Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hendrik-Ido-Ambacht

Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHendrik-Ido-Ambacht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
CiteertitelReïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand
 2. Artikel 147 Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2004Onbekend

09-06-2004

De Kombinatie, 17-06-2004

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2004, nr.: WNSM0403285;

gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers en de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening “Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Hendrik-Ido-Ambacht”:

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Wet werk en bijstand;

 • b.

  IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

 • c.

  IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 • d.

  uitkeringsgerechtigden: personen tot 65 jaar met een uitkering ingevolge de Wet Werk en Bijstand, de IOAW of de IOAZ;

 • e.

  Anw-ers: personen met een uitkering volgens de Algemene nabestaandenwet die ingeschreven zijn bij het CWI;

 • f.

  Nugers: personen die als werkzoekenden zijn geregistreerd bij de Centrale organisatie werk en inkomen en die geen uitkeringsgerechtigden zijn;

 • g.

  jongeren: uitkeringsgerechtigden, Anw-ers en Nugers niet ouder dan 23 jaar;

 • h.

  voorziening: een voorziening bedoeld in artikel 7 eerste lid onder a van de wet, een instrument binnen een reïntegratietraject dat ingezet wordt om belemmeringen bij aanvaarding van algemeen geaccepteerde arbeid weg te nemen;

 • i.

  algemeen geaccepteerde arbeid: arbeid die algemeen maatschappelijk aanvaard is;

 • j.

  vrijstelling: de ontheffing van een verplichting, verbonden aan de bijstand;

 • k.

  trajectplan: een plan opgesteld, gericht op het vergroten van de mogelijkheden tot inschakeling in het arbeidsproces;

 • l.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

 • m.

  de raad: de gemeenteraad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

 • n.

  Awb: de Algemene wet bestuursrecht;

 • o.

  Werknemers in gesubsidieerde arbeid: werknemers als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de wet.

Paragraaf 2 Beleid en financiën

Artikel 2 Opdracht college

 • 1.

  Het college biedt aan uitkeringsgerechtigden tot 65 jaar, aan Anw-ers en Nugers alsmede personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid van de wet, ondersteuning bij de arbeidsinschakeling aan en, voor zover het college dat noodzakelijk acht, een voorziening gericht op die arbeidsinschakeling.

 • 2.

  Bij de keuze van de mogelijkheden van ondersteuning en het aanbieden van voorzieningen wordt door het college een afweging gemaakt, waarbij gekeken wordt of de ondersteuning of de voorziening, gelet op de mogelijkheden en capaciteiten van een cliënt, het meest doelmatig is met het oog op inschakeling in de arbeid.

 • 3.

  Het college draagt zorg voor voldoende diversiteit in het aanbod aan ondersteuning en voorzieningen.

Artikel 3 Reïntegratiebeleid

Het College biedt jaarlijks aan de raad een reïntegratieprogramma aan, waarin beleidsprioriteiten worden aangegeven, alsmede de hoogte en wijze van financiering.

Artikel 4 Aanspraak op ondersteuning

 • 1.

  Uitkeringsgerechtigden, ANW-ers, Nugers alsmede personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid van de wet, hebben aanspraak op ondersteuning bij arbeidsinschakeling en op de naar het oordeel van het college noodzakelijk geachte voorziening gericht op arbeidsinschakeling.

 • 2.

  Het college kan nadere regels vaststellen omtrent het gestelde in lid 1 van dit artikel.

Artikel 5 Verplichtingen van de cliënt

 • 1.

  Een persoon die door het college een voorziening wordt aangeboden is verplicht hiervan gebruik te maken.

 • 2.

  De persoon die deelneemt aan een voorziening is gehouden aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wet, de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen, deze verordening, alsmede aan de verplichtingen die het college aan de aangeboden voorziening heeft verbonden.

 • 3.

  Indien een uitkeringsgerechtigde die deelneemt aan een voorziening, niet voldoet aan het gestelde in het tweede lid, dan kan het college de uitkering verlagen conform hetgeen hierover is bepaald in de Maatregelenverordening Wet werk en bijstand 2004.

 • 4.

  Indien de persoon, niet zijnde een uitkeringsgerechtigde, die gebruik maakt van een voorziening, niet voldoet aan het gestelde in het tweede lid, kan het college het vooraf van de cliënt te innen statiegeld inhouden.

Artikel 6 Sluitende aanpak

 • 1.

  Elke nieuwe uitkeringsgerechtigde en jongere krijgt binnen maximaal 12 maanden na aanvang van de bijstand een ondersteuningsaanbod gericht op inschakeling in algemeen geaccepteerde arbeid.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing indien het college heeft bepaald dat voor deze persoon een volledige ontheffing van de arbeidsverplichting geldt.

 • 3.

  Het college kan in individuele gevallen afwijken van het gestelde in het eerste lid.

Artikel 7 Budget- en subsidieplafonds

 • 1.

  Het college kan bij uitvoeringsbesluit één of meer subsidie- of budgetplafonds vaststellen voor de verschillende voorzieningen. Een door het college ingesteld subsidie- of budgetplafond vormt een weigeringsgrond bij de aanspraak op een specifieke voorziening.

 • 2.

  Het college kan in verband met een evenwichtige aanpak een plafond instellen voor het aantal personen dat in aanmerking komt voor een specifieke voorziening.

Paragraaf 3 Voorzieningen

Artikel 8 Algemene bepalingen over voorzieningen

 • 1.

  In het reïntegratieprogramma als bedoeld in artikel 3 wordt vastgelegd welke voorzieningen het college in ieder geval kan aanbieden.

 • 2.

  Het college kan, in aanvulling op de verplichtingen die voortvloeien uit de wet en deze verordening, aan een voorziening nadere verplichtingen verbinden.

 • 3.

  Het college kan een voorziening beëindigen:

  • a.

   indien de persoon die aan de voorziening deelneemt zijn verplichting als bedoeld in de wet niet nakomt;

  • b.

   indien de persoon die deelneemt niet meer behoort tot de doelgroep van de wet;

  • c.

   indien de persoon algemeen geaccepteerde arbeid aanvaardt, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van deze voorziening;

  • d.

   indien naar het oordeel van het college de voorziening onvoldoende bijdraagt aan een snelle arbeidsinschakeling.

 • 4.

  Bij uitvoeringsbesluit kan het college ten aanzien van de voorzieningen, zoals onder andere bedoeld in artikel 9 van deze verordening, met inachtneming van hetgeen daarover in het reïntegratieprogramma is bepaald, nadere regels stellen. Deze regels kunnen in ieder geval betrekking hebben op:

  • a.

   de voorwaarden waaronder een voorziening wordt aangeboden;

  • b.

   de weigeringsgronden bij het aanbieden van voorzieningen;

  • c.

   de intrekking of wijziging van de subsidieverlening of – vaststelling;

  • d.

   de hoogte van de subsidie;

  • e.

   de aanvraag van, en de besluitvorming over subsidies;

  • f.

   de betaling van subsidies en het verlenen van voorschotten;

  • g.

   het vragen van een eigen bijdrage, dan wel het innen van statiegeld;

  • h.

   overige criteria voor het aanbieden van voorzieningen en het verstrekken van subsidies.

Artikel 9 Voorzieningenaanbod

 • 1.
  • Het college kan aan de personen, gericht op arbeidsinschakeling, voorzieningen aanbieden als:

   • a.

    Work-Firsts;

   • b.

    Nederlandse taalles

   • c.

    een werkstage;

   • d.

    scholing;

   • e.

    reïntegratieplaatsen;

   • f.

    sociale activering (w.o. Mantelzorg);

   • g.

    inkomstenvrijlating;

   • h.

    vergoedingen als:

   • I.verhuiskosten;

    II.reiskosten;

    III.kosten voor kinderopvang;

    IV.schuldhulpverlening;

    V.leermiddelen;

    VI.cursusgeld;

   • i.

    deskundigenonderzoek;

   • j.

    voorzieningen gericht op nazorg.

 • 2.

  Het college kan aan werkgevers voorzieningen, gericht op arbeidsinschakeling, aanbieden zoals een loonkostensubsidie gericht op reïntegratie. De loonkostensubsidies worden verstrekt conform de beleidsaanbeveling “Subsidiering arbeidsplaatsen in het kader van reïntegratie werkzoekenden”, die als bijlage bij de verzamelbrief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 7 april 2004 is opgenomen.

 • 3.

  Het college stelt bij uitvoeringsbesluit nadere regels met betrekking tot de uitvoering van dit artikel vast.

Paragraaf 4 Slotbepalingen

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand gemeente Hendrik-Ido-Ambacht”.

Artikel 12 Openbaarheid

Deze verordening ligt voor een ieder kosteloos ter inzage bij de Afdeling Sociale Voorzieningen.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt inwerking op de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van de bekendmaking op de gemeentelijke voorlichtingspagina in “De Kombinatie”.

Aldus door de raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 9 juni 2004.

De Griffier, De voorzitter,