde lid) of het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

€ 28,90

 

a.Bij het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor wat betreft bord G07zb (zonebord) van bijlage I, jo. artikel 66 van dat reglement, anders dan voor het bereiken van een eigen, binnen dat gebied gelegen parkeergelegenheid, dit bedrag te verhogen per maand looptijd, afgerond naar boven op hele maanden, met:

b.Bij het verkrijgen van een ontheffing voor aangewezen parkeerplaatsen in het gebied als bedoeld in het vigerende Uitvoeringsbesluit betaald- en vergunninghoudersparkeren Helmond, dit bedrag te verhogen per aanvraag, niet zijnde een verlenging of vernieuwing, met:

c.Bij het verkrijgen van een ontheffing voor aangewezen parkeerplaatsen in het gebied als bedoeld in het vigerende Uitvoeringsbesluit betaald- en vergunninghoudersparkeren Helmond, dit bedrag te verhogen per maand looptijd, afgerond naar boven op hele maanden, met:

€ 23,80

€ 304,--

€ 73,50

1.13.1.2

Bij het verstrekken van een onder 1.13.1.1 bedoelde ontheffing, voor het verstrekken van een fysieke ontheffingskaart:

€ 15,--

1.13.1.3

Bij het verstrekken van een onder 1.13.1.1 bedoelde ontheffing of vergunning, na vermissing van een eerder afgegeven fysiek document, voor het verstrekken van een duplicaat:

€ 15,--

 

13.2 Gehandicaptenvoorzieningen

 

1.13.2.1

Gehandicaptenparkeerkaart:

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW):

a.bij een geldigheidsduur van één jaar of korter

€ 26,40

 

b.bij een geldigheidsduur van langer dan één jaar

€ 39,70

1.13.2.2

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart, als bedoeld onder 1.13.2.1 na vermissing van een eerder afgegeven document, voor het verstrekken van een duplicaat

€ 9,40

1.13.2.3

Gehandicaptenparkeerplaats:

Het tarief bedraagt:

Voor het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, inclusief de kosten die voortvloeien uit de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

€ 195,00

1.13.2.4

voor het vervangen van het kentekenonderbord bij een gehandicaptenparkeerplaats

€ 46,50

1.13.2.5

voor het verplaatsen van een bestaande gehandicaptenparkeerplaats op kenteken naar een nieuwe locatie.

€ 195,00

1.13.2.6

De aanvrager heeft recht op restitutie van de door de gemeente in rekening gebrachte kosten, als bedoeld in de artikelen 1.13.2.3 en 1.13.2.5, voor zover het benodigde verkeersbesluit dat noodzakelijk is om de gehandicaptenparkeerplaats rechtsgeldig te kunnen effectueren niet wordt genomen of na te zijn genomen in rechte met succes door een derde partij wordt aangevochten.

 

Hoofdstuk 14 Diversen

 

14.1 Plaatsen voorwerpen in, op of boven gemeentegrond

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.14.1.1

om ontheffing tot het in, op of boven gemeentegrond plaatsen, aanbrengen of aanwezig hebben van voorwerpen of stoffen, als bedoeld in artikel 2.1.5.1 APV Helmond 2008.

Voornoemd legesbedrag laat onverlet de bevoegdheid om daarnaast van gemeentewege precariobelasting te heffen (zie geldende Verordening Precariobelasting Helmond).

€ 61,00

1.14.1.2

om ontheffing tot het op of boven gemeentegrond plaatsen, aanbrengen of aanwezig hebben van afrasteringen, steigers en andere voorwerpen die verband houden met een bouwplan of -project (werkterreinontheffing), als bedoeld in artikel 2.1.5.1 APV Helmond 2008

Voornoemd legesbedrag laat onverlet de bevoegdheid om daarnaast van gemeentewege precariobelasting te heffen (zie geldende Verordening Precariobelasting Helmond).

€ 462,--

 

14.2 Inzamelen geld (collecten) en goederen

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.14.2.1

om vergunning ingevolge artikel 5.2.1, eerste lid APV Helmond 2008 (incidenteel of doorlopend)

gratis

1.14.2.2

het gedurende één week of een gedeelte daarvan beschikbaar stellen van collectebussen, per bus

te vermeerderen met een waarborgsom van per bus.

€ 0,91

€ 1,25

 

14.3 Venten en standplaatsen

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.14.3.1

om een ontheffing ingevolge van artikel 5.2.2, negende lid, APV Helmond 2008 (venten):

 

 

a.geldig voor één dag

b.geldig voor één week

c.geldig voor één maand

d.geldig voor één jaar

e.geldig voor langer dan één jaar, doch niet langer dan vijf jaar

€ 3,80

€ 12,70

€ 31,10

€ 191,--

€ 518,--

1.14.3.2

om een standplaatsvergunning ingevolge artikel 5.2.3 APV Helmond 2008:

a.een vaste standplaats

b.een incidentele standplaats

€ 61,00

€ 61,00

 

14.4 Plaatsen kramen op marktterrein

 

1.14.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning ingevolge artikel 15 “Nadere regels, beleidsregels en uitvoeringsbesluit warenmarkten Helmond 2011” voor het plaatsen van kramen op marktterreinen door kraamverhuurders, per jaar, voor elk per week te plaatsen aantal kramen van 50 stuks of gedeelte daarvan

€ 57,50

 

14.5 Wijziging gemeentegarantie

 

1.14.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het instemmen met het wijzigen van een door de gemeente gegarandeerde geldlening (borgstelling gemeentegarantie)

€ 59,90

 

14.6 Verzoek om indeling in een urgentiecategorie

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek:

 

1.14.6.1

als bedoeld in artikel 4 van de Huisvestingsverordening Helmond 2016 om te worden ingedeeld in een of meerdere urgentiecategorieën:

Het bepaalde in dit artikellid is niet van toepassing op statushouders.

€ 45,70

1.14.6.2

Voor degene aan wie het recht als bedoeld onder 1.14.8.1 in rekening is gebracht bestaat aanspraak op teruggaaf van de leges, indien het verzoek van de woningzoekende leidt tot het verkrijgen van een urgentiebeschikking.

 

 

14.7 Wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur (BIBOB).

 

 

(vervallen)

 

 

14.8 Omzettingsvergunnig.

 

 

(vervallen)

 

 

14.9 Overigen

 

 

Het tarief bedraagt voor:

 

1.14.9.1

een afschrift van een bestemmingsplan of totaal uitwerkingsplan met bijbehorende kaart(en), voorschriften en toelichting

€ 25,50

1.14.9.2

een afschrift van een ten behoeve van één bouwplan opgesteld (postzegel)bestemmingsplan of uitwerkingsplan

€ 12,70

1.14.9.3

Inzage in digitale of analoge Bouw-/omgevingsvergunningenarchief per geraadpleegd adres, inclusief digitale toezending bescheiden:

a.bescheiden behorende bij onherroepelijke bouw-/omgevingsvergunning

b.idem behorende bij een nog niet onherroepelijke bouw-/omgevingsvergunning

€ 25,50

gratis

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

normkosten:

Bij het bepalen van de hoogte van de leges voor bouwactiviteiten wordt uitgegaan van normkosten, zoals die staan vermeld in het overzicht dat bij deze tarieventabel als bijlage is opgenomen.

Indien de normkosten niet kunnen worden bepaald aan de hand van het hiervoor genoemde overzicht, worden de normkosten gelijkgesteld met een door de gemeente vast te stellen raming van de bouwkosten, zijnde de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk;

 

2.1.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Beoordeling conceptaanvraag / principebesluit

2.2

Conceptaanvraag

 

2.2.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag, die gepaard gaat met een expliciet verzoek om een beoordeling door de welstandscommissie, (schetsplan) bedraagt:

€ 150,--

2.2.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot beoordeling of het gemeentebestuur in principe bereid is medewerking te verlenen aan het verkrijgen van een wijziging en/of aanpassing van het geldende bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke ordening of aan het volgen van een Wabo-afwijkingsprocedure voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12 lid 1a onder 3 van de Wabo, bedraagt:

Indien een principebesluit als hiervoor bedoeld, binnen één jaar na dagtekening, leidt tot een overeenkomst met de gemeente, zal dit bedrag hiermee worden verrekend.

€ 750,--

 

Advies agrarische commissie

 

2.2.3

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.2.1 en 2.2.2 bedraagt het tarief, indien voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen (AAB) wordt beoordeeld:

€ 690,--

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo en de normkosten niet meer bedragen dan € 500.000,--, bedraagt het tarief 35 ‰ van de normkosten met een minimum van € 200,--.

 

 

 

 

2.3.1.1.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, en de normkosten meer bedragen dan € 500.000,--, bedraagt het tarief 26,5 ‰ van de normkosten over het gedeelte van de normkosten dat de € 500.000,-- overschrijdt. Voor de eerste € 500.000,-- normkosten blijft het tarief uit 2.3.1.1.1 van toepassing.

 

 

 

 

 

Advies agrarische commissie

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1.1.1 en 2.3.1.1.2 bedraagt het tarief, indien voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen (AAB) wordt beoordeeld:

€ 690,--

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 280,--

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 316,--

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 316,--

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking; het vm. projectbesluit):

Eventueel te verhogen met externe kosten als bedoeld in artikel 2.8.2.

€ 6.087,--

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 561,--

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 316,--

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 316,--

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 316,--

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 316,--

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 316,--

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 316,--

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking; het vm. projectbesluit):

Eventueel te verhogen met externe kosten als bedoeld in artikel 2.8.2.

€ 6.087,--

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 316,--

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 316,--

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 316,--

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 316,--

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 316,--

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 500,--

2.3.5.2

indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.5.1 betrekking heeft op het tijdelijk gebruik van een bouwwerk ten behoeve van een evenement (gebruiksduur maximaal 4 weken) bedraagt het tarief:

€ 50,--

2.3.5.3

indien een aanvraag betrekking heeft op een vergunning tot wijziging dan wel uitbreiding van een vergunning als bedoeld in 2.3.5.1 bedraagt het tarief, indien het betreft:

a.uitbreiding van de inrichting:

het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.5.1;

b.gewijzigd gebruik van de gehele inrichting:

50% van het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.5.1

c.gewijzigd gebruik van een gedeelte van de inrichting:

50% van het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.5.1.

 

2.3.5.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring van overdracht van de omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aan de nieuwe gebruiker:

€ 51,50

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens de Erfgoedverordening Helmond 2011 aangewezen monument, waarvoor op grond van artikel 9, tweede lid van die verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument:

Gratis

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

Gratis

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening Helmond 2011 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 9, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

Gratis

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 280,--

2.3.7.2

(vervallen)

 

 

 

 

 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 280,--

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van artikel 2.1.5.3, eerste lid APV Helmond 2008 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.9.1

Per uitweg voor woningen

€ 112,--

2.3.9.2

Per uitweg voor niet-woningen

€ 325,--

 

 

 

2.3.10.1

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor ingevolge artikel 4.3.3 van de APV Helmond 2008 een omgevingsvergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 201,00

 

 

 

2.3.10.2

Handelsreclame

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanbrengen van handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.4.2, eerste lid APV Helmond 2008 een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 159,--

 

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 100,--

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 100,--

 

 

 

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief,

onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 100,--

 

 

 

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief,

onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 449,--

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 100,--

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 100,--

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning;

 

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

Categorie 1: Quick-scan bij grondgebonden bouwwerken die zijn vrijgesteld van bodemonderzoek:

Categorie 2: Beoordelen rapporten bodemonderzoek bij particuliere bouw:

Categorie 3: Beoordelen bodemrapporten overige bouwwerken :

gratis

€ 290,--

€ 421,--

2.3.16.2

voor de verstrekking van informatie betreffende de bodemkwaliteit per half uur of gedeelte daarvan

€ 42,10

2.3.16.3

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

gratis

 

 

 

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

n.v.t.

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

n.v.t.

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning binnen een jaar na eerste indiening is voorafgegaan door een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6, 2.3.7 en 2.3.9, intrekt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat hierop een beslissing is genomen

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6, 2.3.7 en 2.3.9, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen drie jaren na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren of buiten behandeling stellen van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6, 2.3.7 of 2.3.9 weigert of buiten behandeling stelt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging bij rechterlijke uitspraak van de beschikking waarbij de vergunning werd verleend.

 

2.5.3.3

Het recht als bedoeld onder 2.5.3.1, wordt éénmalig met de voor een vervolgaanvraag in rekening te brengen leges verrekend, mits deze vervolgaanvraag binnen twaalf weken na de beschikkingsdatum is ingediend en het een gelijksoortig bouwplan betreft.

 

2.5.4

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 tot en met 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

gratis

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 200,--

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen

2.8.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen en het maken van:

a.een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 Wro;

b.een wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onder a Wro;

c.een uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder b Wro

bedragen de leges bij normkosten tot € 100.000,--:

Bij normkosten van € 100.000,-- of hoger bedragen de leges:

€ 7.740,--

€ 12.910,--

 

Voor de bepaling van de normkosten zie de bijlage bij deze verordening: ‘Overzicht normkosten ten behoeve van berekeningen van de Waboleges en leges bestemmings-, uitwerkings- en wijzigingsplannen’.

 

2.8.2

Het onder 2.3.3.3, 2.3.4.3 of onder 2.8.1 genoemde bedrag wordt verhoogd met het bedrag van de (externe) advieskosten, onderzoeken en benodigde ontheffingen, blijkend uit een begroting die door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.8.3

Indien een plan als bedoeld in artikel 2.8.1. door initiatiefnemer wordt aangeleverd, bedragen de leges bij normkosten tot € 100.000,--

Bij normkosten van € 100.000,-- of hoger bedragen de leges,

mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

1.Het plan dient te voldoen aan de wettelijke eisen en te worden aangeleverd conform de door de gemeente te verstrekken “Handreiking ruimtelijke plannen Helmond 2017”;

2.Het plan dient volledig te worden aangeleverd ter beoordeling, inclusief benodigde onderzoeken en ontheffingen;

3.Artikel 2.8.2. blijft onverminderd van kracht voor de (externe) advieskosten, onderzoeken en ontheffingen indien deze uitsluitend door de gemeente kunnen worden geleverd of door de gemeente zelf dienen te worden aangevraagd.

€ 5.000,--

€ 8.000,--

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 50,--

Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca c.a.

 

3.1.1 Vergunning ex artikel 3 of 4 Drank- en Horecawet

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

3.1.1.1

een vergunning ingevolge artikel 3 of 4 van de Drank- en Horecawet

€ 307,--

3.1.1.2

het administratief wijzigen van de vergunning als bedoeld onder artikel 3.1.1.1, voor zover de oorspronkelijke vergunning op het moment van de aanvraag niet ouder is dan vijf jaar

€ 153,--

3.1.1.3

een ontheffing ingevolge artikel 4, vijfde lid of artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 153,--

 

3.1.2 Exploitatievergunning

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

3.1.2.1

een vergunning ingevolge art. 2.3.1.2 APV Helmond 2008.

Indien tevens een aanvraag wordt ingediend op grond van artikel 3.1.1.1 van deze tarieventabel wordt het legesbedrag op grond van dit

artikel niet in rekening gebracht.

€ 245,--

3.1.2.2

Ingeval een advies op grond van het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet aangevraagd wordt voor een aanvraag als bedoeld onder artikel 3.1.1.1 dan wordt de in dat kader geheven leges verhoogd met:

Vermeerderd met een bedrag per 30 minuten of gedeelte daarvan ambtelijke ondersteuning in dit kader (reageren op reacties n.a.v. controles), uitsluitend voor het gedeelte boven de 30 minuten, van:

€ 198,--

€ 40,--

3.1.2.3

een ontheffing van het verbod om een afleveringsloket te hebben dan wel te gebruiken ingevolge artikel 2.3.4.1, derde lid APV Helmond 2008

€ 149,--

 

3.1.3 Ontheffing sluitingsuur horeca

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

3.1.3.1

een ontheffing om een inrichting als bedoeld in artikel 2.3.1.9, vijfde lid APV Helmond 2008, na het algemeen sluitingsuur geopend te houden, per dag

€ 21,00

 

3.1.4 Plaatsen terras

 

 

(vervallen)

 

 

3.1.5 Geluidhinder buiten een inrichting op het gebied van horeca, sport en recreatie

 

3.1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing ingevolge artikel 4.1.5, tweede lid, APV Helmond 2008

€ 20,90

Hoofdstuk 2 Organiseren van evenementen

 

3.2.1. Evenementen

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

3.2.1.1

om een vergunning tot het houden van een evenement ingevolge artikel 2.2.1.2a APV Helmond 2008 en de nota evenementenbeleid:

a.voor evenementen met de hoogste complexiteit m.b.t. openbare orde en veiligheid (B- en C-evenementen)

b.voor zover onderdeel a niet van toepassing is en aan het evenement commerciële motieven ten grondslag liggen

c.voor zover onderdeel a niet van toepassing is en aan het evenement geen commerciële motieven ten grondslag liggen

Voornoemd legesbedrag laat onverlet de bevoegdheid om daarnaast van gemeentewege precariobelasting te heffen (zie geldende Verordening Precariobelasting Helmond).

€ 488,--

€ 244,--

€ 30,30

 

3.2.2 Wedstrijden betaald voetbal

 

3.2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een voetbalvergunning ex artikel 2.2.2.5, eerste lid APV Helmond 2008:

voor zover de aanvraag betrekking heeft op één wedstrijd

voor zover de aanvraag betrekking heeft op meerdere wedstrijden

€ 122,--

€ 244,--

Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen, seksbioscopen, escortbedrijven e.d.

 

3.1 Exploiteren seksinrichting

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.3.1.1

om vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting (niet zijnde een seksbioscoop) ingevolge artikel 3.2.1 APV Helmond 2008.

€ 2.932,--

3.3.1.2

tot wijziging van een vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting als bedoeld in het vorige lid

€ 1.466,--

3.3.1.3

tot wijziging als bedoeld bij 3.3.1.2 indien het uitsluitend een wijziging in het beheerderschap betreft

€ 585,--

 

3.2 Exploiteren seksbioscoop

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.3.2.1

om vergunning voor het exploiteren van een seksbioscoop.

€ 1.466,--

3.3.2.2

tot wijziging van een vergunning voor het exploiteren van een seksbioscoop

€ 880,--

 

3.3 Exploiteren escortbedrijf

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.3.3.1

om vergunning voor het exploiteren van een escortbedrijf ingevolge artikel 3.2.1 APV Helmond 2008

€ 1.466,--

3.3.3.2

tot wijziging van een verleende vergunning voor het exploiteren van een escortbedrijf

€ 880,--

 

3.4 Vermindering legesbedrag

 

3.3.4.1

Aan degene aan wie een legesbedrag in rekening is gebracht als bedoeld onder 3.3.1.1 tot en met 3.3.3.2, wordt slechts de helft van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht indien:

a.een aanvraag om een vergunning wordt ingetrokken, voordat hierop een beslissing is genomen;

b.op een aanvraag om een vergunning afwijzend wordt beschikt.

 

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening

 

4.1 Vergunning Brand beveiliging

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verkrijgen van:

 

3.4.1.1

een vergunning ingevolge artikel 2.1 van de Brandbeveiligingsverordening Helmond 2012 ten behoeve van het gebruik van een in dit artikel omschreven inrichting, niet zijnde een bouwwerk:

€ 500,--

3.4.1.2

indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in onderdeel 3.4.1.1 betrekking heeft op het tijdelijk gebruik van een inrichting, niet zijnde een bouwwerk, ten behoeve van een evenement (gebruiksduur maximaal 4 weken):

€ 50,--

3.4.1.3

indien een aanvraag om een vergunning betrekking heeft op een vergunning tot wijziging dan wel uitbreiding van een vergunning als bedoeld in 3.4.1.1 bedraagt het tarief, indien het betreft:

a.uitbreiding van de inrichting:

het legestarief vermeld in onderdeel 3.4.1.1;

b.gewijzigd gebruik van de gehele inrichting:

50% van het legestarief vermeld in onderdeel 3.4.1.1;

c.gewijzigd gebruik van een gedeelte van de inrichting:

50% van het legestarief vermeld in onderdeel 3.4.1.1.

 

3.4.1.4

een ontheffing als bedoeld in enig ander artikel van de Brandbeveiligingsverordening Helmond 2012:

€ 51,50

Hoofdstuk 5 Kinderopvang

 

Exploitatievergunning Kinderopvang

 

3.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.5.1

tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau overeenkomstig artikel 1.45, eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 676,00

3.5.2

tot het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal overeenkomstig artikel 2.2, eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 676,00

3.5.3

tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau naar aanleiding van een voorgenomen wijziging van het adres van vestiging van dat kindercentrum overeenkomstig artikel 7, vierde lid, Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

€ 676,00

3.5.4

tot het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal naar aanleiding van een voorgenomen wijziging van het adres van de peuterspeelzaal overeenkomstig artikel 13, vierde lid, Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

€ 676,00

3.5.5

tot het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang overeenkomstig artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 424,00

3.5.6

tot het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang op een gewijzigd adres (verhuizing) overeenkomstig artikel 7, vierde lid, Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

gratis

3.5.7

tot het in exploitatie nemen van een extra voorziening voor gastouderopvang (extra opvanglocatie) overeenkomstig artikel 7, vierde lid, Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

gratis

3.5.8

tot het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang door een gastouder die niet langer dan 3 maanden (peildatum datum van aanvraag) uitgeschreven is geweest uit het LRKP, overeenkomstig artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang

gratis

Besloten in de openbare vergadering van 2 november 2017.

Mij bekend,

de raadsgriffier

Bijlage: Overzicht normkosten ten behoeve van berekeningen van de Waboleges en leges bestemmings-, uitwerkings- en wijzigingsplannen.

Bijlage bij tarieventabel legesverordening 2018 (1/2)

De prijzen gelden per eenheid zoals vermeld

excl. BTW

(euro)

eenheid

1.

Woningen

 

 

1.1

Rijtjeswoningen (huur of koopproject)

265,00

per m3

1.2

Halfvrijstaande woningen (projectmatig)

281,00

per m3

1.3

Halfvrijstaande woningen (vrije sector)

286,00

per m3

1.4

Vrijstaande woningen (projectmatig)

297,00

per m3

1.5

Vrijstaande woningen (particulier)

345,00

per m3

1.6

Luxe vrijstaande villa's

392,00

per m3

1.7

Appartementen (eenvoudig)

318,00

per m3

1.8

Appartementen (luxe) / bungalows

392,00

per m3

1.9

Woonwagens (chalet)

191,00

per m3

1.10

Grote kelder onder een woning

237,00

per m3

1.11

Eenvoudige kelder onder vrijstaande woning

308,00

per m3

1.12

Kelder tot 30m3 en prefab kelders

308,00

per m3

 

 

 

 

2.

Bijgebouwen, garages, e.d.

 

 

2.1

Halfsteens of hout met plat dak

116,00

per m3

2.2

Halfsteens of hout, pannendak

121,00

per m3

2.3

Spouwmuur, plat dak

143,00

per m3

2.4

Spouwmuur, pannendak

165,00

per m3

2.5

Carport, plat dak

149,00

per m2

2.6

Carport, pannendak

187,00

per m2

2.7

Serre

605,00

per m2

2.8

Tuinhuisje

149,00

per m2

2.9

Zwembad

220,00

per m3

3.

Woninguitbreidingen/ -verbouwingen

 

 

3.1

Uitbreiding woonruimte

347,00

per m3

3.2

Uitbreiding bergruimte

171,00

per m3

3.3

Dakkapel

935,00

per m1

3.4

Verandering woonruimte (inpandig)

156,00

per m3

3.5

Gevelwijziging

696,00

per m2

3.6

Nieuw dak

139,00

per m2

4.

Erfscheidingen

 

 

4.1

Hout

72,00

per m1

4.2

Metselwerk penanten met hout

121,00

per m1

4.3

Metselwerk halfsteens

143,00

per m1

4.4

Metselwerk steens

198,00

per m1

4.5

Gaashekwerk

58,00

per m1

5.

Bedrijfsgebouwen

 

 

5.1

Bedrijfshal(gemetseld) tot 3 m hoog, oppervl < 5.000 m2

119,00

per m3

5.2

idem als 5.1 oppervl tussen 5.000-10.000 m2

114,00

per m3

5.3

idem als 5.1 oppervlak groter dan 10.000 m2

111,00

per m3

5.4

Bedrijfshal systeemb. 3-6 m hoog; oppervl < 5.000 m2

81,00

per m3

5.5

idem als 5.4 oppervl tussen 5.000-10.000 m2

73,00

per m3

5.6

idem als 5.4 oppervlak groter dan 10.000 m2

70,00

per m3

Overzicht normkosten ten behoeve van berekeningen van de Waboleges en leges bestemmings-, uitwerkings- en wijzigingsplannen.Bijlage bij tarieventabel legesverordening 2018 (2/2)

De prijzen gelden per eenheid zoals vermeld

excl. BTW

(euro)

eenheid

5.7

bedrijfshallen systeemb. 6-9 m hoog;oppervl < 5.000 m2

59,00

per m3

5.8

idem als 5.7 oppervl tussen 5.000-10.000 m2

55,00

per m3

5.9

idem als 5.7 oppervlak groter dan 10.000 m2

52,00

per m3

5.10

Hal hoger dan 9 m. oppervlakte kleiner dan 5.000 m2

54,00

per m3

5.11

idem als 5.10 oppervlakte tussen 5000 en 10.000 m2

50,00

per m3

5.12

idem als 5.10 oppervlakte groter dan 10.000 m2

45,00

per m3

5.13

Tussenvloer in de hal extra

140,00

per m2

5.14

Kantoorvloer in de hal extra

143,00

per m2

5.15

Bedrijfskantoor in de hal

228,00

per m3

5.16

Kantoren (aangebouwd)

281,00

per m3

5.17

Kantoren (vrijstaand)

323,00

per m3

6.

Overige gebouwen

 

 

6.1

School

318,00

per m3

6.2

Noodschool

207,00

per m3

6.3

Sporthal

302,00

per m3

6.4

Winkelfunctie: eenvoudige uitvoering

318,00

per m3

6.5

Winkelfunctie met representatief karakter / showroom

339,00

per m3

6.6

Café/bar/restaurant

339,00

per m3

6.7

Kleedgebouw

260,00

per m3

6.8

Zorgfunctie (kleinschalig)

318,00

per m3

6.9

Interne wijzigingen

92,00

per m3

6.10

Gevelwijzigingen

561,00

per m2

7.

Agrarische gebouwen

 

 

7.1

Open loods

148,00

per m2

7.2

Gesloten loods

186,00

per m2

7.3

Veldschuur

170,00

per m2

7.4

Werktuigenberging

170,00

per m2

7.5

Rundveestal (metselwerk)

318,00

per m2

7.6

Rundveestal (staalwanden)

276,00

per m2

7.7

Varkensstal (metselwerk)

477,00

per m2

7.8

Varkensstal (staalwanden)

413,00

per m2

7.9

Kippenstal (metselwerk)

212,00

per m2

7.10

Kippenstal (staalwanden)

148,00

per m2

7.11

Tuinbouwkas

37,00

per m2

8.

Parkeerkelders

 

 

8.1

Parkeerkelder half onder de grond

247,00

per m3

8.2

Parkeerkelder geheel onder de grond

403,00

per m3

Bovenstaand overzicht zal worden gehanteerd vanaf 1 januari 2018.

Besloten in de vergadering van 19 september 2017.

Burgemeester en wethouders van Helmond,

de burgemeester

mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel

de secretaris

mr. drs. A.P.M. ter Voert

bijlage Toelichting Legesverordening Helmond 2018

Algemeen

Wettelijke basis

De leges worden geheven op basis van artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet. De legesheffing voor reisdocumenten en de Nederlandse identiteitskaart berust niet op artikel 229 van de Gemeentewet, maar op artikel 7 van de Paspoortwet, in samenhang met artikel 2, tweede lid, van die wet (wijziging Paspoortwet per 9 maart 2014).

Vanaf 1 januari 1995 komt het begrip ‘leges’ niet meer voor in de Gemeentewet. De reden hiervan is dat er geen wezenlijke verschillen bestaan tussen leges en andere rechten. Het begrip ‘rechten’ in artikel 229 van de Gemeentewet omvat mede de leges. In deze verordening is ervoor gekozen (analoog aan de modelverordening) de rechten ‘leges’ te blijven noemen, omdat het hier gaat om een ingeburgerd en herkenbaar begrip. Bovendien gaat het in vrijwel alle gevallen om het in behandeling nemen van aanvragen en vergunningen e.d. en om het verstrekken van documenten.

In verband met artikel 10 van de modelverordening leges (overdracht van bevoegdheden) is in de aanhef eveneens artikel 156, eerste en tweede lid, onder h, van de Gemeentewet genoemd.

Artikel 4 Vrijstellingen

Regelt de vrijstellingen.

Nieuwe jurisprudentie:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:5354

Omgevingsvergunning aangevraagd tbv een aanleg van een project behorend tot het voor het publiek openstaande wegennet binnen de gemeente is een publieke taak van de gemeente.

Tarieventabel

Algemeen:

Indeling van de tarieventabel

Gelet op artikel 229b van de Gemeentewet en de (on)mogelijkheden tot kruissubsidiëring als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (zie de toelichting op artikel 5 van de verordening) is de tarieventabel in drie titels onderverdeeld:

 • -

  titel 1 Algemene dienstverlening;

 • -

  titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning;

 • -

  titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2.

Kruissubsidiëring

Binnen titel 1 is kruissubsidiëring mogelijk tussen de verschillende hoofdstukken. Hetzelfde geldt voor titel 2. De wetgever gaat er bij de omgevingsvergunning van uit dat alleen binnen de omgevingsvergunning kruissubsidiëring kan worden toegepast en niet met dienstverlening daarbuiten. Maar kruissubsidiëring tussen titel 1 en titel 2 is niet verboden, nu de wetgever artikel 229b van de Gemeentewet niet heeft gewijzigd. Dit blijkt ook uit Hoge Raad 13 februari 2015, nr. 14/00655, ECLI:NL:HR:2015:282. De Hoge Raad oordeelt dat de toets aan de opbrengstlimiet van artikel 229b Gemeentewet niet strenger is geworden door de komst van de Wabo. Overigens zijn in titel 2 ook een paar andere diensten opgenomen die verband houden met de fysieke leefomgeving of de omgevingsvergunning (hoofdstukken 2, 8 en 9).

Op basis van artikel 13, tweede lid, van de Europese Dienstenrichtlijn geldt voor titel 3 dat slechts kruissubsidiëring binnen elk hoofdstuk mogelijk is. Een hoofdstuk in titel 3 betreft een individueel vergunningstelsel dan wel een cluster van samenhangende vergunningstelsels. Elk hoofdstuk van titel 3 dient de gemeente te controleren op kostendekkendheid. Indien uit controle blijkt dat er op het betreffende vergunningstelsel of samenhangende vergunningstelsels winst wordt gemaakt, dienen de tarieven te worden aangepast tot of onder 100% kostendekkendheid. Hierbij wordt nog opgemerkt, dat de Hoge Raad prejudiciële vragen heeft gesteld over de toepassing van de Europese Dienstenrichtlijn op legesheffing (Hoge Raad 5 juni 2015, nr. 13/03931, ECLI:NL:HR:2015:1467).

Een en ander betekent dat (ook) bij de leges een nauwkeurige, op controleerbare wijze vastgelegde kostentoerekening nodig is. Voor de tariefstelling moet de gemeente nagaan wat de kostprijs van de verschillende diensten is. Vervolgens kan de gemeente een beslissing nemen over de mate van kruissubsidiëring (voor zover mogelijk) tussen de verschillende diensten en de mate waarin zij het profijtbeginsel wil laten doorwerken in het tarief. Zie het model kostenonderbouwing leges omgevingsvergunning, te vinden op www.vng.nl.

In de eerdergenoemde uitspraak van Hoge Raad 5 juni 2015, nr. 13/03931, ECLI:NL:HR:2015:1467, oordeelt de Hoge Raad:

2.3.4. Het (…) ten aanzien van “kruissubsidiëring” geciteerde uitgangspunt van het kabinet heeft niet geleid tot wetgevende maatregelen. Ook is geen gebruik gemaakt van de in artikel 2.9, lid 2, Wabo opgenomen bevoegdheid om nadere regels te stellen voor de toepassing van artikel 229b, lid 1, letter b, van de Gemeentewet. Evenmin is die bepaling in de Gemeentewet zelf gewijzigd.

2.4. Hetgeen hiervoor in 2.3 is vooropgesteld leidt tot de gevolgtrekking dat de beoordeling van de opbrengstlimiet ook thans nog moet plaatsvinden in het licht van hetgeen ondubbelzinnig uit de ontstaansgeschiedenis van die bepaling volgt, namelijk toepassing van de daarin neergelegde toets op 'het totaal van de geraamde baten van de rechten die in een verordening zijn geregeld, en het totaal van de geraamde lasten die de werkzaamheden meebrengen waarvoor deze rechten geheven worden' (zie HR 4 februari 2005, nr. 38860, ECLI:NL:HR:2005:AP1951, BNB 2005/112).’

Voor de toets aan de opbrengstlimiet blijven de totaal geraamde baten en lasten van alle tarieven uit de legesverordening dus van belang.

Onderdeel 1.4.5 Verstrekkingen gegevens obv het Besluit BRP:

In onderdeel 1.4.5 zijn leges opgenomen voor het aan betrokkenen verstrekken van schriftelijke gegevens als bedoeld in artikel 17 van het Besluit brp. In artikel 10, tweede lid, van de Regeling basisregistratie personen is hiervoor een maximumtarief opgenomen van € 7,50.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat dit tarief moet wijken voor de vrijstelling van artikel 41 van de Wet Uitkeringen vervolgingsslachtoffers en artikel 52 van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers, waarin staat dat de gevraagde inlichtingen kosteloos moeten worden verstrekt. In dat geval kunnen deze leges dus niet worden geheven (Hoge Raad 10 juni 2005, nr. 39814, LJN: AT7214).

Onderdeel 1.13.2.3 – 1.13.2.6, Gehandicaptenparkeerplaats:

Artikel 29 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) bepaalt dat: de kosten, voortvloeiende uit de plaatsing van het bord E06, behorende bij het RVV 1990, kunnen worden verhaald op degene of degenen ten behoeve van wie het bord wordt geplaatst.